×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އާމިރާ ފިލްމީ ދާއިރާއަށް ނުކުތީ އިތުރު ގޮތެއް ނެތިގެން
Share ދިވެހި ގިނަ ފިލްމީ ތަރިން ދާއިރާއަށް ނުކުންނަނީ ފިލްމު ކުޅުން ނުވަތަ އެކްޓު ކުރުމަށް ހުންނަ ޝައުގުވެރިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދިވެހި ފިލްމުތަކުން ގިނަ ބައެއްގެ މަގުބޫލުކަން ހޯދި އާމިރާ
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-18 17:46:30
މުސްލިމަކަށް އަނިޔާކޮށް ތުބުޅި ބޭލި ވީޑިއޯ ދައުރުކުރުވި މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
Share ދާދި ފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވި އިންޑިއާ މުސްލިމަކަށް އަނިޔާކޮށް ގަދަކަމުން ތުބުޅި ބޭލި މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ ދައުރު ކުރުވި ނޫސްވެރިންގެ މައްސަލަ ބަލަން އެގައުމުގެ ފުލުހުން ނިންމައިފިއެވެ.
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-18 16:58:23
ޑްރީމް ގާލް ހެމާ މާލިނީ ގެ ކުރީގެ ފޮޓޯއެއް
Share ޑްރީމް ގާލް ހެމާ މާލިނީ ގެ ކުރީގެ ފޮޓޯއެއް އިއްޔެ ހެމާ މާލިނީގެ އިންސްޓާ ފީޑްގައި ޝެއާ ކޮއްފިއެވެ. Advertisement ހެމާ މާލިނީ އަކީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ކުރީގެ ފޮޓޯ ޝެއާ ކޮށް އުޅޭ އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ.
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-18 16:19:31
އުރީދޫ ފަސޭހަބްރޯޑްބޭންޑްގެ ބާކީ ޑޭޓާ އަނެއް މަހު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި
Share އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން ޑޭޓާ ރޯލްއޯވަގެ ޚިދުމަތް ފަސޭހަ ހޯމް ބްރޯޑްބޭންޑް ބޭނުންކުރައްވާ އެންމެހާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ތައާރަފްކޮށް، އިތުރު އައު ޕެކޭޖުތަކެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. Advertisement އުރީދޫއިން
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-18 16:12:57
ޝިފާއެއް، ޝިފާ ގެބެންދާކަށް ދުލެއް ނުކޮށްލާނަން، ދިފާއުގަ އެއްޗެހި ބުނާނަން: ޝިފާ
Share ޓިކްޓޮކުން މަޝްހޫރުވި ތަރި ޝިފާ ޓިކްޓޮކްގައި ފެންނަނީ މަޑުމައިތިރި “ހަޖަމް” ކުރާ ޓައިޕު މީހެެއްގެ ގޮތަށެވެ. ޓިކްޓޮކް ވީޑިއޯތަކަށް ބަލައިލީމަވެސް މީހުން ކިޔާ ފާޑުކިޔުންތަކަށްވެސް “ބަަލައިގަނެވޭނެ”މިގޮތައް
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-18 15:36:09
އަކްޝޭ ކުމާރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފް
Share އިންޑިއާގެ ފަގީރު ހިސާބެއްގައި ސުކޫލެއް އެޅުމަށް އެހީވެދިނުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު ބޮލީވުޑުގެ ތަރި ކުމާރަށް އޮހެން ފަށައިފި އެވެ. Advertisement ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-18 09:59:22
ނީތީ އާއި ނިހާރުގެ ދަރިފުޅު ފުރަތަމަަ ފަހަރަށް ދައްކާލައިފި
Share ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނީތީ މޯހަން އަދި އެކްޓަރު ނިހާރުގެ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު ލިބިފަައިވަނީ މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހުއެވެ. Advertisement އެހެންނަމަވެސް ދަރިފުޅުގެ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުކުރި މިއީ
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-18 09:53:57
ޔޫރޯ 2020: ފަހަތުން އަރައި ޑެންމާކު ބަލިކޮށް ބެލްޖިއަމް އަނެއް ބުރަށް
Share ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފަހަތުން އަރައި ޑެންމާކު ބަލިކޮށް، ޔޫރޯގެ ދެވަނަ ބުރުން ބެލްޖިއަމް ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ޑެންމާކުގެ މައްޗަށް ބެލްޖިއަމުން ކުރި ހޯދީ ދެ ލަނޑު އެއް ލަނޑުންނެވެ. Advertisement ބުރާސްފަތި
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-17 23:55:47
ގޭގައި ތިބެގެން ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ރީލޯޑް ކޮށްލެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތައް އިނގޭތަ؟
Share ދުވަސްވަރަކީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ޑިޖިޓަލް ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށް ހުރިހާ ހިދުމަތެއްވެސް ހޯދުމަށް އިލްތިމަސްކުރަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރަކަށްވާއިރު ދިރާގުގެ ހިދުމަތްތައް ބޭނުން ކުރުމަށާއި
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-17 23:06:24
ސްޓިމިއުލަސް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިިގެން ހުޅުވާލަނީ
Share ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރަމުންދާ ނޭދެވޭ އަސަރުގެ ސަބަބުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ދޫކުރާ ސްޓިމިއުލަސް
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-17 21:43:12
ރާމޯސްގެ ރިއަލް މެޑްރިޑް ޗެޕްޓަރ ނިމުނީ
Share ސޯޅަ އަހަރު ތެރޭ، ބާވީސް ތަށި ހޯދައިދިނުމަށް ފަހު ރިއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް އެ ކްލަބު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ރާމޯސްގެ ރަސްމީ ފެއަވެލް މިއަދު އޮންނާނެ ކަމަށް ރިއާލް މެޑްރިޑުން ބުންޏެވެ.
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-17 08:57:31
ޔޫރޯ 2020: އިޓަލީ ދެވަނަ ބުރަށް
Share ފަސޭހަކަމާ އެކު ސްވިޓްޒަލަންޑް ބަލިކޮށް އިޓަލީން ޔޫރޯގެ ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ މޮޅާއި އިޓަލީން ދެވަނަ ބުރު ކަށަވަރު ކުރިއިރު، އިޓަލީ ވެފައިވަނީ ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-17 08:52:27
މާސެލޯ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް
Share ބްރެޒިލް ގެ ޑިފެންޑަ މާސެލޯ ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އަތުވެއްޖެއެވެ. Advertisement މާސެލޯ އިންސްޓާގުރާމް ކުރި ފޮޓޯތަކުން ރާއްޖޭ ގެ މަސްހޫރު ރިސޯޓް ވަލްޑޯފް އެސްޓޯރިއާ މޯލްޑިވްސް އިތާފުށީގެ
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-17 08:43:13
ޕުޓިން އާއި ބައިޑެންގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ބޮޑެތި ނިންމުންތަކެއް
Share ރަޝިއާގެ ރައީސް ލެޑިމީއަ ޕުޓިން އަދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ވަނީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ސްވިޒަލޭންޑުގެ ޖެނީވާގައި ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. Advertisement މިއީ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ވެރިކަމާ ހަވާލުވި
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-16 22:29:34
ސަރުކާރަށް ފިލާވަޅު ދަހެއް ނުވި؟
Share ކޮވިޑުގެ ކޭސްތައް މިހާރު ދަށްވެފައިވީ ނަމަވެސް އަންނަ ހަފްތާގައި މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމުގައި ވެދާނެބާއެވެ؟ Advertisement ރާއްޖެއިން އެންމެ
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-16 19:18:20
އާ ސަރުކާރާއެކު އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ބޮން އަޅަން ފަށައިފި
Share އިޒްރޭލުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އާ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލިތާ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ނުވަނީ އަނެއްކާވެސް ގާޒާއަށް ހަމަލާދޭން ފަށައިފިއެވެ. Advertisement އިޒްރޭލުން ވައިގެ މަގުން ގަޒާއަށް ހަމަލާދޭން ފަށައިފައި
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-16 11:20:04
ގެއަކުން ފާޑުފާޑުއަޑު އިވޭތީ ސީސީޓީވީ ބެލުމުން ގައިން ދިޔައީ ހީބިހިނަގައިގެން
Share މިއީ ސ. މީދޫ ގެއެެއްގައި މިމަހުގެ 14ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރު ވަގުތެއްގައި ހިނގި އާދަޔާ ހިލާފުކަމެއްގެ ވާހަކައެވެ. Advertisement މީދޫއިން އެކަން ތަޖުރިބާކުރި ގޭގެ މީހާ “ސީއެންއެމް”އާއި ވަނީ އެކަން ހިނގާފައިވާގޮތް
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-16 06:57:43
މާލޭ މީހަކާ އިންނާނެ ލ.އަތޮޅު އަންހެނަކު ހޯދަނީ
Share ކައިވެނިކުރުމަށް ލ.އަތޮޅުގެ އަންހެނަކު ހޯދުމަށް މާލެއަށް އުފަން 35 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ކައިވެނި ޕޭޖެއްގައި ޖަހައިފިއެވެ. Advertisement އޭނާއަކީ ކައިވެންޏެއްކޮށް ވަރިވެފައިވާ އުމުރުން
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-15 23:36:21
އޮމާން އިން "ބްލެކް ފަންގަސް" ފެނިއްޖެ
Share އިންޑިއާއިން މިދުވަސްކޮޅު އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިނައިން ފެންނަމުން އަންނަ މީކޯމައިކޯސިސް ނުވަތަ ބްލެކް ފަންގަސް އޮމާންއިން ވެސް ފެނިއްޖެއެވެ. Advertisement އޮމާންގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ހަވާލާދީ އަލްޖަޒީރާއިން
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-15 22:58:11
ކުޑަކުޑަ ޝައިމް: ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭ ބޮޑު ހިތާމައަކަށް
Share ބަލިވެ އުޅޭތާ އެންމެ ތިން ދުވަހެވެ. އއ. އުކުޅަހަށް އުފަން އެންމެ 13 އަހަރުގެ ޝައިމް ބިން އަލީ ނަސީރު ބިން އިބްރާހިމުގެ ހާލު ކުއްލި ގޮތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވާން ފެށުމުން ދަރިފުޅަށް ބަލަހައްޓައިގެން
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-15 21:15:23
ސްމާޓް ސިޓީ އާއި އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުން
Share ވިޔަފާރީގެ ދުނިޔޭގައި މިހާރު އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރެވޭ އެއް ލަފުޒަކަށް ވާނީ ޑިޖިޓަލް އިކޮނޮމީ ކަން ކަށަވަރެވެ. Advertisement ޒަމާނަށް އަންނަ ހަލުވި ބަދަލުތަކާއެކު، ވިޔަފާރީގެ އެކި އެކި ހަރަކާތްތައް
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-14 20:22:28
ސިއްހަތަށް ނުރައްކާވާ ވަރަށް ކޮކާ ކޮލާގައި ހަކުރު ހުރޭ
Share ހަކުރު ގިނަ ބުއިން ހަކުރުން ފޮނިކޮށްފަ ހުންނަ ބުއިން ނުވަތަ "ސޮފްޓް ޑްރިންކް" ތަކަކީ ސިއްހަތަށް އެތައް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާ ނުރައްކާތެރި ބުއިންތަކެކެވެ. Advertisement ކޮކާ ކޮލާ، ލެމޮނޭޑް، ފުރުޓް
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-14 19:06:52
ބޮޑުބެރާއި ފޮޓޯގްރަފީގެ ހުނަރުވެރިޔާ
Share ފޮޓޯ ނެގުމާ ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި އަޕްލޯޑް ކުރުމަަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ހިތުން ކުރާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ފޮޓޯ ނެގުމަަކީވެސް ވަކި ހާއްސަ ހުނަރެކެވެ. Advertisement އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ވެސް މޮޅެތި އެތައް
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-14 09:08:11
ބޭންކްގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި
Share ބޭންކްގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ. Advertisement ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކުރައްވާފައިވާ އިއުލާނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 2021-06-12 15:37:36
ޖޭއެސްސީއަށް "އަތް ނުލެވޭ" ގާޒީ: ގާޒީ ހަސަން ސައީދު
Share ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަސަން ސައީދަކީ މީޑިއާއަށް ވަރަށް އާއްމު ނަމެކެވެ. އަނެއްކާވެސް މި އޮތީ ހަސަން ސައީދުގެ ވާހަކައެވެ. މި ފަހަރު، ހަސަން ސައީދުގެ ވާހަކަ މި ތިލަވީ ސީލައިފް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލާގައި
ސީއެންއެމް.އެމްވީ - 1970-01-01 05:00:00