×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ރައީސް ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި، ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-12 15:01:45
ރައްޔިތުން އުންމީދުކުރާވަރުގެ ތަރައްޤީއެއް ގެނެސްދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
އުމްރާނީ ތަރައްޤީކަމުގައިވިޔަސް، މަގު ހެދުން، ބިން ހިއްކުން، ނަރުދަމާ، މިހެންގޮސް އިޤްތިޞާދީ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުންކަމުގައިވިޔަސް، ރައްޔިތުން އުންމީދު ކުރާވަރުގެ ތަރައްޤީއެއް ރައްޔިތުން އެދޭގޮތަށް ގެނެސްދެއްވާނެކަމުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-11 22:40:19
ކަލައިދޫ ބަނދަރުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް އަށް ދަންނަވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ (އ.ތ.މ) އާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، ރައްޔިތުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-11 20:33:18
އިސްދޫގެ ތަރައްގީ އަށް މުހިންމު ކަންކަމުގެ ލިސްޓެއް ރައީސް އަށް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ލ. އިސްދޫ ރަށު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ (އ.ތ.މ) އާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި،
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-11 18:13:30
މާވަށުގައި ހިއްކާނީ 30 ހެކްޓަރުގެ ބިން
ހައްދުންމަތީ މާވަށުގެ ބިން ހިއްކާއިރު ޖުމުލަ 30 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-11 15:44:55
މާވަށު ކައުންސިލާއި ޑަބްލިއުޑީސީން ރައީސް އާ ބައްދަލުކޮށްފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ލ. މާވަށު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ (އ.ތ.މ) އާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-11 15:01:55
ހައްދުންމަތީގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ހައްދުންމަތީގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ހައްދުންމަތީގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-11 12:38:22
ފިތުރު އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ހަވާ އަރުވައިފި
މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ހަވާ އަރުވައިފިއެވެ. މިރޭ 10:00 ގައި މި ހަރަކާތް ބާއްވާފައިވަނީ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައެެވެ. މި މިހަރަކާތް ބެލުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވެފައެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-10 23:54:47
"ޢީދޭ އައީ” މަދަހަ އަލްބަމް ނެރެފި
އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވުޒާރާއިން ފިޠުރު ޢީދު 1445 އާއި ގުޅިގެން “ޢީދޭ އައީ” މަދަހަ އަލްބަމް ނެރެފިއެވެ. މި މިދަހަ އަލްބަމް ނެރުއްވީ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދުއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-10 20:34:08
އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ރައީސް އީދު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
ބަރަކާތްތެރި ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގެ ވެރިންނަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ. މި މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-10 17:58:34
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާމް ކުރައްވައިފި
ފިޠުރު ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-10 15:38:34
ބީއެމްއެލް އިން 6 ރަށެއްގައި ޢީދު ސައި ބާއްވައިފި
ފިޠުރު ޢީދު ފާހަގަކުރުމާއި މުޖުތަމައުގެ އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން 6 ރަށެއްގައި އީދު ސައި ބާއްވައިފިއެވެ. ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ބައެއް ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-10 11:53:24
ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ހިންގާ ސިޔާސީ އެއްވެސް ޙަރަކާތަކަށް ހުރަސް ނާޅާނަން: ސަރުކާރު
ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީން ހިންގާ ސިޔާސީ އެއްވެސް ޙަރަކާތަކަށް މި ސަރުކާރުން ހުރަސް ނާޅާނެކަމަަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. އެ އޮފީހުން ބުނީ ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތަކަށް ފަހިކޮށްދެވެން އޮތް ހުރިހާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-10 01:00:51
100ޖީބީ އާއެކު އުރީދޫއިން އީދަށް ހާއްސަ އޮފަރތަކެއް
ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި އުރީދޫއިން ހާއްސް އޮފަރ ތަކެއް އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިއީ ކަސްޓަމަރުންނަށް މިއީދުގައި ރައްޓެހިންނާއި އާޢިލާއާއި ގުޅުންބަދަހި ކުރުމުގައި އުރީދޫއިން ހާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-09 16:04:14
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާން އަލުން ހުޅުވައިފި
ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ހުރި ފެންއަރުވާ ވަޑާން އަލުން ހުޅުވައިފިއެވެ. "ޖުމްހޫރީ ފައްވާރާ" އަލުން ހުޅުވާފދައި މިވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނުކޮށް އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލާފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-09 13:27:41
30 - އެންމެ ފުރިހަމަ އުއްމަތް
ހަމަބުއްދި ބޭނުންކުރުމާއި ޝަރީޢާ ތަންފީޒުކުރުމުގައިވެސް މެދުމިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅާ ކަމެކެވެ. ހައްދުން ނެއްޓިގެން ގޮސް މާ ބޮޑަށް ހަރުކަށިވުމާއި، އަނެއްކޮޅުން ގޮސް އެއްވެސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-09 09:30:07
ރޯދަމަޖާ: ބަހާއި އަންހެންކުދިން
ކުލައްޖަސާ ފިހާރަ އަންނައުނުގައި ކުލަޖައްސައި، ކުލަ ބަދަލުކޮށްދޭ ފިހާރައަކަށް މީހަކު ގަމީހެއް ހިފައިގެން ގޮސް ބުންޏެވެ. "މީގައި ކުލަ ޖައްސައިދޭށެވެ." ފިހާރަވެރިޔާ އަހައިފިއެވެ. "ޖައްސަންވީ ކޮން ކުލައެއް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-09 09:15:56
ދަންމަރު: އެދުވަހަކުން ވާނީ ކިހިނެއް؟
ހުރިހައި ކަމަކާއި، އެއްޗެއްގެ ވެރިޔަކީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އެވެ. ދުނިޔޭގައި އިންސާނުންނަށް ލިބޭ ހުރިހައި ނިޢުމަތަކީ އެކަލާނގެ ދެއްވާ ނިޢުމަތެވެ. ރިޒުޤު ދެއްވުމުގެ ކުޅަދާނަކަށް ﷲ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-09 09:00:10
ޢީދުގެ އުފާވެރިކަން އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ވީއެންމެ ބޮޑަކަށް ފާހަގަކުރުމަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
އެއްބައިވަންތަކަމާއެކު ޢީދުގެ އުފާވެރިކަން ވީއެންމެ ބޮޑަކަށް ފާހަގަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދިވެހި ކުދިބޮޑު އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-09 05:21:11
ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހުގައި މިހާރު ތިއްބެވީ އިހްލާސްތެރިބައެއް ނޫން
ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އަރިހުގައި މިހާރު ތިއްބެވީ އެމަނިކުފާނަށް އިޚްލާސްތެރި ބައެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ލީޑާރޝިޕުން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-08 12:55:12
29 - ސުވަރުގޭގެ މަތީން ހަނދާންކުރާށެވެ.
ބަނޑުހައިހޫނުކަން ނުވަތަ ފަގީރުކަން ނުވަތަ ހިތާމަ ނުވަތަ ނާއިންސާނު ފަދަ އެއްވެސް އުނިކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ ސުވަރުގޭގައި ލިބޭނޭ ދާއިމީ އުފަލާއި މުއްސަނދިކަމާއި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ މަތީން ހަނދާންކުރާށެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-08 09:30:09
ރޯދަމަޖާ: ވިސްނުންތޫނުކަން
ސީއައިޑީ އިންސްޕެކްޓަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ އިންޓަވިއު ކުރިއަށް ދަނީއެވެ. އިންޓަވިއުއަށް އައިސް ތިބީ ތިން ޒުވާނުންނެވެ. ފުރަތަމަ ޒުވާނާ އެތެރެއަށް ވައްދައިފިއެވެ. އޭނާއަށް ދެއްކީ މީހަކުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-08 09:15:43
ދަންމަރު: ފައިޞަލާގެ ދުވަސް
އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސްގެ 9 ސެޕްޓެމްބަރ 1983 ގެ ނޫހުގައ އޮތް ޚަބަރެއްގެ ސުރުޚީ އަކަށް އޮތެވެ. "ވިދާހައި އެއްޗަކީ ރަނެއްނޫނެވެ." ޚަބަރުގައި އޮތީ މިސް ސިބިލްޑިސިލްވާ ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެނަކަށް ދިމާވި ކަމެއްގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-08 09:00:38
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ތަރައްގީގެ ވަރަށް ބޮޑެތި މަޝްރޫތަކެއް ކުރެއްވުމަށް: ފައިސަލް
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ތަރައްގީގެ ވަރަށް ބޮޑެތި މަޝްރޫތަކެއް ކުރެއްވުމަށް ކަމުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފެލިދޫ އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ޕީއެންސީ ޓިކެޓުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-07 21:24:36
28 - މިންވަރަށް އީމާންވާށެވެ.
ދިރިއުޅުން ފަހި ކުރުމަށްޓަކައި އިންސާނަކަށް އެޅޭނެ އެންމެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި މިންވަރަށް އީމާންވުން ހިމެނެއެވެ. މުދާކަމުގައި ވިޔަސް، ދަރިންކަމުގައި ވިޔަސް، ގެދޮރުކަމުގައި ވިޔަސް، ހަށިގަނޑުކަމުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-07 21:15:48
ކައުސާހިބާ (6)
( 30 މާރިޗު 2024 ވަނަދުވަހު ޝާއިޢުކުރި ބަޔާގުޅޭ ) ރަސޫލުކަމައިގެން ފޮނުއްވުމުގެ ކުރިން ، އެބޭކަލަކަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ހުވަފެންފުޅު ، ސީދާވުމަކީ ، ﷲ ގެ ވަޙީބަސްފުޅުގެ ނިޝާނެއްކަމުގައި ، ކައުއިތުރު ރަސޫލާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-07 13:03:04
ދަންމަރު: ﷲ ގެ ރުއްސެވުން ހޯދުން
މުމްބާއީގައި ހުރެފައި ކަލްކަތާއަށް ދާން ބޭނުންވާ މީހާ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ މުމްބައި ދޫ ކުރުމެވެ. ކަލްކަތާއަށް ދެވޭނީ އޭރުންނެވެ. ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާ ކުރާ މީހުންނަކީވެސް ވަކި ވައްތަރެއްގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-07 09:15:35
ރޯދަމަޖާ: ދަތް ބިންދައިގެން ދިއުން
އޮޅުންއެރުން މަގުމަތީން ހިނގާފައި ދަމުން މީހަކު އޮޅިގެން އޭނާގެ އަނބިމީހާ ކަމަށް ހިތައި އެހެން މީހަކުގެ އަތުގައި ހިފައިފިއެވެ. އެކަމަކު ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އެއީ އޮޅުމެއްކަން އެނގިގެން އަތުން ދޫކޮށްލާފައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-07 09:00:30
ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ހަދިޔާފޮށީގެ އިނާމް ހަވާލުކޮށްފި
ހަދިޔާ ފޮށިން ހަދިޔާ ލިބުނު ބައެއް ފަރާތް ތަކަށް އިނާމު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެއާރޕޮޑް، އެޕަލް ވޮޗް، އަދި ޖޫސަރ ފަދަ އިނާމުތައް ހަވާލު ކުރެވިފައި ވެއެވެ. ހަދިޔާ ފޮށީގެ ދެވަނަ އަހަރު ގުނަމުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-06 21:57:12
މި ސަރުކާރާ ހަވާލުވިއިރުވެސް ގިނަ ރަށްރަށުގެ މަޝްރޫއުތައް ވަނީ ހުއްޓިފަ: ރައީސް
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވި އިރުވެސް ރަށްރަށުގައި ފަށާފައިވާ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ވަނީ ހުއްޓިފައި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރއްިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، ރައީސް އޮފީހުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2024-04-06 18:18:16