×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މަސައްކަތުގެ އަމާޒަކަށް ވާނީ ޤާނޫނުގެ ރޫޙު ނަގަހައްޓައި، އެމް.އެން.ޔޫއިން ޤައުމަށް ކުރާ ހެޔޮ އަސަރުތައް ގަދަ ކުރުން: ޑރ. ޙަސަން
ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި އެ ބޭފުޅާގެ މަސައްކަތުގެ އަމާޒަކަށް ވާނީ "ޔުނިވަރސިޓީގެ ގާނޫނު ނަގަހައްޓައި އަދި ތަނުން ގައުމަށް ކުރާ ހެޔޮ އަސަރު ގަދަކުރުން" ކަމުގައި ޗާންސެލަރ ޑރ. ހަސަން ޙަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-20 20:12:59
ކުޑަ ކުދީންގެ ހިޔާ އާއި ފިޔަވަތީގެ މުއައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ތަމްރީންތަކެއް ފަށައިފި
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ދެ މަރުކަޒު ކަމުގައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއި ފިޔަވަތިގެ 179 މުވައްޒަފަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-20 17:49:34
އެމްއެންޔޫ އާއި އައިޔޫއެމް އަށް ޗާންސެލަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޑރ. ޙަސަން، އިސްލާމީ ޔުނިވަރސޓީއަށް ޑރ. ޒާހިރް ޙުސައިން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ކަމަށް ޑރ. ޙަސަން ޙަމީދު އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރކަމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު ޒާހިރު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-20 17:13:42
މީރާގެ ބޯޑުގެ ޗެއަރ އަކަށް މާލީ ވުޒާރާ ތަމްސީލުކުރާ މެމްބަރު ހުންނަންޖެހޭ ގޮތަށް ޤާނޫނަށް އިޞްލާހު ގެންނަނީ
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރީޓީ (މީރާ)ގެ ބޯރޑްގެ ޗެއަރޕާސަނަކަށް، މާލީ ވުޒާރާ ތަމްސީލުކުރާ މެމްބަރ ހުންނަންޖެހޭ ގޮތަށް ޓެކްހާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާހު ހުށަހަޅައިފިއެވެ. ޑެޕިއުޓީ ޗެއަރޕާސަނަކަށް ހުންނަން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-20 15:03:34
ފާނޫޒު - 36
(17 އޯގަސްޓު 2019ގައި ޝާއިއު ކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) އެ ހަފްތާ ބަންދުގެ ދުވަސްވަރެވެ. ސާލާރް އިނީ ކޯރެއްގެ އައްސޭރީގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެލައިގެންނެވެ. އޭނާ ކަހަލަ އެތައް ބަޔަކު އެ ހިސާބުގައި އުޅުނެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-20 12:28:23
ކަޝްމީރުގައި ސްކޫލްތައް ހުޅުވި ނަމަވެސް ކްލާސްރޫމުތައް ހުހަށް
ކަޝްމީރުގެ އިންޑިޔާ ފަޅި، ޖައްމޫ އެންޑް ކަޝްމީރުގައި އިއްޔެ ސްކޫލްތައް އަލުހުން ހުޅުވިނަމަވެސް ގިނަ ސްކޫލްތަކަށް ކިޔަވާކުދިން ހާޒިރުނުވާތީ ކްލާސްރޫމުތައް ހުރީ ހުހަށެވެ. ކަޝްމީރުގައި އިންޑިޔާއިން މިހާރު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-20 07:33:29
މަސްވެރި ޤަރާރުތައް ވަކި ބާބުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ބިލްގައި ހިމެނުމަށް ގޮވާލައްވައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ މަސްވެރި ޤަރާރުތައް ވަކި ބާބުތަކެއްގޮތުގައު މަސްވެރިކަމުގެ ބިލްގައި ހިމެނުމަށް ހެންވޭރު ހުޅަނގުދާއިރާގެ މެމްބަރ ޙަޞަން ލަތީފް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-20 00:53:38
ނާޒިމް ސައްތާރުގެ 'ދިވެހި ބަހުގެ މޯފޮލޮޖީ' ތަރުޖަމާ ރައީސަށް އަރުވައިފި
ދިވެހިބަސް އުފެދި ކުރިއަރައި ދިޔަ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދިވެހި ބަހުގެ މޯފޮލަޖީ ފޮތުގެ ތަރުޖަމާގެ ފުރަތަމަ ބައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-19 20:03:38
ލ. މާމެންދޫ ގެއެއްގެ ސިމެންތި ފުރާޅެއްގެ މައްޗަށް ފާރެއް ވެއްޓިއްޖެ
ލ. މާމެންދޫގައި ގެއެއްގެ ފުރާޅު މައްޗަށް ފާރެއް ވެއްޓި ލބުނު ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ފުލުހުން އެހީތެރިވެއްޖެއެވެ. ފާރު ވެއްޓުނީ ސިމެންތި ޓިނު ފުރާޅެއްގެ މައްޗަށެވެ. ފުރާޅުގެ ޓިނުތައް ފަޅައިގެން ދިއުމުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-19 17:52:45
އިތުރު ދެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަށް އާތިޔާ، ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ޒިފްލީނާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ދެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމަށް ދެ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައި އެ ބޭފުޅުންގެ މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު މިއަދު އަރުވައިފިއެވެ. މި ދެ ބޭފުޅުންގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-19 17:18:54
ހުރާގެ މޫނުމަތި ރީތި ކޮށްދޭ "ދަ ހާބަރ ކެފޭ"
އަޅުގަނޑު ބޮޑު ޢީދު ޗުއްޓީއަށް ހުރައަށް ގޮސް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ވަނީ ބަނދަރު މަތީގައި ހުރި ރެސްޓޯރެންޓަކަށެވެ. ކުރިއަކުން އެތަނުގެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ނާހަމަވެ. ގަނދަކަނޑުގައި ބައިގަޑިއެއްހާއިރު ސްޕީޑް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-19 15:39:57
32 އަހަރަށް ފަހު މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާހުގެންނަނީ
32 އަހަރަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލެއް މަޖިލހަށް ހުށަހެޅި ބަހުސް ފަށްޓަވައިފިއެވެ. ސަރުކާރުން ފަރާތުން މިބިލް ހުށަހެޅުއްވީ އިވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު ޝިފާއުއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-19 14:22:31
އައިޕީޔޫގެ ސްޕީކަރުންގެ ހަތަރުވަނަ ބައްދަލުވުން އަންނަ މަހު އެކަކުން ދޭކަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަނީ
އިންޓަރ ޕާލަމަންޓްރީ ޔުނިއަން (އައިޕީޔޫ) ގެ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ސްޕީކަރުންގެ ހަތަރުވަނަ ސަމިޓް އަންނަ މަހު އެކަކުން ދެޔަކަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކުރީގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-19 11:31:33
މަޖިލިސް ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅައިފައިވާ ބިލްތައް ނިންމަނީ
މަޖިލީސް ޗުއްޓީއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅައިފައިވާ ބިލްތައް ނިންމުމަށް އަމާޒު ހިފައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-19 11:31:06
މަހާތީރު އުމުރުފުޅުން 94 އަހަރުގައި، 11 ކިލޯމީޓަށް ބައިސިކަލު ދުއްވަވައިފި
މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑޮކްޓަރ މަހާތީރު ބިން މުޙައްމަދު ވަނީ އުމުރުފުޅުން ދުވަސް ވިޔަސް އޭނާ ހުންނެވީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ކަން އިހަށްދުވަހު (ހޮނިހިރު ދުވަހު) ދައްކަވާފައެވެ. "މިއަދު ހެނދުނު ގާތްގަނޑަކަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-19 08:23:36
ތެޔޮ ޓޭންކަރަށް ހިމާޔަތް ދޭން މިތިބީ ތައްޔާރަށް: އީރާނު ކަނޑުގެ ސިފައިން އާދްރިޔާން ދަރްޔާ-1 ވަނީ ރޭ ދަންވަރު ޖިބްރޯލްޓާއިން ފުރާފައި
ޖިބްރޯލްޓާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާ ސުޕަ ޓޭންކަރު އާދްރިޔާން ދަރްޔާ-1 (ކުރީގެ ގްރޭސް-1. މިހާރު ނަން ބަދަލުކުރެވިފައި) ދަތުރުކުރާއިރު، އެ ޓޭންކަރަށް ހިމާޔަތްދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށް އީރާނުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-18 22:17:57
ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ފޮނުއްވައިފިއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ބިލެއް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅުއްވީ، ކުޑަކުދިންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-18 12:20:05
ސަރުކާރުން މުރާޖައާ ކުރަން ވައުދުވި 3 ޤާނޫނު އިސްލާހު ކުރަން މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
އިސްލާޙު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ހުށައަޅަން ނިންމަވާފައިވާ 3 ޤާނޫނަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނާއި، ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށްދޭންޖެހޭ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-18 12:19:43
ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއެކު ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާބެހޭ އާ ޤާނޫނެއް ހަދަނީ
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު އަލުން އެކުލަވާލުމުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ފޮނުއްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-18 12:19:23
ޕެސްޓިސައިޑް ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، ޕެސްޓިސައިޑްސް ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ފޮނުއްވައިފިއެވެ. މިފަދަ ބިލެއް ސަރުކާރުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-18 12:19:01
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ކައިވެނި ހަފްލާއަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި 63 މީހުން މަރުވެ 182 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ކައިވެނީ ހަފްލާއެއް ކުރިއަށް ދިޔަ ހޯލެއްގައި ބޮމެއް ގޮއްވާލުމުގެ ސަބުބުން 63 މީހުން މަރުވެ 182 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ. މަންޒަރުދުށް މީހަކު ބޭރުގެ ބައެއް ޚަބަރު ފަތުރާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-18 09:49:11
"ﷲ ޓްރަމްޕް ހަލާކުކުރައްވާށި!": ރަޝީދާ ޠުލައިބުގެ މާމަގެ ދުޢާ
އެމެރިކާގެ ރައީސު ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ހަލާކުކުރެއްވުން އެދި އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ މުސްލިމް އަންހެން މެންބަރު ރަޝީދާ ޠުލައިބުގެ މާމަ ދުޢާކޮށްފިއެވެ. އެމެރިކާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރީ ގެ، ހައުސް އޮފް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-18 08:10:17
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން މާލެ ވަޑައިގެންފި
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދް ޞާލިޙް އާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދް ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެެ. ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-17 22:39:26
އިންޖީނު ހުއްޓުނު ލޯންޗެއްގައި ތިބި މީހުންނަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެނީ
ތ. އަތޮޅުން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއްގެ އިންޖީނު ހުއްޓުމުން އެ ލޯންޗުން ދަތުރުކުރި މީހުންނަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެހީތެިރކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އެބަދެއެވެ. "އޯޝަން 20" ނަމަކަށް ކިޔާ ލޯންޗުގެ އިންޖީނު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-17 22:03:55
ސޫދާނުގެ އިންތިގާލީ މަރުހަލާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރަސްމީކޮށް ސޮއިކޮށްފި
ސޫދާނުގައި ކުރިއަށް ތިން އަހަރާއި ތިން މަސްދުވަހު ވެރިކަން ކުރާނެ އިންތިގާލީ ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމާ ބެހޭ 'ދަސްތޫރީ އިޢުލާނު' ގައި މިހާރު ވެރިކަންކުރާ އިންތިގާލީ އަސްކަރީ މަޖިލީހާއި، މަދަނީ ވެރިކަމަށް ވަކާލާތުކޮށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-17 17:58:25
ފާނޫޒު - 35
(16 އޯގަސްޓު 2019ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ފަސްވަނަ ބާބު އެމެރިކާގައި ހޭދަކުރަންޖެހުނު ދުވަސްތަކަކީ ސާލާރްގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ ހިތް ދަތި ދުވަސްތަކެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް ޗުއްޓީ އަށް އޭނާ އާއިލާ އާއެކު އެމެރިކާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-17 15:48:20
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް މިހާތަނަށް ދެވުނު އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާ މިއަދު ދީފި ކަމަށް ޙޫޘީން ބުނެފި
ޔަމަނު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރާ، ޙޫޘީ ޖަމާއަތުން ސައޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ބިޔަ ތެޔޮ 'ދަނޑަކަށް' ޙަމަލާދީފިކަމަށް މިއަދު ބުނެފިއެވެ. އެ ޖަމާއަތުގެ ޓީވީ އަލްމަސީރާއިން މިއަދު ބުނި ގޮތުގައި ދިހަ ޑްރޯން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-17 15:04:46
ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައިގައި ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ގޮތެއް ނުނިންމުނު
ކަޝްމީރުގެ އިންޑިޔާ ފަޅީގައި އިންޑިޔާއިން މިހާރު ހިންގަމުން ގެންދާ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެސަރަހައްދުގައި އިތުރުވަމުންދާ ނުތަވަސްކަމާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމަށް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ނުރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-17 08:30:13
ފާނޫޒު - 34
(12 އޯގަސްޓު 2019ގައި ޝާއިއު ކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ވަރި ނެގުމުގެ ހައްގު ކާވެނީގެ ލިޔުންތަކުގައި އަހަންނަށް ދީފައި އޮންނާނެ. އަހަރެމެން އެއްބަސްވީ އެގޮތަށް." އިމާމާ ޔަގީން ކަމާއެކު ބުންޏެވެ. "ކޮން އިރަކު؟ ކޮންތާކު؟
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-16 16:51:53
އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް ކަލިމަންޓާން އަށް ބަދަރުކުރަން ނިންމައިފި ރައީސު ވިދޯދޯ ވަނީ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް މިއަދު އެކަން ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފައި
ޖަކާޓާގެ ބަދަލުގައި އިންޑޮނޭޝިޔާގެ ވެރިކަންކުރާ އައު ރަށެއް ކަލިމަންޓާންގައި ހެދުމުގެ މައްސަލަ ރައީސު ޖޯކޯ ވިދޯދޯ މިއަދު އެގައުމުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. "ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-08-16 15:41:36