×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އެމްޕޮސް އަދި މަރޗަންޓް ޕޯޓަލް ބީއެމްއެލް އިން ތައާރަފްކޮށްފި
ކާޑާއި އޮންލައިންކޮށް ކަސްޓަމަރުންކުރާ މުޢާމަލާތްތައް، ވިޔަފާރިތަކުން ސްމާޓްފޯން ބޭނުންކޮށްގެން ފަސޭހަކަމާއެކު ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭ މޯބައިލް ޕޮއިންޓް އޮފް ސޭލް (އެމްޕޮސް) ގެ ޚިދުމަތް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-17 14:51:45
ބީއެމްއެލް އިން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑު ތައާރަފްކޮށްފި
ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރި މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބިޒްނަސް ޑެބިޓް ކާޑު ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. މި ކާޑުން ރާއްޖެއާއި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-17 14:34:32
މާސްޓަރ ކާޑުގެ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކެއް ބީއެމްއެލް އިން ތަޢާރަފް ކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ރާއްޖެއަށް މާސްޓަރކާޑް ތައާރަފް ކޮށްފިއެވެ. މާސްޓަރކާޑް ތައާރަފްކޮށްފައި މިވަނީ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްކުރެވޭނެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-17 14:22:52
މިއަދު ހިނގި ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓެއްގައި 4 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
މާލެ ފަޅު ބޭރުން ދެ ލޯންޗު ޖެހި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 4 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަނިޔާ ލިބުނީ 17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށާއި، 28 އަހަރުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-17 13:56:35
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫއާއި ހުޅުދެއްޔަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-17 13:04:02
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަތުގެ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ފަށްޓަވައިދެއްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ދ. އަތޮޅުގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަތުގެ ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވައި، ކުޑަހުވަދޫގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-17 11:07:28
ފާނޫޒު - 81
(16 އޮކްޓޯބަރ 2019ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ލިބުނު ހައިރާންކަން ބޮޑުކަމުން ޑރ. ޢަލީއަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގުނެވެ. "ބައްޕަ ހަނދާން އެބަހުރިތަ، ނުވަ އަހަރު ކުރިން ފިރިހެން ކުއްޖަކާއެކު އަހަރެން އިސްލާމްއާބާދުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-17 08:37:31
ބާބްރީ މިސްކިތް ހުރި ބިމަށް ކުރާ ދައުވާ ދޫކޮށްލަން މުސްލިމް ޖަމާއަތަކުން އެއްބަސްވެއްޖެ
ބާބްރީ މިސްކިތް ހުރި ބިމުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ މައްސަލައިގައި އިންޑިޔާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުންތައް ނިމި، ހުކުމް އިއްވުމާ ހަމައަށް އައިސްފައިވާއިރު، އެ ބިމަށް މުސްލިމުން ކުރާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-17 07:27:23
މައްކާ-މަދީނާ ހައިވޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 35 ޢުމްރާވެރިން މަރުވެއްޖެ
ޢުމްރާވެރިންނާއިގެން އަލްހިޖްރާ ހައިވޭ (މައްކާ-މަދީނާ ހައިވޭ) ގައި މަދީނާއިން މައްކާއަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބަހެއް ލޯޑެއްގައި ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 35 ޢުމްރާވެރިން މަރުވެ 4 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-17 06:36:57
ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ސާބިތުކޮށްދޭ: ރައީސް
ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ރައްޔިތުން ބާރުވެރި ކުރުމުގެ މުހިންކަން ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ސާބިތުކޮށްދޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ އެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-17 01:10:37
ޗައިނާގެ ބައިމަދު މުސްލިމުންނާއި އެމީހުންގެ ވޭން
ދުނިޔޭގެ މީޑިއާގެ ސުރުޚީތަކުގެ ކޮންމެދުވަހެއްގެ ވާހަކައައިގެ ތެރޭގައި ޗައިނާގެ ޝީޖިއާންގގެ އުރިގޫރު މުސްލިމުންގެ ވާހަކަ ވަރަށްވެސް މަޝްހޫރެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހުއި ދައިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާމެދު ޗައިނާއިން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-16 17:27:51
ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ރައީސް
ރާއްޖޭގައި އޮންނާނީ އިސްލާމްދީންކަމަށާއި ދީނަށް ގޮންޖަހައި، ބަދުބަސްބުނެ، ކީރިތި ރަސޫލުﷲ صلّى اللّه عليه وسلّمއަށް މަލާމަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން ފުރުޞަތު ނުދެއްވާނެކަމަށާ އަދި އިސްލާމް ދީނުގެ ނަމުގައި ފިތުނަފަސާދަ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-16 17:27:16
ދަނޑުވެރިން އުފައްދާތަކެތި މާކެޓު ކުރުމަށް ޚާއްސަ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަނީ
ދަނޑުވެރިން އުފައްދާތަކެތި މާކެޓު ކުރުމަށް ޚާއްސަ ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލޗަރ ޒަހާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-16 17:13:22
ކެމިކަލް އެތެރެ ކުރުމުގެ ހުއްދަ މިއަދުން ފެށިގެން ލިބޭނެ: ޑިފެންސް
ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު މިއަދުން ފެށިގެން ހުއްދާ ދޫކުރައްވާނެ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކެމިކަލް އެތެރެ ކުރުމުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-16 16:42:34
ފޮރިން މިނިސްޓަރ ތައިލެންޑްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު، ތައިލެންޑްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޑޮން ޕްރަމުދްވިނާއީ އާއި މިއަދު ހެނދުނު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ތައިލެންޑްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްގައި ބޭއްވި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-16 16:23:05
ސާކު ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރުގެ ގަވަރނިން ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުން ފަށައިފި
ސާރކް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރުގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ 11 ވަނަ ބައްދަލުން ސްރީލަންކާގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދާނީ މިއަދުން ފެށިގެން މާދަމާގެ ނިޔަލަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-16 16:13:31
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ ސިޓީއެއް ޖޭއެސްސީއަށް: އަޅުގަނޑު ޙާޒިރުވާން ފޮނުވި އަމުރުވެސް ބާތިލު
ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ އަބްދުﷲ ދީދީ ޙާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން އެންގުމުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރު ކުރުމުގެ ޤާނޫނީ އެއްވެސް ބާރެއް ނޯންނާނެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-16 16:02:20
އެކްޝަން ޕްލޭން ގައި ނެތް އެއްވެސް ކަމެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ދެން ހުރެގެން ނުވާނެ: ރައީސް އޮފީސް އަންނަ އަހަރު ތިން ވުޒާރާއަށް ޕްރޮޤްރާމް ބަޖެޓެއް ހަދަނީ
ސެޓެރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެސްއޭޕީ) ގައި ނެތް އެއްވެސް ކަމެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ދެން ހިމެނިގެން ނުވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން މިހެން ވިދާޅުވެފައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-16 15:34:25
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދ. ހުޅުދެއްޔަށް ވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ނިލަންދެ އަތޮޅު ދެކުނުބުރިއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެ އަތޮޅު ހުޅުދެއްޔަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުދެއްޔަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-16 15:33:30
ވަލުތެރޭގައި ވެލައެއް ބަނދެފައި ބޭއްވުމަކީ އިންސާނަކު ބަނދެފައި ބޭއްވުންފަދަ ކަމެއް: އީޕީއޭ
ރ. އަތޮޅުގެ ފަޅު ރަށެއް ކަމުގައިވާ ގާއުނޑޫދޫ ވަލުތެރޭގައި ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް ބަނދެފައި އޮތް ވެލައެއް ތިމާވެށީގެ ދިރާސާތަކެއް ކުރުމަށް އެރަށަށް ގޮސް އުޅުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާއި އެންވަޔަރަންމަންޓަލް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-16 15:20:10
ފާނޫޒު - 80
(15 އޮކްޓޯބަރ 2019ގައިޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން މަންމާ. ނުރޮއި. ހުއްޓާލާ." އިމާމާ ސައީދައްތަގެ ކަރުނަ ފޮހެދެމުން ބުންޏެވެ. އޭނާގެ ހިތް ހިނގަން ފެށިއެވެ. އޭނާއަށް ނޭވާ ލެވުނެވެ. "މަންމާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-16 12:10:38
ބާސަލޯނާގައި އިހުތިޖާޖުކުރާ މީހުންނާ ފުލުހުންނާ ދެމެދު ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކެއް
ސްޕޭންގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަޓަލޯނިޔާގެ ވަކިވެގަތުމުގެ ހަރަކާތުގެ އިސް ނުވަ މީހަކު ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކުރުމާ ދެކޮޅަށް އެ ސަރަހައްދުގައި ފެށުނު އިހުތިޖާޖުތަކުގެ ރޭވެސް އިތުޖާޖުކުރާ މީހުންނާ ފުލުހުންނާ ދެމެދު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-16 07:54:02
އީރާނުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަށް ދިން ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ގައުމެއްގެ ނުވަތަ ގައުމުތަކެއްގެ ސަރުކާރު: ޒަރީފު
ފާއިތުވި ހަފްތާ ތެރޭގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ޖިއްދާއާއި ދިމާއަށް ބޭރުން ރަތް ކަނޑުގައި ދަތުރުކޮށްފައި ދަނިކޮށް މިސައިލް ހަމަލާއަމާޒުވި ތެޔޮ ޓޭންކަރު، ސާބިތީއަށް ދިން ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ގައުމެއްގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-15 21:56:55
އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އިނދަ ނުޖެހޭނެގޮތަކަށް: ޝަރީފް
އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތީޞާދު އިނދަ ނުޖެހޭނެ ގޮތަކަށް ކަމަށް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ފެށްޓެވި މިނިމަމް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-15 15:20:55
‏ފަޅުރަށެއްގައި ބަނދެފައި އޮތް ވެލައަކަށް އެހީވާން ފަށައިފި
ރާއްޖޭގެ ފަޅު ރަށެއްގައި ބަނދެފައިއޮތް ވެލައެއް ފެނިގެން އެ ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ވެލާ ބަނދެފައިވަނީ ވަރަށް އިހާނެތި ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-15 14:47:43
ކޮޅުފުށީގައި ހައުސިން ޔުނިޓުތަކެއް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި
މ. ކޮޅުފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތް ކުރަން ބަޔަކާ މިއަދު ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޕްރިސިޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އާއި ޕީ.އީ.އެސް މެރިން ސާރވިސަސް ކުންފުންޏާއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-15 14:46:22
އެމްޑީޕީގެ ނާއިބު ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ޝިފާޒު ނިންމަވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ނާއިބު ރައީސް ކަމުގެ އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމަށް އެންމެފަހުން އެމަގާމުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝިފާޒަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރެއްގެ ވަޒީފާ ވެސް އަދާކުރައްވަމުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-15 13:17:35
ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ދަތުރެއްގައި ޖަޕާނުގެ ދެ މަނަވަރު ރާއްޖެއަތުވެއްޖެ
ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ދަތުރެއްގައި ޖަޕާން މެރިޓައިމް ސެލްފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ދެ މަނަވަރެއް މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. މިމަހު 15 ން 18 އަށް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރަމުންދާ ޖަޕާން އަސްކަރިއްޔާގެ ދެ މަނަވަރަކީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-15 12:19:28
ރައީސްގެ އެޑުވައިޒަރަކަށް ޝިހާބު، ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރަކަށް މާހިރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިހާބު މިއަދު އަންޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އޭގެ އިތުރަށް ރައީސް ވަނީ މިނިސްޓަރ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-15 11:58:56
ފާނޫޒު - 79
(14 އޮކްޓޯބަރ 2019ގައިޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ސިއްސައިގެން ގޮސް އޭނާ ހޭލުވުނެވެ. މުޅި ކޮޓަރިތެރެ އޮތީ އަނދިރިކޮށެވެ. ހުވަފެނީ ދުނިޔެއަށް ގެއްލިފައި އިރުކޮޅަކު އިނެވެ. ކަޢުބާ ގައެވެ. ދެން ތެދުވެގެން ގޮސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-10-15 11:06:55