×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އިސްރާއީލުގެ ރަހުމްކުޑަކަމާއި އަނިޔާވެރިކަން ދައްކައިދޭ އަމަލުގެ ސަބަބުން ޣައްޒާއިން އިސްރާއީލަށް ރޮކެޓު ހަމަލާ
ޒުވާނާގެ ހަށިގަނޑު ނަގަން އުޅުން ޒުވާނަކަށް އިސްރާއީލު ސިފައިން ބަޑިން ހަމަލާދިނުމުގެ ސަބަބުން ޒަޚަމްވެފައި އިސްރާއީލުގެ އުދުވާނީ ސިފައިން ބަޑިޖަހައި ޝަހީދުކޮށްލި ފަލަސްޠީނުގެ ޒުވާނެއްގެ ހަށިގަނޑު އިސްރާއީލު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 22:24:48
ގިނަ މީހުން އެއްވާ ޙަރަކާތްތައް ނުބޭއްވުމަށް އެޗުޕީއޭއިން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
ގިނަ މީހުން އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ބާއްވާ ޙަރަކާތްތައް މިދުވަސްވަރު ނުބޭއްވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗުޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. އެތަނުން މިކަމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައިވަނީ އަދިވެސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 19:47:11
މުގާބިލާ - 21
(22 ފެބްރުއަރީ 2020 ގައި ޝާއިއުކުރިބަޔާ ގުޅޭ) ޝައިޠާނާ ދާން ހިނގައިގަތް ވަގުތު ރިޟްވާންގެ ޚިޔާލަށް އައީ އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި މިހާރު އޮތް މައްސަލައެވެ. ދަރަނީގެ މައްސަލައެވެ. "އަހަރެން މި ވަގުތު ބޭނުންވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 19:10:52
ދެ ރަށެއްގައި ފެނަކަ އޮފީސް ޢިމާރާތް ކުރަން ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފި
ނ. އަތޮޅު ޅޮއްސާއި، ލ. ފޮނަދޫގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑުޕްލެކްސް ޕްރައިވެޓު ލިމިޓެޑާ ޙަވާލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ދެ އެއްބަސް ވުމުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 18:19:13
އެސްޓީއޯ ރަމަޟާން ބާޒާރު ފަށައި، އިނާމަކަށް ޢުމްރާ ދަތުރުތަކެއް
ގިނައިނާމުތަކެއް ލިބޭގޮތަށް އެސްޓޯއީން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން ބާޒާރު މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ފެށި ރަމަޟާން ބާޒާރު ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވީ އެސްޓީއޯ ހޯމް އިމްޕްރޫވްމަންޓުގައެވެ. ބާޒާރު ފަށްޓަވައި ދެއްވީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 17:22:14
އެސްޓީއޯގެ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
އެސްޓީއޯ ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއީ މިއަހަރު ބާއްވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބެޗުކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ވިދާޅުވިއެވެ. މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 16:02:50
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފޯމުތައް އީސީއަށް ބަލައިގެންފި
އެޕްރީލް 4 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ވާހަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެންޑިޑަސީ ފޯމު އިލެކްޝަންސްކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 14:31:38
ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަަލައަކާ ގުޅިގެން ނައިފަރުގައި ތިން ގެ ބަލައި ފާސްކޮށްފި
ޓެރަރިޒަމްގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޅ.ނައިފަރު ތިންމީހެއްގެ ގެ ބަލައި ފާސްކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އެ ގެތައް ބަލައި ފާސްކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 13:31:03
އެޑިޓޯރިއަލް: ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅު
މައްސަލައެއް ހައްލު ކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ވަނީ އެ ކަމެއްގެ ނިސްބަތުންނެވެ. ކަމަކީ ބޮޑު ކަމެއް ކަމަށް ދެކޭ ނަމަ އަޅާ ފިޔަވަޅުގެ ހަރުދަނާކަން ބޮޑު ވާނެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ގިނަ ވެގެން އުޅޭ ބިދޭސީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 12:15:17
މަޅުމަތި: ތިންމަހުން ވެވެއް
ޖަލްސާ ފެށިގެން ކުރިއަށް ދަނީއެވެ. ފަހަރަކު މީހަކު ވާހަކަ ދައްކަނީއެވެ. އެންމެންވެސް ދައްކަނީ ގައުމު ކުރިއަށް ގެންދާ ވާހަކައެވެ. އަޅަން ޖެހޭ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ވާހަކައެވެ. މާޖިދު އަހަރެންގެ ގައިގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 08:34:31
ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ބާނީ ސޭންޑާސް ކުރިހޯއްދަވަނީ
ސެނެޓަރު ބާނީ ސޭންޑާސް މި އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސު ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕްއާ ވާދަކުރައްވާނެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ސެނެޓަރު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-23 07:57:49
ޑޮކްޓަރުންގެ އިތުބާރު ގެއްލުވާލަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ: އައިޖީއެމްއެޗު
އައިޖީއެމްޗުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުނުންނާއި އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލިއްޔަތާމެދު ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ސުވާލު އުފައްދައި އިތުބާރު ގެއްލުވާލަން އެއްވެސް ފަރާތުކުން ކުރާ މަސައްކަތް ބަލައި ނުގަންނާނެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-22 21:25:19
އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އިތުރު ޕާޓީއަކަށް ތާއީދެއްނެތް: ރައީސް ނަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ތާއީދެއްނެތް ކަމަށް އެޕާޓީގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-22 17:06:30
ހެންވޭރު ކާނިވާ ސަރަހައްދުން ޕާކިން ޒޯން ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ
ހެންވޭރު ކާނިވާ ސަރަހައްދު: ފޮޓޯ ސަން ހެންވޭރު ކާނިވާ ސަރަހައްދުން ޕާކިން ޒޯންތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-22 16:45:31
ދިވެހި ބަހުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގެ ފުރަތަމަ ދެލި ކޮޕީ އެކުލަވާލައްވައިފި
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް އަލީ ދިވެހި ބަހުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގެ ފުރަތަމަ ދެލި ކޮޕީ ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން އެކުލަވާލައްވައިފިއެވެ. އާފަތިހަށް ދެއްވި ހާއްޞަ ބަސްދީގަތުމެއްގައި އެކެޑަމީގެ ރައީސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-22 14:02:47
މުގާބިލާ - 20
(21 ފެބްރުއަރީ 2020 ގައި ޝާއިއުކުރިބަޔާ ގުޅޭ) މިއީ އޭނާ ސަގީލާގެ މަތީން ހަނދާންކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ. އޭނާ ދިޔަ ފަހުން ވޭތުވީ ކޮންމެ ރެޔަކު އޭނާގެ މަތީން ހަނދާން ވިއެވެ. އެކަމަކު އެއީ ޖިސްމާނީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-22 12:21:51
އީރާނުގައި ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފި
އީރާނުގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި އިއްޔެ ބަޔަކު ވޯޓުލަނީ އީރާނުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް އިއްޔެ ލީ ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފިއެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގަައި ނަތީޖާ އެނގޭވަރު ވާނީ އާދީއްތަ ދުވަހު އެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-22 08:26:13
އަލިވިލެމުން މިދަނީ ތަރައްގީގެ އެންމެބޮޑު ވަސީލަތް ލިބިދޭ ފަތިހަށް: ރައީސް ނަޝީދު
އަލިވިލެމުން މިދަނީ ތަރައްގީގެ އެންމެ ބޮޑު ވަސީލަތް ލިއްބައިދޭ ފަތިހަށް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ 'ރަށްވެހި ފަތިސް' ކެމްޕެއިން ފެށުމުގައި ޖަލްސާގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-22 03:41:14
މަމަރުކަޒު ކޮށްލުމުގެ ވިސްނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އަށް އެޅިފައިއޮތް ބޮޑު ހުރަހެއް: ރައީސް
މަރުކަޒު ކޮށްލުމުގެ ވިސްނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީ އަށް އެޅިފައިއޮތް ބޮޑު ހުރަހެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމުހުއްރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-22 01:10:16
މުގާބިލާ - 19
(14 ފެބްރުއަރީ 2020 ގައި ޝާއިއުކުރިބަޔާ ގުޅޭ) އޭނާގެ ގަނޑުކަން ފިލީ ޖެހިގެން ހުރި ފުލެޓުގެ ދޮރު ހުޅުވައިފައި ޝަމްސު ނުކުތީމައެވެ. ސަލާންގަލާމަށް ފަހު ޝަމްސު އޭނާއަށް ފޯރުކޮށްލީ ތަޅުދަނޑިއެކެވެ. "މިއީ ރިޟްވާންގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-21 22:21:59
އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވާން މުވައްޒަފުންނަށް އަންގާފައެއް ނުވާނެ: ފެނަކަ
މީރޭ ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ހާޒިރުވާން އަންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެކުންފުނީން ބުނެފައެވެ. އެ ކުންފުނީން ކުރައްވާފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ ޚަބަރު ފަތުރައިފައިވަނީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-21 21:44:25
އަތޮޅުތަކުގެ އެކި ބަހުރުވަ ބޭނުން ކުރުމަކީ ބަސް މުއްސަނދި ވާނެ ކަމެއް : ރައީސް
ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި ބޭނުން ކުރާ ދިވެހި ބަހުގެ އެކި ބަހުރުވަތައް ބޭނުން ކުރުމަށް ތަރުހީބު ދިނުމަކީ ބަސް މުއްސަނދިވެގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-21 21:42:01
މިމަހުގެ 29 ގައި އެމެރިކާއާއި ޠާލިބާން ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުުމުގައި ސޮއިކުރަނީ
އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ބަޔަކު އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ މި ހިނގާ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ފަހު ދުވަހު އެމެރިކާއިން ޠާލިބާން ޖަމާއަތާއެކު ސުލްހައިގެ އެެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-21 19:38:42
ތަފާސްހިސާބާއި ވިސްނުމުގެ ދުރުމީން سورة الكوثر
އެންމެ ކުރު ސޫރަތް މާތް ﷲ މުޙައްމަދު ނަބިއްޔާގެ މައްޗަށް ބާވައިލެއްވި ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ސޫރަތްތަކަށް ބަލާއިރު " العَصْرُ " އާއި " النَصْرُ " އާއި " الكَوْثَرُ " އަކީ އެންމެ ކުރު ތިން ސޫރަތެވެ. މިއިން ކޮންމެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-21 14:39:40
މާދަރީ ބަހުގެ ދުވަސް 2020: މާދަމާ މާލޭގައި ބާއްވާ ދިވެހި އަދަބީ ޢީދުގައި 300 އެއްހާ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވޭ
މާދަމާ މާލޭގައި ބާއްވާ ދިވެހި އަދަބީ ޢީދުގައި 20 ސްކޫލުން 300 އެއްހާ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދިވެހި އަދަބީ ޢީދު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވައިފައިވަނީ ތާޖުއްދީން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-21 10:58:34
އިދްލިބުގައި ހަނގުރާމަ ގަދަވަމުންދާއިރު، ޔޫރަޕްގެ ބާރުތަކުން މަސްރަހު ފިނިކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަނީ
އިދްލިބުގައި ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމައިގައި އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިން ރޮކެޓު ހަމަލާއެއް ދެނީ ސީރިޔާ (ސޫރިޔާ) ގެ ހުޅަނގުއުތުރު ޕްރޮވިންސެއް ކަމުގައިވާ އިދްލިބް ހިފުމަށް ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-21 07:44:34
ލަންޑަނުގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތުގެ މުދިމަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމްކޮށްލައިފި
ސެންޓްރަލް މޮސްކްގައި ހަމަލާދިން މީހާ ހިފަހައްޓާފައި ލަންޑަނުގެ ރީޖެންޓް ޕާކް ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ 'ސެންޓްރަލް މޮސްކް' މިސްކިތުގައި މީހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާ ދީފިއެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި މިއަދު އަސުރު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-20 21:59:38
ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރެއް ނުކުރާނަން: އީސީ
މިއަހަރު އެޕްރީލް 4 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައު ބައިވެރިންވާން ފޯމުހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތ އިތުރު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އީސީން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-20 15:03:02
ޖަރުމަނުގެ ދެ ބާއަކަށް ހަމަލާދީ 9 މީހުން މަރާލައިފި
ހަމަލާދިން ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ ބުދަދުވަހުގެ ރޭ ޖަރުމަނުގެ ހުޅަނގުގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ހަނާއުގައި ދެ 'ޝީޝާ ބާ' އަށް ދިން ހަމަލާތަކަކަށްފަހު 11 މީހުން މަރުވެ 5 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-20 11:23:16
ތަރައްގީގެ ވިސްނުން އުފެއްދޭނީ ދަރީންނަށް ޒަމާނީ ތަޢުލީމު އުނގަންނައިދީގެން: ރައީސް
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދުނިޔެއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ތަރައްޤީއާ އެއް ހަމައެއްގައި، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ބެހެއްޓޭނީ، ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ތަރައްޤީގެ ވިސްނުން އުފެދިގެން ކަމަށާއ އެކަން ޙާޞިލުކުރެވޭނީ،
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-02-19 23:22:55