×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޚާޝުޤްޖީ މަރާލި މައްސަލައިގައި ސައޫދީ އިތުރު ހަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ތުރުކީން ދައުވާ އުފުލައިފި
ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލުގައި ހުންނަ ސައޫދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ސައޫދީ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލު ޚާޝުޤްޖީ މައްސަލައިގައި ސައޫދީ އިތުރު ހަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ތުރުކީން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-28 22:27:58
އައްޒަގެ ދިރާސީ ބަސް: ސުވާދީބު ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ވުޖޫދުވުން
ޢަބްދުﷲ ޢަފީފުދީދީ: ސުވަދީބު ސަރުކާރުގެ ރައީސް ފޮޓޯ: http://www.maldivesroyalfamily.com/maldives_suvadive.shtml ސުވާދުންމަތީ ދިރާސާގެ ހޯދުންތައް ހުށަހަޅަމުން މިދަނީ ޚިޔާލީ ދެ ޝަޚުޞިއްޔަތު ކަމަށްވާ މާފައާއި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-28 18:54:18
ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނީ ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީގެން: ޕީޖީ
ރަނގަޅުނޫން މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ތަފާތު ވާހަކަތައް ފެތުރޭ މައްސަލަ ނުވަތަ ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭނީ ރަނގަޅު މައުލޫމާތު މުއައްސަސާތަކުން ފޯރުކޮށްދީގެންކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-28 14:27:33
މައުލޫމާތު ހޯދައި، ލިބުމުގެ ހައްގަކީ ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަނިވި ދައުލަތެއްގެ ބިންގާ: ބަންޑާރަނާއިބް
ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މައުލޫމާތު ހޯދައި، ލިބުމުހެ ހައްގަކީ، ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަނިވި ދައުލަތެއްގެ ބިންގާ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަނާއިބް އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-28 13:56:23
މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ފަސްޖެހޭ ވަރަކަށް، ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތަކަށް ޖާގަ ދެވޭ : ރައީސް
މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ފަސްޖެހޭ ވަރަކަށް، އެ ބައެއްގެ ތެރޭގައި ފަސާދައިގެ އަމަލުތަކަށް ޖާގަ ދެވޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-28 13:55:41
ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެ، މެމްބަރު ޙަސަން ލަތީފް ހޯމް ކަރަންޓީންގައި
ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ޙަސަން ލަތީފް ކޯވިޑް- 19 އަށް ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެ، ހުންނެވީ ކަރަންޓީނުގައެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވައިފައިވަނީ މެމްބަރު ހަސަން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. އޭނާވިދާޅުވީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-28 10:53:43
ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް އެންމެ ތިން އިންސައްތައިގައި
Women in Soneva by Ahmed Ayas (Photo credit: corporatemaldives.com) ފަތުރުވެރިކަމުގެދާއިރާގައި، ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް އުޅެނީ އެންމެ ތިން އިންސައްތައިގައެވެ. ފަތުވެރިކަމުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-28 09:49:12
ސުވާލުކުރާތި - ނަޒާހާތްތެރި ދައުލަތެއް އުފެދޭނީ އޭރުން: އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ
ނަޒާހާތްތެރި ދައުލަތެއް އުފެދުމަށް ސުވާލުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ހުޞައިން ފިޔާޒު މުސާ ހަނދާންކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ފިޔާޒު އާންމުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ މިވާހަކަ،
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-28 09:11:49
އާމީނިޔާއާއި އާޒަރްބައިޖާނާ ދެމެދު އަސްކަރީ ކުރިމަތިލުމެއް
ކުރީގެ ރޫސީވިލާތް ރޫޅިގެން ދިޔައިރު މިނިވަންވި ދެ ގައުމު ކަމުގައިވާ އާމީނިޔާއާއި އާޒަރްބައިޖާނާ ދެމެދު ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ކުރިމަތިލުމެއް ހިނގައި ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ދެ ގައުމުގެ ސިފައިން ހަމަލާތައް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-28 08:24:29
ފަޅިމޫނު - 2
(26 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ހާދަހާ މޮޅޭ. ތިޔަ ދައްކަނީ ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް ވަރަށް މޮޅު ވާހަކަތަކެއް. އަބުރުވެރި ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ދުވަސްކޮޅަކު އުޅެލަނިކޮށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެ މީހެއްގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-27 22:09:55
ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް އެސްޖޭ އާ ހަވާލު ކޮށްފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް: ވަކީލުން
ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށްކަމަށް އެކުންފުނީގެ ޤާނޫނީ ވަކީލްކަންކުރަމުންދާ އެޑްވޮކަސީ ޗެމްބާޒް އިން ބުނެފިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-27 21:48:54
އާސަންދައިން މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި
އާސަންދައިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަޢާރަފްކޮށްފިއެވެ. އާސަންދަ ކުންފުނިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި "އާސަންދަ" ގެ ނަމުގައި މިއަދު ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ މި އެޕް ޕްލޭ ސްޓޯރުން ޑައުންލޯޑް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-27 18:25:07
ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ މައްސަލައިގައި ޑރ. ޒިޔާދާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ވެރިއަކަށް ދައުވާ އުފުލައިފި
ޒިކުރާ މިސްކިތުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ، ޑރ. އަޙްމަދު ޒިޔާދު ބާޤިރަށާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ އިސްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-27 14:50:36
މުސްލިމުންނާ ނަސާރާއިންނަށް އެއް މުޖުތަމައެއްގައި ސުލްހަވެރި ގޮތުގައި ނޫޅެވޭނެ: ހަންގޭރީގެ ބޮޑުވަޒީރު
ަންގޭރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިކްޓަރް އޮރްބާން މުސްލިމުންނަށް އީޔޫގެ ގައުމުތަކުގައި ވަޒަންެވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުދޭ ގޮތަށް ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) ގެ ތަންފީޒީ ބާރު، ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޔާސަތަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-27 11:42:50
މިއަހަރު ތެރޭގައި ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތް 12 ބިލިއަން ރުފިޔާއިން ދަށް ވެއްޖެ
ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން މިއަހަރު ތެރޭގައި 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް މާލީ ވަޒީރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑުން ފޮނުވި "އަހާށޭ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-27 10:41:35
ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތިން ތަރިއަކާ ސުވާލުކޮށްފި
ޑްރަގް ގެ މައްސަލައެއްގައި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތިން ތަރިއަކާ ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ، އެން.ސީ.ބީ އިން ސުވާލުކޮށްފިއެވެ. ދީޕިކާ ޕާޑުކޯން އާއި ޝްރައްދާ ކަޕޫރްއާއި ސާރާ އަލީ ޚާންއާ ސުވާުލުކޮށްފައިވަނީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-27 09:13:58
ހަރުކަށި ފިކުރާއި، ހައްދުފަހަނައަޅައިދިޔުން ހުއްޓުވުމަށް ދިވެހި މީޑިއާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންފި
ހަރުކަށި ފިކުރާއި، ހައްދުފަހަނައަޅައިދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިޔާ ހޭލުންތެރިކޮށް ބާރުވެރިކުރުމަށް ބާއްވާ އެއްދުވަހުގެ ވެބިނާރެއް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ފަށްޓަވައިފިއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިސްނަންގަވައިގެން ރާވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-26 13:07:24
ރައީސްގެ ވިސްނުންފުޅުގައި އުތުރުގެ ތަރައްގީއަށް ގެންގުޅުއްވަނީ ބޮޑެތި މަންޒަރުތަކެއް: ފޮރިން މިނިސްޓަރ
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވިސްނުންފުޅުގައި އުތުރުގެ ތަރައްގީއަށް ގެންގުޅުއްވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި، ވަރަށްވެސް އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެއް ކަމުގައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-26 13:07:15
ކާމިޔާބުކަމާއެކު ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާ ގުޅޭ ސިލްސިލާ ވެބިނާރުތަކެއް އެވިޑް ކޮލެޖުން ބާއްވަނީ
ކާމިޔާބުކަމާއެކު ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާ ގުޅޭ ސިލްސިލާ ވެބިނާރުތަކެއް އެވިޑް ކޮލެޖުން ބާއްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. ހިލޭ ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފައިވާ މި ވެބިނާރުތަކުގެ ފުރަތަމަ ސެޝަން މިއަދު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-26 12:43:58
މާލީގެ ވަގުތީ ރައީސު މަގާމުގެ ހުވައިކުރައްވައިފި
މާލީގެ ވަތުގީ ރައީސު ރިޓާޔަޑް ކާނަލް ބާހް އިންޑާއު (މ) އަަސްކަރީ އިންތިގާލީ މަޖިލީހުގެ ވެރިޔާ އަދި ވަގުތީ ނާއިބު ރައީސު ކާނަލް އަސިމީ ގޮއިޓާ (ވ) އާއެކު ހުޅަނގު އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމުގައިވާ މާލީގެ ވަގުތީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-26 08:23:35
"ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ": ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ކިބައިން ކިމް ޖޮންގ އުން މާފަށް އެދިވަޑައިގެންފި
ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ރައީސު މޫން ޖައެ-އިން (ކ) އަދި އުތުރު ކޮރެޔާގެ ޒައީމު ކިމް ޖޮންގ-އުން (ވ) އުތުރު ކޮރެޔާގެ ސިފައިން ކަނޑުމަތިން ހިފެހެއްޓި ދެކުނު ކޮރެޔާ މީހަކު މަރާލައި އޭނާގެ ހަށިގަނޑަށް ތެޔޮއަޅައި އަންދާލި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-25 20:01:43
ފަޅިމޫނު - 1
"އަޖައިބެއް ކަހަލަ ކަމެއް. ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ވިޔަސް ޖަނަވާރެއް ވާނީ ޖަނަވާރަކަށް. އެހެރަ ފެންނަ ޖަނަވާރުގެ ކިބައިގައި މިވެނި ވަރަކަށް އިންސާނިއްޔަތުކަން އެބަހުއްޓެކޭ އަހަރެމެން ނުބުނަމު. ޖަނަވާރަކަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-25 16:38:40
ޝާފިޔާގެ އެދުރު އަށި: ސެލްފް ރެގިޔުލޭޓެޑް ލަރނިންގ ނުވަތަ އަމިއްލައަށް ރާވައިގެން އުނގެނުން
މިއަދުގެ ކޮލަމު މިޚާއްޞަކޮށްލަނީ ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް އުނގެނުން މެނޭޖުކުރަން ދަސްކޮށްދޭނީ ކިހިނެއްކަން އަދި އެކަން ކުރުމުގެ މުހިންމު ކަމާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. މި މައުޟޫޢަށް ލިޔަން ގަސްތުކުރެވުނު ހިނދު އަޅުގަނޑުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-25 16:13:02
ކޮވިޑް- 19 ގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ މަސައްކަތްތެރީން މުސާރައިން 3.5 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު އުނިވެގެންދިޔަ: އދ.
ކޮވިޑް- 19 ގެ ސަބަބުން ކުރިން އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑު ގެއްލުން ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެފައިވާ ކަމުގައި އދ.ން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެތަކެއް ސަތޭކަ މިލިއަން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-25 08:31:44
ސްރީލަންކާއަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 1.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ތެޔޮ ޓޭންކަރުން އެއްބަސްވެއްޖެ
ސްރީލަންކާ ކައިރިން ދަތުރުކުރަނިކޮށްް މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު އަލިފާން ރޯވި ތެޔޮޮ ޓޭންކަރުގެ ވެރި ފަރާތުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ސްރީލަންކާއަށް 340 މިލިއަން ސްރީލަންކަން ރުޕީސް (1.8 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ދޭން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-24 22:14:27
ރާއްޖޭގައި ކުރާނެ ނުކުރާނެ ކަންކަން ނިންމުމަކީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޙައްޤެއް: މެމްބަރު ސަޢީދު
ރާއްޖޭގައި ކުރާނެ ނުކުރާނެ މަސައްކަތްތަކާއި ކަންކަން ނިންމުމުގެ ބާރަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އަމިއްލަ ޙައްޤެއްކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ އަދި ގަމުދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުޙައްމަދު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-24 10:10:35
ސައޫދީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދައިފި
ސައޫދީ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދެވުމުގައި އިސްކޮށްއުޅުއްވާ ބޭފުޅުން ރޭ ޕާޓީ އުފެދުނުކަން އިއުލާންކުރައްވަނީ ބޭރުގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-24 07:29:34
ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލަން ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްޔަތު ގާނޫނުހަދާ މަޖިިލީހުގައި އެބައޮތް: އަންވަރު އިބްރާހީމް
ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލަން ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ތާއީދު މެލޭޝިޔާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި އެބައޮތް ކަމުގައި މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަންވަރު އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-23 21:46:28
ތިން ގައުމަކަށް ސަފީރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އިންޑިއާ، އެކުވެރި ޢަރަބި ޢިމާރާތް، އަދި ޕާކިސްތާނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުކަމުގެ މަޤާމުތަކަށް ތިން ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-23 14:19:47
ބީއެމްއެލްގެ ލޯނުތައް ދެއްކުން ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްދެނީ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް(ބީއެމްއެލްގެ) ލޯނުތައް ދެއްކުން ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްދިނުމަށް ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް އެބޭންކުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މެނޭޖަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވިދާޅުވީ ޑިސެމްބަރުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-09-23 11:41:40