×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ކޮވިޑް-19: ފުލުހުންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް ޓާސްކްފޯހެއް ހަދައިފި
ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތުގައި ފުލުހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ޓާސްކްފޯހެއް ހައްދަވައިފިއެވެ. މި އުފެއްދި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 20:17:03
ކޮވިޑް-19: ޓެސްޓް ކުރުމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ސާމްޕަލް ނަގައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެއްވުމަށް ސާމްޕަލް ނަގައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ސާމްޕަލް ނެގީ އެބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 20:16:31
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއަށް 25 އަހަރު- ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ކަމަކަށް ހިޔަނި އެޅިފައި
މިއަދަކީ މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖެ ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ) ގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބާއްވަން ރޭވި ޖަލްސާއާއި އަހަރީ ދުވަހުގެ އިތުރު ޙަރަކާތައް މިހާރުވަނީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 18:13:40
މިއީ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކޮވިޑް ރިކަވަރީ ފަންޑެއް އުފައްދަންޖެހޭ ވަގުތު- މެމްބަރ ސަލީމް
މިއީ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކޮވިޑް ރިކަވަރީ ފަންޑެއް އުފައްދަންޖެހޭ ވަގުތު ކަމަށް ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޓް 19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އިޢްލާންކުރެއްވި ޕަކޭޖާ މެދު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 17:24:20
ކޯވިޑް-19: ޔޫކޭ އިން އައި އިތުރު ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަތަރުވަނަ ދިވެއްސަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދާދި ދެންމެއަކު އެޗްޕީއޭ އިން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި މިފަހަރު ޕޮޒިޓިވް ވީ ވެލިދޫ އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 16:15:01
މެމްބަރ ޣައްސާން ސަރުކާރަށް: އިޤްތިޞާދު ސަލާމަތްކުރުމަށް މާހިރުންގެ އިރުޝާދު ވެސް ހޯއްދަވާ
ކޮވިޑް- 19 އިން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މެޑިކަލް ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން އިރުޝާދު އަޑުއައްސަވާހެން ދިވެހި އިޤްތިޞާދު ސަލާމަތްކުރައްވަން، އިޤްތިޞާދީ މާހިރުންގެ އިރުޝާދު ހޯއްދެވުމަށް ދިވެހި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 13:23:57
ރާއްޖެއިން މިސާލު ނަންގަވައިގެން އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޤަނޫނުހަދާ މަޖިލީސްތައް ބޭއްވުމަށް ބާރުއެބައަޅާ- ރައީސް ނަޝީދު
ފޮޓޯ؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ރާއްޖެއިން މިސާލު ނަންގަވައިގެން އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޤަނޫނުހަދާ މަޖިލީސްތައް ވެސް ބޭއްވުމަށް ބާރުއަޅަމުންދާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 11:37:05
ކޮވިޑް-19: ޓެސްޓް ކުރުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ހުންނެވީ ތައްޔާރަށް – މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އެދިއްޖެނަމަ ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރަން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުންނެވީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ބުނެފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 11:34:55
ކޮވިޑް 19: ހައްޖު ދަތުރުގެ ތައްޔާރީތައް މަޑުޖައްސާލަން ސައޫދީން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ބިން ޠާހިރު ބަންތަން އަލްއިޚްބާރިއްޔާ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔަކާއެކު ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް (ކޮވިޑް- 19) ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލަށް އިންތިޒާރުކުރުމަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 09:33:42
ކޮވިޑް- 19: ތުރްކްމެނިސްތާނުގައި 'ކޮރޯނާ ވައިރަސް' މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި
ތުރްކްމެނިސްތާނުގެ ރައީސު ގުރްބާންގޯލީ ބެރްދީމުހައްމަދޭވް ކުރީގެ ސޯވިއެޓް ޔުނިއަން ރޫޅިގެން ދިޔައިރު މިނިވަންވި، މެދުތެރޭ އޭޝިޔާގެ ގައުމެއް ކަމުގައިވާ ތުރްކްމެނިސްތާނުގައި 'ކޮރޯނާ ވައިރަސް' މި ލަފުޒު ބޭނުންކުރުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 08:22:40
ހަވީރު 5 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 8 އަށް މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން މަނާ ކޮށްފި
މާލެއާއި ވިލިމާލެއާއި، ހުޅުމާލޭގައި ކޮންމެދުވަހަކު ހަވީރު 5:00 އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 8:00 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމާއި މަގުމަތީގައި މީހުން އުޅުން ހުއްޓައިލުމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 06:19:31
ފަންސަވީސް މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރަމުންއައި ބާދުޝާހު ބޯޓުގެ އިންޖީން ހުއްޓިއްޖެ
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ބާދުޝާހު ބޯޓޫ: ފޯޓު ކުޅުދުއްފުށީއޮންލައިން ބާދުޝާހު ނަމަކަށްކިޔާ ބޯޓެއްގެ އިންޖީން ހުއްޓިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ސިފައިން އެބޯޓަށް އެހީތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 04:13:53
ކޮވިޑް-19: މިމަހު ސާދައާއި ނަވާރައާ ދެމެދު އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް އައި އެންމެން ޓެސްކުރަނީ
ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދަތުރުކުރުން މަނާ ކުރުމުގެ ކުރިން އެގައުމުން ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާ އެންމެނާއި އެމީހުންނާ ކޮންޓެކްޓްވެފައިވާ އެންމެން ހޯދައި ޓެސްޓް ކުރުމަށް އެޗުޕީއޭއިން ނިންމައިފިއެވެ. ނޫސްވެރިންނަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-04-01 03:00:53
އިންޓަރނެޓު އަގުހެޔޮ ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގޮތްތަކެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި
ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެ މީހުންނަށް އިންޓަރނެޓް މުހިންމުވެފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި އިންޓަރނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތްތައް ރާއްޖޭގައި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދެއްވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 21:20:39
އަންނަ ހަފްތާގައި ވެސް ސަރުކާރު ނުހުޅުވަން ނިންމަވައިފި
އަންނަ ހަފްތާގައިވެސް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ނުހުޅުއްވާ ގޮތަށް މިއަދު ބޭއްވި ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގައި ފާސްކޮށްފި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެގޮތަށް ނިންމެވުމުން ސްކޫލްތަކާއި، ކޮލެޖުތަކާއި،
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 20:05:04
ސިޓީ ހޮޓާތަކަށާއި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ފަތުރުވެރިން ގެނައުން މަނާކޮށްފި
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ސިޓީހޮޓާތަކާއި ގެސްޓުހައުސްތަކަށް ބިދޭސީ ފަތުރުވެރިން ގެނައުން ހުއްޓާލުމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު އަންގަވައިފިއެވެ. ޑީޖީ މައިމޫނާ މިގޮތަށް އެންގެވީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 20:03:45
އުރީދޫ ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދުވާލަކު 5 ޖީބީ ޑޭޓާ ހިލޭ
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ސުޕަރނެޓް ކަސްޓަމަރުން ނަންގަވައިފައިވާ ޕްލޭންއަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޑޭޓާ ހަމަވުމުން، ދުވާލަކަށް 5 ޖީބީ ޑޭޓާ މުޅިން ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 18:28:43
އިސްލާމީ ތާރީޚުގެ ތެރެއިން..... ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން މެދުކަނޑާލުން (8)
ޓިއުނީޝިޔާގެ ޤައިރަވާންގައި ހުންނަ ޖާމިޢުލް ޤައިރަވާން މިސްކިތް (30 މާރިޗު 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ހަމަނުޖެހުންތަކާއި އިހްތިޖާޖުތައް: ހަނގުރާމަތަކުގެ ސަބަބުން ޖަމާއަތުގެ ނަމާދާއި، ހުކުރު ނަމާދު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 16:52:13
ކޮވިޑް-19: އައްޑޫސިޓީން ޝައްކު ކުރެވުނު ތިން މީހުންގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް
ކޮވިޑް-19 އަށް އައްޑޫސިޓީން ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުނު ތިން މީހުންގެ ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވެ ވެފައިވާ ކަމަށް އެޗުޕީއޭ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގޮތުން ޢަމަލު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 15:10:09
ސަރުކާރުގެ ޕެކޭޖް ކުޑަ، މަދުގެން 5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕެކޭޖެއް ތަޢާރަފް ކުރަންޖެހޭ – މެމްބަރ ޝިޔާމް
ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ސަރުކާރުން ތަޢާރަފްކޮށްފައިވާ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖަކަށް ކުޑަ މިނަވަރެއްކަމަށާއި މަދުވެގެން ފަސް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބެކޭޖެއް ތަޢާރަފް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ނައިފަރުދާއިރާގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 14:51:05
ގ.އޮލިވަރގްރީން, މޮނިޓަރިންގެ ޙާލަތަށް ގެނެސްފި
ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހަކު ގ. އޮލިވަރގްރީންގައި ހުރުމުން އެގެ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަންއެޖެންސީ (އެޗުޕީއޭ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެޗުޕީއޭގެ ފަރާތުން ޑިރެކްޓަރ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 14:05:17
މެމްބަރ ޝިޔާމްގެ ފަހަތުގައި ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ޕޯސްޓަރު ހުރުމުން އެކަން ހުއްޓުވައިފި
ނައިފަރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރ އަޙްމަދު ޝިޔާމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ބަހުސް ގޭގައި ހުންނަވައިގެން އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރި ވަޑައިގެންނެވިއިރު ފަހަތުން ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 14:03:59
މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ސްޓެލްކޯއިން ފަހިކޮށްދީފި
ސްޓެލްކޮއިން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މުހިންމު ޚިދުމަތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ސްޓެލްކޯއިން ހުޅުވައިފިއެވެ. ސްޓެލްކީއިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެކުންފުނިން ދެމުންގެންދިޔަ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 12:59:36
ކާޑާއި ބޭހަށް ދިވެހީން ނުޖެހޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ވަނީ ދީފައި- މެމްބަރ ޝިފާއު
ދިވެހިން ކާޑާއި ބޭހަށް ނުހޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ މުޙައްމަދު ޝިފާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 12:16:43
ކޮވިޑް- 19 އަށް ޕޮސިޓިވް ދެ ދިވެހިނާ ގުޅިގެން 77 މީހެއްގެ ކޮންޓްޓެ ޓްރޭސިންގ ހަދައި 34 މީހުން ކަރަންޓީންގައި
ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވި ދެ ދިވެހިނާ ގުޅިގެން 77 މީހެއްގެ ކޮންޓްޓެ ޓްރޭސިންގ ހަދައި 34 މީހުން ކަރަންޓީންކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ކޮވިޑާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫޤް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 11:40:26
މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދައިފައިވާ 4.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ފުލުހުން ހިފަހަށްޓައިފި
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން ހޯދައިފައިވާ 4.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ފުލުހުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ. މިއީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން މާލޭގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނާ ގުޅުންހުރި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 11:34:39
ރިސޯޓްތަކުން ކަނޑާލާ މުވައްޒަފުން އަޅުގަނޑުގެ ކުންފުނިތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ- ޖާބިރު
ރިސޯރޓްތަކުން ކަނޑާލާ މުވައްޒަފުން މަޝްރޫހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަދި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރ ޢަބަދުﷲ ޖާބިރުގެ ކުންފުނިތަކަށް އައުމަށް، އޭނާ އެދިވަޑައި ގެންފިއެވެ. މިކަމަށް އޭނާ އެދި ވަޑައިގެންފައިވަނީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 11:25:41
ކޮވިޑް- 19: ލަންޑަނުގައި އެއް ހަފުތާ ތެރޭގައި 4000 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ހަދައިފި
އެކްސެލް ލަންޑަންގައި ތައްޔާރުކުރި 4000 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެތެރެ ލަންޑަންގެ ޑޮކްޔާޑުގައި ހުންނަ އެގްޒިބިޝަން އެންޑް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ (އެކްސެލް ލަންޑަން) 4000 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށް ހުޅުވަން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 11:21:18
ކޮވިޑް-19: ދިވެއްސަކު އަނެއްކާވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފިއެވެ. މިއީ އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައި މީހެކެވެ. އެޗްޕީއޭގެ ޓުވީޓެއްގައި ވާ ގޮތުގައި ޕޮޒިޓިވްވީ ކަރަންޓީނު ކުރާ މީހުން ބައިތިއްބާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 11:03:28
މުޅިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރީ 97 ވެންޓިލޭޓަރ- މަބްރޫކް
މުޅިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރީ 97 ވެންޓިލޭޓަރ ކަމަށް ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ތަރުޖަމާނު މުޙައްމަދު މަބްރޫކް ޢަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ އެކިސަރަޙައްދުތަކުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-03-31 03:36:13