×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އަމީތާބް ބައްޗަން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަމީތާބް ބައްޗަން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މުމްބައިގެ ނާނާވަތީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޚަބަރު އާއްމު ވެގެން ދިޔައީ އަމީތާބް ކުރި ޓުވީޓަކުންނެވެ. އޭނާ ބުނެފައިވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-11 23:00:23
ކޯވިޑް-19: އަނެއްކާވެސް 43 ދިވެހިން ޕޮޒިޓިވް
މިއަދު ރާއްޖެއިން 47 މީހުން ކޯވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެއީ 43 ދިވެހިންނާއި 3 ބަނގްލާދޭޝީންނާއި އިންޑިއާ މީހެކެވެ. ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިތަކެއް ދިން ފަހުން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަނީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-11 22:17:02
ބައިޑަންއަށް ރައީސްކަން ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރާނެ: އެންޓޮނީ ބްލިންކެން
އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ޖޯ ބައިޑަންއަށް ލިބިވަޑައިގެންފިނަމަ ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނޭކަމުގައި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަދި ނޮވެމްބަރ މަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-11 20:52:30
ޢަލީ ވަޙީދު ދިރިއުޅޭގެ ފުލުހުން ބަލައި ފާސް ކުރަނީ
ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޢަލީ ވަޙީދު ދިރިއުޅޭގެ ބަލައި ފާސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަޔަކާ ގުޅިގެން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-11 20:03:42
މުޞްޙަފް - 62
(9 ޖުލައި 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ބިލްގީސް ދިޔައީ ޕާކުގެ ހަނި މަގުތަކުން ގޮނޑި ދުއްވަމުންނެވެ. ވިނަގަނޑުމަތީގައި ކުޑަކުދިން ކުޅެން އުޅެއެވެ. ކުއްޖަކު މަންމަގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގާފައި ދާތަންވެސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-11 16:25:40
އާބާދީގެ 70 އިންސައްތަ ޒުވާނުންނަށް ވުމަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް: ޝަހުދާ
ފޮޓޯ: ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ދިވެހިރާއްޖެ) އާބާދީގެ 70 އިންސައްތަ ޒުވާނުންނަށް ވުމަކީ ރާއްޖޭއަށް ލިބިފައިވާ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއްކަމަށް ރާއްޖޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ނެޝަންލަ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-11 14:07:12
ލުއި ލިބުމާއެކު ކޯވިޑްގެ ނުރައްކާ ހަނދާން ނެތިއްޖެ
ކޮންޓެކްޓް އިތުރުވެ ގުޅުމެއް ނެތް ކޭސްތައް އިތުރުވެއްޖެ ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އޮތް ލޮކްޑައުނަށް ބޮޑު ލުޔެއް ދިންތާ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްފަހުން އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލިޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު 60 އަށް ވުރެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-11 10:42:39
މިއަދު 64 މީހުންނަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ
ރާއްޖެއިން މިއަދު 64 މީހުން ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެއީ 44 ދިވެހިންނާއި 17 ބަނގްލާދޭޝީންނާއި 2 އިންޑިއަނުންނާއި ނޭޕާލު މީހެކެވެ. މި އަދަދާއެކު ރާއްޖެއިން މިހައިތަނަށް ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-10 22:09:08
ހިތަކުން: ކުއްޖާ ބާލިޣު ވީއްސުރެ ކައިވެނިކުރުމުގެ އުމުރާއި ހަމައަށް މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާ
އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެން ކުއްޖަކުވިޔަސް ފިރިހެން ކުއްޖަކުވިޔަސް ބާލިޣުވުމުން ބެލެވޭނީ މުކައްލިފެއްކަމުގައެވެ. އެހެނީ ބާލިޣުވުމަށްފަހު ދީނުގެ ހުރިހާ ތަޞައްރުފާތު ތަކެއް (އަޅުކަންތަކެއް) އަދާކުރުން ވާޖިބުވާނެއެވެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-10 21:18:15
އިސްތަންބޫލުގެ ހާޖިޔާ ސޯފިޔާ 1934 ވަނަ އަހަަރު މިއުޒިއަމަކަށް ބަދަލުުކުރި ގަރާރު ތުރުކީގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ބާޠިލުކޮށްފި
އިސްތަންބޫލުގައި ހުންނަ ހާޖިޔާ ސޯފިޔާ އިސްތަންބޫލުގެ މަޝްހޫރު އާސާރީ ތަނެއް ކަމުގައިވާ ހާޖިޔާ ސޯފިޔާ މިއުޒިމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް 1934 ވަނަ އަހަރު ތުރުކީ ސަރުކާރުން ނެރުނު ގަރާރު އެ ގައުމުގެ ކައުންސިލް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-10 19:35:27
ޝާފިޔާގެ އެދުރުއަށި: ޑިފަރެންޝިއޭޓެޑް އިންސްޓްރަކްޝަން/ބަދަލުގެނެސްގެން ކިޔަވައިދިނުން
މިހަފުތާގެ އެދުރުއަށީގެ ލިޔުންކޮޅު ޚާއްޞަކޮށްފައި މިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ މަންހަޖުގައި އެކަމަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރުއަޅާ ތަންފީޒުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުހިންމު ކަމަކަށެވެ. އެއީ އެއް ކުލާހެއްގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-10 10:10:16
އިތުރު 36 މީހަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖެއިން މިއަދު އިތުރު 36 މީހަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. އެއީ 33 ދިވެހިންނާއި 2 ބަނގްލާދޭޝީންނާއި އިންޑިއާގެ އެކެކެވެ. މި އަދަދާއެކު ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު2553 އަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-09 22:35:09
މުޞްޙަފް - 61
(8 ޖުލައި 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) މިގޭގައި ދެތިން ހަތަރު މީހުން ދިރިއުޅެމުން މި ގެންދަނީ ބީރައްޓެހިންގެ ގޮތުގައެވެ. ފަރިޝްތޭ މިސްކިތަށް ދަނީ ހަވީރުއެވެ. އޭނާ މިހާރު ކިޔަވައިދެނީ ހަވީރު އޮންނަ ކުލާހަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-09 22:16:26
އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ ކޮންސަލްޓޭޝަން ބައްދަލުވުމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އާއި ޔުނިސެފް ގުޅިގެން މިއަދު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-09 18:30:09
ފުލުހުންގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ބައެއް އިސް މަގާމުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަވައިފި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބައެއް ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އިސްމަޤާމުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަވައިފިއެވެ. އެގޮތުން ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކަކީ ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓުގެ ހެޑްގެ މަޤާމަަށް އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-09 13:51:11
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަގާމުން ޢަލީ ވަޙީދު މިއަދު ވަކިކުރައްވައިފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޢަލީ ވަޙީދު، އެ މަގާމުން އިސްތިޢުފާދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަންގަވާފައިވީނަމަވެސް، އެ މަގާމުން އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިނުވާތީ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-09 11:49:52
މަސައްކަތު މާހައުލުގެ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއް ނުބެލުމުން ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއް ނުބެލުމުން ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާސިހު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-09 11:49:21
ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ސިކުނޑިއަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑު: ދިރާސާ
ކޮވިޑް- 19 ޖައްސާ ވައިރަސް، ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ސިކުނޑިއަށް ލިބޭ ގެެއްލުން ބޮޑު ކަމުގައި ޢިލްމީ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. ބައެއް ފަހަރު މި ގެއްލުމަކީ ސީދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ގެއްލުމަކަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-09 08:31:10
އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރުމާމެދު މިދަނީ ވިސްނަމުން: ރައީސު ޓްރަމްޕް
ކުރު ވީޑިއޯ ހިއްސާކުރުމަށް މަޝްހޫރު އެޕްލިކޭޝަން ޓިކްޓޮކް އެމެރިކާގައި މަނާކުރުމާމެދު އޭނާގެ ސަރުކާރުން ވިސްނަމުންދާ ކަމުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސު ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެެވެ. އެއީ، ނޮވެލް ކޮރޯނާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-08 22:11:41
މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރަށް ރައީސް އަންގަވައިފި
ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިރޭ އަންގަވައިފިއެވެ. ޢަލީ ވަޙީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ރައީސް އެންގެވީ އަޚްލާގީ މައްސަލައަކާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-08 21:48:48
މިއަދު މަރުވީ އަންހެނަކަށް ހުރީ ކޯވިޑް-19 ޖެހިފައި
މިއަދު މެންދުރުފަހު 1 ޖެހިއިރު އައިޖީއެމްއެޗްގައި މަރުވީ 70 އަހަރުގެ އަންހެނަކަށް ކޯވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފިއެވެ. މި އަންހެންމީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ފޯރިއިރު އޮތީ މަރުވެފައެވެ. މިއީ ކޯވިޑް-19
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-08 20:44:07
މުޞްޙަފް - 60
(6 ޖުލައި 2020 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ނަމެއް އެޑުރެހެއް ވިދާޅެއް ނުވޭ." ނަރުސްކުއްޖާ ފައިލު ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. މެހެމަލް މާޔޫސް ވެއްޖެއެވެ. އެއީ ކާކުބާވައެވެ؟ އަންނަނީ ކީއްވެގެން ބާވައެވެ؟ ރޭގަނޑު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-08 20:18:41
ލިޔުންތެރިން އަދާކުރާ ދައުރު ގުޅިފައި ވަނީ ޤައުމުގެ އިޖްތިމާޢީ އަދާލަތާ: އަޝްރަފް
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް އަލީ ލިޔުންތެރިން އަދާކުރާ ދައުރު ގުޅިފައި ވަނީ ޤައުމުގެ އިޖްތިމާޢީ އަދާލަތާ ކަމަށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޢަލީ ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖޭގެ 27
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-08 16:18:14
ފޯސްޓަރކެއަރ ހޯމްއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ޤަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި
އަނިޔާ ލިބޭ ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފޯސްޓަރކެއަރ ހޯމްއެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ގޮވާލައި މަޖިލީހަށް ޤަރާރެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މިކަން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް މިހާރަށްވުރެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-08 11:26:51
މެމްބަރަކު އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ވާހަކަ ވެސް ޤަރާރަކުން މަޖިލީހުގައި ދެއްކިދާނެ: މަޖިލީހުގެ ރައީސް
ޚާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު މިނިސްޓަރު ނަޙްލާ އާއި ސުވާލުކުރައްވަނީ. ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެމްބަރަކު އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ވާހަކަވެސް ޤަރާރަކުން މަޖިލީހުގައި ދެއްކިދާނެ ކަމަށާއި ހަމައެކަނި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-08 10:30:35
އެމެރިކާ ރަސްމީކޮށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ވަކިވެއްޖެ
ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) ގެ މެންބަރުކަމުން އެމެރިކާ ރަސްމީިކޮށް ވަކިވެއްޖެކަމުގައި އެމެރިކާގެ ސެނެޓަރ ބޮބް މެނެންޑޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސެނެޓްގެ ފޮރިން ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީގައި އެންމެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-08 00:35:16
މިއަދުންފެށިގެން ދުބައި ފަތުރުވެރިންނަށް ހުޅުވާލައިފި
މިއަދުން ފެށިގެން ފަތުރުވެރިންނަށްދުބައި ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި ތިން މަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މިއަދުން ފެށިގެން ދުބައިއަށްދާ ފަތުރުވެރިންނަށް ރަތްދޫލައިގެ މަރުހަބާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-07 21:00:35
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފި
ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ދެވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ތަޞްދީޤް ކުރައްވައިފިއެވެ. ‏ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ މި އިޞްލާޙާއެކު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-07 19:33:42
މިނިވަންދުވަހުގެ އިޙްތިފާލުތައް މި އަހަރު ނުބާއްވަވާގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފި
މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބާއްވަވަމުން ގެންދަވާ އިޙްތިފާލުތައް މި އަހަރު ނުބާއްވަވާގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިގޮތުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބާއްވަވާ ރަސްމީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-07 19:32:50
ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ޝަރުތުހަމަވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ނުގުޅޭ މީހުންގެ ނަންތައް ހާމަކޮށްފި
ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ޝަރުތުހަމަވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ފޯނުން ނުގުޅޭ މީހުންގެ ނަންތައް ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޯފީހުން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ހިޔާ މަޝްރޫޢު"ގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-07-07 13:15:25