×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުން: ރައީސް
ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ވީހާވެސް ބޮޑަށް ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރިކުރުވައި، ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކޮށްލެވެން ހުރި ޒިންމާތައް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލެއްވުން ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-24 21:24:50
އޭބީޔޫ ލަވަމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މި އަހަރު އޮކްޓޯބަރު 15 އިން 19 އަށް ޗައިނާގެ ކުއިންޑާއޯގައި ބާއްވާ "އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްރޯޑްކާސްޓިން ޔޫނިއަން (އޭބީޔޫ) އިން ބާއްވާ ފުރަތަމަ "ސޯންގް ކޮންޓެސްޓު" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-24 20:28:10
ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލް ބިނާވާނީ އެންމެން ވެސް ޒިންމާ އަދާކޮށްގެން: ހޯމް މިނިސްޓަރ
މުޅި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލްގެ އުޖާލާކަމާއި އުފާވެރިކަން ބިނާވެގެން ވަނީ އެންމެން ވެސް އެބައެއްގެ ޒިންމާދާ އަދާ ކުރުމުގެ މައްޗަށް ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-24 16:05:37
މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އުފައްދަވައިފި
"މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފިއެވެ. މިއީ ސައްތައިން ސައްތަ ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ސަރުކާރުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-24 15:26:11
ލަންކާގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަނީ
އާދީއްތަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ މަތީ މަގާމުތަކަށް ކުރިއަށް 24 ގަޑި އިރުތެރޭ ބަދަލު ގެންނަވާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ވައުދުވެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-24 11:15:50
މިނިސްޓަރ އާތިފާ އައްޑޫއަށް ވަޑައިގެންފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަންޑިވޮލޮޕްމެންޓް އައިމިނަތު އާތިފާ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިނިސްޓަރ އާތިފާގެ މިދަތުރުފުޅަކީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ ހައުސިންގ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-24 11:00:13
އަރުޖުން ރާމްޕަލް އަށް ތިންވަނަ ދަރިޔަކު ލިބެން އުޅޭ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި
ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަރުޖުން ރާމްޕަލް އާއި އޭނާގެ ބައިވެިރިޔާ ގެބްރިއޭލާ ޑިމެޓްރިއޭޑިސް އަށް ދަރިޔަކު ލިބެން އުޅޭ ކަން އަރުުޖުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އަރުޖުން މި ޚަބަރު އާއްމުކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު އޭނާގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-24 00:35:01
ލަންކާ މީހެއްގެ ކަރުގައި އޮތް ފަށެއް ފޭރިގަތް މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
ލަންކާ އަންހެނެއްގެ ކަރުގައި އޮތް ރަންފަށެއް ފޭރިގަތް މީހަކު ބަންދު ކޮށްފި ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އެމީހާ ކަރުގައި އޮތް ފަށް ފޭރިގެންފައިވަނީ ޢުމުރުން 24 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-24 00:32:05
ޗައިނާ ފަތުރުވެރިއަކު އޮޔާދަނިކޮށް ސަލާމަތް ކޮށްފި
ޗައިނާ ފަތުރުވެރިއަކު އޮޔާދަނިކޮށް ޑައިވިން ދޯންޏަކަށް ނަގައި އޭނާ ސަލާމާތް ކޮށްފިއެވެ. ދޯންޏަށް ނަގަން އުޅުމުން އޭނާ ވަނީ އެކަމާ ދެކޮޅު ހަދައިފައި ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެހެންންމަވެސް އޭނާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-24 00:31:38
ދެމަހެއް ހައި ދުވަސްތެރޭ ސެނަހިޔާ، ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކޮށް ޚިދުމަތް ދޭން ފެށޭނެ: ރައީސް
ކުރިއަށް އޮތް ދެމަހެއް ހައި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސެނަހިޔާ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ފެންވަރަށް ތަަރައްގީ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދް ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-23 23:41:09
ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހައުސިން ޔުނިޓުތަކެއް އަޅަން ބަޔަކާ ޙަވާލު ކުރައްވައިފި
ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި 60 ހައުސިން ޔުނިޓު އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. މިއީ ނޮޅިވަރަންފަރަށް ހިޖުރަ ކޮށްފައިވާ އާއިލާތަކުގެ ތެރެއިން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްނުދެވިފައިނުވާ އާއިލާތަކަށް،
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-23 18:40:26
ހުސްނުއްސުއޫދުގެ މައްސަލަ ބައްލަވަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމަވައިފި
ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުޚީ" ޕްރިގްރާމުގައި ރޭ ދެއްކެވި ވާހަކައަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ބަންޑާރަނާއިބު ހުސްނުއްސުއޫދުގެ މައްސަލަ ބައްލަވަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-23 18:11:59
ހިތާދޫ ރައްޔިތުން އެންމެ ކަންބޮޑުވަނީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމުން: ކައުސިލް
ބ. އަތޮޅު ހިތަދޫ ރައްޔިތުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ އެރަށުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރެވިފައި ނެތުން ކަމަށް ރަށު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ދަންނަވައިފިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-23 17:36:58
ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ޕީއެންސީއަށް ވަނުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރު ކަމެއްނޫން: ޖޭޔޫ
ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ޕީއެންސީއަށް ވަނުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާވަރުގެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގުގެ ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ޖަމީލް އުސްމާން (ޖޭޔޫ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖޭޔޫ ކުރައްވާފައިވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-23 15:26:03
ހިތަދޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ކުނި ކޮށި ކައިރީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ނިޔާވެފައިވަނީ ވެމްކޯގެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށްވާ ނަބީލް އިބްރާހީމެވެ. އޭނާގެ ޢުމަުރަކީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-23 15:23:16
ކުރީގެ މެމްބަރުންނަށް އިނާޔަތް އިތުރު ކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތަކަކީ ޖެއްސުމެއް: ޖޭޔޫ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތް އިތުރު ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތިން ބިލަކީ މާލީ ގޮތުން ސަރުކާރަށް ޖެއްސުން ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްތަކެއް ކަމަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-23 13:42:28
ދަރިފުޅު ނިޔަފަތި ކާނަމަ އެކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރޭ
ނިޔަފަތި ކެއުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހައްލުކުރަން އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. މިކަމަކީ ކުޑަކުދިން އަދި ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ވަރަށް އާއްމު ވެފައިވާ ކަމެކެވެ. ނިޔަފަތި ކެއުމަކީ އެކެއް ނުވަތަ ދެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-23 11:34:01
މިލަދޫ ސްކޫލުންނާއި ގެއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ބައެއް ފައިސާ ހޯދައިފި
ނ. މިލަދޫ ސްކޫލް ތިޖޫރިން ވަގަށް ނަގައިފައިވާ އެއްލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބައެއް ފުލުހުން ހޯދައިފިއެވެ. އެފައިސާ ފުލުހުން ހޯދައިދައިފައިވަނީ އެރަށު ގެއަކުން ވަގަށް ނަގައިފައިވާ ނަވާރަ ހާސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-22 23:52:18
ގުޅީ ކުނިގޮނޑުގައި ރޯވެ އަނދަމުން ދަނީ
ކ. އަތޮޅު ގުޅީ ކުނިގޮނޑުގައި ބަޔަކު ރޯކޮށްފައިވާ އަލިފާން ކޮންޓްރޯލް ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިހާދިސާގައި ރަށުތެރެއަށް ދުމުގެ އަސަރު ވަރަށްބޮޑަށްކޮށްފައިވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-22 23:22:38
ޝިމާ ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ފަޒީލްގެ މައްޗައް އެއްވެސް ކަމެއް ސާބިތުވެފައެއްނެތް: ޕޮލިސް
ޝިމާ ގެއްލުނު މައްސަލާގައި އިބްރާހީމް ފަޒީލްގެ މައްޗަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ސާބިތުވެފައި ނުވާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަހަރު ފެބުރުއަރީ 22 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ލ. ކައްދޫއިން މާމެންދުއަށް ދަތުރުކުރި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-22 17:09:16
އިނާޔަތް ލިބިދޭ އިސްލާޙު ހުށަނާޅަން މުސްތަފާ ނިންމަވައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރުންނަށް ޚާއްސަ އިނާޔަތް ލިބިދޭ އިސްލާހުތަކެއް އިމްތިޔާޒު ތަކާއި ބާރުތަކަބޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށަނާޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-22 16:16:44
ލޯ: ސަތޭކައިގެ ވާހަކަ
ސަތޭކަ މިއީ ވަރަށް އަތްމަތީ ބަހެކެވެ. ސަތޭކަ ރުފިޔާ ، ސައްތައިން ސައްތަ، ސަތޭކައިގެ ވާހަކަ ، ސަތޭކަ ދުވަސް ، މިހިރީ ހައްތަހާ ވެސް ސަތޭކައިގެ ވާހަކަ އެވެ. މިހުރިހާ ސަތޭކަ ތަކެއް އަންނައިރު ވެސް އެކަންކަން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-22 15:42:46
މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު ވަޑައިގެންނެވުމަކީ ދުނިޔަށް ދެއްކޭނެ ނަމޫނާއެއް: މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ
ނަވާރަވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސްގެ މަޤާމުން އަންހެން ބޭފުޅަކު ފެނުމަކީ ދުނިޔެއަށް ދައްކުވައިދޭނެ ރީތި ނަމޫނާއެއް ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-22 14:25:44
ޝިމާ ގެއްލުނު ޙާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަން ފުލުހުން ތައްޔާރުވެއްޖެ
ހައްދުންމަތީ ސިކްސް ސެންސަސް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު ކައިރިއަށް ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލި ޙާދިސާގައި ގެއްލި ފައިވާ އާމިނަތު ޝިމާ ނާފިޒާ ބެހޭ ތަޙުޤީގަށްފަހު އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-22 12:10:25
ޓީވީ ސިލްސިލާއެއްގައި ރައީސެއްގެ ބައި ކުޅުނު މީހަކު ޔުކްރޭންގެ ހަގީގީ ރައީސަކަށް
ޔުކްރޭންގެ 1+1 ޓީވީ ޗެނަލުން 16 އޮކްޓޯބަރު 2015 ގައި ދައްކަންފެށި ހެއްވާ ޓީވީ ސިލްސިލާ 'ރައްޔިތުންގެ ޚާދިމު' ގެ ތަރި ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ޔުކްރޭނުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފި ކަމަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-22 07:54:14
ލަންކާއަށް ދިން ޙަމަލާއަށްފަހު ރާއްޖެއަށް ނުރައްކަލެއް އޮތްތޯ މިދަނީ ބަލަމުން: އެމްއެންޑީއެފް
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިން ބޮމުގެ ޙަމަލާއަށްފަހު ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް އޮތްތޯ ބައްލަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ޗީފްއޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-22 02:17:00
ސައޫދީ ދާޚިލީ ވުޒާރާގެ އިމާރާތަކަށް ދޭން އުޅުނު ހަމަލާއެއް ނާކާމިޔާބުކޮށްލައިފި ހަތިޔާރު އެޅި 4 މީހަކު ވަނީ މަރާލެވިފައި
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެރިރަށް ރިޔާޟުގެ އުތުރުން 250 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ ޒުލްފީ އަވަށުގައި ހުންނަ ދާޚިލީ ވުޒާރާގެ އިމާރާތަކަށް ދޭން އުޅުނު ހަތިޔާރު އެޅި 4 މީހަކު މަރާލެވިފައިވާ ކަމަށް ސައޫދީ ސަރުކާރުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-21 22:22:51
ސްރީލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ 25 މީހުން އަދިވެސް ކޮންބައެއްކަން ދެނެނުގަނެވޭ 11 މީހަކު ދެނެގަނެވިފައިވާ އިރު 9 މީހަކު އަދި ފެނިފައި ނުވޭ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
މިއަދު ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލޮންބޯއާއި އިރުމަތީގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ބަޓިކަލޮއާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތުގައި މަރުވެ އަދި ގެއްލިފައިވާ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ މީހުންގެ ތަފްސީލު އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-21 21:53:00
ރައްޔިތުންގެ އުންމީދު ޙާސިލް ކުރެވޭ ފަދަ ތަނަކަށް ސިފައިންގެ ހެދުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން: ޖެނެރަލް ޝަމާލް
ދިވެހި ޤައުމީ އިލްތިމާސާއި ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ޙާސިލް ކޮށްދެވޭ ފަދަ ތަނަކަށް ދިވެހި ސިފައިންގެ މުއައްސަސާ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ޗީފްއޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-21 16:08:04
އެސްޓީއޯގެ އައިޓީ ހެޑު، އަޒުމީ މިސްކިތަކުން ވެއްޓި ސީރިއަސް ޙާލަތުގައި
އެސްޓީއޯގެ އައިޓީ ޑިޕާޓުމެންޓުގެ ހެޑު މުސްތަފާ އަޒުމީ މިސްކިތެއްގެ ދެވަނަ ބުރިން ވެއްޓި ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ޙުސައިން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-04-21 14:43:44