×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ސިޓީ ކައުންސިލުން ތަރައްޤީކުރި މާފަންނު ދެކުނު ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން ހުޅުވައިފި
މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ތަރައްޤީކުރި މާފަންނު ދެކުނު ހިތްފަސޭހަ މައިޒާން ހުޅުވައިފި އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ހެންވޭރުކޮޅު އިސްކަންދަރުމައިޒާން އަލުން އާބަތުރަ ފިލުވާ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ތަރައްޤީކޮށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-21 12:34:11
އިސްކަންދަރު މައިޒާން އާބާތުރަ ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލައިފި
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރި އިސްކަންދަރު މައިޒާން ފާއިތުވި 5 އަހަރު އަޅާނުލުމުގެ ސަބަބުން ވީރާނާވެފައި ވަނިކޮށް މާލެ ސިޓީކައުންސިލުން އިސްކަންދަރު ޕާކު އާބާތުރަ ފިލުވުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-21 09:23:06
މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ލިޔުންތެރިންގެ ދައުރުގެ މުހިންމު: ނައިބު ރައީސް
މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް ލިޔުންތެރިންގެ ދައުރުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ލިޔުންތެރިކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ކުރައްވާނެކަމުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-21 07:58:36
ބްލޫ ރިބަން: ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހެއްގެ މުހިންމުކަން
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނު އަސާސީއެއް އެކުލަވައިލާ ފާސްކުރެވިގެން ދިޔައީ ، ސިރީ ކުލަ ސުންދުރަ ކައްތިރި ބަވަނަ ނުވަތަ ޝަމްސުއްދީން 3 ، އިސްކަންދަރު ރަސްގެފާނުގެ ނުވަތަ ޝަމްސުއްދީން ރަދުންގެ ރަސްކަމުގައެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-20 16:38:14
ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު ގޭމިންގް ފެސްޓިވަލް އޮކްޓޯބަރު މަހު!
އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 19، 20 އަދ 21 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ބޮޑު ގޭމިން ފެސްޓިވަލް "އުރީދޫ ނޭޝަން ގޭމާސް ލޭންޑް" މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ހެޑްކުއާޓާސްގައި ބޭއްވުމަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-20 08:23:31
އައު ފޮތްތަކާއެކު އެމްއެންޔޫގެ ފޮތް މައުރަޒު މިއަދު ހުޅުވަނީ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީން ބާއްވާ ފޮތް މައުރަޒު މިއަދު ހުޅުވާނެއެވެ. ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މައުރަޒު ހުޅުއްވައިދެއްވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމެވެ. މައުރަޒު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-20 02:12:53
ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް!
ބީއެމްއެލް އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސަރ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަން ނިމުމުން ބޮޑު އިނާމުގެ ގޮތުގައި ގުރުއަތުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-19 17:50:09
ބަރުލަމާނީ ، ރިޔާސީ އަދި ޕާޓީ ނިޒާމާއި ޑިމޮކްރަސީ
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކީ ، ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ، ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މައްޗަށް ދޫވެފައި އޮންނަ ޑިމޮކްރެޓިކް ވެރިކަމެކެވެ. ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގައި އެންމެ ބާރުގަދަވާނީ ، ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބަކުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-19 13:48:59
"މާލެ ފެހި" އައުޓްލެޓެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ "އެއްލައްކަ ގަސް" ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން "މާލެ ފެހި" ނަމުގައި ހުޅުމާލޭގައި އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-19 08:30:42
ލީޑަރުންގެ ޞިއްޙީ ޙާލުކޮޅު
ހިލަރީ ކްލިންޓަނަކީ ، ޞިއްޙީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ ، މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ހުރަހެއްނޫންކަން ދައްކައިދިން ޝަޚުޞިއްޔަތެކެވެ. އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސެއްކަމުގައިވާ ޖޯން އެފް ކެނެޑީއަކީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-17 14:52:34
ބްލޫ ރިބަން: ނަންބަރުން ބުނާ ވާހަކަ
ނަންބަރު 3 ނިއުމަރޮލޮޖީ ޢިލްމުގައި ނަންބަރު 3 މާނަކޮށްދެނީ ، އުފެއްދުންތެރި އީޖާދީ ވިސްނުމާއި ، އަމިއްލަ ނަފުސަށް އިތުބާރު ކުރުމާއި ، ރަނގަޅަށް ވިސްނުމެވެ. ނަންބަރު 3 ރަމްޒުކޮށްދެނީ ، ދިރުންހުރި އުއްމީދާއި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-17 12:01:16
ޕީއެންސީގެ ވެރިކަމެއްގައި ކައުންސިލުތަކަށް ޚާއްސަ މިނިސްޓްރީއެއް ހަދަނީ
ޕީއެންސީގެ ވެރިކަމެއްގައި ކައުންސިލުތަކަށް ޚާއްސަ މިނިސްޓްރީއެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއިއްޒު މިހެން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-17 07:50:50
ޤައުމީ ދުވަސް ބައްދަލު ކުރާއިރު، ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން އޮތީ ނުރައްކާތެރި ފައްތަރެއްގަ: މުއިއްޒު
ޤައުމީ ދުވަސް ބައްދަލު ކުރާއިރު، ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އިސްތިގުލާލު އޮތީ ނުރައްކާތެރި ފައްތަރެއްގައި ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-16 15:22:13
ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތުގެ އަސާސްތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ޢަޒުމް ކަނޑައެޅުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކީ، އުތީމު މަހާރަދުން ދިވެހިންނަށް ހޯއްދަވައިދެއްވި، ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތާއި ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން ދިފާޢުކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-16 14:02:46
ހުޅުމާލޭ މަގުމަތީގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ
ހުޅުމާލޭ މަގުމަތީގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އުމުރުން 68 އަހަރުގެ ސިންގަޕޫރު ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. ހުޅުމާލޭ އުނިގަސް މަގުގައި މީހަކު ވެއްޓިފައި އޮތް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-16 11:59:52
ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
1445ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން، ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-16 07:21:25
މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ، ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެސީ: ރައީސް
އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަމާއެކު ލިބޭ ކުރިއެރުމުގައި، އުފާވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ، ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެސީ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-15 16:53:48
ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ހޯދަންގުޅާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ހޯދަންގުޅާތީ ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ ހޯދަން ކަމުގެ ޝަކުވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-14 20:34:06
އައިމްޕޮސިބްލް ޓީޗަރސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް މާލެއަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގައި ފަށައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން، އަދި ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން އާއި މޯލްޑިވްސް ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމިޓީއާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-14 08:03:41
ރާއްޖޭގައި ޕެރަ ސުވިމިންގ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި
ރާއްޖޭގައި ޕެރަ ސުވިމިންގ ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. ވެސްޓިންގ ހޮޓެލް އެންޑް ރިސޯރޓްސް ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު މޯލްޑިވްސް ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމިޓީ އާއި ސުވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-13 21:33:40
ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޕީއެންސީ އާއި އެމްއެންޕީ ސޮއި ކޮށްފި
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ކޯލިޝަން ހެދުމަށް ޕީއެންސީ އާއި އެމްއެންޕީ ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. މިކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން އޮތީ މީރުމާ މާލަމުގައި މިއަދުއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ޕީއެންސީގެ ފަރާތުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-12 17:29:03
ފުރަތަމަ ބުރުގައި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވި މަގްސަދު ހާސިލު ވެއްޖެ: އީވާ
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވި މަގްސަދު ހާސިލުވެއްޖެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަޖިލީހުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-12 11:56:59
އެމްއެންޕީ ގެ ގިނަ މެމްބަރުން ބޭނުންވަނީ ޕީއެންސީ އާއެކު ކޯލިޝަން ހަދަން
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) ގެ ގިނަ މެމްބަރުން ބޭނުންވަނީ ޕީއެންސީ ގެ ކެންޑިޑޭޓް، މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުއިއްޒު އާއެކު ކޯލިޝަން ހަދަން ކަމަށް އެ މެމްބަރުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-11 23:54:41
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ދިފާއު ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ބަދަހި ޓީމް އޮތީ ނުކުމެ: މުއިއްޒު
ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ދިފާއު ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ބަދަހި ޓީމް އޮތީ ނުކުމެ ކަމަށް ޕީއެންސީ، ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-11 21:10:11
ސޮއިތައް އަނބުރާ ގެންގޮސް ނަޝީދާއި އީވާގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލައިފި
ސޮއިތައް އަނބުރާ ގެންގޮސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-11 13:17:05
ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 11 ވާ ހޯމަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ރައީސް ނިންމަވައިފި
މި ހިނގާ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 11 ވާ ހޯމަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނިންމަވައިފިއެވެ. މިކަން އިޢުލާނު ކުރައްވާފައި ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-10 22:39:27
ޑރ. މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް މިރޭ
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޮޑު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ބުނީ މުއިއްޒު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޮޑު ޖަލްސާ އޮންނާނީ މިރޭ 20:45 ގައި އާރޓްފިޝަލް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-10 11:23:36
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ދެވަނަ ބުރަކަަށް، ވާދަ ކުރައްވާނީ ޑރ. މުއިއްޒު އާއި ރައީސް ސާލިހް
ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކުރި ނުހޯއްދެވި، ދެވަނަ ބުރަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެއެވެ. ފުރަތަމަ ބުރުން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-10 04:44:45
ރިޔާސީ އިންތިހާބު: މިހާތަނަށް ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ޑރ. މުއިއްޒު
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މިހާތަނަށް ގުނި ގިނަ ވޯޓުފޮށި ތަކުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ކުރީގައި އުޅުއްވަނީ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުއިއްޒުއެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސިޓީގެ މިހާތަނަށް ގުނާފައިވާ ހުރިހާ ފޮއްޓަކުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-09 19:32:28
ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފި
މިއަދު ހެނދުނު 8 ޖެހިއިރު ފެށި ރިޔާސީ އިންތހާބުގެ ވޯޓު ގުނަން ފަށައިފިއެވެ. ވޯޓުލުން ބަްނދުކޮށްފައިވަނީ ހަވީރު 4 ޖެހިއިރުއެވެ. ނަމަވެސް އެ ވަގުތު ހަމަވިެިރު ކިޔޫގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ވޯޓުުލުމަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2023-09-09 18:01:08