×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ބަންޑުންޖަހާލައިފައިވާ ބޯޓެއް ވައްތަރު އެއްޗެއްނާލާފުށީ ބޭރުން ފެނިއްޖެ
މ. އަތޮޅު ނާލާފުށީ 100 މީޓަރު މޭރުން ބަންޑުންޖަހާލައިފައިވާ ބޯޓެއް ވައްތަރު އެއްޗެއް ފެނިޖެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެފެނުގެން ކޯސްޓުގާޑުން މިހާރު ގެންދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-19 15:40:53
ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑު ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ނިންމެވިގޮތް މަޖީލީސްގެ ރައީސް ތަންފީޒު ކުރައްވާނެ: މަޖިލީސް
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫގައި ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށްފަހު ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން މިއަދު ގޮތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-19 12:58:44
ކުޑަކުދިނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރުމަށްފަހު މުޖުތަމަށް ދޫވެފައި ތިބީ ކިތައް މީހުން ކަމެއް އެނގެންނެތް
ކުޑަކުދިނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަށްފަހު މުޖުތަމަށް ދޫވެފައި ތިބީ ކިހާ މީހުންނެއްކަން އެނގޭކަށް ނެތްކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން މިހެން ވިދާޅުވީ، ތުއްތު ކުއްޖާއަށް ޖިންސީގޯނާކުރި މައްސަލައާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-19 08:33:00
އަށާވީސް އަހަރު ވަންދެން އަމަލުކުރަމުން އައީ ހާލަތާ ނުބައްދަލު ގާނޫނަކަށް: ޝިދާތާ
ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އަށާވީސް އަހަރު ވަންދެން ރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ ހާލަތާ ނުބައްދަލު ގާނޫނަކަށް ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-18 19:00:38
ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި ސަތާރަ ފުލުހަކަށް އަނިޔާވި
ހުޅުމާލޭ 108 ނަމްބަރު ފުލެޓު ކައިރީ ރޭ ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގައި 17 ފުލުހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުންނާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-18 19:00:11
ސިފައިންގެ ދެމީހަކު ކުޑަކުއްޖަކު ރޭޕުކުރި ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައެއްނެތް: އެމްއެންޑީއެފް
ސިފައިންގެ ދެ މީހަކު 15 އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރިކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ދީފައި ނުވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-18 18:59:31
ޢިރާޤުގައި އެމެރިކާާގެ ބާރު ކުޑަވެ، އީރާނުގެ ބާރު ގަދަވަނީ
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމަށް ވަަޑައިގަތީ ބޮޑެތި ވައުދުތަކަކާ އެކީގައެވެ. މެދުއިރުމަތީގައި ތިބި އެމެރިކާ ސިފައިން އަނބުރައި ރަށަށް ގެންނަވާނޭ ކަމަށް ވެވަޑައިގަތް ވައުދަކީ އޭގެ ތެރެއިން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-18 18:20:40
ރޭޕިސްޓުންނަށް ހައްގު އަދަބުދޭން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި
ރޭޕިސްޓުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިކަމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވީ ކަމާ ބެހޭ މުވައައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު މުލިއާގެގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-18 13:56:34
ތުއްތު ކުއްޖާގެ ކާފައާއި މުނިކާފަ ދޫނިދޫ ޖަލަށް
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫގައި ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖާ ރޭކުރި މައްސަލާގައި އިއްޔެ ބަންދުކުރި ދެމީހުން ދޫނިދޫ ޖަލު ބަންދަށް ގެންގޮސްފި ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިމައްސަލާގައި ބަންދުކޮށްފައިވަނީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-18 10:08:32
ތުއްތު ކުއްޖާ މާލެ ގެންގޮސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑުމިޓް ކޮށްފި
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ރޭޕުކުރި ދެ އަހަރު ނުވާ ކުޑަކުއްޖާ ރޭ މާލެ ގެނެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑުމިޓް ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންނާއި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ގުޅިފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ތުއްތު އަންހެން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-18 08:05:30
ِبسْمِ اللهِ وَالله ُأَكْبَرُ - ކިޔައިގެން ކަތިލުމުގެ ޢިލްމީ މުޢުޖިޒާތް
ބިސްމި ކިޔައިގެން ކޮންމެ ރަނގަޅުކަމެއް ފެށުމަކީ އިސްލާމީ ރިވެތި އަދި މާތް އަދަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެކެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާނުން ފުރަތަމަ ބާވައިލެއްވި އާޔަތުގައި މާތްﷲ އަންގަވަނީ" اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-17 20:44:21
މުގާބިލާ - 14
(10 ޖަނަވަރީ 2020 ގައި ޝާއިއުކުރިބަޔާ ގުޅޭ) "އެކަހަލަ ޗާލާކު މަކަރުވެރި މީހުން ފިތުނައިގެ އަލިފާން ރޯކޮށްފައި ފިލައި ރައްކާވާނެ." ސުލައިމާން ބުންޏެވެ. އެމީހުން ފުލުހުންނަށް ޚަބަރުދިނީ ވަކި މީހަކު ނޭނގޭ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-17 20:33:59
ތުއްތު ކުއްޖާ ރޭޕުކުރި މީހުން ވަގުތުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެސް ފިޔަވަޅު އަޅައިދީ: ޕީޕީއެމް
ދެކުނުގެ އަތޮޅެއްގައި (ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ) ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕުކުރި މީހުން ވަގުތުން ގާނޫނުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެސް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-17 18:23:31
އަޅުގަނޑު އިސްތިއުފާދީގެން ކުޑަކުދިންނަށް ގޯނާކުރުން ހުއްޓެންޏާ އިސްތިއުފާދޭން ތައްޔާރު: ޝިދާތާ
އިސްތިއުފާ ދެއްވައިގެން ކުޑަކުދިންނަށް ގޯނާކުރުން ހުއްޓެންޏާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ މިހެން ވިދާޅުވީ ދެކުނުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-17 17:51:20
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު އަވަހަށް ދައުވާ ކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް: ޕީޖީ
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާ މެދު އަވަހަށް ދައުވާ ކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝަމީމް ކުރައްވާފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-17 16:29:55
ދެއަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕުކުރި ޖަނަވާރުންނަށް އެންމެ ހަރުކަށި އަދަބު ދޭންޖެހޭ: މިނިސްޓަރ މަހުލޫފު
ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ދެއަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ރޭޕުކުރީ އިންސާނުންގެ ސިފައިގައިތިބި ޖަނަވާރުން ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ ކުރައްވާފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-17 16:05:43
ތުއްތު ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ބަންދުކޮށްފި
ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕޫކުރި މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ބަންދު ކޮށްފި ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އެމައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހަކު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-17 16:05:14
މަރަދޫއިން ކަސްޓަމަށް ބާރަހާސް އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ދީފި
އައްޑޫސިޓީގައި ގާއިމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ "ކަސްޓަމްސް ސައުތު ރީޖަނަލް ހެޑުއޮފީސް" އިމާރާތް ކުރާނެ ބުން ކަސްޓަމާ ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މި ބިންހަވާލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔަތު އިއްޔެވަނީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-17 16:04:24
"ރީތީ ނަލަނަލަ ހަނދެއްކުރި އަލީގާ..." ވިދާޅުވި ވާހަކަ އަކުން އުފަންވި ލޯތްބެއް!
ޅެންވެރިން ނުވަތަ ޝާޢިރުންނަކީ އެބައިމީހުންނަށް ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި އިވޭ އަޑުތަކާއި ހިނގާ ޙާދިސާތަކުންނާއި މީހަކު ބުނާ ވާހަކަ އަކުން ވިޔަސް މުއްސަދި ޝާޢިރީ ޚިޔާލުތައް ތަރުތީބުކޮށް އަމުނާ ގަތާލައި، އެހެން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-17 12:58:14
ދިވެހި ފުލުހުންނާ އާއްމުން ގުޅިގެން ބޮޑު މަހެއް ސަލާމަތް ކޮށްފި
ދިވެހިފުލުހުންނާ އާއްމުން ގުޅިގެން ބޮޑުމަހެއް ސަލާމަތް ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން މިއަދު ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މަރުނުވާ ބޮޑުމަހެއް ވިލިމާލޭ މޫދުގައި ލައްގައިފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-17 12:45:53
ފުލުހުންގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ލަތީފާ، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ފުލުހުންގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އިބްރާހީމް ލަތީފާ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. މިބައްދަލު ކުރެއްވުމުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ވަނީ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-17 09:04:59
2 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމަކީ ޖަނަވާރުންގެ އަމަލެއް ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ
ދެކުނުގެ އަތޮޅެއްގައި ދެ އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ކުރި ޖިންސީ ގޯނާ އަކީ ގަބޫލުފުޅުކުރައްވަން ދަތި، ޖަނަވާރުގެ އަމަލެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް، އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-17 08:57:30
ސިޓީ އިންސްޕެކްޓަރުން އުފައްދަވަން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމަވައިފި
އައްޑޫސިޓީގައި ސިޓީ އިންސްޕެކްޓަރުން އުފައްދަވައި އެމީހުން މެދުވެރިކޮށް ސިޓީގެ އަވަހަށްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރު ޢަބްދުﷲ ސާދިގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫސިޓީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-16 22:35:04
ހައިކޯޓްގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ
ހައިކޯޓްގެ އިސްފަނޑިޔާރު ޝުޖާޢު ޢުޘްމާނުގެ ސްލޫކީ މައްސަލައެއް ބެލުމަށް ޖުޑިޝަލަ ސާރވިސް ކޮމިޝަން ( ޖޭއެސްސީ) އިން ނިމަވައިފިއެވެ. ޖޭއެސްސީ އިން މިގޮތަށް ނިނަމައިފައި ވަނީ އިއްޔެ ބޭއްވި އެކޮމިޝަންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-16 19:34:37
ފާއިޒަށް ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން އަލުން ދެއްވަން ނުފެންނަ ކަމަށް ލަފާދެއްވަނީ
ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒަށް ސްޕްރީމްކޯރޓްގެ ފަނޑިޔާރުކަން ، އަލުން ދެއްވަން ނުފެންނަ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިޔާއަށް ލަފާ ދެއްވުމަށް ޖުޑިޝަލަ ސާރވިސް ކޮމިޝަން ( ޖޭއެސްސީ) އިން ނިމަވައިފިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-16 19:33:38
ޑައިވިންނަށް ގޮސް އުޅުނު ފަރެސް މާތޮޑާ މީހަކު މަރުވެއްޖެ
ޑައިވިންނަށް ގޮސް އުޅުނު ފަރެސް މާތޮޑާ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ގދ. ތިނަދޫ އުތުރުފަރާތު ކުނިކޮށްޓާ ދިމާލުން ފަރުބޭރަށް ޑައިވްކޮށްގެން ކުދިމަސް ހިފަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. ޢުމުރުން 48
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-16 16:55:35
މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދެނީ
މަހާއިމަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ނިންމަވައިފިއެވެ. "ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން އަގުއެއްކުރި މަހާއިމަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުން،"
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-16 15:54:07
ނުވަމަހާއި އަށާރަމަހާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ވެކްސިން ދެއްވާ: ހެލްތު
ހިމަހަ ބިހިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހަންޖެހޭ އެމްއާރު ވެކްސިން ނުޖަހައިތިބި 9 މަހާއި 18 މަހާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެވެކްސިން ދިނުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އަންގަވައިވައިފިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-16 15:30:12
އޯޕެކުން ރާއްޖެއަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީ ދީފި
އޯޕެކް ފަންޑް ފޯރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އޯޕެކް ފަންޑް) ގެ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައުޓަރ އައިލެންޑް ހާބަރޒް، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސުވަރޭޖް ފެސިލިޓީސް މަޝްރޫއަށް އޯޕެކް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-16 14:24:12
ފުސްބިއްލޫރި - 23
(15 ޖެނުއަރީ 2020ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ޚަދީޖާ ކަމުދޭތަ؟" މަޒްހަރްގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އާސިމް ކުރީ ސުވާލެކެވެ. "އޭނައަށް ކުރިން ކިޔަނީ ކޮން ނަމެއް؟" "ކެތަރިން ބްރައުން. ކުރިން އަހަރެން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2020-01-16 09:57:10