×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ސްމާޓް ފޯނާއި ޓެބްލެޓްގެ ސަބަބުން ވަރަށް ތުއްތު އިރު ނަފސާނީ މައްސަލަ ތަކާ ކުރިމަތިވޭ
ސްމާޓް ފޯނާއި ޓެބްލެޓް ގެ ސަބަބުން އުމުރުން 2 އަހަރުގެ ތުއްތު ކުދީންނަށް ވެސް ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ސައެންސްވެރީން އިންޒާރު ދީފިއެވެ. ސްކްރީނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ދުވާލަކު އެންމެ ގަޑިއިރެއް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-10 23:27:09
މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައި ދެއްވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށްޓަވައިފި
މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައި ދެއްވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މިރޭ ފަށްޓަވައި ދެއްވައިފި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކުރައްވައިފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ޕްރޮގްރާމް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-10 23:25:47
މަސްވެރިން ބާނާމަހަށް ހަމައަގު ހޯއްދަވައި ދެއްވަން މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް
މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް އަބަދުވެސް ހަމަ އަގު ހޯދައި ދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މަސްވެރިންގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-10 22:22:20
ހައުސިންގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާ ޙަވާލު ކޮށްފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދެވި ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާ ޙަވާލު ކުރައްވައިފި ކަމަށް އެ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަސައްކަތްތައް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-10 19:04:39
މަސްވެރިންގެ ދުވަސް: ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ
މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި މަސްވެރިންގެ ދުވަހެވެ. އަދުގެ ޝަރަފުވެރިންނަކީ މަސްވެރިންނެވެ. މިއަދުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ ހީވާގި ފަޚުރުވެރި މަސްވެރިންނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ. މަސްވެރިކަމަކީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-10 19:03:32
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރަކީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ނުކުރެވި، ފާލުން ނެއްޓިގެން ދިޔަ ފަސް އަހަރު: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރަކީ ރާއްޖޭގައި ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ނުކުރެވި ފާލުން ނެއްޓިގެން ދިޔަ ފަސް އަހަރު ކަމގުައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދް ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރައްވައމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-10 15:39:02
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން މި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ކަށަވަރު ކޮށްދޭނަން: ރައީސް
މި ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންކަމަށް ފާޑުކިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އަބަދުވެސް އޮންނާނެ ކަމަށާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން އަބަދުވެސް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްޥަނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދް ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-10 14:11:44
ޒުވާނުންވަނީ ޒާތްޒާތުގެ އަސަރުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ގޮސްފައި: ހޯމް މިނިސްޓަރ
ދިވެހި ޒުވާން ޖީލަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތު ދެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޒުވާނުންވަނީ ޒާތްޒާތުގެ އަސަރުތަކުގެ ތެރެއަށް ވެދެގެން ގޮސްފައި ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-10 02:58:26
ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައިސްގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަންބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވެވި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-10 00:50:56
އެކަކު އަނެކެއްގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރި ކަމާއި ލޯބި އަށަގެންނެވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެން އެކަކު އަނެކަކުގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމީ އުޚުއްވަތްތެރިކަމާއި ލޯބި އަށަގެންނެވުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަޙްމަދް ޒާހިރް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-09 23:56:35
ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް: ތައުލީމީ ވުޒާރާގެ ފަސް ވަޢުދު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދް ޞާލިޙް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ކެންޕޭން ކުރެއްވި އިރު ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވަޢުދުވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު ގެންދެވީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-09 15:07:12
މަޅުމަތި: ހިތްހުއްޓުން
އަހަރެން ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔައީ ޓެކްސީއެއްގައެވެ. މާލެ ދިޔައީ ބުރިޖުމަތީންނެވެ. މަންޒަރު ބަލަމުންނެވެ. ސައިކަލުތަކުގައި ދެ ޖިންސުގެ ޒުވާނުން ދުއްވަމުން ދިޔައެވެ. އެކަކުގެ ގައިގައި އަނެކަކު ތަތްކޮށްލައިގެން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-09 14:35:02
ރައީސް އުކުޅަހަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު މާދަމާ އއ. އުކުޅަހަށް ވަޑައިގަންވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހީމް ހޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހޫދު ވިދާޅުވީ މިއީ ރަސްމީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-09 12:18:31
އޭސީސީގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދެއްވުމަށް އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
ރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާ ފުހެލައި، ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތުގައި، ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ އެންމެހައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-09 12:17:51
މުކޭޝް އަމްބާނީގެ ދަރިފުޅުގެ ކާވެންޏަށް ހިލަރީ ކްލިންޓަން އިންޑިއާގައި
މުކޭޝް އަމްބާނީގެ ދަރިފުޅު އިޝާ އަމްބާނީގެ ކާވެންޏަށް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ އަދި 2016ވަނަ އަހަރުގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަން މިއަދު އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ޖޯދްޕޫރް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-08 21:37:27
ލޯންޗުކޮޅު ގޮއްވާލި މައްސަލައާގުޅޭ ގިނަމަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެ: ޑރ. ޝައިނީ
ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ޙާދިސާގެ ވަރަށްގިނަ މަޢުލޫމާތު މިހާރު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިނީއަކީ އެ ލޯންޗުކޮޅުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-08 21:34:40
މިސް ވޯލްޑް 2018: މެކްސިކޯގެ ރީތިގެ ރާނީ ވެނީސާ ޕޯންސް ޑީ ލިއޯން
މިސް ވޯލްޑް 2018 އަށް މެކްސިކޯގެ ރީތީގެ ރާނީ ވެނީސާ ޕޮންސް ޑީ ލިއޯން ހޮވައިފިއެވެ. އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ވެނީސާ ގެ ބޮލުގައި ރީތީގެ ރާނީގެ ތާޖު އެޅުވީ އިންޑިއާގެ ރީތީގެ ރާނީ އަދި މިސް ވޯލްޑް 2017 މަނޫޝީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-08 19:58:08
ޣައްސާނުގެ ބަދަލުނުވި ސިޔާސީ ދަތުރު: ވެރިކަން ނިމުމުންވެސް ބޮޑުބޭބެ އަރިހުގައި
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގަތްޔޫމްގެ އާއިލާއަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަޙުގައި ނުފޫޒު ހުރި އާއިލާއެކެވެ. ރައީސް މައުމޫނުގެ 30 އަހަރުގެ ވެރިކަން ނިމިގެން ދިޔަނަމަވެސް ރައީސް މައުމޫނާއި ހަމައިން ގޮސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-08 14:24:15
ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ދޮންބިލެތް ބިލެއްދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރަނީ
ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ދޮންބިލެތް އަޙްމަދު ޙަލީމްވެސް ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ވިދާލި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-08 11:04:52
ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އައްޑޫގައި
ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ އަމީން އައްޑުއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު އައްޑުއަށް ވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނުވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދެއްވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-06 20:22:31
އަންހެނުންނަށް 2018 ގައި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ގައުމަކީ އިންޑިއާ
އަންހެނުންނަށް 2018 ގައި އެންމެ ނުރައްކާތެރި ގައުމަކީ އިންޑިއާކަމުގައި ތޮމްސަން ރޮއިޓާރސް ފައުންޑޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ތޮމްސަން ފައުންޑޭޝަނުން ހެދި ދިރާސާއަކަށްފަހު އެ ފައުންޑޭޝަނުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި އަންހެނުންނަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-06 11:55:51
ހަމަ ދޯ؟
ނޫނެކެވެ. ހަމައެއްނޫނެވެ. ހަމަ އެއްވެސްހަމައެއް ނެތެވެ. ހަމަ ބޭނުންކުރާގޮތްވެސް އަދި ދޯ ބޭނުންކުރާގޮތުގައިވެސް ހަމައެއްނެތެވެ. އެކަމަކު މިއީ އެކިފުރާތަކުގެ ދިވެހިން ދިވެހިބަހުން ވާހަކަ ދައްކައި ޚަބަރާއި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-06 10:27:53
މާލެއަށް ރެކޯޑު މިންވަރަކަށް ވާރޭ ވެހިއްޖެ
މާލެއަށް ރެކޯޑު މިންވަރަކަށް ވާރޭ ވެހެފިއެވެ. މެޓު އޮފީހުން ވިދާޅުވީ ޑިސެމްބަރު 5 ވަނަ ދުވަހު މާލެއަށްކުރި ވިއްސާރައިގައި ހެނދުނު 8:00 އިން އެރޭ 8:00 އަށް 223.5 މިލިމީޓަރު ވާރޭ ވެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-06 10:26:36
ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަނެވެންދެން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނެ: ރައީސް
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެން ބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަން ހައްލުކޮށްދިނުމުގައާއި، ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި މަސައްކަތް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-06 10:25:41
ބަރުބާދުވީ ލޯބީގެ ދުނިޔެ - 7
(26 ނޮވެމްބަރު 2018 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ބައެެއް ފަހަރަށް ހަމަހިމޭން ތޫފާނުތަކުން އަނެއްބައި ފަހަރަށް ހަމައިން ނެއްޓިފައިވާ އަރާރުންތަކުން، ޑަކުޓަރު އޭނާގެ ސިކުނޑިއާއި ހިތް އަލުން މަސައްކަތް ކުރަން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-06 10:24:22
ފުއާދު ތައުފީގުވެސް މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގުވެސް ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައިފިއެވެ. ފުއާދު އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި މިރޭ އެކަން އިއުލާނު ކުރައްވަމުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-06 00:32:31
ރައީސް ޔާމީންވެސް މަޖިލީހަށް ކުރިމަތި ލައްވަނީތަ؟
ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންވެސް ކުރިމަތި ލައްވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތްތަކެއް އެމަނިކުފާނުގެ ބަޔެއް ސަޕޯޓަރުން ކުރަމުން އެބަދެއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ރައީސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-05 21:15:42
ފެން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ރައީސް ބައްލަވާލައްވައިފި
މިއަދު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފެން ބޮޑު ވުމުގެ ސަބަބުން ފެން ހިއްކުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝާން ކުިރއަށްދާ ގޮތް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދް ޞާލިޙް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-05 20:23:07
ހއ. އާއި ވ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
ހއ. އަތޮޅާއި ވ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ގަދައަށް ވިއްސާރަކޮށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މެޓު އޮފީހުން ވައިޓް އެލޭޓް ނެރެފިއެވެ. އެ ސަރަޙައްދަށް މެޓު އޮފީހުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-05 17:53:59
މިބަލަނީ ގަޑިއެއްހާ އިރުތެރޭ މާލޭގައި ހިނގާލެވޭ ވަރުކުރަން: އެމްއެންޑީއެފް
އެމްއެންޑީއެފުން މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ކުރިއަށްއޮތް ގަޑިއެއްހާ އިރުތެރޭގައި މާލޭގައި ބޮޑުވެފައިވާ ފެން ހިންދައި ހިނގާލެވޭ ވަރު ކުރުމަށް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސާވިސްގެ ކޮމާންޑަރ ޢަބްދުﷲ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2018-12-05 17:52:35