×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މަޅުމަތި: ޖިންނި
އެއީ އަހަންނަށް ގޮނޑުދޮށުން ފެނުނު އެއްޗެކެވެ. ވަކި އެއްޗެއް މާ ރަނގަޅަކަށް ނޭނގެއެވެ. އޮތީ ކުޑަ ކުރައެއް ހެންނެވެ. މީސްމީހުނަށް ދައްކައި އޮޅުން ފިލުވައިލީމެވެ. އެކަކު ބުންޏެވެ. ތިޔައީ ވޮށެކެވެ. ވައްގަނޑުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-28 14:06:05
އޮސްޓްރޭލިއާއަކީ ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގައި ބޮޑު ބާރަކަށް ވެދާނެ
އޮސްޓްރޭލިއާގެ އައްސޭރިފަށުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ މިފަދަ 20 ސެޓުން ދެލިއަންދައިގެން އޮސްޓްރޭލިއާގައި އުފައްދާވަރަށްވުރެ ގިނައިން ކަރަންޓް އުފެއްދޭ ކަނޑުމެދުގައި ހަރުކުރެވިގެން ކަރަންޓް އުފައްދާ ވިންޑް ފާރމްތައް،
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-28 13:19:41
ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ވޭރިއެންޓް 'އޮމިކްރޯން' އަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ވޭރިއެންޓެއް ކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ އިން ނިންމައިފި
ކޮވިޑް-19 ގެ ވައިރަހުގެ އަލަށް ފެނުނު ބީ.1.1.529 ވޭރިއެންޓަކީ "ވޭރިއެންޓް އޮފް ކޮންސާން" (އެއާމެދު ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ވޭރިއެންޓެއް) ގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާއިން ގިންތިކޮށްފިއެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-27 07:21:54
ރަޝިޔާގެ ބޯޓުދެލި ނަގާ މައިނެއްގައި ހިނގި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 52 އަށް
މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތެރިވާ މީހުން އިއްޔެ ގޮަވައި މައިން ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ރަޝިޔާގެ ސައިބީރިޔާގައި ބޯޓުދެލި (ކޯލް) ނަގާ މައިނެއްގައި ހިނގި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-26 07:23:56
އެންޖެލާ މާކެލްއަށްފަހު ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލާކަން އޮލާފް ޝުލްޒްއަށް
އެންޖެލާ މާކެލްއަށް ފަހު ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލާކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ އޮލާފް ޝުލްޒް ޖަރުމަނުގައި ދާދި ފަހުން ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބަށް ކޯލިޝަން މަޝްވަރާތައް ކުރަމުން އައި ތިން ޕާޓީން ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމެއް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-25 08:28:21
ފަޅިމޫނު - 139
(19 ނޮވެމްބަރު 2021 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ބާދްޝާ ކާރު ދުއްވަމުން ޑޭޝްބޯޑުގެ ވަތްގަނޑެއް ހުޅުވައިލުމަށް ފަހު ކަރުދާސްގަނޑެއް ނަގައިފިއެވެ. "އަހަރެން ބައްދަލުކުރީ ވަރަށް މޮޅު ދަންނަބޭކަލަކާ. އެ ބޭކަލަކު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-24 16:53:03
ތަރަބޫޒު ރިޒާ ނިޔާވެއްޖެ
ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކީ ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރު އަޙްމަދު ރިޒާ (ތަރަބޫޒު ރިޒާ) މިއަދު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އަޙްމަދު ރިޒާ އަކީ ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކީ ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ވިދާ ލި ނަމެކެވެ. ލަވަ ކިޔުއްވުމާއި ބެރު ޖެއްސެވުމުގެ އިތުރަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-24 15:57:20
ތެލުގެ އަގު ދަށްކުރަން އެމެރިކާއިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުން އަގު ދިޔައީ މައްޗަށް
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު މައްޗަށް ދާތީ އަގު ކޮންޓުރޯލުކުރުމަށް އެމެރިކާއާއި ބައެއް އެހެން ގައުމުތަކުގެ ރިޒާވުން ބާޒާރަށް ތެޔޮ ދޫކުރަން ނިންމިތާ ގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު މައްޗަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-24 08:06:20
މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ފުރަތަމަ ބޯޓު މާލެ އަތުވެއްޖެ
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން އެސްޓީއޯގެ ޝިޕިންގ ކުންފުނި، މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިންގ ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ އަމިއްލަ ބޯޓު އެމްއެސްއެސް ގެލީނާ މިއަދު މާލެ އަތުވެއްޖެއެވެ. މި ބޯޓު ފުރަތަމަ މާލެ ގެނައީ އޮކްޓޯބަރ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-23 12:44:47
އިންޑިޔާއިން އަފްޣާނިސްތާނަށް ފޮނުވާ ގޮދަން ޕާކިސްތާނު ސަރަހައްދު ހުރަސްކޮށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަދީފި
އިންޑިޔާއިން އިންސާނީ އެހީގެ ގޮތުގައި އަފްޣާނިސްތާނަށް ފޮނުވަން ބޭނުންވާ ގޮދަން ޕާކިސްތާނު ސަރަހައްދު ހުރަސްކޮށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ބޮޑުވަޒީރު ޢިމްރާން ޚާން އިއްޔެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-23 07:47:26
އިސްރާއީލުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ފަލަސްޠީނުގެ 77 ކުޑަކުދިން މަރާލާފައިވޭ
އިސްރާއީލު ސިފައިން ފަލަސްޠީނުގެ ކުޑަކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ ފަލަސްޠީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްރާއީލުގެ އިސްތިއުމާރީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ފަލަސްޠީނުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-21 07:53:52
އެެމެރިކާއަށް އެތެރެވުމަށް އެދިފައިވާ އަފްޣާން 28 ހާސް މީހުންގެ ތެރޭން އަދި ހުއްދަދިނީ އެންމެ 100 މީހުންނަށް
އަފްޣާން ރެފިއުޖިއަކާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު އެމެރިކާގެ ޑަލަސް އެއާޕޯޓުގައި ޠާލިބާން ޖަމާައަތުން ދެވަނަ ފަހަރަށް އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިކަން އަތުލުމާގުޅިގެން އެގައުމު ދޫކޮށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭން އިންސާނީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-20 18:13:46
އިންޑިޔާގެ ދަނޑުވެރިން ދެކޮޅުހަދަމުން އައި 3 ގާނޫނު އުވާލަން އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި
ފާއިތުވި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ނިއުދިއްލީގައި އިހުތިޖާޖުކުރަމުން ދިޔަ ދަނޑުވެރިންގެ ގަޔަށް ފުލުހުން ކަރުނަ ގޭސް ޖަހަނީ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޑިޔާގެ އެތައް ހާސް ދަނޑުވެރިންނެއް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-19 17:52:38
ފަޅިމޫނު - 138
(17 ނޮވެމްބަރު 2021 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) އޭނާ ޖުމުލަ މުޅީން ފުރިހަމަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލިއެވެ. އަދި އިންޒާރުގެ ނަޒަރަކުން ފަރުޒާނާއާ ދިމާއަށް ބަލައިލިއެވެ. އަހަންނާއެކު ނުދިޔައިއްޔާ އެތެރެއަށް ވަންނާނަމޭ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-19 16:03:31
މެޑަމް ފަޒްނާ "ބޮސް އޮފް މައި ބޮޑީ" ނެރެދެއްވައިފި
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ހުއްޓުވުމަށް ބައިނަލްއަޤްވަމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އެޑްވޮކޭޓިން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން (އާކް) އާއި ޔުނިސެފް މޯލްޑިވްސްއިން ގުޅިގެން "ބޮސް އޮފް މައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-19 12:14:01
މެލްކަމް އެކްސް މަރަައިގެން އުމުރަށް ޖަލަށްލި ދެ މީހުންނަކީ ކުށްވެރިން ނޫންކަމަށް 56 އަހަރު ފަހުން ނިންމައިފި
މެލްކަމް އެކްސް މަރާލުުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ކަމަށް އިއްޔެ ކޯޓުން ނިންމި މުޙައްމަދު ޢަޒީޒު އޭނާގެ އާއިލާއާއެކު އެމެރިކާގައި ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރި މަޝްހޫރު ލީޑަރު މެލްކަމް އެކްސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-19 07:33:58
ޤަޠަރާއި، މިސްރުން ޣައްޒާއަށް ތެލާއި، އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދެނީ
މޭ މަހުގެ އުދުވާނުގައި ޣައްޒާގެ ގެތަކެއް ބިމާ ހަމަވެފައި އިސްރާއީލުން ހިސާރުކޮށްފައިވާ ޣައްޒާއަށް ތެލާއި، އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ޤަޠަރާއި މިސްރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-18 07:40:22
ފަޅިމޫނު - 137
(16 ނޮވެމްބަރު 2021 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ކުޑަ އިރުކޮޅަކަށް ހިމޭންކަން ވެރިވެފައި އޮތެވެ. އެޔަށް ފަހު ރުޚްސާނާ މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ. "އަހަރެން ޖަމްޝީދަށް މާފުކޮށްފިން. ޖަމްޝީދުވެސް އަހަންނަށް މާފުކުރޭ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-17 15:29:27
މަތިންދާބޯޓުގެ ފިޔަގަނޑުގައި އިންސާނުން ދަތުރުކޮށްފާނެ
މި ހޫނު މޫސުމުގައި، ޓީޔޫ ޑެލްފްޓްގެ ފްލައިން ވީ ޖެޓްލައިނަރ އުދުއްސައިފިއެވެ. މި ޒަމާނީ މަތިންދާ ބޯޓުގެ ފިޔަގަނޑުގައި ފަސިންޖަރުން އުފުލެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް، ތެލުގެ ޚަރަދު 20 އިންސައްތައަށް ކުޑަވެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-17 14:55:20
އަޑުބަރޭއަކަށް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާނަން: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
ސްރީލަންކާގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ޓްރޮފީ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ސީޝެލްސްއާއި ދިވެހިރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިއަކު ކަމުގައިވާ އަސްހަދު ޢަލީ (އަޑުބަރޭ) ކުރި ފައުލާ ގުޅިގެން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-17 11:24:41
އިއްޔެ ކެމްޕާލާގައި ދިން ބޮމުގެ ތިން ހަމަލާ ދީފައިވަނީ އައިސިސްއިން
ކެމްޕާލާގައި ގޮއްވާލި އެއް ބޮމުގެ އަމާޒަކަށްވި ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކުރިމަތީގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ އިރުމަތީ އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ޔޫގެންޑާގެ ވެރިރަށް ކެމްޕާލާގައި އިއްޔެ ދިން ބޮމުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-17 07:45:21
އެމްޑަބްލިޔޫއެސްސީ އަށް ގޯލްޑް 100
ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ 100 ކުންފުނި ފާހަގަކޮށް ދޭ "ގޯލްޑް 100" އިނާމު މިއަހަރުވެސް އެމްޑަބްލިޔޫއެސްސީން ހޯދައިފިއެވެ. މި އިނާމު އެމްޑަބްލިޔޫއެސްސީއަށް ލިބުނީ މިރޭ ކްރޮސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-16 22:33:37
ފަޅިމޫނު - 136
(11 ނޮވެމްބަރު 2021 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ކުޑައިރުކޮޅަކަށް ހިމޭންކަން ވެރިވެފައި އޮތެވެ. އެޔަށް ފަހު ޖެހިލުންވެފައި ހުރެގެން ބާދްޝާ ބުނެލިއެވެ. "ނޫނޭ. އެއްގޮތަކަށްވެސް ބައްދަލެއް ނުކުރަން. އަހަރެން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-16 21:45:53
ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ މެދުގައި ކަޅު ލޯވަޅެއް
ރެޑިޓަރުން، ނުވަތަ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމެއްކަމުގައިވާ ރެޑިޓް ގައި ރަޖިސްޓަރީވެގެން ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އެމީހުންނަކީ، ޢާންމު އެހެންމީހުންނަށްވުރެ ސިކުނޑި ރަނގަޅު، ޚާއްޞަ ބަޔެކެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-16 15:29:41
ސީރިޔާގައި އާންމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވި ވައިގެ ހަމަލާއެއް އެމެރިކާއިން ވަނީ ސިއްރުކޮށްފައި: ރިޕޯޓު
2019 ވަނަ އަހަރު ސީރިޔާ (ސޫރިޔާ) ގެ ސަރަހައްދަކަށް އެމެރިކާ ސިފައިން ދިން ހަމަލާއެއްގައި އާންމުންގެ 46 މީހުން މަރުވެފައި ވާއިރު، އެމެރިކާއިން އެކަން ސިއްރުކޮށްފައިވާ ކަމުގައި އެމެރިކާގެ ނޫހަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-15 07:49:26
ލީބިޔާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ގައްޒާފީގެ ދަރިކަލުން ނިންމަވައިފި
ލީބިޔާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ސައިފުލް އިސްލާމް ގައްޒާފީ (ފަގުޑި އަޅުއްވައިގެެން) އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިޔުންތައް ހުށަހަޅުއްވަނީ އަންނަ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ލީބިޔާގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-14 23:29:18
އައްޑު އަތޮޅުގައި ބޭއްވި ފަލިޖެހުމުގެ މުބާރާތް ނިމިއްޖެ
ރޯވިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އައްޑޫ ސިޓީގައި މި ހިނގާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 11 އިން 14 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "އެމްޑަބްލިޔޫއެސްސީ ކޯސްޓަލް ރޯވިންގ ބީޗް ސްޕްރިންޓް 2021" މިއަދު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-14 20:17:33
މަޅުމަތި: ބަޖެޓާއި މަސައްކަތް
އަހަރެން ބުނެފީމެވެ. ބަޖެޓުގައި ޖަހާ ކަންކަން ނުވެދަނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް ބަޖެޓުން ކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ޚަރަދެއް ކުރެއެވެ. އެހެންވީމާ ފާސްކުރާ ދުވަހު ޖަހާފައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-14 16:10:37
ފެނަކައިގެ ބިލު ވަގުތުން ލިބޭ ނިޒާމު ތައާރަފުކޮށްފި
ފެނަކައިގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތުން ބިލު ލިބޭނޭ ނިޒާމު އިފްތިތާހުކުރުން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި މިއަދު ހެނދުނު ބާއްވައިފިއެވެ. މި ޚިދުމަތް ތައާރަފުކޮށް ދެއްކީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަޙްމަދު ނަސީމާއި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-13 15:17:41
ބައްޝާރުގެ ސަރުކާރާ ގުޅުން އާލާކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ: ޤަޠަރު
ޔޫއޭއީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ބިން ޒާޔިދު ދިމިޝްޤުގައި ބައްޝާރުލް އަސަދާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ ސީރިޔާ (ސޫރިޔާ) ގައި ވެރިކަންކުރަމުންދާ ބައްޝާރުލް އަސަދުގެ ސަރުކާރާ ގުޅުން އާލާކުރުމަށް ބައެއް ގައުމުތަކުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-11-13 07:40:18