×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މާރާމާރީއަކާ ގުޅުންހުރި ތިންމީހަކު ބަންދުކޮށް ދެ ސައިކަލް ޓޯކޮށްފި
ދެ ގުރޫޕެއްގެ މެދުގައި މިރޭ ހިންގި މަރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ތިންމީހަކު ބަންދުކޮށްފިއެވެ. މާލޭ އަލިކިލެގެފާނު މަގުގައި ހިންގި މި މާރާމާރީގައި 22 އަހަރުގެ ޒުވާނެއްގެ ބޮލުން ދެ އިންޗިއެއްހާވަރުގެ ތަނެއް ވަނީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-18 03:39:47
ގެއެއްގެ ނުވަވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު ކަޓިންބޯޑަކުން ޖެހި މީހެއްގެ ބޯފެޅިއްޖެ
ގަލޮޅު ކަނދުމާގޭގެ 9 ވަނަ ބުރިން މަގުމައްޗަށް ވެއްޓުނު ކަޓިންބޯޑަކުންޖެހި މީހެއްގެ ބޮލުގެ ފުއްކިބައިން ދެ އިންޗިހާތަން ފެޅިއްޖެއެވެ. އޭގެ އިތުރަށް އޭނާގެ ކަނާތު އުޅަބޮށި ކައިރި ވަނީ މަށައިގެން ގޮސްފައެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-18 03:01:43
ޢިމާރާތެއްގެ ފަސްވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު ގަލަކުންޖެހި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދާ ޢިމާރާތެއްގެ 5 ވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު ގަލަކުން ޖެހި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މި ހާދިސާގައި ނިޔާވެފައިވަނީ ޢުމުރުން 44 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށެވެ. އޭނާއަކީ ރާއްޖޭގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-18 02:26:02
މަޅުމަތި: ބަސް ދެކެ ލޯބިވުން
ދިވެހިބަސް ހަދަހަދައިގެން އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ބާރު ފޯރުވާ ޖަމާއަތަކީ މިއީ ދޯއެވެ؟ ހިތުން މިއީ މާ މޮޅު ބައެކެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައި ހިތަށް އެރި ގޮތަކަށް ބަސް ހަދަނީއެވެ. އެއިން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-17 23:04:35
ވިލިގިލީގައި މަރުވި މީހާގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް މާލޭއިން ޓީމެއް ހިނގައްޖެ
ޒަޚަމްތަކާއެކު މަރުވެފައިވައި އޮއްވައި ގއ. ވިލިގިލިން މިއަދު ފެނުނު މީހާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް މާލެއިން އެރަށަށް ޚާއްސަ ޓީމެއް ހިނގައްޖެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. ވިލިގިލީ އުތުރުކޮޅުގައިހުރި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-17 17:41:50
މާލެއަށް ކެބްއެމްވީ ތަޢާރަފް ކޮށްފިން، ދެން ތަޢާރަފްކުރާނީ އައްޑުއަށް
ކެބްއެމްވީ ކިޔާ އެޕެއް ތަޢާރަފްކޮށް ޓެކްސީ ހޯދުމަށް ދިމާވަމުން އައި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދައިފިއެވެ. މި އެޕް ތަޢާރަފް ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުންނެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-17 17:26:08
ދަރިވަރުންގެ ބަރުދަބަސް - ދޫކޮށްލެވޭ ވަރަށްވުރެ ބޮޑުމައްސަލައެއް - ކުއްޖާގެ ބަރުދަނުގެ %10 އަށް ވުރެ ބަރުކޮށް ދަބަސް އުފުލާނަމަ ގެއްލުންވޭ
ދަރިވަރުންގެ ފޮތްދަބަސް ބަރުވުމުގެ މައްސަލައަކީ އަބަދުވެސް ކުރެވޭ ޝަކުވާ އެކެވެ. ދަބަސް ބަރުވާތީ ކުދިން ބެލެނިވެރިންގެ ގާތު ޝަކުވާ ކުރެއެވެ. ބެެލެނިވެރިން ޓީޗަރުންގާތު ޝަކުވާ ކުރެއެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-17 16:54:54
ވަޅިން ބިރުދައްކައި ރޫޓުފިހާރައިގެ ތިން ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ފާރިގެންފި
ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ރޫޓުފިހާރައިން ބޭންކަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ތިންލައްކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރިގެންފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އެފައިސާ ފޭރިގެންފައިވަނީ ބޭންކަށް ޖަމާކުރަން ގެންދަން ވޭނަށް އަރަން އުޅެނިކޮށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-17 16:37:17
ވައްކަމެއް ކޮށްފައި އޮތްނަމަ އެންމެފުރަތަމަ ޖަލަށްލާނީ އަޅުގަނޑު: މަހުލޫފް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔަމީންގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް އަދި މިހާރުވެސް އެއްވެސް ވައްކަމެއް ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އަޙުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-17 16:04:18
އިންތިޚާބުގައި "އަހަނަ ގޮންޑާ މިކަލަސް ޖަމީލު" އަށް ދޭންތިބި މީހުންނަށް ސިހުމެއް
ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ގެމަނަފުށީ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައި އެޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދެއްވީ މިހާރުގެ ވެސް މެމްރު ޖަމީލް އުސްމާން (ޖޭޔޫ) އަށެވެ. ޕާޓީގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-17 15:34:44
ޒަޚަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ވިލިގިލިން ފެނިއްޖެ
ޒަޚަމްތަކާއެކު މަރުވެފައިވާ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ގއ. ވިލިގިލިން ފެނިއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވައި ގޮތުގައި އެމީހާ ފެނިފައިވަނީ ވިލިގިލީ އުތުރުކޮޅުގައިހުރި ހަރުގެއެއްގެ ކައިރިންނެވެ. އޭނާގެ ފެނުނުއިރު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-17 12:04:22
އިންޑިއާގެ އަނިޔާއިންް ލިބެނީ ހިތްވަރު ޢާދިލް ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ މީހަކަށް ވީ ކީއްވެގެން؟
އިންޑިއާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ކަޝްމީރުގެ ޕުލްވާމާ ސަރަހައްދުގައި ޢާދިލް އަޙްމަދު ޑާރު ދިން ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމާލާގެ ޒިއްމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ އިންޑިއާގެ އަނިޔާވެރި ސިފައިންކަމުގައި ޢާދިލުގެ މައިންބަފައިން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-17 10:03:15
ކަޓަލޯނިޔާގެ ލީޑަރުންގެ ޝަރީއަތާ ދެކޮޅަށް ބާސަލޯނާގައި 2 ލައްކަ މީހުން މުޒާހަރާކޮށްފި
ކަޓަލޯނިޔާ ސްޕޭނުން ވަކިކޮށް މިނިވަންކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ކުށުގައި ކަޓަލޯނިޔާގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުންނާ ދެކޮޅަށް މެޑްރިޑްގެ ކޯޓެއްގައި ފެށި ޝަރީއަތާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލައި 2 ލައްކަ މީހުން އިއްޔެ ކެޓެލޯނިޔާގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-17 08:01:49
ބަޑިއާއި ސިފައިން ބޭނުންކޮށްގެން ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ހައްލެއް ނުކުރެވޭނެ: ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރ
ބަޑިއާއި ސިފައިންގެ ފައުޖުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުކުރެވޭނޭކަމުގައި ކަޝްމީރުގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރ ފާރޫޤް ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ދަށުގައިވާ ކަޝްމީރުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-16 22:43:02
އޮޅުވެއްޖެ ކަމަށް ހީކޮށް ބޮޑު ސިންގާއެއް ގޭތެރޭގައި ނިންދަވާކަށް ނުވާނެ: ޢުމަރު
އޮޅުވެއްޖެ ކަމަށް ހީކޮށް ބޮޑު ސިންގާއެއް ގޭތެރޭގައި ނިންދަވާކަށް ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ހޯމް މިމިނިސްޓަރު މި ސަރުކާރަށް ހިމޭން އިންޒާރެއް ދެއްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވެ އިންޒާރު ކުރެއްވީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-16 14:42:41
އަރަބި ބައެއް އިސް ވެރިންގެ ނަޒަރުގައި އީރާނަކީ މެދު އިރުމައްޗަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނުރައްކާ އިސްލާއީލާ ގުޅުން އުފައްދަން އަރަބި ގައުމުތަކުން ބޭނުންވޭ
ޕޮލެންޑުގެ ވެރިރަށް ވާސޯގައި 'ޕީސް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ އިން ދަ މިޑްލް އީސްޓް' ގެ ނަމުގައި ކުރިޔަށް ދިޔަ މެދު އިރުމަތީގެ ސުލްހައާ ބެހޭ ބައްދަލުވުމުގެ ސިއްރު ޖަލްސާއެއްގައި ބައެއް އަރަބި ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-16 12:21:15
ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި
މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިންގެ ކޮންފަރެންސް" މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ކޮންފަރެންސް ބާއްވަނީ ދަރުބާރުގޭގައެވެ. މިއަދު ހެނދުނު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-16 11:50:06
އިންޑިއާ ސިފައިން ހިފެހެއްޓި މަސްދޯނި ދޫކޮށްލައިފި
އިންޑިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސިފައިން ހިފެހެއްޓި ރާއްޖޭގެ މަސްދޯނި ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވީވަރު ނަމަކަށް ކިޔާ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަންކުރާ އެދޯނި ދޫކޮށްލުމުން މިހާރުވަނީ ރާއްޖެއައުމަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-16 10:44:05
ޕާކިސްތާނު އެކަހެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިންޑިޔާއިން ފަށައިފި
އިންޑީޔާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮންނަ ކަޝްމީރުގައި އިންޑިޔާ ފުލުހުންގެ ބަހަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި ފުލުހުންގެ 44 މީހުން މަރާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ޕާކިސްތާނުކަމަށް ބުނެ، އެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-16 09:46:16
އެމެރިކާ-މެކްސިކޯ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ފާރެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ރައީސު ޓްރަމްޕް ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރައްވައިފި
އެމެރިކާއާއި މެކްސިކޯއާއި ގުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ރައީސު ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ގައުމީ ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. އެއީ ސަރަހައްދީ ރޮނގުގައި ފާރެއް ބިނާކުރަން އޭނާ ބޭނުންފުޅުވާ ފައިސާ ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-16 08:15:32
ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ، ގުޅުމަށް ބަލާފައި މަސްދޯނި ދޫކޮށްލަނީ ދިވެހި މަސްވެރިން އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ސަރަޙައްދަށް ނުވަނުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން: އެމްއެންޑީއެފް
ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް އިންޑިއާ ސިފައިން ހިފަހައްޓައިފައިވާ ރާއްޖޭގެ މަސްދޯނީ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ޒަމާންވީ ގާތް ގުޅުމަށް ބަލާފައި ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-16 01:52:18
އިންޑިއާ ސިފައިން ދިވެހި މަސްދޯންޏެއް ހިފަހައްޓައިފި
މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމު އުޅުނު ދިވެހި މަސްދޯންޏެއް، އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެންޑީއެފްގެ ތަރުޖަމާނު ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް ޢާޒިމް ވިދާޅުވީ މިފަދަކަމެއް ހިނގައިގެން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-15 21:30:11
އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނެވިދާނެ، އެކަމަކު ގޮންޖެހުން ބޮޑު: މިފްކޯ
އައްޑޫސިޓީ ހުޅުމީދޫގައި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ (މިފްކޯ) އިން ހަދަމުން ގެންދާ އައްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނަޔަސް ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-15 21:28:13
ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން އަހަރަކު އެއް ލައްކަ ތުއްތުކުދިން މަރުވޭ: ސޭވް ދަ ޗިލްޑްރެން
ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމަތަކާއި، އެހަނގުރާމަތަކުގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު ކާނާ ލިބުމުން މަހުރޫވުމުގެ ސަބަބުން އަހަރު އެއް ލައްކަ ތުއްތުކުދިން މަރުވާ ކަމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-15 12:18:51
އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ ގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު ރައީސަށް ފެނިވަޑައިގަތީ އިއްޔެ: ޙޫދް
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމް.އެމް.ޕީއާރް.ސީ) ގެ ޚިޔާނާތުގެ ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު އިއްޔެ އާއްމުކުރުމާ ހަމައަށް މި ސަރުކާރާ ހިއްސާ ކުރައްވާފައިނުވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-15 10:25:28
ކަޝްމީރުގައި ދިން ހަމަލާއެއްގައި އިންޑިޔާ ފުލުހުންގެ 42 މީހުން މަރާލައިފި
ކަޝްމީރުގެ އިންޑިޔާ ފަޅީގައި ފާއިތުވި ތިރީހަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިން އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާގައި އިންޑިޔާގެ ސެންޓްރަލް ރިޒާވް ޕޮލިސް ފޯސް (ސީއާރްޕީއެފް) ގެ 42 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-15 09:57:02
ރޭ އަޅުކަން ކުރާށެވެ! ފަހެ އެއީ ބަލިމަޑުކަން ފައްސާލައި ކަމެކެވެ.
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބުއްދަރްދާ ގެ އަރިހުން އިމާމު އަޙްމަދާއި ،އައްތިރްމިޛީ އާއި އަލްބައިހަޤީ އާއި، އައްޠަބަރާނީ އާއި ،އިބްނު ޚުޒައިމާ އާއި، އަލްޙާކިމު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީސެއްގައިވެއެވެ. ރަސޫލުﷲގެފާނު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-15 09:37:54
ރިޕޯޓު ހާމަނުކޮށް ލަސް ކުރުމުން ރައީސް ސުވާލު ކުރައްވައިފި
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނަތުގެ މައްސަލަ ތަޙުޤީގުކޮށް ނިންމުމަށްފަހު ހާމަނު ކޮށް މިހާ ދުވަހު ބޭއްވި ކީއްވެތޯ ވިދާޅުވެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އެންޓިކޮރަޕްޝަން (އޭސީސީ) އަށް މިރޭ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-15 01:51:15
އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުން ނުދާކަމަށް އޭސީސީން މަޖިލީހަށް އެންގި: މަހުލުފް
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާގެ މައްސަލާގައި އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ސުވާލު ނުކުރެއްވީ އެކަމުގައި އޭނާގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތުމުން ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-15 01:49:59
ޢަދާލަތު ޕާޓީގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި
ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޢަދާލަތުޕާޓީން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް މިރޭ ފަށައިފިއެވެ. ކެމްޕޭން ފެށުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފައިވަނީ އެޕާޓީގެ ހަމައެކަނި މަޖިލިސް މެމްނަރު އަނާރާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-02-15 01:48:30