×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އަންވަރު އިބްރާހީމް އައްޔަންކޮށްފި
ޕަކަޓާން ހަރަޕަން (ޕީއެޗް) އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު އަންވަރު އިބްރާހީމް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށް އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. މިއާއެކު އޭނާގެ 24 އަހަރުގެ ދިގު އިންތިޒާރަށް މިވަނީ ނިމުން އައިސްފައެވެ. މެލޭޝިޔާގެ ޝާހީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-11-24 11:47:21
އުއްމީދު - 33
(18 އޮކްޓޯބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) އޭގެ ގަޑިއެއްހައި އިރު ފަހުން ފެނުނީ ޑެނިއަލް އީމާން ޢަލީއަކަށް ވެގެން އެ މިސްކިތުގައި ތިބި އެހެން މީހުންގެ އެހީގައި ނަމާދުކުރަން ހުއްޓައެވެ. ނަމާދުން އަވަދިވެގެން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-10-23 20:12:39
އައްޑޫ އަތޮޅުގައި ރާޅާއެޅުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކަށް ބަލައިލުމެއް
އައްޑު އަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަން އާލާކުރުމަށް ، ޚާއްސަކޮށް މެދުފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަމާޒު ހިފާ ނަމަ އެފަދަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އައްޑޫ އަތޮޅު މަޝްހޫރުކޮށް އިޝްތިހާރު ކުރާނެ ޚާއްސަ ކަންތައްތަކަކީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-10-20 12:28:49
ދެކަފި - 14
(16 އޮކްޓޯބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ޖުނައިދުގެ ދެމަފިރިން ނިދަން ކޮޓަރިޔަށް ވަދެ، ޖުނައިދު އިނީ ޓީވީ ބަލާށެވެ. "ތިޔައީ ކުޑައިރުގެ ދެތަޙުމަތްތެރިން ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އެއީ ރަނގަޅު ޢާއިލާއެކެވެ. އަސްމަރާއަކީވެސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-10-20 12:00:06
އެކާވީސްވަނަ ސައްތައިގެ އިޖްތިމާޢީ ވަބާތަކުގެ ތެރެއިން އެއްޖިންސުން އުޅުމުގެ ވަބާ - 1
އަސްލު ލިޔުއްވީ: ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ރިޒަލް އިސްލާމް ނަދުވީ ތަރުޖަމާކުރީ: ޢަބްދު اللّـه ފާރޫޤު ޙަސަން ފަހަކަށްއައިސް ދުނިޔޭގައިވަނީ މުޖްތަމަޢުގެ ރީތި އުސޫލުތަކަށް ގޮންޖަހައި ބަޣާވަތްކޮށްފައިވާ ހަޑިހުތުރު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-10-20 11:59:20
އުއްމީދު - 32
(2 އޮކްޓޯބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ޑެނިއަލް ހިމޭނުން އިނދެގެން އެ ކުދިންގެ ވާހަކަ އަޑުއަހަމުން ގެންދިޔައެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައިވެސް ބާވަތެއްގެ ޝައްކެއް އޮތީ އުފެދިފައެވެ. ހެދުން އަޅާ ގޮތަކުން އިސްކޫލުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-10-18 17:28:12
ކޯލް ގާރލް - 42 (އެންމެ ފަހުބައި)
(11 އޮކްޓޯބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "މަންމާ ...އަޅެ މަންމަވެސް މަންމަގެ ދަރިފުޅަށް އިތުބާރު ނުކުރަނީތަ މަންމަގެ އަމިއްލަ ލެއަށް އަދި މަންމަގެ ގާތުން ދިން ކިރަށް އިތުބާރު ނުކުރެވެނީތަ؟ އަޅުގަނޑު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-10-16 14:45:51
ދެކަފި - 13
(13 އޮކްޓޯބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ޖުނައިދުއެވެ! އަހަރެން ދައްކަން އޮތް ވާހަކަޔަކީ، ޒަރޫން އާއި އަސްމަރާގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކައެވެ. އެގުޅުމަށް ދެޢައިލާއިން އާނބަސް ބުނުމުގެ ވަގުތު ޖެހިއްޖެކަމަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-10-16 14:39:06
ދެކަފި - 12
(8 އޮކްޓޯބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) މުރުތަޟާވެސް ނިޤާރާ ބައިވެރިވިއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީއަށް ވެއްދިއިރު އަންގައެއްނުލާ ނޫންހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކު ކަޝަފް މީހަކާ ދެވަންވީމަ އަހަރެންގާތު ޚަރަދުކުރާށާ ވަލީދޭންބުނަން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-10-13 12:20:23
އުއްމީދު - 31
(26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) އިސްލާމް ދީނާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާގެ ހިތަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެއްޗެއް ވަނީ އުމުރުން އެންމެ ހަ އަހަރުގައި މައިންބަފައިންނާއެކު ލަންޑަނަށް އައިސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-10-02 20:27:19
ދެކަފި - 10
(29 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ހެދުން އިސްތިރިކޮށްގެން އަޔަސް އިސްތިރިނުކުރާ އެއްޗަކަށް ހެދުންއޮތީ ބަދަލުވެފައެވެ. މީ މަންމަގެ ކަންތަކެވެ. މުއްސަނދި ކުދިން އަންނަ ތަނަކަށް އަހަރެން ފޮނުވަންވީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-10-01 18:07:49
ދެކަފި - 9
(27 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ބައްޕާއެވެ! ބައްޕަވެސް ތިދައްކަނީ ޒަރޫން ދައްކާ ކަހަލަ ވާހަކައެވެ. އެއީ ފަރުޙާނާ އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ޒާތީ މައްސަލައެކެވެ. މީގެތެރެޔަށް ޒަރޫން ވަންނަންވީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-29 17:13:31
ދެކަފި - 8
(24 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "މަސައްކަތު މީހުން އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ރަނގަޅަށްތޯވެސް ގޭގައުޅޭ ކޮންމެވެސް މީހަކު ބަލައިލަން ވާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ؟" ޖުނައިދުގެ ރުޅި އިތުރު ވެގެންދިޔައެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-27 21:22:06
ކޯލް ގާރލް - 39
(24 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ކަމަލް ކޮޓަރީގައި އޭނާގެ ސަމާނުތައް ބަންދުކުރަނީއެވެ. އޭނާ މިތަނުން އަބަދަށްޓަކައި ދަނީއެވެ. ދިޔުމުގެކުރިން އެންމެ ފަހަރަކު އޭނާ ރަޖްނީއާ ބައްދަލުވާން ބޭނުމެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-27 21:21:36
ޢުމަރު ޚައްޔާމް
ޢުމަރު ޚައްޔާމަކީ، ފާރިސްކަރައިގެ ޢިލްމު ވެރިޔެކެވެ. އޭނާ ހޯއްދަވާފައިވާ ސައިންސްގެ ކާމިޔާބީ ތަކަކީ، މިޒަމާނުގެ ސައިންސްވެސް އެއަށް ތަބާވާ ޢިލްމެކެވެ. އޭނާއަކީ ޖައްވާ ބެހޭ ޢިލްމުގެ ސައިންޓިސްޓެކެވެ. ލިޔުންތެރި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-27 21:20:57
އުއްމީދު - 30
(12 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) އޭނާގެ ހިތަށް ކުޑަވަރެއްގެ ތަސައްލީއެއް ވެރިވިއެވެ. އެ ކުއްޖާގެ ޖަވާބުގެ މާނައަކީ ދެ ދުވަސް ފަހުން އުއްމީދު އަންނާނެއޭއެވެ. އެކަމަކު ކަންތައް ވީ އެހެންނެއް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-26 16:59:06
ނައިޖީރިޔާގައި މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ 15 މީހުން މަރާލައިފި
ހަތިޔާރުއެޅި ބަޔަކު ނައިޖީރިޔާގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އޮންނަ ޒަމްފަރާ ސްޓޭޓްގެ މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ، އެ މިސްކިތުގައި ނަމާދަށް ތިބި މީހުންގެ ތެރޭން 15 މީހުން މަރާލައިފިއެވެ. ބުއްކުޔޫމް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-25 09:59:36
ދެކަފި - 7
(22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) އެއްވެފައިތިބި ކުދިންތަކުގެ ތެރެޔަށް ކަޝަފްވެސް ވަދެގަތެވެ. އަދި ނަތީޖާ ލިސްޓްގައިވާ ނަންތައް ކުދިންގެ ބޯމަތިން ކިޔާލަން އެނގޭ ހިސާބަށް ކައިރިވެލިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-24 21:45:03
ކޯލް ގާރލް - 38
(20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) އެހިސާބަށް ބުނެވުނުތަނާ ޖަޔަންތު ވަރަށް ބޮޑަށް ކެއްސައިގެންފިއެވެ. އެވަގުތު އަޝޯކް ކަންބޮޑުވެގެން އޭނާ އިންގޮނޑިން ތެދުވަމުން ބުންޏެވެ. "މަޑުކޮށްލާ... އަހަރެން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-24 21:44:14
ހިޖުރަކުރާ މީހުންނާއިގެން ލެބެނާނުން ފުރި ބޯޓެއް ބަންޑުން ޖަހާލުމުގެ ސަބަބުން 70 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ
ލެބެނާން (ލުބްނާން) ގެ ޓްރިޕޮލީ (ޠަރާބުލުސް) އިން ފުރައިގެން ޔޫރަޕުގެ މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކުރި ހިޖުރަކުރާ މީހުންނާއިގެން ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް ބަންޑުންޖަހާލުމުގެ ސަބަބުން 70 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-24 08:02:07
ދެކަފި - 6
(20 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "އަހަރެމެންނަށްވެސް ދާނެތާކަށް، ދާނެއިރަކު، ދާނެމީހަކާއެކުދާން ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން އޮވެއެވެ. އެއީ އަހަރެމެންގެ ފުރިހަމަ އިޚުތިޔާރުގައި އޮންނަ ކަމެކެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-22 21:13:03
ލެސްޓަރގެ ހަަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ލެސްޓަރގެ ހަމަނުޖެހުމަށް ފަހު ފުލުހުން އެ ރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލެސްޓަރގައި މުސްލިމުންނާ ހިންދޫންނާ ދެމެދު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަަމަށް ފުލުހުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-21 07:31:02
ދެކަފި - 5
(18 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ޒަރޫނާއި އަސްމަރާ ކާންތިބެގެން ޒަރޫންގެ ރަޙުމަތްތެރި އުސާމާއަށް ފޯނުކޮށްގެން ގެނައެވެ. ތިންމީހުންހަމަވީމާ ދެކެވުނު ވާހަކަތައް އަދި މާމަޖަލެވެ. އަސްމަރާގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-20 18:50:07
ކޯލް ގާރލް - 37
(17 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "އެ ދުވަހު މިގެއިން ނުކުމެގެން ދަނިކޮށް މަގުމަތިން ދިމާވި ގުންޑާއިންގެ ބަޔަކު ދިމާކޮށްލީ!" "މާސްޓަރްޖީ އޭނާގެ ފުރާނައާ ކުޅޭ ހިސާބަށް ދުއްވާލައިގެން އަޅުގަނޑު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-20 18:37:48
ދެކަފި - 4
(14 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) އަސްމަރާއާއި ޒަރޫން ބޭރަށް ދާން ދެމީހުންވެސް އޮތީ އެއްބަސްވެފައެވެ. އަސްމަރާއާއެކު ބޭރަށްދާން ޒަރޫންވެސް އޮތީ ވަޢުދުވެފައެވެ. އެކަމަކު އެކަން ޒަރޫންގެ ހަނދާނަކު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-18 10:12:07
މަޛްހަބަކަށް ތަބާނުވެ ދީނަށް ނޫޅެވޭނެ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،، وَبَعْدُ! ލާމަޛްހަބަށް އުޅުން މިހާރަކަށްއައިސް އަޅުގަޑުމެން ދިވެހީންގެ ތެރޭގައި އަދި ބޭރު ބައެއް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-18 10:11:28
ޔުކްރޭނަށް ދޭ ހަމަލާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޕުޓިން ދެއްވައިފި
ޔުކްރޭނުގައި ރަޝިޔާއިން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި، ޔުކްރޭން ސިފައިން ދޭން ފެށި ކުއްލި ރައްދު ހަމަލާތަކެއްގައި ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ރަޝިޔާ ސިފައިން ފަހަތަށް ޖައްސާފައި ވަނިކޮށް، ޔުކްރޭނަށް ރަޝިޔާއިން ދޫނުދޭނެކަމާއި،
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-17 17:37:57
އޯޝަން ލައިބްރަރީގެ ނަމުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކުތުބުޚާނާއެއް ހުޅުވައިފި
އޯޝަން ޕަބްލިޝަރސްގެ ފަރާތުން މާލޭގެ ޗާނދަނީ މަގުގައި ކުޑަ ކުތުބުޚާނާއެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. ޗާނދަނީމަގުގެ މަޖީދީ މަގުން ދެކުނު ފަޅީގައި ހުންނަ ސައުތު ޝައިންގެ އެއްވަނަ ބުރީގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ މި ކުތުބުޚާނާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-17 13:24:25
ކޯލް ގާރލް - 36
(13 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ރަޖްނީ ޖަވާބުދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަލްއާއި ދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. އޭނާގެ ދެލޯ މަރާލިއެވެ. ލޮލުގެތެރެއިން ފޭދުނު ކަރުނުތައް އޭނާ ކޯތާފަތް މައްޗަށް ފައިބަމުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-17 10:39:23
ޣައިރު މުސްލިމެއްގެ ކަށުކަމާކެމީގައި ބައިވެރިވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން
މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހަކީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރާނީ އެލިބަތު ފަސްދާނު ލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާ ދުވަހެވެ. ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުތެރެއިން 100 އަށް ވުރެން ގިނަ ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިން މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެބަވައިވެރިވެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-09-17 10:29:16