×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ލަވަކިޔާ ކުއްޖާ
ނޯޓު: މިއީ އަފްޣާނިސްތާނުގެ ލިޔުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ޢަބްދުލްވަކީލް ސުލަމާލް ޝިންވާރީ ލިޔުއްވައިފައިވާ ކުރު ވާހަކައެއްގެ ތަރުޖަމާ އެކެވެ. ސުލަމާލް ދުނިޔޭގެ އަލިކަން ދެކެވަޑައިގަތީ 1964 ވަނަ އަހަރުއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-16 11:07:38
ފަލަސްޠީނުގައި 'ނަކްބާ'ގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި
އިއްޔެ ޣައްޒާގައި ބޭއްވި 'ނަކްބާ' ގެ ދުވަހުގެ ހިނގާލުމުގެ ތެރޭން ފަލަސްޠީނުގައި އިއްޔެ 74 ވަނަ 'ނަަކްބާ' (ބޮޑު މުސީބާތް) ގެ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިއީ ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީންގެ ދައުލަތް އިސްރާއީލު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-16 08:24:47
އަމީރާ ސުލްޠާނާގެ ނާރެސް - 35
(11 މެއި 2022 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ) "ސުލްޠާނާ! ކަލެއާއި ކަލޭގެ ދަރިފުޅު އަހަރެންގެ ތަޞައްވުރު ގޯސްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާކަމަށް ފެނެއެވެ." ފަޟްލުގެ އަޑުގައި ހަރުކަށިކަމެއް ހުއްޓެވެ. މަހާ އެވަގުތު ބިރުންގޮސް އަޅުގަނޑުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-15 14:45:37
އީރާނުގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މުޒާހަރާތަކުގައި އެކަކު މަރުވެއްޖެ
އީރާނުގެ ރައީސު އިބްރާހީމް ރައީސީ ބާޒާރަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަނީ އީރާނުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކާ ހަވާލާދީ އެގައުމުގެ ޚަބަރުފަތުރާ ބައެއް ވަސީލަތްތަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ސަރުކާރުން އަސާސީ ކާބޯތަކެތީގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-14 23:59:43
ދަންމަރު: އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރުން
މުއިމިނުންގެ ކިބައިގައި ހުންނާން ޖެހޭ ޚާއްސަ ސިފައެއް ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި ބަޔާން ކުރައްވައިފައި ވެއެވެ. އެއީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ އަރިހުގައި ނުވަތަ މުސްލިމުންގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާ ހަވާލުވެފައިވާ ޒިންމާދާރު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-13 21:05:16
ޔޫއޭއީގެ ރައީސު އަަވަހާރަވެއްޖެ
ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ރައީސު ޝޭޚް ޚަލީފާ ބިން ޒާޔިދް އާލްނަހްޔާން އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. "ޔޫއޭއީގެ ރައީސު ހިޒް ހައިނެސް ޝޭޚް ޚަލީފާ ބިން ޒާޔިދް އާލްނަހްޔާން އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-13 16:20:32
ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާ އަނެއްކާވެސް ރަނިލް ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި
ސްރީލަންކާގެ އިގުތިސާދީ ހާލަތު ގޯސްވެ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ނުކުމު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރި އިހުތިޖާޖުތަކަށް ފަހު ބޮޑުވަޒީރު އަދި ކުރީގެ ރައީސު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ހޯމަ ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައި ވަނިކޮށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-12 18:04:23
އުތުރު ކޮރެޔާގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްބަސްވެއްޖެ
އުތުރު ކޮރެޔާގެ ވެރިރަށް ޕިޔޮންގްޔަންގްގެ މަންޒަރެއް ކޮވިޑް-19 އެގައުމައި ފެތުރިފައިވާ ކަމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުތުރު ކޮރެޔާގެ ސަރުކާރުން ބުނެފިިއެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ އެންމެ ހަލުވިކޮށް ފެތުރޭ ވައްތަރު، އޮމިކްރޯން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-12 08:07:43
އަމީރާ ސުލްޠާނާގެ ނާރެސް - 34
(8 މެއި 2022 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ) އަޅުގަނޑުގެ ބޮލުގައި ރިއްސައިގަތެވެ. އެ 24 ކުދިން އެއްފަހަރާ ނުގެންދެވޭނެކަން އަޅުގަނޑަށް އެނގެއެވެ. މިކަމަކީ ކިތަންމެ ސިއްރެއްކޮށް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށްވިޔަސް، އަޅުގަނޑުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-11 08:11:11
އިސްރާއީލުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ފަލަސްޠީނުގެ 50 މީހުން މަރައިފި
ފަލަސްޠީނު ބަޔަކު އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާކުރަނީ ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައި ނުހައްގުން އުފައްދާފައިވާ ޔަހޫދީ ދައުލަތް، އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް މަރާލާފައިވާ ފަލަސްޠީނު މީހުންގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-11 07:55:40
އެކުނުވާ ދެކަނޑު ގުޅޭ ރޮނގު
އެޓްލާންޓިކް ކަނޑާއި ޕެސިފިކް ކަނޑު ބައްދަލުވާ ރޮނގު މިއީ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް, އަސްލު ފޮޓޯއެކެވެ. މިއީ ދެކަނޑެކެވެ. މިފޮޓޯއާގުޅޭ ހެކިތަކަކީވެސް ޙަޤީޤަތެކެވެ. މިއީ އެލަސްކާ ކަނޑުއޮޅީގެ މެދެވެ. އެހިސާބުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-10 12:28:44
ސްރީލަންކާގައި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާގެ އާއިލީ ގެކޮޅުގައި ހުޅުޖަހައިފި
ރާޖަޕަކްސާގެ އާއިލީ ގެކޮޅުގައި ރޯކޮށްލާފައި މިއަދު އިސްތިއުފާދެއްވި ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާގެ ގެކޮޅުގައި މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ރޯކޮށްލައިފިއެވެ. ރައީސު ގޮތާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ ސަރުކާރާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-09 21:57:13
ލޯބިވީމާ...
މިއަދަކީ ވަރަށް ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. އަހަރެންގެ މައިދައިތައާއި، ބަފާބެ ފެންނަ ދުވަހެވެ. މިއަދު އަހަންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހާސްވެފައި ހުރީ އިސްޙާޤެވެ. އިސްޙާޤު ހާސްވިޔަކަސް ހައިރާންވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އަހަރެމެން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-09 19:28:47
ރަޝިޔާއިން ލުހާންސްކްގެ މަދަރުސާއަކަށް ދިން ހަމަލާއެއްގައި 60 މީހުން މަރުވެއްޖެ: ޔުކްރޭން
ރަޝިޔާގެ ހަމަލާއިން ފުނޑުފުނޑުވެފައިވާ މަދަރުސާ ޔުކްރޭންގެ ލުހާންސްކް ސަރަހައްދަށް ރަޝިޔާއިން ދިން ވައިގެ ހަމަލާއެއް ސްކޫލަކަށް އަރައި 60 މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމުގައި ޔުކްރޭނުން ބުނެފިއެވެ. މި ހަމަލާގެ ފަހުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-09 08:03:13
އަމީރާ ސުލްޠާނާގެ ނާރެސް - 33
(4 މެއި 2022 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ) "އަޅުގަނޑަށްވެސް ހަމަދިމާވީ އެހެންނެވެ." އޮރިޔާންކަންބޮޑު ހެދުމުން ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ނިވައިކޮށްލަމުން އިތުރު ކުއްޖަކު ބުންޏެވެ. "އަޅުގަނޑު ދިރިއުޅުނީ ބެންގކޮކްގެ އުތުރު އަވަށެއްގައެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-08 12:23:48
އިސްލާމްދީނާ މެދު ނަފުރަތު އުފައްދާ ތަކެތި މީސްމީޑިޔާ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކަށް ހުއްޓުވިފައި ނުވޭ: ރިޕޯޓު
މުސްލިމުންނާ މެދު ނަފުރަތު އުފައްދައި، އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް މީސްމީޑިޔާގެ ބޮޑެތި ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ލާ ލިއުންތަކާއި، ފޮޓޯތަކާއި، ވީޑިއޯތަކާއި، އެހެނިހެން ތަކެތީގެ %89 އެ ކުންފުނިތަކުން ހުއްޓުވާފައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-07 23:08:34
ކޮވިޑް-19 ގައި 15 މިލިއަނެއްހާ މީހުން މަރުވެފައި ވޭ: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ
ކޮވިޑް-19 ގެ ވަބާގައި 2021 ގެ ނިޔަލަށް ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން 14.9 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓަކުން ދައްކައިފިއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-06 09:20:20
ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި ދަމުން ޒުލްފީ ގެންދިޔައީ ބޮޑުބެރެއް
ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކްކުޅުންތެރިޔާ ޒުލްފިޤާރް ޖައްބާރް ޚާން (ޒުލްފީ) ޗުއްޓީއެއްގައި ރާއްޖެ އައިސްފައި އެނބުރި ދިޔައީ ބޮޑުބެރެއް ހިފައިގެންނެވެ. ދާދިފަހުން އިންޑިއާގެ ޔޫޓިއުބަރަކަށް ޒުލްފީ ދިން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-05 14:39:09
ނިއުކުލިޔާ މިސައިލް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ފަރިތަކުރުންތަކެއް ރަޝިޔާއިން ބާއްވައިފި
ރަޝިޔާއިން ފާއިތުވި އެޕްރީލް މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ތަޖުރިބާއެއްގައި އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް އުދުއްސާލަނީ ނިއުކުލިޔާ ގާބިލުކަން ހުރި މިސައިލް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ފަރިތަކުރުންތަކެއް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-05 07:52:42
އަމީރާ ސުލްޠާނާގެ ނާރެސް - 32
(2 މެއި 2022 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ) (މި ވާހަކަ ދެން ޝާއިއުކުރާނީ ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހަކާއި ބުދަ ދުވަހަކުއެވެ.) "އަހަރެމެން މިއައީ ހަމައެކަނި މިތާއެތިބަ ޅަ އަންހެނކުދިންކޮޅާ ވާހަކަ ދައްކާލާށެވެ." އެކުދިންތިބި ޢިމާރާތަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-04 14:48:42
ސީރިޔާގެ 1 މިލިއަން ރެފިއުޖީން ގައުމަށް ފޮނުވާލުމުގެ މަޝްރޫއެއް ތުރުކީން ފަށަނީ
ސީރިޔާގެ ރެފިއުޖީނަށް ސީރިޔާގެ އުތުރުގައި ތުރުކީން ބިނާކޮށްފައިވާ ގެތަކެއް ތުރުކީގައި ތިބި ސީރިޔާ ރެފިއުޖީންގެ ތެރޭން 1 މިލިއަން މީހުން އެމީހުންގެ ގައުމަށް އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރާ މަޝްރޫއެއް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-03 23:32:55
އިސްރާއީލުގެ ވަރުގަދަ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު އަޤްޞާގައި 2 ލައްކަ މީހުން ޢީދު ނަމާދު ކޮށްފި
ފަލަސްޠީނުގެ އާއިލާތަކުން އަޤްޞާގެ ޙަރަމްފުޅުގައި ފިޠުރު ޢީދުގެ އުފާ ފާޅުކުރަނީ އިސްރާއީލުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މުސްލިމުންގެ ތިންވަނަ ޙަރަމް، މާތްވެގެންވާ އަލްމަސްޖިދު އަލްއަޤްޞާ (މަސްޖިދުލް އަޤްޞާ) ގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-02 23:29:16
ޢީދު ހަދިޔާ: ކުރިމަގު
"އަހަރެންގެ އައިނެއް ނުފެނުނު." ބައްޕަގެ ރުޅިވެރި އަޑު އިވުމާއެކު މަންމަ ކުރާން ހުރި މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައި ގޮސް އައިނު އޮތް ތަނަކުން ނަގައިގެން ގެނެސް ދީފިއެވެ. "ހޫނ.... އައިނު މި އޮތީ ފެނިފައި. އަހަރެން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-02 19:38:50
ހެޔޮ ޢަމަލު - 31
ހެޔޮ ޢަމަލަކަށް އަދި ހެޔޮކަމަކަށް ކުރެވޭ އުއްމީދުވެސް ނަގައިނުލާށެވެ. ދިރިއުޅުން އާބާދުވުމާއި މުހުތާދުތައް ފުދުން ބިނާވެގެންވަނީޢާއިލާ އެންމެން އެކީގައި ކުރެވޭ ދިރުންހުރި އުއްމީދެއްގެ މައްޗަށެވެ. މިދުނިޔޭގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-02 14:15:20
އަމީރާ ސުލްޠާނާގެ ނާރެސް - 31
(1 މެއި 2022 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ) އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފަޟްލުގެ ގަނޑުވަރަށް ދެވިއްޖެއެވެ. "އަހަރެމެން ޚާލިދާއާ ބައްދަލުކުރާނީ ބޭރުގައެވެ. އަހުގެ ނިޝާން ފެންނަން އެހެރަ ތަނަށް އަހަރެމެން ބާލާށެވެ. އަދި ބޭރު ގޭޓް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-02 14:14:30
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއިން ޕާކިސްތާނަށް 8 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ
ސައޫދީ ވަލީއަހުދު މުޙައްމަދު ބިން ސަލްމާން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެހެބާޒް ޝަރީފުއާއެކު ޕާކިސްތާނުގެ އިގުތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ވެދޭ އެހީއެެއްގެ ގޮތުގައި 8 ބިލިއަން އެމެރިކާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-02 11:02:37
އަމީރާ ސުލްޠާނާގެ ނާރެސް - 30
(30 އޭޕްރީލް 2022 ގެ ބަޔާ ގުޅޭ) އަޅުގަނޑުގެ ނޭވާ އެތެރެޔަށް ދަމައިލެވުނުގޮތަށް ބޭރެއް ނުވިއެވެ. މަހާއަށް ގޮވައިލެވުނެވެ. އަޅުގަނޑުގެ މެޔަށްވެސް ތަދެއް އަރައިފިއެވެ. އަޅުގަނޑަށް ދެލޯ މަރައިލެވުނެވެ. ފުރާނަ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-01 12:42:23
ހެޔޮ ޢަމަލު - 30
ހިތަށް ލިބޭ އުފަލާއި އަރާމުން، އަދި ހިތްދަތިކަމުން ލިއްބާ އިޙުސާސްތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަކީ، މުހިންމު ކަމެކެވެ. ހިތުގެ އިޙްސާސްތައް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓެނީ ދެކަމެއް މެދުވެރިވެގެންނެވެ. އެއްކަމަކީ، ހިތަށް ލިބޭ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-01 12:41:26
މުސްލިމުން އަޅުކަންކުރަނީ، ރަމަޟާން މަހަކަށް ނޫން
މިއީ ބައެއް ބޭފުޅުން އިޢުތިރާޟު ކުރައްވައިފާނެ ޢުންވާނެކެވެ. ނަމަވެސް ތިރީގައިވާ ފޮޅުވަތްތައް ވިދާޅުވެ ލެއްވުމުން، އެ އިޢުތިރާޟު ކުރައްވަން ޖެހޭނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ. ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި، ރަމަޟާން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-01 12:40:38
ދުޝްމަން ލޯބިވެރިޔާ - 30 (އެންމެ ފަހު ބައި)
(30 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ބާރަ ޓުރިސްޓް ބަންގްލޯއަށް ވަނުމަށްފަހު އިންދަރްޖީތު އެންމެ ފުރަތަމަ ދިޔައީ ޑޮރޮތީގެ ކޮޓަރިއަށެވެ. ޑޮރޮތީއާ ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަތަކެއް ހުރުމުންނެވެ. އަދި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2022-05-01 12:39:46