×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މުޒާހަރާކުރަނީ ކީއްކުރަން؟
މުޒާހަރާ އަކީ ކޮބައިތޯއެވެ ؟ މުޒާހަރާ ކުރަނީ ކީއްވެގެން ، ކީއްކުރަންތޯއެވެ ؟ ދެކޮޅުވެރި ކޮންމެ އެއްވުމަކަށް މުޒާހަރާއެކޭ ކިޔިދާނެތޯއެވެ ؟ ނުވަތަ އެއީ ، ހަމަނުޖެހުމެއް އުފެއްދެނީ ކަމަށް ބެލިދާނެތޯއެވެ ؟
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-03 10:16:37
މާލެއިން ލ.އަތޮޅަށް ފުރި ބޯޓެއްގެ އިންޖީނު ހުއްޓިގެން ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިވެއްޖެ
މާލެއިން ފުރައިގެން އަށާރަ މީހުންނާއެކު ލ.އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ "މަތަންގީ" ނަމަކަށްކިޔާ ބޯޓެއްގެ އިންޖީނު ހުއްޓިގެން އެމްއެންޑީއެފުގެ ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިވެއްޖެއެވެ. ވާދޫ ކަނޑުން މިބޯޓުގެ އިންޖީނު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-03 09:27:44
ކޮވެކްސް ޕްްރޮގްރާމްގެ ދަަށުން ނައިޖީރިއާއަށް 4 މިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިން ލިބިއްޖެ
ދުނިޔޭގެ ފަގީރު އަދި މެދު ފަންތީގެ ގައުމުތަކަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމްއިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިސް ނަގައިގެން ހިންގާ 'ކޮވެކްސް' ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ނައިޖީރިޔާއަށް ކޮވިޑް-19
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-03 07:51:24
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ވެކްސިން ދިން މީހުންގެ ޢަދަދު 123,665 އަށް އަރައިފި
ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިން ރާއްޖެއިން ދިން މީހުންގެ ޢަދަދު 123,665 އަށް އަރައިފިއެވެ. މިއަދު އިރުއޮއްސި 6:00އާ ހަމައަށް ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ވަނީ 6,550 މީހުންނަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-02 22:53:53
މިއަހަރު ޙައްޖަށް ދެވޭނީ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބި މީހުންނަށް: ސައޫދީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު
ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ނޫހެއް ކަމުގައިވާ އޮކާޒުން ޚަބަރުދޭ ގޮތުގައި މިއަހަރު (1442 ވަނަ އަހަރު) ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދެވޭނީ ކޮވިޑް-19 އިން ދިފާއުވުމަށް ވެކްސިން ޖަހާފައި ތިބުމަށެވެ. އެ ނޫހުން ބުނެފައިވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-02 22:49:50
ކޮވިޑް-19 : ރާއްޖެއިން 20,000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމުލަ ޢަދަދު 20,000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-02 22:42:30
ފަޅިމޫނު - 40
(1 މާރިޗު 2021 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ދައްތަ ބޭނުންވާ ގޮތަކީ ދައްތަގެ ދަނބިދަރިއަށް އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް ނުފެންނަގޮތް ވުން. އެއީ ކިހިނެއް ވާނޭ ކަމެއް؟ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ކޮންމެވެސް ތަނަކުން ދިމާވާނެ."
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-02 16:22:34
ޔަަމަނަށް އެހީވާ ފަރާތްތަކުގެ ބައްދަލުވުން: ގާތްގަނޑަކަށް 4 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވާ ކަމަށް އދ.ން ބުނެފި
ޔަަމަނުގެ އާއްމު ރައްޔިތުން ބަނޑަށް ޖެހުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް 3.8 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮަލަރު ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެ އަދަދު ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އދ.ން އިއްޔެ ބުނެފިއެވެ. އދ.ން އިންޒާރުދިން ގޮތުުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-02 07:41:10
އިތުރު 5،700 މީހުން ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިފި
އިތުރު 5،700 މީހުން ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިފިއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ ގިނައީ އަތޮޅުތަކުގެ ވެކްސިން ސެންޓަރުތަކުން ވެކްސިން ޖެހިމީހުންނެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 23:05:13
ކޮވިޑް-19 : އިތުރު 186 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
ރާއްޖެއިން މިރޭ އިތުރު 186 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް ރާއްޖެއިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 22:16:45
ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުން ފައްޔާޒާ ޙަވާލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ވަގުތީގޮތުން ހިންގެވުމަށް މިއަދުން ފެށިގެން މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްއުސްތާޛު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 20:12:01
ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މަލީޙް ޖަމާލު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނިންމައި އޭނާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. މަލީޙް މަގާމުން ވަކިކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވައިފައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 13:32:17
ފަޅިމޫނު - 39
(18 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "އެންމެ ރަނގަޅު. އަޑުއަހާ. އޭނާ ފެނިއްޖެއްޔާ ބީރައްޓެއްސަކު ކަމުގައި ހެދިގަނޭ. ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައި ނުބުނާތި. އޭނާޔާ ދުވަހަކުވެސް ބައްދަލުނުވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 13:05:53
އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމަކީ މަލީޙްގެ ވަޢުދެއް ނޫން: މެންބަރު އުޝާމް
ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންޓަރނެޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަކީ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލުގެ ވައުދެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރުެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވައުދުފުޅެއް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 11:25:20
މިއީ ދޮގާއި މަކަރާއި ހީލަތުން ވަޒީރަކު ވަކި ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތެއް: މިނިސްޓަރ މަލީޙް
މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުޙައްމަދު މަލީޙް ޖަމާލުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަިޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އެމަނިކުފާނަށް މަޖިލީހުން އެރުވި ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 09:32:18
ދޯހާ އެއްބަސްވުމަށް އެއް އަހަރު، ޠާލިބާނުން ބޭނުންވަނީ އެމެރިިކާ ސިފައިން އަފްޣާނިސްތާނުން ފައިބަން
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ މަންޒަރެއް އަފްޣާނިސްތާުގެ ޠާލިބާން ޖަމާއަތާ އެމެރިކާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ޤަޠަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގައި ސޮއިކުރި ތާރީޚީ ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމަށް އެއް އަހަރުވީއެވެ. 29 ފެބްރުވުރީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-03-01 07:48:48
ފާއިތުވި 9 އަަހަރު އީރާނުގެ އިގުތިސާދުން 100 ބިލިއަން ޑޮލަރު ބޭރުވެއްޖެ
ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އީރާނުގެ އިގުތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގުތިސާދީ ތަރައްގީ ސުމަކަށް ވުރެ ދަށުގައި ހުރުމާއި، އިންފްލޭޝަން މަތިވުމާއި، އެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ފަދަ ކަންކަމުގެ އިތުރަށް،
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 23:07:53
އިތުރު 5,923 މީހުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިފި
ރާއްޖެއިން އިތުރު 5,923 މީހުން ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހައިފިއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގައި އަލަށް މިވެކްސިން ޖެހި 5,923 މީހުންނާއެކު މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 111,415 މީހުން މިވަނީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް ވެކްސިން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 22:53:11
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 196 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް
ރާއްޖެއިން މިރޭ އިތުރު 196 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް ރާއްޖެއިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 22:31:45
އިންސާނީ އާދަކާދަ: ފައިދާއާއި ގެއްލުން އެކުލެވޭ ކަންކަން ހުރޭ
އިންސާނުންނަކީ ، އުފެދުމުގައިވެސް ، އަދި ހެދިބޮޑުވުމުގައިވެސް ، އެކިކަހަލަ އާދަތަކަށް އެބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ބަށްޓަންވަމުންދާ ބަޔެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ކޮންމެ ހިސާބެއްގައިވެސް އެކަން އެގޮތަށް ހިނގަމުން ދެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 15:53:48
އިންގިލާބާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަފުޅުދެއްކެވުމުން އދ. ގައި ހުންނަވާ މިޔަންމާގެ މަންދޫބު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
މިޔަންމާއިން އދ.އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ މަންދޫބު ކިޔާއޮ މޯ ޓުން މި ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އަސްކަރީ އިންގިލާބަކުން މިޔަންމާ (ބަރުމާ) ގެ ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް މިހާރު އެގައުމުގައި ވެރިކަންކުރަމުންދާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-28 08:03:40
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 118މީހަކު ޕޮޒިޓިވް
ރާއްޖެއިން މިރޭ އިތުރު 118 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް ރާއްޖެއިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-27 22:48:27
ކޮވިޑް-19 : ނިޔާވި މީހުންގެ ޢަދަދު 61 އަށް
ކޯވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު ނިޔާވެ ނިޔާވި މީހުންގެ ޢަދަދު 61އަށް އަރައިފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ހާމަކުރައްވާފައިވާގޮތުގައި އެންމެފަހުން ނިޔާވެފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-27 09:48:01
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 133 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް
ރާއްޖެއިން މިރޭ އިތުރު 133 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް ރާއްޖެއިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-26 22:15:05
ޝާފިޔާގެ އެދުރު އަށި: ޕްރޮބްލެމް ބޭސްޑް ލަރނިންގ ނުވަތަ މައްސަލައަކާއި ގުޅުވައިގެން އުނގެނުން
އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިޔަމުން މި ދާ ސިލްސިލާ ލިޔުންތަކުގައި މިފަހަރު ލިޔަން މި ޤަސްދުކުރީ، ވަރަށް ހުނަރުވެރި އަދި ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމަށް ޢަދަދު ނުކުރެވޭ ފަދަ ފައިދާތަކެއް ކުރުވާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-26 17:57:16
ޖަޒީރާވަންތަ ތަރައްގީ ލިބޭނީ ފުރިހަމަ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހިންގިގެން – އަފްޝަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުރިއެރުން ގުޅިފައިވަނީ ޖަޒީރާވަންތަ ތަރައްގީއާ ކަމަށާ، ޖަޒީރާވަންތަ ތަރައްގީ ލިބިގެންދާނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހިންގިގެންކަމަށް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-26 17:13:18
ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުލުުމުގެ ހުއްދަ ސްރީލަންކާއިން ދީފި
ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވާ މީހުން އަންދާލަން މަޖުބޫރުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ސްރީލަންކާގެ ބަަޔަކު އިހުތިޖާޖުކުރަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސްރީލަންކާގައި މަރުވާ މީހުން ވަޅުނުލައި އަންދާލަން މަޖުބޫރުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-26 13:19:02
ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކޮށް ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލަން އިންޑިޔާއާއި ޕާކިސްތާނުން އެއްބަސްވެއްޖެ
އިންޑިޔާ ސިފައިން ކަޝްމީރުގެ ލައިން އޮފް ކޮންްޓްރޯލް (އެލްއޯސީ) ކައިރީގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ކަޝްމީރު ދެބައިކޮށްފައިވާ ވަގުތީ ސަރަހައްދީ ރޮނގު، ލައިން އޮފް ކޮންޓްރޯލް (އެލްއޯސީ) ހުރަސްކޮށް ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-25 22:57:02
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 184 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް
ރާއްޖެއިން މިރޭ އިތުރު 184 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އިއްޔެގެ 18:00އިން މިއަދުގެ 18:00އަށް ރާއްޖެއިން އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-25 22:39:58
ސާއިދު، ކިޑްނީއަކަށް އެދި އާދޭސްކުރާތާ 2 އަހަރާއި 7 މަސް
ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިންގެތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ހުނަރުވެރި ނޫސްވެރިއެއްކަަމަށްވާ ސާއިދު ޢަޙްމަދު ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ އެހީއަކަށް އެދީ އާދޭސްކުރާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެއެވެ. އޭނާއަކީ ޕަބްލިކް ސާވިސް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2021-02-25 19:36:30