×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ސްޕޭންގެ ސެއުޓާގެ މިސްކިތަކަށް ބަޑިން ހަމަލާދީފި
އުތުރު އެފްރިކާގައި އޮންނަ ސްޕޭންގެ ރަށެއްކަމުގައިވާ ސެއުޓާ (ސިބްތާ) ގެ މިސްކިތަކަށް މިއަދު ބަޑިން ހަމަލާދީފިއެވެ. މޫނު ނިވާކޮށްގެން ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ދެ މީހަކު ވަނީ މިއަދު ފަތިސް ނަމާދު ވަގުތު ސެއުޓާގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-24 22:11:24
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޖޭއެސްސީއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިފައިވޭތޯ ބަލަނީ
ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އާއި އެހެނިހެން މުޢައްސަސާ ތަކުގެ މިނިވަން ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަރައިގެންފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބެލުމުގެ ދިރާސާއެއް ކުރަން ޖޭއެސްސީ އިން ނިންމައިފިއެވެ. ޖޭއެސްސީގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-24 21:26:56
ތޫނު ހަތިޔާރާއެކު މަރަދޫން ދެ މީހަކު ބަންދު ކޮށްފި
ތޫނު ހަތިޔާރާއެކު އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ އިން 2 މީހަކު ބަންދު ކޮށްފި ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަތިޔާރާއެކު އަތުލައިގެންފައިވަނީ ޢުމުރުން 18 އަހަރުގެ މީހަކާއި 23 އަހަރުގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-24 17:10:09
އޭސީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގައި މިހާރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 5 މެމްބަރުންގެ މަގާމުގެ މުއްދަތު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހަމަވާތީ އޭސީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-24 16:47:32
މިދިޔަ 5 އަހަރު ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ ފެނިގެން ދިޔައީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިންގަވާ އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި: އަލީ ޙުސައިން
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރު ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ ފެނިގެން ދިޔައީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިންގަވާ އޮފީހެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-24 16:27:11
ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ފެކަލްޓީއަކަށް އިސްލާމީ ޔުނިވާރސިޓީ ބަދަލު ކުރުމާމެދު ޝަހީމް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި
ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ދަށުން ހިންގާ ފެކަލްޓީއަކަށް އިސްލާމީ ޔުނިވާރސިޓީ ހެދުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގިނަމެމްބަރުން ފާޅުކުރެއްވި ޚިޔާލުފުޅުތަކާމެދު އިސްލާމީ ޔުނިވާރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ކަމުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-24 16:23:17
އޮމަދުއާއި، މަރަދޫފޭދުއާއި، ރިނބުދޫ ބަނދަރު ހަދަން ކުންފުންޏަކާ ޙަވާލުކޮށްފި
ތިން ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހަދަން ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ޙަވާލުކުރައްވައިފައެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރައްވައިފައިވަނީ ހެވީ ފޯސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. ތ. އޮމަދޫ ބަނދަރު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-24 16:20:15
ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރުމުގައި ފުލުހުން އިހުމާލުވެފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަށް ނިންމައިފި
ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިލްވާން މައްސަލަ ތަހްޤީޤްކުރުމުގައި ފުލުހުން އިހްމާލު ވެފައިވާ މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބެލުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. މިގޮތަށް މަޖިލީހުން ނިންމީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-24 16:06:19
ފާނޫޒު - 4
(20 ޖޫން 2019 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "ތިބުނީ ރަނގަޅަށް... އަހަރެން ހިތަށް އެރީ، ތަންކޮޅެއް ގިނައިން ވާހަކަ ދެއްކުމުން ދެ މީހުންގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވާނެޔޭ. އެކަކު އަނެކަކަށް އެނގޭލެއް ބޮޑުވާނެއޭ."
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-24 13:08:51
ޚާޝުޤްޖީ މަރާލި މައްސަލަ ބެލުމަށްވުރެ ރައީސު ޓްރަމްޕަށް މުހިއްމީ ސައޫދީ ފައިސާ
ސައޫދީ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލު ޚާޝުޤްޖީ މަރާލި މައްސަލަ އެމެރިކާގެ ތަހުގީގީ އިދާރާ، ފެޑަރަލް ބިއުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެފްބީއައި) އިން ތަހުގީގު ނުކުރޭތޯ އެމެރިކާގެ ރައީސު ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕަށް ސުވާލު ދެންނެވުމުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-24 06:34:58
އިސްތަންބޫލުގެ މޭޔަރުކަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިމާމޮގްލޫ
ތުރުކީގެ އެންމެ ބޮޑު ރަށް އިސްތަންބޫލުގެ މޭޔަރު ހޮވަން މިއަދު އެރަށުގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބު އިދިކޮޅު ރިޕަބްލިކަން ޕީޕަލްސް ޕާޓީ (ސީއެޗްޕީ) ގެ ކެންޑިޑޭޓް އަކްރަމް އީމާމޮގްލޫ ކާމިޔާބުކުރައްވައިފިއެވެ. ފާއިތުވި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-23 22:43:46
މަޅުމަތި: ޝައިޠާނީ ކުޅިގަނޑު
ޝައިޠާނާ އޮތީ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ ފިލައެވެ. ބަޔަކު ގޮސް އޭނާ ނެރެގެން ގެންދާން ފެށީމާ އަހައިފިއެވެ. "އަހަރެން ތިޔަ ގެންދަނީ ކޮން ތަނަކަށް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން އެއްވެސް މީހަކަށް އުނދަގުލެއް ނުކުރަމެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-23 18:59:05
ޖަލުގެ ކަންކަން ޢާއްމު ޙާލަތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ގޮންޖެހުންތައް ދަނީ ކުރަމަތިވަންމުން: ހޯމް މިނިސްޓްރީ
ޖޫންމަހު 20 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގާދިޔަ ޙާދިސާއަށްފަހު ބަންދުގައި ތި ބައެއް މީހުންގެ މެދުގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަމުގެ ސަބަބުން ޖަލުގެ ކަންކަން ޢާއްމުޙާލަތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ގޮންޖެހުންތައް
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-23 17:02:09
ފާޚާނާ ބަރިތެރޭގައި މަރުވެފައިއޮތް ދިވެއްސަކު ފެނިޖެ
މާލޭގެ އާންމު ފާޚާނާބަރި (ޕޭ ޓޮއިލެޓް) ފާޚާނާއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް ދިވެއްސަކު ފެނިއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އޭމީހާ ފެނިފައިވަނީ މާލޭ ކުރަނގި ގޯޅީގައި ހުންނަ ފާޚާނާ ބަރީގެ ފާޚާނާއެއްގެ ތެރޭގައިހުރި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-23 14:05:44
ދައުރު ނިންމާލާނީ މިނިވަން މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައިހުރެ: ނަސީމް
އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ ގުޅުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅުއްވާ ކަމަށާއި ދައުރު ނިންމަވާނީ މިނިވަން މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތުލުސްދޫދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-23 13:17:03
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ދުނިޔެ ދެން އޮވެދާނެ ކަމަށް ނުދެކެން: ރައީސް ނަޝީދު
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ ދެން މާގިނަދުވަހަކު އޮވެދާނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-23 12:11:00
ކިތަންމެ ބޮޑު އަގެއް ދައްކަން ޖެހުނަސް ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާޙު ކުރަންޖެހޭ: ޔައުގޫބު
ކިތަންމެ ބޮޑު އަގެއް ދައްކަން ޖެހުނަސް ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުގެ އިސްލާޙު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލީސް މެމްބަރު ޔައުޤޫބޫ ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާފަތިހަށް މަޢުލޫމާތު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-23 12:10:15
އިތިއޯޕިޔާގެ އަމްހަރާގައި ގެންނަން އުޅުނު އިންގިލާބެއް ނާކާމިޔާބުކޮށްލައިފި
އިތިއޮޕިޔާ އުތުރުގައި އޮންނަ އަމްހަރާ ސްޓޭޓްގެ ސަރަހައްދީ ސަރުކާރު އިންގިލާބަކުން ވައްޓާލަން ކުރި މަސައްކަތް ނާމާމިޔާބުކޮށްލެވިފައިވާ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ. "އަމްހަރާ ސްޓޭޓްގެ ސަރަހައްދީ ސަރުކާރާ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-23 12:08:11
'ގަރުނުގެ އެއްބަސްވުމުގެ' އިގްތިސާދީ ބައި އެމެރިކާއިން ހާމަކޮށްފި
މެދުއިރުމަތީގައި ސުލްހަ ގާއިމްކުރުމަށް ރައީސު ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާ 'ގަރުނުގެ އެއްބަސްވުމުގައި' ހިމެނޭ އިގްތިސާދީ ބައި އިއްޔެ ވައިޓް ހައުސްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހާމަކުރި ބައިގައި ވާގޮތުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-23 09:25:01
ކުއްލި ޙަމަލާ - 3
(19 ޖޫން 2019 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) "އަހަރެން މި ބުނީތިޔަ ހެންނެއްނޫން. ބުނަން މި އުޅެނީ ބައްޕަޔާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކައިފިއްޔާ މަރައިލާާނެކަން ގައިމޭ. އެހެން ނޫނީ ފުލުހުންނާ ހަވާލު ކުރާނެ. ބައްޕައަކީ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-22 22:10:42
ރައީސް ސޯލިޙުގެ ސަރުކާރުގެ ގަދަކަމަކީ ޖަލުގައި ހިނގި ކަންކަން ސިއްރު ނުކުރުން: މަހްލޫފް
މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީއަކު ޖަލުގެ އޮފިސަރަކަށް ހަމަލާދިނުމާއި ގުޅިގެން ޖަލުގައި ހިނގައިދިޔަ ހާދިސާގައި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރި ގޮތާމެދު ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަހްލޫފް ސަރުކާރަށް ތައުރީފު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-22 13:17:32
ޓޫރިޒަމް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އައްޑޫއިން ބިން ދޫކުރަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފި
އައްޑޫ ސީޓީން ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުން ތަކަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޭން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބިންތައް ކުއްޔަށް ދޫ ކުރުމަށް އަދި އިޢުލާން ކޮށްފައި ނުވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-22 12:57:53
ޖަލުގެ ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ
މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީއަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަންރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަން ކޮމިޓީން މިއަދު ބޭއްވި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-22 12:52:42
ޖަލު ހާދިސާގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ހޯމް މިނިސްޓްރީ
މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގައިދިޔަ ހަމަނުޖެހުމުގައި ޙާލަތާ ނުބައަދަލު މިންވަރަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވާޅު އަޅާނެކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-22 11:39:06
ޙާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން ބަލައެއް ނުގަންނަން: ހޯމް މިނިސްޓްރީ
ޖޫން 20 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު މާފުށީ ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައި ގައިދީންނާއި އޮފިސަރުންނަށް އަނިޔާވި ޙާދިސާގައި ޙާލަތާ ނުބައްދަލު މިންވަރަށް ބޭރުގެ ބޭނުން ކުރައްވާފައިވާތީ އެއީ ސަރުކާރުން ބަލައި ގަންނަ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-22 11:25:12
1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުންހުރި 5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދޭނެކަމަށް މެލޭޝިޔާއިން އުއްމީދުކުރޭ
މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖިބޫ ރައްޒާގުގެ ވެރިކަމުގައި އުފެއްދި 1 މެލޭޝިޔާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރްހާދް (1އެމްޑީބީ) ގެ ޚިޔާނާތުގެ ތެރެއިން ގެއްލިފައިވާ 5 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހޯދޭނެކަމަށް މެލޭޝިޔާއިން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-22 08:07:59
ދެކުނު ކޮރެޔާ މީހަކު ކަނު މީހަކަށް ހެދިގެން 8 އަހަރު ދުވަހު އުޅެފި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭ އިނާޔަތް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައ ދެކުނު ކޮރެޔާ މީހަކު ކަނު މީހަކަށް ހެދިގެން 8 އަހަރު ދުވަހު އުޅެފިއެވެ. ބުސާން ޔެއޮންޖޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހާމަކުރި ގޮތުގައި ޕެންޝަނާއި
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-21 20:29:12
ށ. އަތޮޅު ސިއްޙީދާއިރާގެ އިސްވެރިންގެ މަހާސިންތާ ބާއްވައިފި
ށ.އަތޮޅު ސިއްޙީދާއިރާގެ އިސްވެރިންގެ މަހާސިންތާ ބާއްވައިފިއެވެ. މި މަހާސިންތާ ބާއްވާފައިވަނީ ށ. ފުނަދޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި ރޭ 9 އިން 12 އަށެވެ. ހޮސްޕިޓަލުން ވިދާޅުވީ މި މަހާސިންތާގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ މިނިސްޓަރ
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-21 19:39:46
ހުމާމާ ބެހޭ ގޮތުން ހާމަނުކުރާ މަޢުލޫމާތު ތަކެއް އެބަހުރި: ޢާއިލާ
ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަ ކޮށްލި މައްސަލައިގައި މެރުމަށް ޙުކުމް ކުރައްވާފައިވަނީ ޙުސައިން ހުމާމާ ބެހޭގޮތުން ހާމަނުކުރާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އޭނާގެ ޢާއިލާ އިން ބުނެފައެވެ.
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-21 19:15:42
ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ޢިލްމީ މުޢުޖިޒާތުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި: ކައުނާބެހޭ ބަހުރުވަ ޤުރްއާނާ އެއްގޮތްވަމުން އައުން
21 ވަނަ ސައްތައިގެ ބިޔަ ކޮންޕިޔުޓަރުތަކުން ކުރަހާފައިވާ މި ކައުނުގެ ފޮޓޯތައް ދައްކާގޮތުގައި ކައުނުގައި ވާ ގުރަހާނާތަކަކީ (ގެލެކްސީތަކަކީ) މުތީތަކުން ޒީނަތްތެރިވެފައިވާ ފަދަ ހާރެކެވެ. މިހެންވެ މިއަދު ސައެންޓިސްޓުން
އާފަތިސް.އެމްވީ - 2019-06-21 15:01:35