×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ހާރްދިކް އާއި ނާތަޝާގެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިއާ ހާރްދިކް ޕާންޑޭ އާއި ބަތަލާ ނަތާޝާ ސްޓެންޓޮވިކް ގެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަށް ބުނެފިއެވެ. މި ވާހަކަ އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވެން ފެށި އޭނާ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 13:13:53
އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފިހާރައެއް ލަންކާގައި ހުޅުވަން މަޝްވަރާ ކޮށްފި
ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަ އޮތެންޓިކް މޯލްޑިވްސްގެ ފިހާރައެއް ސްރީ ލަންކާގައި ހުޅުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ގައުމުގައި ހުންނަ ދިވެހި ސަފީރާ އެކު ބިޒްނަސް ސެންޓަ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 13:13:09
މި އަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހަމަވާނެ
މިއަހަރުގެ ގައުމީ އިނާމަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސާތު، މާދަމާ މެންދުރުފަހު 2:00 އަށް ހަމަވާނެއެވެ. ގައުމީ އިނާމަށް މިއަހަރު ހުޅުއްވައިލައްވައިފައިވަނީ، މައިގަނޑު 38 ދާއިރާއަކުންނެވެ. ކުރީ އަހަރުތަކެކޭ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 11:39:31
ކުންފުންޏަކަށް 6 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ފެނަކައިގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފި
’ކެމްޕިއަން މޯލްޑިވްސް' ނަމަކަށް ކިޔާ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް 6 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަކީ ފެނަކައިން ކެމްޕިއަން
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 11:38:02
ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރަން ރައީސް ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވުރަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ތައުރީފްކޮށްފި
ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރަން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގެންގުޅުއްވާ ތަސައްވުރަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ތައުރީފްކޮށްފިއެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު އިއްޔެ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެންޑް
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 11:37:38
ރައީސް މުއިއްޒު ޓޮންގާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ޓޮންގާގެ ބޮޑުވަޒީރު ސިއާސީ ސިވަލެނީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އެންޓީގާ އެންޑް ބާބިޔުޑާގައި މި ބައްދަލުކުރެއްވުން މިއަދު ބޭއްވެވީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދިޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 11:33:19
އަމިއްލަ ފޯރުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމަންވެލްތާ މަޝްވަރާކޮށްފި
ދައުލަތްތަކުގެ ވަސީލަތްތަކާއި އަމިއްލަ ފޯރުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ރައިޓް އޮނަރަބްލް ޕެޓްރީޝިއާ ސްކޮޓްލޭންޑް ކޭ.ސީ.އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 11:18:29
ރައީސް މުއިއްޒު، އެންޓީގާ އެންޑް ބާބިޔުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، އެންޓީގާ އެންޑް ބާބިޔުޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު ގެސްޓޮން ބްރައުންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބޭއްވެވީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދިޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ހަތަރުވަނަ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 10:55:31
"ކަމަނާ" އޮލިމްޕަހަށް އަންނަނީ
ކިޑް ޕްރޮޑަކްޝަންއާއި ސެޓަރން ސްޓޫޑިއޯގެ ދިވެހި ފިލްމު "ކަމަނާ" ގެ ނަން ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. ފިލްމު "ކަމަނާ" މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓްގައި އޮލިމްޕަހަށް ގެންނަން ނިންމައި، އޭގެ ޓައިޓްލް ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 10:40:39
އާ ކޮމިޓީއަކަށް މަޖިލީހުގައި ގެދޮރުވެރިކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ގެދޮރުވެރިކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، ޕީއެންސީން ބޭނުންވާ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު، އަޙުމަދު ނާޒިމް މިރޭ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 10:34:28
ބީއެމްއެލްއިން މިއަހަރު އިތުރު 57 އޭޓީއެމް ބަހައްޓާނެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)އިން ރާއްޖޭގައި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އޭޓީއެމްތަކުގެ އަދަދު މިހާރު 142އަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިއަހަރު އިތުރު 57 އޭޓީއެމް ބަހައްޓާނެ ކަމަށް ބޭންކުގެ ސީއީއޯ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 10:05:12
ރަންބީރު ދެމަފރިންގެ އާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނޮވެމްބަރުގައި
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމުގައިވާ ރަންބީރު ކަޕޫރު އާއި އާލިއާ ބަޓް ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމްގެ ޝޫޓިން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ހަބަރުތަށް ބުނެފިއެވެ. ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 09:44:33
ނޭޕާލް މީހާ ރަހީނުކުރި މައްސަލާގައި ދޫކޮށްލި މީލާ އަލުން ހައްޔަރު ކޮށްފި
ގެސްޓް ހައުސެއްގައި ނޭޕާލް ފިރިހެނަކު ރަހީނުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި 2 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު 10 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށް، ދެވަނަ މީހާ ދޫކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް ދޫކޮށްލި މީހާ ފުލުހުން ހައްޔަރު
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 09:35:17
ފަލަސްތީނުގެ އެއް މިލިއަން މީހުން ރަފާ ދޫކޮށް ހިގައްޖެ: ޔޫއެން
ޔޫއެންއާރްޑަބްލިއުއޭގެ ވެރިޔާ ޣައްޒާގެ ދެކުނުގެ ސިޓީގެ ހާލަތާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް ދެއްވީ ފިލިއްޕޭ ލަޒާރިނީ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއް މިލިއަން މީހުން ރަފާ ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާކަމުގައެވެ. ފާއިތުވި ތިން
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 09:29:29
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓަކު ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސަތު ތަކާއި، އެކްޝަން ޕްލޭން (ސެޕް) އަދި މިނިސްޓްރީގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ޕްލޭން އެކުލަވާލާ ރާއްޖެއިން ބޭރާއި (ބައިލެޓަރަލް/މަލްޓިލެޓަރަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް) ގުޅޭ ކަންކަން ކޯޑިނޭޓްކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓަކު
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 09:22:35
އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ދައުލަތްތަކުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރު ކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހޯދާ މާލީ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރަންޖެހޭ: ރައީސް
ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ދައުލަތްތަކުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އޮނިގަނޑަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނައުމަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހޯދާ މާލީ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 09:15:43
ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ ވިހުރުވި ފްރާންސްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
ފަލަސްތީނުގެ ދިދަ ވިހުރުވި ފްރާންސްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ. ފަރަންސޭސިވިލާތުން ފަލަސްޠީނުގެ ދައުލަތެއްގެ ދަރަޖަ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭތޯ ބަހުސް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ފަލަސްޠީނުގެ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 09:12:22
ބިޕާޝާ ފޮތެއް ނެރެނީ
އަމިއްލަ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ބިޕާޝާ ބާސޫ ފޮތެއް ލިޔަން ފަށައިފި އެވެ. އަމިއްލަ ނަސުފަށް އޮންނަ އިތުބާރާއި ދިރިއުޅުމާ ދޭތެރޭ ޕޮޒިޓިވްކޮށް ދެކުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިޔާ ފޮތް ނެރެން ހަމަޖެހިފައި
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 08:12:23
ހިއްސާއަކަށް 50ރ. ބަހަން ނިންމައިފި
ބީއެމްއެލް އިން ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 50 ރުފިޔާ ބެހުމަށް އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފި އެވެ. ޖެން ހޮޓެލްގައި މިރޭ ބޭއްވި އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި މިގޮތަށް ފާސްވީ، ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 08:11:04
ކޯޗެއަރގެ ހައިސިއްޔަތުން ސިޑްސް4ގެ އިންޓެރެކްޓިވް ޑައިލޮގްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުމުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދިޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ ހަތަރުވަނަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޮންފަރެންސްގެ އިންޓެރެކްޓިވް ޑައިލޮގް: 'ރިވިޓަލައިޒިން ސިޑްސް އިކޮނޮމީއީސް ފޯރ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 08:09:46
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އޮނިގަނޑަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނައުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވާލައްވައިފި
ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ދައުލަތްތަކުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ އޮނިގަނޑަށް އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނައުމަށާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހޯދާ މާލީ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-29 08:07:45
ނޭޕާލުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެޤައުމުގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ފެޑެރަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ރިޕަބްލިކް އޮފް ނޭޕާލުގެ 17 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އެޤައުމުގެ ރައީސަށާއި ބޮޑުވަޒީރަށް ތަހުނިޔާއާ ހެޔޮއެދުންތައް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-28 22:05:53
ޔޫއޭއީގެ ދިރުހަމްއާއި ޗައިނާގެ ޔުއާންއިން މުއާމަލާތު ކުރެވޭނެ މަގު ބީއެމްއެލްއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަހި ކޮށްދެނީ
ޔޫއޭއީގެ ދިރުހަމްއާއި ޗައިނާގެ ޔުއާންއިން މުއާމަލާތު ކުރެވޭނެ މަގު ބީއެމްއެލްއިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަހި ކޮށްދިނުމަށް ބޭންކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ ކާރލް ސްޓުމްކަ ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-28 21:58:26
ބީއެމްއެލްގެ ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑް އަދަދެއް ބެހުމަށް ފާސްކޮށްފި
މިރޭ ބޭއްވުނު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާދާރުންވަނީ ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑް އަދަދެއް ކަމަށްވާ ހިއްސާއަކަށް 50 ރުފިޔާގެ މަގުން ޖުމްލަ 269 މިލިއަން ރުފިޔާ ބެހުމަށް
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-28 21:47:49
ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ކަސްޓަމަރުން ބޭންކަށް ކުރާ އިތުބާރު: ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ
ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އެ ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުން ބޭންކަށް ކުރާ އިތުބާރު ކަމުގައި ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ ކާރލް ސްޓުމްކަ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިރޭ ބޭއްވި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އަހަރީ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-28 21:41:14
މާލެއައި ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތަކަށް އިތުރު މީހުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި
މާލޭ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ދިވެހި ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް މިސްތިތްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގިނަ ބަޔަކު ހޯދުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-28 21:30:26
އަޣުލަބިއްޔަތު ބޭނުން ކުރާނީ ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަށް: އަދުރޭ
ވެރިކަންކުރާ ޕީއެންސީއަށް ލިބިފައިވާ އަޣުލަބިއްޔަތު ބޭނުން ކުރާނީ ޤައުމާއި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަށް ކަމުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމަށް މިއަދު މަޖިލީހުން އިންތިޚާބުކުރި ފޮނަދޫ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-28 21:15:34
"ދުރަންދަރު" ގެ ޝޫޓިން ޖޫންގައި
އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "ދުރަންދަރު" ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގައި ފަށާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތަށް ބުނެފިއެވެ. ޑައިރެކްޓަރު އަދިތިޔާ ދާރް ހަދަން ނިންމާފައިވާ މި ފިލްމް އަކީ ގޭންގްސްޓާ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-28 20:47:56
އަމާޒަކީ އައު އީޖާދުތަކާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށްދިއުމަށް ބޭނުންވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް މަގުފަހިކުރުން: ރައީސް
ދިވެހިރާއްޖެއިން މަސައްކަތްކުރަނީ އައު އީޖާދުތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ކުރިޔަށްދިއުމަށް ބޭނުންވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް މަގުފަހުކުރުމަށް އަމާޒު ހިފައިގެން ކަމުގައި ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-28 20:47:19
ސްޕެއިން، ނޯވޭ އަދި އަޔަރލޭންޑުން ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަން ބަލައިގެންފި
ޔޫރަޕްގެ ތިން ގައުމެއް ކަމުގައިވާ ސްޕެއިން، ނޯވޭ އަދި އަޔަރލޭންޑުން ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަން ބަލައިގެންފިއެވެ. ފަލަސްތީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއްކަމުގައި ބަލައިގަތްކަން އިއުލާން ކުރައްވަމުން ސްޕެއިންގެ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-28 20:16:10