×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ރާއްޖޭގައި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާމިންވަރު 33 އިންސައްތައަށް އިތުރުކުރުމަށް 600 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވޭ: ރައީސް
ރާއްޖޭގައި އިއާދަ ކުރަނިވި ހަމަތަ އުފައްދާ މިންވަރު 33 އިންސައްތަ އިތުރުކުރުމަށް އިތުރު 600 މިލިއަން ޑޮލަރު ބޭނުންވާ ކަމުގައި ރައީސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 22:23:47
ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓުގެ 33 އިންސައްތަ އުފައްދާނެ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް 5 އަހަރުތެރޭ ގާއިމް ކުރަނީ
ތިމާވެށްޓާ ރަޙްމަތްތެރި ޓެކްނޮލޮޖީއާ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ރުޖޫޢަވުން މިހާރަށްވުރެ އިތުރުކޮށް ހަލުވިކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިހާރު އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ، ރާއްޖެގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ 33 އިންސައްތަ ފުއްދައިދޭނެ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 22:11:09
ރައީސް މުއިއްޒު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު، މޯދީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވީ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވޯކް
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 21:58:01
ކޮޕް28 ކޮންފަރެންސްގެ ހަވާސާގައި، ސްރީލަންކާގެ ރައީސްއާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ގެ ހަވާސާގައި، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 20:00:05
މުޅި ރާއްޖޭގައި ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގާނަން: ރައީސް
މުޅި ރާއްޖޭގައި ފަސް މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ރައީސް މުއިއްޒު އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވަނީ، 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 19:54:19
މޭޔަރުކަމުގެ ޕްރައިމަރީއަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ހުޅުވާލައިފި
ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަން، ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުކަމާއި، މާލޭގެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ 3 މެންބަރުންގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 15:56:11
އިނގިރޭސި ރަސްގެފާނު ޗާލްސްއާއި ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުޢިއްޒު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ގެ ހަވާސާގައި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްގެފާނު، ޗާލްސް ތިން ވަނަ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 15:52:04
ކޮޕް28ގެ ވަރލްޑް ލީޑަރސް ސަމިޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ގެ ވަރލްޑް ލީޑަރސް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 15:50:17
އެންމެ މުހިންމު ސިޔާސަތަކީ ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވައި އާލާކުރުން: ރައީސް
މި ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު ސިޔާސަތަކީ ގައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލާކުރުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ޔުނައިޓެޑް ޢެރެބް އެމިރޭޓްސްގެ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 06:36:47
ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންދޭ ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަލުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި
ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންދޭ ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަލުން ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ލިސްޓް އަލުން ކަނޑައެޅުއްވީ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 06:24:01
ޒަމްޒަމް ފާރިޝަ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭ ޓިޗަރެއް ކަމަށްވާ ޒަމްޒަމް ފާރިޝް އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 06:18:15
އަމާޒަކީ މާލެއަކީ ޗާލު، ނަލަ ތަނަކަށް ހަދާދިނުން: އާޒިމް
މާލޭގެ މޭޔަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަން ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ މާލެއަކީ ޗާލު ނަލަ ތަނަކަށް ހަދާދޭނެ ކަމުގައި، މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރުމަށް މިއަދު ފޯމު ހުށަހެޅިއްވި،
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 21:51:00
ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުކަމަށް 4 ބޭފުޅަކު ވާދަ ކުރައްވަނީ
ހުސްވެފައިވާ ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުކަމަށް 4 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތި ލައްވައިފިއެވެ. ޖުމުހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުކަން ހުސްވެފައިވަނީ އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިގުބާލް އާދަމް އެމަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 21:31:15
ސަރުކާރު ވުޒާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ؛ މިނިސްޓަރ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 21:16:49
ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ގިސާސް ހިފަން ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް އޮތް މާއްދާއެއް ބާތިލް ކޮށްފި
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގައި، އިސްލާމް ދީނުގެ ޝަރީއަތުގައި ގިސާސް ހިފުމަށް (މަރަށް މަރު ހިފުމަށް) ހުރަސް އެޅޭގޮތަށް އޮތް މާއްދާއެއް ސުޕްރިމް ކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފިއެވެ. މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން އަލީ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 18:40:06
ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ޒިހާންއަށް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަން ދީފި
ރައީސް ސާލިހުގެ ސަރުކާރު ނިމެމުން ދަނިކޮށް އެމްއެންޑިއެފްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި ހަސަން ޒިހާންއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 17:58:09
އާޒިމް މޭޔަރުކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި
އެމްޓިސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި އާޒިމް ފޯމު ހަވާލު ކުރައްވާފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަން
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 17:36:37
މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމާއި ހުސްވެފައިވާ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ހުސްވެފައިވާ މާލޭސިޓީގެ މޭޔަރުކަމާއި އަދި ހުސްވެފައިވާ މާލޭ ސިޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލާއިފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމާއި ކައުންސިލްގެ 3 ގޮނޑި ހުސްވީ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 17:17:13
ސްކޭމް ފައިސާއިން މަންޑޭ އުޅުނު މަތީ ފަންތީގެ ދިރިއުޅުން ޕީޖީ ކިޔައިދީފި
ހުޅުމާލެއިން އެޕާޓްމަންޓް ވިއްކުމުގެ ނަމުގައި އެތައް ބައެއްގެ އަތުން އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނަގައި މުއްސަނދި ދިރިއުޅުމެއްގައި ހަސަން މަމްދޫހް (މަންޑޭ) އުޅެމުންދިޔަ މަތީ ފަންތީގެ ދިރިއުޅުމުގެ މަޢުލޫމާތުތައް
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 16:10:03
ޕާޓީއުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ މެމްބަރުން ހަމަކުރުމަށް ޕީއެންއެފްގެ ޓީމެ ފުވައްމުލަކަށް
ރައީސް ޔާމިން އުފައްދާ ޕީއެންއެފް ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ މެމްބަރުން ހަމަކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ ޓީމެއް މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް ދާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ މަލީހް ޖަމާލް
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 15:39:28
ނައީމާގެ މަރު: މަރަން ބޭނުން ކުރި ވަޅި އާއި އެހެން ހެކިތައް ވަނީ އަންދާލާފައި: ޕީޖީ
ނ. މަނަދޫގައި ރަޚުމްކުޑަގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮތްވާ ފެނުނު ނައީމާ މޫސާ މަރާލަން ގެންގުޅުނު ވަޅި އާއި އެހެނިހެން ހެކި ނައްތާލުމުގެ ބޭނުމުގައި އަންދާލާފައިވާ ކަމުގައި ޕީޖީ އޮފީހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީޖީ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 15:26:21
ހިސްޓޯ ޕީއެންސީގެ އެސްޖީކަމުންނާއި ޕާޓީގެ މެމްބަރުކަމުންވެސް ވަކިވެއްޖެ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ޝިފާގު މުފީދު (ހިސްޓޯ) ވެރިކަންކުރާ ޕީއެންސީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ކަމުންނާއި ޕާޓީގެ މެމްބަރުކަމުންވެސް ވަކިވެއްޖެއެވެ. ޕީއެންސީގެ އެސްޖީކަމުންނާއި އަދި
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 15:08:40
ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އައިވީއެފް ފުރިހަމަކުރި 10 މީހުންގެ ތެރެއިން 6މީހުން މާބަނޑުވެއްޖެ
ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އައިވީއެފް ފުރިހަމަކުރި ފުރަތަމަ ބެޗުގެ 10 މީހުންގެ ތެރެއިން 6 މީހުން ބަނޑުބޮޑުވިކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ. ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބޭއްވި ޕްރެސްކޮންފަރެންސްގައި ފާޓިލިޓީ
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 13:24:34
ޕޮންޒީ ސްކީމް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު އޮތް އަލްހާން، ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ
އޮޅުވާލައިގެން ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާ އަތުލައި "އޮންލައިން ޓްރޭޑިން"ގެ ނަމުގައި ޕޮންޒީ ސްކީމެއް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ، އަލްހާން ފަހުމީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަން
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 10:54:05
ޕޮންޒީ ސްކީމް ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުވާ އަލްހާ، ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ
އޮޅުވާލައިގެން ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާ އަތުލައި "އޮންލައިން ޓްރޭޑިން"ގެ ނަމުގައި ޕޮންޒީ ސްކީމެއް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ، އަލްހާން ފަހުމީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަން
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 10:52:12
ރައީސްގެ ހަފްތާ14އަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ސަފީރުގެ ތަޢުރީފް
އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑޭވިޑް ޖަސެޕް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 10:46:51
އިސްރާއީލުން ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި
އިސްރާއީލުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޣައްޒާގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އެކްސްގައި އިސްރާއީލުގެ ދިފާއީ ބާރުތަކުން ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 10:28:01
އެމްޓީޑީސީގެ އެމްޑީއަކަށް ނިޔާޒް ހަމަޖައްސައިފި
އެމްޓީޑީސީގެ އެމްޑީއަކަށް އަހުމަދު ނިޔާޒް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އޭނާއަކީ އެކުންފުނި އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެއްދިއިރުވެސް އެކުންފުނީގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުންފުންޏާއި
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 10:01:41
މާލޭގައި ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެ ދެ މީހަކު ވެންޓިލޭޓަރުގައި
މާލޭ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ރޭ ހިނގު ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ތިން މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއްވެ ދެ މީހަކަށް ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 09:34:42
ކޮޕް28 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ފަންތީގެ ވަފްދު ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެންފި
28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ފަންތީގެ ވަފްދު ޔުނައިޓެޑް
ޚަބަރުއޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 06:50:07