×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ރީނދޫ މިއީ ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންކޮށްލަން ރަނގަޅު އެއްޗެއް
ރީނދޫ މިއީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. ސިއްހީ އެތަކެއް ފައިދާއެއް ލިބިދޭ ރީނދޫ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ކެއްކުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ހަމުގެ އެކިކަހަލަ މައްސަލަތަކަށްވެސް ރީނދޫ ބޭނުންކޮށް
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-29 22:54:24
ހަމްނާ: ތަފާތު ބާވަތްތައް އަމިއްލައަށް އުފައްދާ ހުނަރުވެރި ކަނބަލެއް!
ބ. ތުޅާދޫ އަށް އުފަން ހަމްނާ ރަޝީދަކީ މަސައްކަތްތެރި ކަނބަލެކެވެ. ހަމްނާ ފާހަގަކުރިގޮތުގައި ދެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ތަކެތި އަމިއްލައަށް ތައްޔާރުކުރުމަކީ ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. Fahucollection ނަމުގައި
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-28 10:40:25
ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ފިލިޕީންސްގެ ރީތި މަންޒިލުތަކުގެ ވާހަކަ
ދުނިޔޭގެ ރީތި މަންޒިލުތަކުގެ ތެރެއިން ބަލާލަން ދާން ބޭނުންވާ ހިތްގައިމު ތަންތަނުގެ ލިސްޓަށް އަނެއްކާވެސް ތަނެއް އިތުރުކޮށްލާނަމެވެ. މިއީ ހަމަގައިމުވެސް ދިވެހީންނާއި ގުޅޭ ތަފާތު ރީތި މަންޒިލަކަށް ވާނެކަން
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-27 13:39:58
ތަފާތު ވައްތަރުގެ ޖަނަވާރުތަކާއި ދޫނިތައް، ޝައުގުން ފުރިފައިވާ ރީތި މަންޒަރުތަކެއް!
މިއީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށް 'ޒީޓައިމްސް' އިން ކުރި ދަތުރުގައި ބަނަގާޓާ ބައޮލޮޖިކަލް ޕާކުގައި ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯތަކެކެވެ. The post ތަފާތު ވައްތަރުގެ ޖަނަވާރުތަކާއި ދޫނިތައް، ޝައުގުން ފުރިފައިވާ ރީތި މަންޒަރުތަކެއް!
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-26 12:42:33
ޒާތީ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް ނަހަމަގޮތުގައި މަޤާމުގެ ބޭނުންކޮށްފިނަމަ އެއީ އަމާނާތަށް ޚިޔާނާތްތެރިވުން- ހުކުރު ޚުތުބާ
މީސްތަކުންގެ ކަންތައްތައް އިސްލާހުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސްއޫލުވެރިއަކު ހުންނަން ޖެހޭނެއެވެ. އެމީހުންގެ ކަންތައްތައް އޮޅުންބޮޅުންވެ ފާލުން ނެއްޓިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައެވެ. ކޮންމެ މީހަކު އެމީހެއްގެ
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-24 15:51:30
ނިދީގައި ވާހަކަދެއްކޭ ސަބަބު އެނގޭތަ؟
ނިދީގައި ވާހަކަދެއްކުމަކީ ވަކި އުމުރަކަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއްކަމަށް ހޯދިފައެއްނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަފަހަރަށް މިމައްސަލަ ދިމާވަނީ ކުޑަކުދިންނާއި ފުރާވަރަށް އަރައިގެން އަންނަ ކުދިންގެ މެދުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-23 10:35:34
ސިއްތިފުޅު: ފޫޅުމައެއްގެ ގޮތުގައި ކުރި ދިގުދަތުރަށްފަހު ފަންގިވިނުމުގައި 40 އަހަރު!
ދިވެހި ކަނބަލުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތެރި ތަފާތު ރޮނގުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ މީހުން އުޅެއެވެ. ރ. އަތޮޅު އަލިފުއްޓަށް އުފަން އުމުރުން 77 އަހަރުގެ ސިއްތިފުޅު މުހައްމަދަކީ މިފަދަ ފާހަގަކުރެވޭ ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ.
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-22 07:40:43
ދޮންކެޔޮ ހަލާކުނުވެ ގިނަ ދުވަހު ބަހައްޓާނީ ކިހިނެއްކަން އެނގޭތަ؟
ދޮންކޭލަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ކަމުދާ އަދި ވަރަށް މީރު މޭވާއެކެވެ. ރީތި ދޮންކެޔޮ އަރިއެއް ފެނިއްޖެނަމަ ގަނެނުލާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ މީހުންވެސް އުޅެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއްފަހަރާ އެހާ ބައިވަރު ދޮންކެޔޮ ގަނެފިނަމަ
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-21 15:33:17
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ: 'ހެޔޮކަމުގެ ބަދަލު' މިވާހަކަ ކިޔުމަށްފަހު ޖަވާބު ދިނުމަށް!
މިއީ އަރާކުރި ސީރީސްގެ "ވާހަކަ ދޭހަ 2" މި ފޮތުގެ ވާހަކައެކެވެ. މި ފޮތުގައި މިބާވަތުގެ ޢިބްރަތްތެރި 15 ވާހަކަ ހިމެނޭނެއެވެ. މި ވާހަކަ ކިޔުމަށްފަހު ތިރީގައިއެވާ ދޭހައިގެ މަސައްކަތް ކޮށްލާށެވެ. އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-20 10:09:00
ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ޒީނާޒުގެ އަމާޒަކީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތް ކުރެއްވުން!
ޏ. ފުވައްމުލަކަށް އުފަން ޒީނާޒު އަދުނާނަކީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ވަރަށްގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރެއްވި ފާހަގަކުރެވޭ ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ. ގްރެޖުއޭޝަން ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ޒީނާޒު ތަޢުލީމް އުނގެނުނު ދާއިރާތައް:
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-19 09:25:25
ފޮޓޯ: ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ހުވައި ކުރެއްވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 114 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަގާމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި ޙުސައިން
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-17 20:56:03
އަލް އަޤްސާއަކީ އަމާނާތެއް، މި މިސްކިތް ރައްކައުތެރިކުރުން މުހިންމު- ހުކުރު ޚުޠުބާ
ފަލަސްޠީނަކީ އެތައް ނަބީ ބޭކަލުންނާއި، ރަސޫލު ބޭކަލުންނެއް ދިރިއުޅުއްވި ބިމެވެ. ސަލާމްލެއްވި އިބްރާހީމްގެފާނާއި، އިސްޙާޤުގެފާނާއި، ޔަޢުޤޫބުގެފާނާއި، ޔޫސުފުގެފާނާއި، ލޫޠުގެފާނާއި، ދާވޫދުގެފާނާއި ސުލައިމާނުގެފާނާއި،
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-17 13:43:52
އައިވީއެފް ފަރުވާ ހޯދުމަށް އާސަންދަ ހަމަޖައްސަން ޑރ. މުޢިއްޒު ނިންމެވުން: ހިތާމައަށް ލިބޭނެ ލުޔެއް!
ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު ލޯބިލޯބި ކުދިންކޮޅަކާއެކު އުފަލުގައި ދިރިއުޅެން ބޭނުންވާނެއެވެ. އެކަމަކު އެއުފަލުން މަހްރޫމްވެފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ރާއްޖޭގައި އެބައުޅެއެވެ. 'ޕީސީއޯއެސް' އަދި 'އެންޑޮމެޓްރިއޯސިސް'
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-16 09:41:11
މުޝް އުފައްދާ ތަފާތު އައިސްކްރީމްގެ ތެރެއަށް ސަބުދެލި އިތުރުކޮށް ރަހަ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުމުގައި!
ޅ. ނައިފަރަށް އުފަން އައިމިނަތު މުޝްރިފާ (މުޝް) އަކީ މަސައްކަތްތެރި ކަނބަލެކެވެ. ކުރިން މުޝް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ 'ކޮއްކޮގެ ބަކުން' ނަމުގައި ޕޭޖެއް ހަދައި އެޕޭޖު މެދުވެރިކޮށް ތުއްތު ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ކާނާ
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-15 16:49:06
ހިރުގަނޑަށް ދިމާވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރިވާނީ ކިހިނެއް؟
ދަތްތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި ރީތިކަމާއި ހުދުކަމުގެ ވާހަކަދައްކާ އެކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދޭއިރު ހިރުގަނޑުގެ މުހިންމުކަންވެސް ވިސްނާ އެކަމަށްވެސް ފަރުވާތެރިވުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. ދަތް ސާފުކޮށް ދަތްތައް އެއްވަރުކޮށް
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-14 09:53:55
ރައްޓެހިން ދުރަށް ދަނީތަ؟ މިކަން ހައްލުކުރާނީ ކިހިނެއް؟
ގާތް ރަހުމަތްތެރިން ދުރުވާހެން ހީވާނަމަ އެކަމާ ދެރަވާ މީހުން އުޅެއެވެ. އެކީގައި ގިނަ ވާހަކަތައް ހިއްސާކޮށްލާ ގިނަ ސިއްރުތައް ކިޔާދީފައި ހުރި މީހެއްނަމަ އަބަދުވެސް އެމީހަކާއެކު ބޭރަށް ގޮސްލާ ފޯނުން ގުޅާލައި
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-13 09:30:21
11000 މީހުން ޝަހީދުވެ 3000 މީހުން ގެއްލި 27000 މީހުން ޒަޚަމްވިއިރު ފަރުވާ ހުއްޓިދާނެކަމުގެ ބިރު!
އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި 11000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ޝަހީދުވެފައެވެ.
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-12 09:47:26
މިއަހަރުގެ ބޯޓިންގ އެވޯޑުގެ 7 ކެޓަގަރީއަކަށް އަލްޝާލީ މެރިންއިން ވާދަކުރޭ!
މިއަހަރުގެ ޑިސެންބަރުމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ބޯޓިންގ އެވޯޑް އަށް އަލްޝާލީ މެރިން މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޓްޔާރޑް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަފާތު 7 ކެޓަގަރީއިން އަލްޝާލީ މެރިން ވަނީ
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-11 17:50:01
އިސްލާމީ މަތިވެރި އަޚްލާޤާއި އީމާންކަމުން ބަބުޅާ ހިތްތަކަކީ ނަސީބުވެރީން، އާޚިރަތުގެ ބާއްޖަވެރީން- ހުކުރު ޚުތުބާ
ޤިޔާމަތް ދުވަހުން ސަލާމަތްކަމާއި އަމާންކަން ލިބޭނީ ހިތް ރަނގަޅު ކުރެވުނު މިންވަރަކުންނެވެ. ﷲ ގެ ފޮތަށް ބަލާއިރު ހިތްތަކުގެ ހާލަތްތަކެއް ބަޔާންކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެއް ހާލަތަކީ ސަލާމަތުންވާ ހިތެވެ. އޭގެ
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-10 13:59:39
މައްސަރުކަންތައް ދިމާވުމުން އެވާ ތަދުން ސަލާމަތްވުމަށް ވިސްނަންވީ ކަންތައް
މައްސަރުކަންތައް ނުވަތަ ޕީރިއަޑްވާ މީހުންނަށް ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއްމައްސަލައަކީ ޕީރިއަޑްވާން ކައިރިވުމުންނާއި ޕީރިއަޑް ވުމަށްފަހު އެރިއްސާލާ ރިހުމެވެ. މިތަދު އިހްސާސް ކޮށްލަން އެނގޭނީ އެތަޖުރިބާ ކުރާ
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-09 09:05:19
ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ފެންވަރަށް ފަރުނީޗަރު ތައްޔާރުކުރުމަށް ހަރިކަން އިންވެސްޓްމަންޓް!
ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު ގޭގައި ބޭނުންކުރާ ފަރުނީޗަރަށްވެސް އެބަދަލުތައް އާދެއެވެ. ގިނަ މީހުން ބޭނުންވަނީ ފިހާރަތަކުގައި ވިއްކަން ހުންނަ ފަރުނީޗަރުގެ ބަދަލުގައި އަމިއްލަ އެޕާޓްމަންޓުގެ ސައިޒަށް ބެލުމަށްފަހު
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-08 08:24:55
ތިބާގެ ގައިގައި ކުރިން އަށަގަނެފައި ނެތް އާދައެއް ހަރުލައިފިނަމަ ބަދަލުކުރާނަންތަ؟
ދިރިއުޅުމުގައި މީހާގެ އުމުރުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ބަދަލުވެއެވެ. ކުޑައިރު މައިންބަފައިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރިގޮތަކަށް ހޭނޭ މީހުންވެސް އުޅެއެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ކަންކަން ދަސްވަނީ މީހުންގެ
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-07 12:22:34
ތިމާވެށި: ހާލަތު ގޯސްވާ ބައެއް ސަބަބުތަކާއިމެދު ވިސްނާލަމާ!
ތިމާވެށްޓަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަލަތަކަކީ މިޖީލުގެ ދިވެހިންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންހެއްޔެވެ؟ މިސުވާލު، ކަމާކަންފަށާ ކުރެވިއްޖެނަމަ ގިނަބަޔަކު އާނއެކޭ ބުނާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. އަނެއްކޮޅުން މިކަމާއި
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-06 09:21:12
ރާއްޖޭގެ ޝެފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޔުނިލީވަރ ފުޑް ސޮލިއުޝަންސް އިން ބޭއްވި 'ޝެފްސް ޓޭބަލް' އިވެންޓް!
ޔުނިލީވަރ ފުޑް ސޮލިއުޝަންސް އާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ފުޑް ސޮލިއުޝަން (އައިއެފްއެސް) ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކަލިނަރީ މައިދާނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޝެފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ޝެފްސް ޓޭބަލް" ގެ ނަމުގައި ވަނީ އިވެންޓެއް
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-05 19:53:46
ފްލެޓުގެ އިންތިޒާރުގައި މުޅިއުމުރު ހޭދަކުރި މީހުންގެ ހިތްދަތިކަން އިންތިހާއަށް!
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ޝަރުތު ހަމަވި އެންމެންނަށް ފްލެޓު ލިބޭނެކަމަށް ބުނުމުން އެތައްހާސް ބަޔަކު ދިޔައީ އެކަމާ އުފާފާޅުކުރަމުންނެވެ. ސޯޝަލް ހައުސިންގ
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-05 10:21:18
ބަލިމަޑުކަމަކީ އިމްތިހާނެއް، ކެތްތެރިވާ މީހާއަށް ޘަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގެންވޭ- ހުކުރު ޚުތުބާ
އެއް މުސްލިމަކު އަނެއް މުސްލިމަކަށް އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއް ވެއެވެ. މިފަދަ ބައެއް ޙައްޤުތައް ބަޔާންކޮށްދެއްވައި ރަސޫލާ ﷺ ހަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މާނައީ: " ކޮންމެ މުސްލިމަކު އަނެއް މުސްލިމާއަށް
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-03 12:56:55
ފޮޓޯއިން ނަޞްރުގެ ދުވަހުގެ ހަނދާންތައް!
ދިވެހިންގެ މަދުބަޔަކު، ސްރީލަންކާގެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމުގައިވާ ޕީޕަލްސް ލިބަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ޓެމިލް އީލާމް (ޕްލޯޓް ޖަމާއަތް) ގުޅިގެން 1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-03 10:53:04
ފަލަސްޠީނުގެ ބިމަކީ މާތް، ބަރަކާތް ލެއްވިގެންވާ ބިމެއްކަމުގައި މުސްލިމުންގެ ހިތްތަކުގައި ވަނީ ބިންވަޅުނެގިފައި!
ޢަރަބި ދުނިޔެއާއި އިސްލާމީ ދުނިޔޭގައި ފަލަސްޠީނު މައްސަލައަކީ އެންމެ ފާޅުކަން ބޮޑު އެންމެ މުހިންމު ޤަޟިއްޔާއޭ ބުނުމާމެދު ދެބަސްވާ މީހަކު ވަރަށް މަދުވާނެއެވެ. އެހެން އެކަން ދިމާވާ މައިގަނޑު ތިން ސަބަބެއް
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-02 08:56:21
އެކައުންޓިންގ އިން ދުނިޔެއިން ފާހަގަކުރެވޭ ނަތީޖާއެއް ހޯދާ ދިވެހި ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ފަހަތުގައި ރެނީމިސް!
ޘާނަވީ އިމްތިހާނުތަކުން ރަންވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަނީ އެއްއަހަރުން އަނެއްއަހަރަށް ގިނަ ވަމުންނެވެ. ރަން އަކުރުން ފާހަގަކުރެވޭ ނަތީޖާގެ ފަހަތުގައި އެދަރިވަރުންގެ ހިތްވަރުގެ އިތުރަށް މުދައްރިސުން
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-01 16:52:45
އުޝްގެ 'ބެއިބީޒް' ޕޭޖުން ލިބެންހުންނަ ތަކެތި ތަފާތު އަދި ރީތި!
ސޯޝަލް މީޑިއާގައި 'ބެއިބީޒް' މި ޕޭޖު ހިންގަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރިއަކީ ފާޠިމަތު އުޝާމާ ހާމިދު (އުޝް) އެވެ. ވެރިރަށް މާލެ އަށް އުފަން އުޝް ތަފާތު ވައްތަރުގެ އެއްޗެހި ފެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރާތާ 20 އަހަރު ވީއެވެ.
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2023-11-01 08:38:49