×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ތިބާގެ މުހިންމު ވަގުތުގެ ބޭނުން ކުރަނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ!
ތިބާގެ ހަޔާތުގެ މުހިންމު ވަގުތާއި މެދު ފުންކޮން ވިސްނާލަނީ ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ. މިކަމާއި މެދު ވިސްނާ ފިކުރުކޮށްލި މީހަކަށް ވަގުތު ފާއިތުވެގެންދާ ބާރުމިން އިބުރަތުން ފުރިގެންވާ ފިލާވަޅެއްހެން ދަސްވެގެންދާނެއެވެ.
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-03-05 08:22:00
އަބަދު ކޫސަނި އެއްޗެހި ކާހިތްވާނަމަ ކުރަންވީ ކޮންކަމެއް؟
ބައެއް މީހުންނަށް ސްނެކްސް ނުވަތަ ކޫސަނި ކެއުން ކާލުމުން އެލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުން ވަރަށް ބޮޑެވެ. އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ކާހިތުން އުޅެންޖެހޭ ހާލަތްތައް އާދެއެވެ. މިއީ އަށަގަނެފައި ހުރި ވަރަށް ގޯސް
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-03-04 07:07:44
ކިޑްނީ ޑޯނަރއެއް ލިބުނަސް ފަރުވާ ފުރިހަމަ ނުވެ ވޭތުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ހިތްދަތި ދުވަހެއް!
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކިޑްނީގެ ތަފާތު ބަލިތަކުގެ ވޭނުގައި ދުވަސްތައް ގުނަމުންދާ މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. މާލެއަށް އުފަން އިބްރާހީމް އިމްލާގް އަކީ ވެސް ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދަން މަޖުބޫރުވެ އެފަރުވާގެ އުންމީދުގައި
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-03-03 07:31:26
އުންމީދާއި ގުޅިފައިވާ އެއަރ އެމްބިއުލާންސް މިއީ ސަލާމަތީގޮތުން ރައްކާތެރި ބޯޓެއް- އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން
އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ މަތިންދާބޯޓަކީ ސަލާމަތީގޮތުން ރައްކާތެރި ބޯޓެއް ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެއަރ އެމްބިއުލާންސްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-03-01 22:21:09
މައުލޫމާތު: ފައިގަކޮށާ ދަނބާ
ދަނބާގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މި ވައްތަރުގެ މަސް އާންމުގޮތެއްގައި ދިރިއުޅެނީ ތިލަފަޅުތަކުގައި ހުންނަ ފަރުތަކުގައެވެ. މުށިކުލައަށް ބުރަކަށިމަތީގައި ދިގަށް ނޫކުލައިގެ ފަށެއް ހުންނަ މަހަކާއި ގަދަ މުށިކުލައަށް
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-03-01 20:41:10
ރ.އަތޮޅުގެ "ފުޓްސަލް ކިންގް" ޝަންޓޭގެ ވިދުން
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސޮނީސްޕޯޓްސް ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024 ގެ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައެއްގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ރ.ދުވާފަރު ޓީމުގެ 30 ނަމްބަރު ޖަރޒީގައި ކުޅެމުން އައި މުޙައްމަދު އިޝާން (ޝަންޓޭ)
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-29 18:02:39
މެންދުރުފަހު ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ނިދުމުގެ މުހިންމުކަން އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟
މެންދުރުފަހު ކުޑަވަގުތުކޮޅަކަށް ނަމަވެސް ނިދުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ މުހިންމު ކަމެއްކަން އެނގޭހެއްޔެވެ. ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި މަސައްކަތުގެ ބިޒީ ކަމުން ނިދުމަށް ވަގުތު ހޯދުމަކީ އުދަގޫކަމަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. ކޮންމެ
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-28 08:00:20
ޒުވާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިކަންކަން ކުރުން މުހިންމު
ޒުވާންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކިކަހަލަ ކްރީމްތައް އުނގުޅައި ސާޖަރީތައް ހަދާ މީހުން އުޅެއެވެ. ޒުވާންކަމުގައި ހުރުމަށް އަގުބޮޑެތި ސާޖަރީތައް ހެދުން މަދުކޮށް ގުދުރަތީގޮތުން ޒުވާންކަން ދެމެހެއްޓޭނެގޮތްތައް
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-27 08:00:58
ކުޑަކުދިންގެ އުޅުމަށް ބަދަލުއައިސް ރުޅިގަދަވާ ފަހަރު ކަންކުރަންވީ ކިހިނެއް؟
ކުޑަކުދިން ގެންގުޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ހުރެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު އެކުދިންގެ އުމުރާއި އެކުދިން ބޮޑެތިވާ މާހައުލުގެ ގޮތުން ދިމާވާ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަންނަން އުދަގޫވާ
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-26 08:00:16
ދަރިމައިވާ އުމުރުގެ ކޮންމެ 3 މީހަކުން އެކަކު ފައިބްރޮއިޑްގެ އުނދަގޫ ތަހައްމަލު ކުރޭ: ޑރ.ނުސްރާ
ފައިބްރޮއިޑް މިއީ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އާއްމުކޮށް ފެންނަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ދަރިމައިވާ އުމުރުގެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިބްރޮއިޑްގެ މައްސަލަ ހުންނަ މީހުން ގިނައެވެ.
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-25 08:00:04
ﷲ ގެ ހަޒުރަތަށް ރުޖޫޢަ ކުރައްވާނޭ ދުވަހަކަށް، ރައްކާތެރިވެ ބިރުވެތިވާށެވެ- ހުކުރު ޚުޠުބާ
މާތްﷲ އެއްކައުވަންތަ ކުރުމަކީ އެންމެ މަތިވެރި އަދި އެންމެ މާތް އަސްލެވެ. އެކަލާނގެ ރަސޫލުން ފޮނުއްވައި ފޮތްތައް ބާވައިލެއްވީ އެކަން ހާސިލުކޮށް ދެއްވުމަށެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން ތައުޙީދުގެ ސަބަބުން އަމަން
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-23 12:53:26
އިޝީގެ ކޭކު އެޅުމުގެ ޖާދޫ
ކުޑައިރުގެ ހަނދާންތަކަށް ޖެހިލާއިރު އަބަދުވެސް ހަނދާނުގައި ހުންނަނީ މަންމައާއެކު، ބަދިގެތެރޭ ތައްޓެއް ހިފައިގެން ފުށް މޮޑެން އިންނަ ހަނދާނެވެ. މަންމަ ކޭކު އަޅާތަން އަބަދުވެސް ފެނި އެކަމަށް ލޯބި ޖެހުނީ
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-22 07:44:02
ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަ: ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ 'ކޮތަރާއި ކާޅު' ކިޔުމަށްފަހު ޖަވާބުދިނުމަށް
މިއީ އަރާކުރި ސީރީސް ގެ19 ވަނަ ފޮތް: "ވާހަކަ ދޭހަ 2" މި ފޮތުގެ ވާހަކައެކެވެ. މި ފޮތުގައި މިބާވަތުގެ ޢިބްރަތްތެރި 15 ވާހަކަ ހިމެނޭ 15 ދޭހަ ވާނެއެވެ. މި ވާހަކަ ކިޔުމަށްފަހު ދީފައިއެވާ މަސައްކަތް ކޮށްލާށެވެ.
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-21 07:54:24
"ޓޭކް އޮފް 2024" ގެ ނަމުގައި އެމްއޭސީއެލްއިން ބާއްވާ ފޯރަމް
މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމް.އޭ.ސީ.އެލް) އިން "ޓޭކް އޮފް 2024" ގެ ނަމުގައި ފޯރަމެއް މިއަދު ވަނީ ފަށައިފައެވެ. ކްރޮސްރޯޑްސް ގައި ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތައް ކުރިއަށްގެންދާ މި ފޯރަމްގެ މައިގަނޑު
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-20 18:43:27
އެޕަލްސިޑަރ ވިނެގަރ ބޭނުންތެރި އެތައް ފައިދާތަކެއް ލިބިދޭ
އެޕަލްސިޑަަރ ވިނެގަރއޭ ބުނުމުން އައު އެއްޗަކަށް ނުވެދާނެއެވެ. އެކި ކަންކަމަށް ބޭނުންކޮށްއުޅޭ އެޕަލްސިޑަރ ވިނެގަރ އަކީ ސިއްހީގޮތުން ކިހާ މުހިއްމު އެއްޗެއްބާއޭ ހިތަށްއަރައެވެ. އެޕަލްސިޑަރ ވިނެގަރ އަކީ އާފަލު
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-19 20:13:24
ފަލަސްތީނުގެ އާދޭސް: ރުއިމުގެ އަޑު ނީވެނީ ކޮންފަދަ ގިލަންވެރިކަމެއް ޖެހިގެން ހެއްޔެވެ؟
ތިބާގެ ހިތްވަނީ ހަރުވެ ހިލަވެފައެވެ. އެއްވެސް ދިރުމެއް ތިޔަ ހިތަކުނެތެވެ. ކިލަނބުވެ ހިތުގެ އަލިކަން ފިލައި ދިޔައީ ކޮންއިރަކު ހެއްޔެވެ. އަހަރެންގެ ރުއިމުގެ އަޑު ތިބާ އަށް ނީވެނީ ކަންފަތަށް ކޮންފަދަ ގިލަންވެރިކަމެއް
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-18 07:20:04
ފޮޓޯ: އިސްރަށްވެހިންގެ ނާދީ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
އިސްރަށްވެހިންގެ ނާދީ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު އެވެ. މިއީ ސަރުކާރުގެ ހަފްތާ 14ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިސްރަށްވެހިންނަށް
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-17 22:52:39
މުސްލިމުންނަކީ ހަމައެކަނި ބޭރުފުށުން އިސްލާމްކަން ފާޅުކޮށްގެން އުޅެންޖެހޭ ބައެއް ނޫން – ހުކުރު ޚުޠުބާ
ޝަޢުބާންމަހުގެ ހަނދު ފެނުމާއެކު ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ ހިތަށް ވެރިވާނީ ރޯދައިގެ މަތިވެރިކަމާއި، ރޭއަޅުކަމާއި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި އިޢުތިކާފު ކުރުމާއި ހެޔޮޢަމަލުތަކެވެ. ސަވާބާއި ރަޙްމަތުން ފުރިގެންވާ މަހަކަށް
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-16 12:50:48
އުފެއްދުންތެރި ދުވަހަކަށް އެންމެ މުހިންމީ ދުޅަހެޔޮ ފެށުމެއް!
ގިނަ ސިއްޙީ މާހިރުންނާއި ޑައިޓީޝަނުން ލަފާ ދެއްވާ ގޮތުގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަކީ ދުވަހުގެ އެންމެ މުހިއްމު ކެއުމެވެ. އަދި މުޅިދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް ރަނގަޅަށް ފެށުމަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާގައި ފައިދާހުރި ކާނާ
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-15 19:12:16
ފޮޓޯ: ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން
See image gallery at www.xeetimes.com] The post ފޮޓޯ: ޝަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން appeared first on XeeTimes.
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-15 08:13:46
ޅަދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމަށް އޮތް ލޯބި އާލާކުރުމަކީ މިނިވަންކަމަށްޓަކައި ކޮށްދެވޭނެ މަތިވެރި ޚިދުމަތެއް- ނައިބު ރައީސް
ކޮންމެ ދިވެހި ދަރިއަކުވެސް ވަފާތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު ދީނާއި ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމަކީ ލިބޭ އުފަލެއްކަމުގައި ހަދަންޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-15 08:06:13
ހެލްތް އެންޑް ވެލްނެސް އެކްސްޕޯ 2024
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ހެލްތް އެގްޒިބިޝަން "ހެލްތް އެންޑް ވެލްނެސް އެކްސްޕޯ 2024" އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު 18، 19، 20 މިތިން ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި މި އެގްޒިބިޝަން
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-14 20:17:16
ފޮޓޯ: އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް 2024
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އިންވެސްޓަރުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވުމުގެ މަގުސަދުގައި ދުބާއީގައި ބޭއްވި އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް 2024 ފޯރަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ތަފާތު އިންވެސްޓްމަންޓް
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-14 19:15:22
ވަރލްޑް ގަވަރމަންޓްސް ސަމިޓް 2024: ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ތަސައްވުރު އިޢުލާން ކުރެއްވުން
ވަރލްޑް ގަވަރމަންޓްސް ސަމިޓް 2024 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ތަސައްވުރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ އިޢުލާން ކުރައްވާފައެވެ. މި ތަސައްވުރު އިއުލާން
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-13 22:55:56
ސެންޓު ބޭނުންކުރުމުން ސިކުނޑިއަށް ހަމަޖެހުން ލިބޭ
އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ސެންޓަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނެވެ. އެކި މީހުންނަށް ކަމުދާނީ އެކިކަހަލަ ވަހެވެ. ބައެއް މީހުންނަކީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ވަސްތަކަށް ލޯބި ކުރާ ބައެކެވެ. އަނެއްބައި
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-13 13:51:09
ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅުގެ ބަލިހާލަތު ފެނި އިންތިހާއަށް ހިތްދަތިކަމާއި ކަންބޮޑުވުން!
އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުޑަކުޑަ މުޖުތަމައުގައިވެސް އޯޓިޒަމްގެ ތަފާތު އުދަގޫތައް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ އެތައް ކުދިންނެއް އެބައުޅެއެވެ. މިކުދިންނަށް ހިތްވަރުދީ ދިރިއުޅެން ދަސްކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ޒިންމާއެއް
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-12 18:09:03
ޝަހީދުންގެ ދުވަސް: ޤައުމަށް ތެދުވެރިވެ ދީނަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތާ ދައުލަތަށް ވަފާތެރިވާށެވެ!
ޝަހީދުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދެއްވި ޚިޠާބުގައި ވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ޕޯޗުގީޒުގެ އަޅުވެތިކަމުން ރާއްޖެ މިނިވަންކޮށްފި ކަމަށެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-11 19:42:37
ޝަހުސިއްޔަތެއް ބިނާކުރުމުގައި ވަގުތައް ކަމޭހިތުމުގެ މުހިއްމުކަން!
ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ހާސިލުކުރުމަށް އެންމެ ފައިދާ ބޮޑު ގޮތަކީ އެކަމެއްގެ ވަގުތުގައި އެކަންކުރުން ކަމަށް ގިނަ ތަޖުރިބާ ކާރުން އެއްބަސްވެއެވެ. އެހެނީ މާތް ވެގެންވާ އިސްލާމްދީން އަހަރެމެންނަށް ދަސްކޮށްދިން އެންމެ
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-02-11 07:54:46
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން: ތަރައްގީގެ އާ އުސްމިނަކަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި!
ޗައިނާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ގެނެވުނު ތަރައްގީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިވެރިއާއެވެ. ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ގެ ދަޢުވަތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-01-09 23:48:24
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި ޗައިނާގެ ފޫޖިއާން ޕްރޮވިންސަލް ލީޑަރުން ޖާފަތެއް ދެއްވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޗައިނާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ސެކްރެޓަރީ އޮފް ދަ ސީ.ޕީ.ސީ. ފޫޖިއާން ޕްރޮވިންޝަލް ޕާޓީ ކޮމިޓީ، އަދި ޗެއާމަން އޮފް ދަ ސްޓޭންޑިންގ
ޒީޓައިމްސް.ކޮމް - 2024-01-08 23:44:07