×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް ހަތަރު މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ހަތަރު މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-10 14:35:40
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅުނު ފުލުހުންނާއި ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބުލަރީ ފުލުހުން، ފުލުހުންގެ ހުވައި ކޮށްފި
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅުނު ފުލުހުންނާއި، ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބުލަރީ ފުލުހުން، ފުލުހުންގެ ހުވައި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-10 11:36:37
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް ދެ ފޯނުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ
ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ބަލައިފާސްކުރި ގެއަކުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ދެ މޮބައިލް ފޯނުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ދެފޯނަކީ ފޭރުމާއި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-10 10:46:48
ގދ.ވާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެރަށުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށައިފި
ގދ. ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކާއި އެރަށުގެ އަންހެންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ވާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. މިހިނގާ ސެޕްޓެންބަރ 8
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-10 10:31:17
ނައިފަރުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ނައިފަރުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-10 10:29:18
ނ. މާފަރަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުން ހޯދައިފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ނ. މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި، މާފަރަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-09 15:35:36
ޓީމް ބިލްޑިންގ ހަރަކާތްތަކެއް ގއ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ގއ. އަތޮޅުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޓީމް ބިލްޑިންގް ހަރަކާތްތަކެއް ދާންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ސެޕްޓެންބަރ 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-09 15:30:26
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް ބަނގުރަލާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އެތަކެތީގެ ބޭނުންކޮށް ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށާއި އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-09 11:57:50
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ފުވައްމުލަކުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުވައްމުލަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ސެޕްޓެންބަރ 7 ވަނަ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-09 10:52:47
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް ހަތަރު މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ހަތަރު މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-09 10:20:39
އޯގާ ކޭމްޕްގެ ހަރަކާތްތައް ގދ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި
އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހުރި ދީނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އޯގާ ކޭމްޕްގެ ހަރަކާތްތައް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-09 08:38:42
ބިޔަރު ދަޅުތަކަކާއެކު ތިން މީހުން ހުޅުމާލޭން ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ހުޅުމާލޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް އަދި ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-08 12:58:50
ގއ. ދާންދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގއ.ދާންދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-08 11:14:19
ދިއްދޫގައި ބޭއްވި މުއައްސަސާ ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިއްދޫ ޕޮލިސް ޓީމު ހޯދައިފި
ހއ. ދިއްދޫ މިޑްލް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި " ބީއެމްއެލް މުއައްސަސާ ކަޕް 2019" ގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ޓީމު ހޯދައިފިއެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-08 10:46:50
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ގދ. ތިނަދޫން ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ގދ. ތިނަދޫން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-08 10:14:35
ޤައުމީ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފެށުުން ރަނގަޅުކޮށްފި
ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 7 ވަނަ ޤައުމީ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. ޤައުމީ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-08 09:42:27
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު އދ. ފެންފުށިން ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އދ. ފެންފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދެމީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ފެންފުށިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-08 09:27:13
ޕޮލިސް އެކަޑަމީން ހިންގި ހަތަރު ކޯހެއް ނިންމައި ދަސްވެނިންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި
ޕޮލިސް އެކަޑަމީން ހިންގި އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރސް ކޯހުގެ 30 ވަނަ ބުރާއި ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ސެންޓަރޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން ކޯހުގެ 14 ވަނަ ބުރާއި ޓްރެއިނިންގ އޮން ޓްރެފިކިންގ އިން ޕާސަން އާއި އިންޓެލިޖެންސް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-05 15:50:42
ހުޅުމާލޭ ފިޔަވަތީގައި އުޅޭ ކުދިންނަށް ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ދިރިއުޅޭ މާހައުލު ބަދަލުކޮށް އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭ ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނާއެކު ފުލުހުން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ސެޕްޓެންބަރު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-05 12:55:01
ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި
އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ. މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ މި ސެޕްޓެމްބަރ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-04 12:52:37
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ
މީހަކަށް އޮޅިގެން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއްގެ އަތަށް ދެވުނު 500 ރުފިޔާ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރުމާ ގުޅިގެން އެފައިސާގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ފައިސާއަކީ މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-04 12:38:15
ވައިގެ މަގުން މާލެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އައްޑޫސިޓީ ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުން އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ވައިގެ މަގުން މާލެއަށް މަސްތުވާތަކެތި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-04 12:00:04
މާމިގިއްޔަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، އދ.މާމިގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މާމިގިއްޔަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-09-03 15:40:14
މޫސުން ރަނގަޅެއްނޫން: ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުވެލައްވާ
މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ވިއްސާރަކޮށް ވައިގަދަވާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ލާފަކޮށްފައިވާތީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް މޫސުމަށް ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިކަމުގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-08-29 16:00:01
ހިންނަވަރު ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެތި ހޯދައި، ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ޅ. ހިންނަވަރު ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ތަކެތި ހޯދައި، ތުހުމަތުކުރެވޭ ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ހިންނަވަރު ފިހާރައަކުން 3500 ރުފިޔާ އާއި ސިނގިރޭޓް ކާޓޫންތަކެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް އޮގަސްޓް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-08-29 11:35:51
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ޅ. ހިންނަވަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޅ. ހިންނަވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-08-29 11:33:38
ފުުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ
ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ، ލިންކިން ޕާރކް،
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-08-28 14:37:04
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު އދ. މާމިގިލިން ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސާއި އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި މާމިގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ،މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-08-28 11:56:01
ކިތަންމެ ކުޑަކަމެއްކަމުގައި ހީވި ނަމަވެސް ނުރައްކާތެރި ކަމެއް - އިސްލާހުކޮށްލަމާ
ރޭގަނޑު އޮފީސް ނިންމާލުމަށްފަހު ގެއަށް ދިއުމަށް ސައިކަލަށް އަރައި ނައްޓާލީމެވެ. ބްރިޖް ހުރަސްކޮށް، ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް ކުރިމަތިން ފެނުނު ސައިކަލަކުން ނެއްޓެންވެގެން ބުރަކި ޖައްސަން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-08-27 12:03:08
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ދެ މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާ ގުޅިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-08-27 11:05:29