×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް އިހަވަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގައި ފުލުހުން ބައިވެރިވެއްޖެ
ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، އެރަށުގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް “ބަދަހި ޢީދު” ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކުގައި ފުލުހުން ބައިވެރިވެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-08-15 16:01:14
މޮޅަދޫގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ހއ. މޮޅަދޫގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވައި ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށާއި ބިދޭސީންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-08-15 14:00:23
ކަނޑު ދަތުރު ކުރައްވާއިރު މޫސުމަށް ސަމާލުވެލެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން
ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ގަދަ ވަޔާއެކު ގުގުރައި ވިއްސާރަކުރާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފައިވާތީ، ކަނޑުދަތުރު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވެ، މޫސުމާބެހޭ އެންމެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-08-11 19:12:53
ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ދެ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ދެ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-08-08 14:29:25
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-08-05 10:06:39
ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ
ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ. ފޭދޫ، އުޖާލާގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-08-01 10:30:06
ނެޝަނަލް ރޯޑް ސޭފްޓީ ކެމްޕޭންގެ ހަރަކާތްތައް އަތޮޅުތަކުގައި ފަށައިފި
މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި މަގުމަތީގެ ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ގުޅިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-31 16:48:31
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިހުރި 25 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި
އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 25 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި މިއަދު ނައްތާލައިފިއެވެ. މި މަސްތުވާތަކެތީގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-30 19:41:53
ޖޭ.އީ ވިލްސަން ގާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސީރީޒްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވި ފުލުހަކު ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފި
ގާނާގެ އެކްރާ ސިޓީގައި ބޭއްވި ޖޭ.އީ ވިލްސަން ގާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސީރީޒްގެ ފިރިހެން ޑަބަލްސް ބައިގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވި ޕެއަރ ލޯ މެޑަލް ހޯދައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ބެޑްމިންޓަން ފެޑަރޭޝަން (ބީޑަބްލިއުއެފް)
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-30 13:30:24
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-30 12:36:07
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-25 10:57:03
ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ
ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ މ. މުލި، ޖޭމުގަސްދޮށުގެ،
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-24 16:58:32
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ފުލުހުންގެ ގެ ވަޒީފާއާއިގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މި ޖުލައި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައި ގެޒެޓުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު،
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-23 12:56:21
މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ޕޮލިސް މެމޯރިއަލް ޑޭ ފާހަގަކޮށްފި
ޕޮލިސް މެމޯރިއަލް ޑޭ ފާހަގަ ކުރުމަށް، މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން ޕޮލިސް މެމޯރިއަލް ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް ދިދަ ނެގުމުގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-23 12:50:34
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-22 16:05:22
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ 2 ބައިސްކަލެއްގެ ވެރިން ހޯދަނީ
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ “ލޮޓަސް” ބްރޭންޑްގެ ނޫކުލަ އާއި ފެހިކުލައިގެ ބައިސްކަލަކާއި “ސިޓީ ނައިޓް” ބްރޭންޑްގެ ކަޅުކުލައިގެ ބައިސްކަލެއްގެ ވެރިން ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. މި ދެ ބައިސްކަލު ފުލުހުންގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-21 18:09:29
ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ
ރ. ވާދޫ، އައްސޭރި، ޠާސީން ސަޢީދު ފުލުހުންގެ ސީރިއަސް އެންޑް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ރ. ވާދޫ، އައްސޭރި، ޠާސީން ސަޢީދު (21އ) ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-20 11:59:44
ބަނދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ދެ މީހަކު ހޯދަނީ
ކ-ވ: ކ. މާލެ، ވ. ރާހި، މުޙައްމަދު ބާޤިރު އަދި ފ. ނިލަންދޫ، އަސަރީގެ، އަޙްމަދު ޝަފާޒު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ ދައުވާއަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެ މީހަކު ބަންދުގައި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-16 16:24:27
ހުޅުމާލޭގައި ގަރާޖު ހިންގާ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
އެއްގަމު އުޅަނދު ގެއްލިގެން ހުށައެޅޭ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާތީއާއި މަރާމާތުކުރުމަށް ގަރާޖުތަކަށް ގެންނަ އުޅަނދުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި އަދި ގަރާޖުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-16 16:22:17
ގދ. ތިނަދޫން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-16 16:17:25
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-16 16:16:20
ކަނޑު އުޅަނދު ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މެރިން ޕޮލިހުން ފަށައިފި
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ކަނޑުމަތީގައި ހިނގާ ހާދިސާތައް މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލެ އަދި ހުޅުލޭގައި ދަތުރުކުރާ ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު ބަލައިފާސްކުރުމުގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-15 15:17:03
ސައިޑްމައުންޓް ޑައިވް ޓްރޭނިންގ 13 ފުލުހަކު ފުރިހަމަކޮށްފި
ސައިޑްމައުންޓް ޑައިވް ޓްރޭނިންގ 13 ފުލުހަކު ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ. މި ހިނގާ ޖުލައި 12 އިން 09 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޓެރޭނިންގ އަކީ ކ. މާފުށި ޑައިވް ސެންޓަރާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓްރޭނިންގ އެކެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-15 12:57:54
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ރ. މަޑުއްވަރި، ސްޓާރލައިޓް، ޢާއިޝަތު ނަޝާޔާ – މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު، ބަންދުގައި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-14 12:50:30
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ހ. ސައުތުރީފް، މުޙައްމަދު ޝާހިދު (56އ) –ފޮޓޯ: ޑީއެންއާރު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު، ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-14 10:51:48
ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ ދަބަހެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ
މާލެ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ހުންނަ ސަރަހައްދުން ހޮވައިގެން ގެނެސްފައިވާ ކަޅު ކުލައިގެ ދަބަހެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ދަބަސް ފެނިފައިވަނީ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-13 15:52:41
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކ.ކާށިދޫން ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކާށިދޫގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-09 09:30:23
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފި
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ފުލުހުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގައި ޖުލައި 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މި ސެޝަނުގައިި މަޢުލޫމާތު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-09 09:03:53
ކުޅުދުއްފުށީ ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާތަކެއް ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފިހާރައެއްގެ ދޮރު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ވަދެ، އެފިހާރައިން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާތަކެއް ހޯދައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮއްފައިވަނީ 27 އަހަރުގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-08 10:49:36
ފުލުހުން ތަޙުޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ
ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ.ފޭދޫ، އުޖާލާ، މުޞްޠަފާ އަޙްމަދު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-07-08 10:22:41