×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ހާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-24 10:29:32
ފުލުހުންގެ 86 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ޚާއްސަ ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފި
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް 86 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ފުލުހުންނާއި ފުލުހުންގެ އާއިލާތައް އެއްތަނަކުން ބައްދަލުކޮށް ހިތްއުފާކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ޑިނަރ ނައިޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-21 12:05:30
ވައިގެމަގުން ކާޑެއްދޫއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގދ.ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ގދ. ކާޑެއްދޫއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާއި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-17 14:04:02
ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްފި
ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ. މިތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި މިއަދު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-15 21:27:22
ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ޤުރުޢާން މުބާރާތް 1440 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި
ވިލިމާލެ ޕޮލިސް ޤުރުޢާން މުބާރާތް 1440 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ވިލިމާލޭ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން 13 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-15 20:34:11
ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ސާމާނު ތަކަކާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭ ސާމާނު ތަކަކާއެކު ދެ މީހަކު މާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 19 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 36 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. މިދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-15 12:04:29
ކުލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް: ޕީއެސްއެމްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި، ޕޮލިސް ކުލަބު ދެވަނަ ބުރަށް
ކުލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގައި ޕީއެސްއެމްގެ މައްޗަށް 7-2 ގެ ނަތީޖާއިން ކުރިހޯދައި ޕޮލިސް ކުލަބު މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ހުޅުމާލެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޕޮލިސް ކުލަބަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-15 12:03:21
ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ލިންކް ފެއަރގައި ފުލުހުން ބައިވެރިވެއްޖެ
ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ލިންކް 2019 ފެއަރގައި ފުލުހުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުގައި މިއަދު ކުރިޔަށްދާ މިފެއަރ އަކީ ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް އަލަށް ނިކުންނަ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-14 15:32:59
ފުލުހުންގެ 86ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ނޮޅިވަރަމްފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ފުލުހުންގެ 86ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހދ. ނޮޅިވަރަމްފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެޕްރީލް 13ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިހަރަކާތްތަކުގައި،
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-14 15:31:56
ހުޅުމާލެއަށް ގިނައަދަދެއްގެ ބަނގުރާ އެތެރެކުރި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެތެރެއިން ހުޅުމާލެ އޮޕަރޭޝަންސްއާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ގިނައަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ދަޅުތަކަކާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-14 15:31:13
ކިޑްސް ފެސްޓްގެ ނަމުގައި ސިނަމާލެ ހިޔާ ގޯތިތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި
ނެއިބަރހުޑް ޕޮލިސް އާއި ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ޑިޕާރޓްމަންޓް ގުޅިގެން ކިޑްސް ފެސްޓް ނަމުގައި ސިނަމާލެ ހިޔާ ގޯތިތެރޭގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ހަވީރު ހުޅުއްވައި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-14 15:30:42
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-14 13:05:58
ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ
ގދ. ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލާތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޅ. ނައިފަރު / ކަނދުވަލުގެ،
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-14 13:00:56
ކޮންފަރެންސެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު އަޒަރުބައިޖާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓްގެ 36ވަނަ އެނުއަލް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް، އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ރިޔާޒް އަޒަރުބައިޖާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. މިކޮންފަރެންސަކީ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-14 12:21:24
އޯގާ ކޭމްޕްގެ ހަރަކާތްތައް ލ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި
އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހުރި ދީނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ އޯގާ ކޭމްޕްގެ ހަރަކާތްތައް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-14 12:20:14
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ޅ. ނައިފަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-11 12:33:12
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ތިން މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ތިން މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-11 12:31:43
18/30 ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފި
ކުލަބް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 18/30 ވުމަންސް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓާގައި ޕޮލިސް ކުލަބުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. ހުޅުމާލެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗު ޕޮލިސް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-11 11:35:38
ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ
ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމީހާ ހޯދަމުންދަނީ 2019 މާރިޗު މަހުގެ 18
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-08 12:30:43
އޮޕަރޭޝަން "ބްލޫޓައިޑް" ގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު
މިއީ 2019 އޭޕްރީލް 6 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓައި އިންތިޚާބަށް އަމާން މާޙައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން "އޮޕަރޭޝަން ބްލޫޓައިޑް"
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-06 08:04:37
ތ.މަޑިފުށީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ތ.މަޑިފުށީ ހެލްތު ސެންޓަރުންނާއި މަޑިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުުހުން ގުޅިގެން އެރަށު ސްކޫލުގައި ތަޢުލީމް ހާޞިލްކުރަމުންގެންދާ ދަރިވަރުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-03 18:19:22
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް ވެބް ޕޯރޓަލްއެއް ތައާރަފްކޮށްފި
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގގެ މައްސަލަތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ވެބް ޕޯރޓަލްއެއް ތަޢާރަފްކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިދިޔަ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަމުންދާ މި ޕޯޓަލްއަކީ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-03 16:12:46
ގުދަނެއް ފަޅާލައިގެން ވައްކަންކުރި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މާލޭ، އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ގުދަނެއް ފަޅާލައިގެން ވައްކަންކުރި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 38 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި 44 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-01 15:28:04
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް ދެމީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-04-01 14:53:26
ފުލުހުންގެ 86 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތަށް 86 އަހަރުގެ ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ. ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ރޭ ބޭއްވި މި ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރިކޮށްެދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-03-30 10:53:36
ފުލުުހުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ
ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ސ.ހިތަދޫ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-03-28 16:27:57
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް ދެމީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-03-26 19:13:44
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމަށް ޑީސީޕީ މުޙައްމަދު ޙަމީދު އައްޔަންކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަޤާމަށް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. މުޙައްމަދު ޙަމީދު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-03-26 11:13:04
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެސްފައިހުރި ކަރަންޓު ނަރު ރޯލުތަކެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ
ހުޅުމާލެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެސްފައިހުރި ކަރަންޓު ނަރު ރޯލުތަކެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-03-24 15:25:34
ރާއްޖޭގައި ހިންގި އެފްއައިވީބީ ލެވަލް ވަން ކޯޗިންގ ކޯހުގައި ހަތަރު ފުލުހުން ބައިވެރިވެއްޖެ
ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފެޑެރޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑި ފެޑެރޭޝަން (އެފްއައިވީބީ) އާއި އޭޝިއަން ވޮލީބޯލް ކޮންފެޑަރޭޝަން (އޭވީސީ) ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގި އެފްއައިވީބީ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-03-24 11:57:55