×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ފަސްޓްލައިން މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް ނިންމައި ބައިވެރިންނަށްހަނދާނީ ލިޔުންދީފި
ޕޮލިސް އެކަޑަމީން ހިންގި ފަސްޓްލައިން މެނޭޖްމަންޓް ކޯހުގެ ތިންވަނަ ބުރު ނިންމައި ދަސްވެނިވި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ޖޫން 19 ވަނަ ދުވަހު ދ.ވާނީގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-24 19:06:52
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޓްރެފިކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށައިފި
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށައިފިއެވެ. ޖޫން 19 ވަނަ ދުވަހުފެށި މިސިލްސިލާގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-24 19:05:05
އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލް ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި
ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ގުޅިގެން އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-24 19:03:15
ހއ. ކެލާގައި ސަރވޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
ފުލުހުންގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ ދަށުން ހއ. އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ހއ. ކެލާގައި ސަރވޭ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-24 18:58:42
ރޯޑް ސޭފްޓީ ހަފްތާ ފާހަގަކުރުމަށް ދ. މީދޫގައި ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި
ރޯޑް ސޭފްޓީ ހަފްތާ ފާހަގަކުރުމަށް ދ. މީދޫގައި ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި މީދޫ ހެލްތު ސެންޓަރު ގުޅިގެން މި ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި،
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-24 09:53:10
އޯގާ ކޭމްޕްގެ ހަރަކާތްތައް ށ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި
އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހުރި ދީނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ އޯގާ ކޭމްޕްގެ ހަރަކާތްތައް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-23 14:17:10
ކ. ކާށިދޫން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކާށިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ކާށިދޫގައި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-23 14:16:04
ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ރިސޯޓަކުން ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ރިސޯޓަކުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-23 09:38:36
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ކުށްމަދު ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ކުށްމަދު އަމާން މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ކުށްމަދު ކުރުމަށް އެރަށު ޕޮލިސް ޑެސްކާއި ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-22 16:03:33
އދ. އޮމަދޫން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އދ. މަހިބަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން އދ. އޮމަދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އޮމަދޫން މީހަކު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-22 14:29:43
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ ޑްރައިވަރުންނަށް ޓްރެފިކް އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ އެމްބިއުލާންސް ޑްރައިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް، އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-20 23:34:45
ކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
ކުޑަކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން އެކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ކުއްޖަކީ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 2997 ، ޝައިމް ޢަބްދުﷲ (14އ) އެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-20 21:56:17
ނ. ވެލިދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ވެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ވެލިދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-20 13:49:03
ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތީގެ ކުދިންނަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތީގައި ސަރުކާރުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ކުދިންނަށް އެއް ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފުލުހުންގެ ކްރައިމް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގައިފިއެވެ. މި ޖޫން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-20 13:45:56
ހޮވައިގެން ގެނެވިފައިވާ ފައިސާތަކެއްގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު ޕޮލިސް ޓޯޔަރޑް ކައިރިން ހޮވައިގެން ގެނެވިފައިވާ ފައިސާތަކެއްގެ ވެރިފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ފައިސާތަކަކީ 2019 ޖޫން 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-19 14:25:26
މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ތ. ވަންދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ތ. ހިރިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު މީހަކު ތ. ވަންދޫން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-19 13:22:28
ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހުޅުމާލެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ސުވާލުކުރުމަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-19 12:31:18
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ލ.ކަލައިދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލ. އިސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ލ. ކަލައިދޫން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-19 10:07:08
ގދ. ތިނަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނެޝަނަލް ކަބް ރެލީގައި ފުލުހުން ބައިވެރިވެ ސެޝަނެއް ނަގައިދީފި
ސްކައުޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ގދ. ތިނަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނެޝަނަލް ކަބް ރެލީގައި ފުލުހުން ބައިވެރިވެ ސެޝަނެއް ނަގައިދީފިއެވެ. މި ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ގދ. ތިނަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިއަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-19 10:04:53
ޅ. ނައިފަރުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނައިފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ނައިފަރުގައި މަސްތުވާތަކެތި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-19 09:43:19
މާލޭގެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ފުލުހުންނަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 18 އަހަރުގެ ފިރިހެނަަކާއި 18 އަހަރުން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-16 11:41:03
ހުޅުމާލޭގެ ތިން ފްލެޓެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހުޅުމާލޭގެ ތިން ފްލެޓެއް ބަލައިފާސްކޮށް، މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަންގައި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-16 11:38:21
ބަނގުރާ ފުޅިތަކަކާއެކު މާލޭން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، ބަނގުރާ ފުޅި ތަކަކާއެކު މާލޭން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-13 15:10:13
ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަތަރު މީހަކު ކުޅުދުއްފުށިން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-13 15:06:44
ބ. ކަމަދޫން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ބ. ކަމަދޫގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަދޫގެ ދެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-13 14:48:02
މަގުމަތިން ހޮވައިގެން ގެނެވިފައިވާ ފައިސާތަކުގެ ވެރިފަރާތެއް ހޯދަނީ
މަގުމަތިން ހޮވައިގެން ގެނެވިފައިވާ ފައިސާތަކެއްގެ ވެރިފަރާތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ފައިސާތަކަކީ 2019 ޖޫން 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި މަޖީދީމަގު އިރާކުމާގެ ކުރިމަތިން މަގުމައްޗަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-13 12:09:56
ފުލުހުން ތަޙުޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ
ސ.ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ކ.މާލެ، މ.ވިލާތުކުންނާރުގެ، ޙަސަން ރަފްޙާން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-12 13:36:11
ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫގައި ކުށްމަދުކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ގއ. ކަނޑުހުޅުދުއަކީ ކުށްމަދު އަމާން ރަށަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އެރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެރަށުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން ޖޫން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-12 13:35:07
ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ
އއ. މަތިވެރި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ލ. މާމެންދޫ، ރޯޝަންވިލާ، އަސްލަމް ޙުސައިން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-12 10:39:41
ފުލުުހުން ތަހުޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ
ޏ. ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ޏ. ފުވައްމުލައް، މާލެގަން. ހާގޯގެ،
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-06-10 10:01:26