×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-12-10 08:22:21
ފުލުހުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ
އެއަރޕޯޓް ޕޮލިހުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ގދ.ތިނަދޫ، އަކިރި، ޝަރޫން އިބްރާހީމް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-12-06 15:19:52
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަތަރު ފުލުހަކު ފުރައިފި
ތަމްރީން ޕްރޮގުރާމްތަކެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ސްރީލަންކާއަށާ ސިންގަޕޫރަށް ފުރައިފިއެވެ. އިންޓަރޕޯލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް ސްކޯޕިއަސް ޑިޒާސްޓަރ ވިކްޓިމް އައިޑެންޓިފިކެޝަން ޓްރެއިނިންގ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-12-06 15:16:23
ވިޔަފާރި ވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ތ.ހިރިލަންދޫގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ތ.ހިރިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ،އެރަށުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ މި ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމުގައި، އެރަށުގައި ވިޔަފާރިކުރާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-12-05 11:52:17
ވައިގެމަގުން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނުމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޏ.ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މީހަކު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ވައިގެ މަގުން ފުވައްމުލަކު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-12-02 12:26:49
ސީލައިފް ގްލޯބަލްއާ ގުޅުންހުރި މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ) އާއި ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، ހުޅުމާލޭގައި 3000 (ތިންހާސް) ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމަށް، ސީ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-29 08:07:27
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-29 08:04:17
ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ބަދުއަޚްލާޤީ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ
ރ. އަލިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަމަލުހިންގިކަމަށް ތުޙުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-28 15:17:40
ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މާރާމާރީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދަނީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މޭޖަރ ކްރައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-28 11:31:50
ފުލުހުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗައިލްޑް ޕްރޮޓެކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ބިދޭސީއަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-28 10:41:04
ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަތަރު ފުލުހަކު ސިންގަޕޫރަށް ފުރައިފި
ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހަތަރު ފުލުހަކު ސިންގަޕޫރަށް ފުރައިފިއެވެ. ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ޕޮލިސް އޮގަނައިޒޭޝަން (އިންޓަރޕޯލް) ގެ ފަރާތުން ސިންގަޕޫރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-27 21:07:52
ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު ލަންޑަނަށް ފުރައިފި
ވޯކްޝޮޕެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަކު ލަންޑަނަށް ފުރައިފިއެވެ. ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އޮފީސް އޮން ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމް (ޔޫއެންއޯޑީސީ) ގެ ފަރާތުން، ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްގެ ލަންޑަންގައި ކުރިއަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-27 21:05:57
ޔުނިވަރސަލް ޗިލްޑްރަންސް ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް ލ.ގަމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި
ޔުނިވަރސަލް ޗިލްޑްރަންސް ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް ލ.ގަމުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ލ.ގަމު ތުނޑީ އަވަށު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ހުޅުއްވައި ދެއްވީ މި ހަވީރުގައި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-24 10:09:50
އެޓެންޑިންގ ވަލްނަރަބަލް ޗިލްޑްރެން އެންޑް ފެމެލީސްގެ ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ޔުނިވަރސަލް ޗިލްޑްރަންސް ޑޭ ފާހަގަކުރުމަށް ލ. އަތޮޅުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، 'އެޓެންޑިންގ ވަލްނަރަބަލް ޗިލްޑްރެން އެންޑް ފެމެލީސް'ގެ ނަމުގައި އެއްދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-21 15:07:02
ޔުނިވަރސަލް ޗިލްޑްރަންސް ޑޭ ގެ ހަރަކާތްތައް ލ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި
ޔުނިވަރސަލް ޗިލްޑްރަންސް ޑޭ ގެ ހަރަކާތްތައް ލ. އަތޮޅުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ނޮވެމްބަރު 20ން 23ށް ލ. ގަމާއި ފޮނަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިއަދު ހަވީރު ކުރިއަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-20 23:00:26
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެމްބަރުންނާ މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އައްޝެއިޚް އިމްރާން ޢަބްދުﷲ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ރޭ ބޭއްވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަކީ މިނިސްޓަރ އޮފް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-19 12:48:28
ފުލުުހުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެމީހަކު ހޯދަނީ
ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހުންނަކީ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ، މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ ދެ މީހުންނެވެ. ވީމާ މިމީހުންނާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-19 10:34:39
ރ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ރ. އަތޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކާއި ފުލުހުންގެ ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓް ގުޅިގެން ރ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 12 ން 16 އަށް ރ. އިނގުރައިދޫ، އުނގޫފާރު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-17 12:55:07
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ގދ. ގައްދޫން ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ. ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-17 11:00:08
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ހަ މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ހަ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-17 10:58:33
ފުލުުހުން ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެމީހަކު ހޯދަނީ
ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހުންނަކީ އިކޮނިމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙުޤީޤު ކުރަމުންދާ، މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާ ދެ މީހުންނެވެ. ވީމާ މިމީހުންނާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-15 15:35:33
ޓްރެފިކް މޮނިޓަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާ ހަނދާނީލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި
ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް ޑިޕާރޓްމަންޓާއި އިންޓަރނަލް ސެކިއުރިޓީ ގުޅިގެން ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޓްރެފިކް މޮނިޓަރުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-15 15:17:23
ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ސްކައުޓުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ވ. ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ ސްކައުޓުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވ. ފެލިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ނޮވެމްބަރ 14ވަނަ ދުވަހު ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި، އިޖްތިމާޢީ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-15 14:55:11
ލ. ގަމުން މާންދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ގަމުން މާންދުއަށް މަސްތުވާތަކެތި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-15 14:52:43
މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ކ. ކާށިދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކ. ކާށިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ކާށިދޫގައި މަސްތުވާތަކެތި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-15 14:39:18
ވޯލްޑް ޕޮލިސް ސަރވިސް ޕިސްޓޮލް ޝޫޓިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެ ފުލުހަކު ޗައިނާއަށް ފުރައިފި
ވޯލްޑް ޕޮލިސް ސަރވިސް ޕިސްޓޮލް ޝޫޓިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދެ ފުލުހަކު ޗައިނާއަށް ފުރައިފިއެވެ. ޗައިނާގެ ގުއަންގްޑޮންގ ޕްރޮވިންޝިއަލް ޕަބްލިކް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕާރޓްމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-13 18:50:12
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-13 10:42:45
ދުވާފަރު ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ފުލުހުންގެ ޕަބްލިކް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ރ. ދުވާފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ދުވާފަރު ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. ނޮވެމްބަރު 12 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދުވާފަރު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-13 10:40:16
ޖުމްހޫރީ ފަންސާހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފުލުހުންނަށް ދެވޭ ޖުމްހޫރީ ފަންސާހުގެ މެޑަލް އިފްތިތާޙުކޮށްފި
ޖުމްހޫރީ ފަންސާހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފުލުހުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޖުމްހޫރީ ފަންސާހުގެ މެޑަލް އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ ކޮންފަރެންސް ރޫމުގައި ބޭއްވި ފުލުހުންގެ މެނޭޖްމަންޓް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-12 11:36:09
ރ. މީދޫގެ ވިޔަފާރަވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ރ. މީދޫގެ ވިޔަފާރަވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފިއެވެ. ނޮވެމްބަރު 9 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި މުދާ ރައްކާކުރާތަންތަނުގެ ރައްކާތެރިކަން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2018-11-12 10:11:40