×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރުން
ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ރައްދުކުރެވިފައިނުވާތީއާއި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-04-17 10:49:05
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރުން
ބ. އޭދަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ރައްދުކުރެވިފައިނުވާތީއާއި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-04-14 13:38:13
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރުން
ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ރައްދުކުރެވިފައިނުވާތީއާއި އާއިލާއަށްވެސް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-04-12 13:06:29
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިޢުލާނު ކުރުން
އައްޑޫ ސިޓީ ގަން ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ، ޑޮލަރު ވިއްކާނެކަމަށް ބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ،
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-04-10 12:47:44
މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި މަހު 9 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ސެޝަނަކީ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމަށް، އެ ރަށުގެ ސެކްޓަރތަކަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-04-10 10:26:54
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-04-09 16:34:44
ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުރުން
ބ. ތުޅާދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުން މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-04-06 12:48:01
އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ
މަތީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާއަކީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަށް ހޯދަން ބޭނުންވެ، ފުލުހުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން ކާކުކަން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-04-04 11:41:53
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ
އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ ހޮވައިގެން ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-31 15:42:22
ފުލުހުންގެ 89 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ 89 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ. ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުއެވެ. މި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-29 23:09:34
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އިފްތިތާހުކޮށްފި
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ. މި އެޕް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މިހާރުކުރިއަށްދާ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ 89 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-29 21:42:27
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ނަވާހި
މުޖުތަމައުގެ ހަމަޖެހުން ގާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއި، އެ މުޖުތަމައުގެ ފަރުދުންގެ މިނިވަންކަމާއި އަމަން އަމާންކަން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމާއި،
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-29 12:44:58
ފުލުހުންގެ 89 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހު ރަސްމީ ޖަލްސާއަށް މަގު ބަނދުކުރުމާ ގުޅޭ
ފުލުހުންގެ 89 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަސްމީ ޖަލްސާ އާ ގުޅިގެން މިއަދު 17:00 އިން ފެށިގެން، ޗާޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތައް އާއްމު ޓްރެފިކަށް ބަންދުކުރެވޭނެ ވާހަކަ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-29 12:14:41
ފުލުހުންގެ އަހަރީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މަގު ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ
ފުލުހުންގެ 89 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ޝަހީދު ޙުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ބަންދުކުރުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-28 11:53:19
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ
އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ ހޮވައިގެން ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-24 16:02:18
އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް މުޅި ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިފި
ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ގާނޫނު 34/2020 ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިންގެ ފަލްސަފާގެ ތެރެއިން ފުލުހުންހެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެކުލަވައިލެވުނު ''ނެއިބަހުޑް ޕޮލިސިންގ މޮޑެލް - އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-24 12:03:43
ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ހޯދަނީ
މަތީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ތިން މީހުންނަކީ ވައްކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ޕޮލިހުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަށް ހޯދަން ބޭނުންވެ، ފުލުހުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން ކާކުކަން ދެނެގަނެވިފައިނުވާތީ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-24 10:32:38
ކުށްމަދު ކުރުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ދެއްވަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ކުށްމަދު ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ގދ.ދެއްވަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ދެއްވަދޫ ޕޮލިސް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-23 15:21:42
ބާޒާރުމަތި ސަރަހައްދުގައި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
ބާޒާރުމަތި ސަރަަހައްދުގައި ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ފެށި މި ޕްރޮގްރާމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް، އޮޑިދޯނި ފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-22 14:49:58
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންގެ މާލީ މަސްލަހަތަށް ބުރޫއަރާ ގޮތަށް ހިންގަމުންދާ ސްކީމާ ގުޅޭ
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންގެ މާލީ މަސްލަހަތަށް ބުރޫއަރާ ގޮތަށް ޕޮންޒީ ސްކީމަކާ އެއްގޮތްވާގޮތަށް މުއާމަލާތުތަކެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ފުލުހުންގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-21 20:37:26
ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި
އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ. މިތަކެތި ނައްތައިލާފައިވަނީ މިއަދު ވިލިނގިލި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-21 15:37:07
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެ ރަށެއްގައި ފުލުހުން ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެ އޮޕަރޭޝަންތައް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-21 14:49:18
ދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލް ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި
ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ރޯޑް ޕޮލިސް ގުޅިގެން، ދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލް ޓްރެފިކް މޮނިޓަރސް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-21 12:54:56
މާލޭގައި ރޭ ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓުން ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-21 09:54:49
ދިއްގަރު ޕްރީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
މ. ދިއްގަރު ޕްރީސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް، ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ދިއްގަރު ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ސެޝަނަކީ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-20 12:42:13
މާއެނބޫދޫ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފުރާވަރު ކޭމްޕު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ އަހުލާގާއި ސުލޫކު ހެޔޮގޮތުގައި ބައްޓަން ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ކުށްމަދު މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ސާނަވީ ތައުލީމު ހާސިލު ކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-20 08:35:56
މާރިޗު 14 ވަނަ ދުވަހު ކަނޑުމަތީގައި ފުލުހުން ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮފަރޭޝަނާގުޅޭ
ކަނޑުމަގުން ދިވެހި ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން، ކައުންޓަރ ނާކޮޓިކްސް އިންޓެލިޖެންސް ޑިޕާޓްމަންޓާއި، ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-17 17:54:44
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ
އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ ހޮވައިގެން ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-17 15:53:15
ފުރާވަރު ކޭމްޕު ދ. މާއެނބޫދޫ ސްކޫލުގައި ފަށައިފި
ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ އަހުލާގާއި ސުލޫކު ހެޔޮގޮތުގައި ބައްޓަން ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއެކު ކުށްމަދު މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ސާނަވީ ތައުލީމު ހާސިލު ކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-17 11:50:03
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް ޖަލްސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް މަގު ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭ
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް ޖަލްސާގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް މާރިޗު 17 ވަނަ ދުވަހު، ދުވާ ޓްރެކް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް މަގުތައް އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް ބަންދުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2022-03-17 10:49:13