×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-17 13:17:29
ފުލުހުންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ޑިވެލޮޕްމެންޓް މަހާސިންތާ އަތޮޅުތެރޭގައި ބާއްވައިފި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަަސައްކަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް ގެންނަޖެހޭ ބަދަލުތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-14 14:52:13
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ދެމީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-14 11:51:58
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-14 11:14:57
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅުނު ފުލުހުން ހުވާކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅުނު ފުލުހުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ރޭ ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފުލުހުންނަށް ހުވާ ލައިދެއްވީ ސިވިލް ކޯޓުގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-13 11:32:14
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-13 11:27:02
ފުލުހުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ ޗެކް ބައުންސްގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ
ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަޙްޤީޤް ކުރަމުންދާ ޗެކް ބައުންސްގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ލ.ކަލައިދޫ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-13 10:24:03
ލ. މާވަށުގައި ނެއިބަރހުޑް ޕޮލިސްގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފި
ފުލުހުންގެ ނެއިބަރހުޑް ސަޕޯރޓް އޮފިސަރުންގެ ޚިދުމަތް ލ. މާވަށުގައި ތަޢާރަފުކޮށް ނެއިބަރހުޑް ސަޕޯރޓު އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތްތައް އެރަށުގައި ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން ނެއިބަރހުޑް ސަޕޯރޓު އޮފިސަރުންގެ ޚިދުމަތް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-11 19:24:07
އޮޕަރޭޝަން 21ގެ ނަމުގައި އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ރ. އަތޮޅުގައި ފަށައިފި
އޮޕަރޭޝަން 21 ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ރ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. ރ. އަތޮޅުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުވެފައިނުވާ ރަށްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެންފެށި މިއޮޕަރޭޝަންތަކަކީ،
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-11 17:30:14
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ދެމީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-11 17:07:46
ލ. މާވަށު ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ " ލާރން ޓު ސުވިމް" ޕްރޮގްރާމް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި
ލ. މާވަށު ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް ފަހެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ” ލާރން ޓު ސުވިމް” ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފިއެވެ. ޖަނަވަރީ 27ން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-10 22:10:31
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މ. މުލަކުގައި ކުރިިޔަށް ގެންގޮސްފި
ކުށްމަދުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، މ.މުލަކުގެެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-10 22:05:23
ފުލުހުންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސިމްޕޯޒިއަމް ބާއްވައިފި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މަަސައްކަތްތައް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށް ގެންނަޖެހޭ ބަދަލުތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފުލުހުންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަޝްވަރާތަކަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-10 18:56:57
ލ. އަތޮޅު ޕޮލިހާއި ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު ރިސޯޓާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ލ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާ ސިކްސް ސެންސަސް ލާމު ރިސޯޓާއި ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ އެ ރިސޯޓުގައި ކުރިއަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-10 16:50:53
ސީޕީ ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލުން ސިޓީ ގަރލްސް އާއި އައިއެސްޑީ ރަނިން ޖާގަހޯދައިފި
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ފައިނަލުން ސިޓީ ގަރލްސް އާއި އައިއެސްޑީ ރަނިން ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-10 16:43:50
ސީޕީ ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް: ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ޓީމުތައް ދަތުރުކޮށްފި
ޕޮލިސް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ސީޕީ ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޜަންގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލުން ދޫނިދޫ ކަސްޓޯޑިއަލް، އައިޑީ ކުލަބު، އައިއެސްޑީ، އީސީޑީ، ގަލޮޅު ޕޮލިސް، ޑީއީޑީ ކޭނައިން، އެސްއޯއާރުސީ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-09 20:56:54
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-06 16:44:27
ކ. މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ކ. މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ބިސާމް ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ޖަނަވަރީ 31ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-05 22:24:56
ސީޕީ ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާތައް
ޕޮލިސް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެންވާ ބާއްވާ ސީޕީ ކަޕް އިންޓަރ ޑިޕާޓްމަންޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގައި އިއްޔެ ވަނީ ތިން މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-03 15:08:13
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދ. މީދޫން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މާލެއިން ފުރައިގެން މީދުއަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-03 11:04:49
ތ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ބަލައިފާސްކޮށްފި
މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ތ. ހިރިލަންދު އާއި ވޭމަންޑުއާއި ކިނބިދޫގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ބަލައިފާސްކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-03 11:03:25
ތ. ހިރިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ތ. ހިރިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ބެލެނިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިރިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ފެބުރުވަރީ 01 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގައި ހިރިލަންދޫ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-03 11:02:13
ސީޕީ ކަޕް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފި
ޕޮލިސް ކުލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަަކު ބާއްވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅޭ އިންޓަރ ޑިޕާޓްމަންޓް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަށައިފިއެވެ. މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ ހެނދުނު އެފްއޭއެމް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-02-03 09:57:18
މާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންްޓުން މާލޭގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-01-31 22:42:28
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ދެމީހަކު ހޯދަނީ
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެމީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-01-31 22:22:46
ކުށް މަދުކުރުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތިމަރަފުށީގައި ފަށައިފި
ކުށްމަދު އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ތ. ތިމަރަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަށައިފިއެވެ. ޖަނަވަރީ 30 ވަނަ ދުވަހުން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-01-31 19:07:56
ވެމްކޯ ބަލިކޮށް ޕޮލިސް ކުލަބު ފައިނަލަށް
ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ކްލަބް ވެމްކޯގެ މައްޗަށް 3-1 ސެޓުން ކުރިހޯދައި ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޕޮލިސް ކްލަބުން ހޯދައިފި އެވެ. ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެތެރެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-01-31 18:54:42
ކިނބިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެއަތޮޅު އޮމަދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށްފި
ތ.ކިނބިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އެއަތޮޅު އޮމަދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. ޖަނަވަރީ 28 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި 2019 ވަނަ އަހަރު ކިނބިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އޮމަދޫގައި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-01-29 14:50:29
ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ބަލައިފާސްކޮށްފި
މަގުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި ދުއްވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ބަލައިފާސްކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-01-28 17:43:14
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާއި ގުޅިގެން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2019-01-28 17:38:00