×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-28 15:16:13
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-28 13:16:03
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް ދެމީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-28 10:00:12
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދަނީ
އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ބައެއް ތަކެތީގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުންދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މި ތަކެއްޗަކީ ހޮވައިގެން ގެނެސް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-25 14:45:25
ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ދަރަނބޫދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ފ. ދަރަނބޫދޫ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި މަހު 24 ވަނަ ދުވަހު ފ. އަތޮޅު ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ޕްރޮގްރާމްގައި،
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-25 11:52:59
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-25 10:48:11
މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ
މަތީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާއަކީ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުން ކުރަމުންދާ ތަހުގީގަށް ހޯދަން ބޭނުންވެ، ފުލުހުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްކަތުން
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-25 08:58:13
ކުލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕް: ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި
ކުލަބް މޯލްޑިވްސް ކަޕްގައި ޕޮލިސް ކުލަބު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. ރޭ ހުޅުމާލެ ރެހެންދި ސްކޫލު ކައިރީގައި އޮންނަ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ޕޮލިސް ކުލަބުން ކާމިޔާބުކުރީ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-24 12:00:10
މަގޫދޫ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ފ. މަގޫދޫގެ ވިޔަފާރިވެރިން ކުށުން ރައްކާތެރިކޮށް ސަލާމަތްކުރުމަށާއި އިތުރަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އެ ރަށު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި މަހު 22 ވަނަ ދުވަހު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-23 09:41:58
ކަމަދޫން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ބ. ކަމަދޫގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 20 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-22 14:55:49
ސައްހަނޫން ޓްރާންސްފަރ ސްލިޕެއް ފޮނުވުމަށްފަހު މުދާ ގެންދިޔަ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ
މަތީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާއަކީ ފިހާރައަކުން ވިޔަފާރިކުރުމަށްފަހު ފައިސަ ދެއްކިކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ސައްހަނޫން އިންޓަރނެޓް ބޭކިންގ ސްލިޕެއް ފިހާރައިގެ ނަންބަރަށް ވައިބަރ ކުރުމަށްފަހު މުދާ ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-22 11:53:39
ށ. ފޭދޫގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ށ. މިލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފޭދޫ ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ގުޅިގެން ފޭދޫ ރައްޔިތުންނާއި އެރަށު ސްކޫލު ދަރިވަރުން އަދި ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-21 12:58:33
ޓްރެފިކް ގަވާއިދަށް ދަރިވަރުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން ޓްރެފިކްގެ ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ދ. އަތޮޅު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-21 12:37:07
ފ. އަތޮޅު ޕޮލިހުން 'ޒިންމާ' ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި
ފ. ނިލަންދޫ ޕޮލިހުން އިސްނަގައިގެން ފ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 'ޒިންމާ' އިފްތިތާހު ކޮށްފިއެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-21 11:49:21
މަޑިފުށި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ސްކޫލް ތަކުގެ ދަރިވަރުން އެކި ކަންކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުވައި ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް ފުލުހުންނާއި ސްކޫލްތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ތ. މަޑިފުށި ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-18 11:56:50
މޯލްޑިވްސް ވިމެން އިން ޕޮލިސިންގ ކޮންފަރެންސް ބާއްވައިފި
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަންހެން އޮފިސަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން 'މޯލްޑިވްސް ވިމެން އިން ޕޮލިސިންގ' ކޮންފަރެންސް ބާއްވައިފިއެވެ. އިސްކަންދަރުކޮށީގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-16 16:19:43
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް ދެ މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ދެ މީހުން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-16 13:00:14
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނޮވެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިން ހުޅުވާލާފައިވީނަމަވެސް މިހާރު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-15 13:43:08
ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުޑަހުވަދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ދ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުންނާއި ކުޑަހުވަދޫ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން، ދ. އަތޮޅު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-15 12:55:07
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-15 12:47:03
ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކެލާ އަދި ހޯރަފުށީގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ހއ. ކެލާ އަދި ހޯރަފުށީގައި ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް، އެ ދެ ރަށުގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ރަށު ކައުންސިލް އަދި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-15 10:56:21
ޓުއަރިޒަމް ސެކްޓަރ ސެކިއުރިޓީ ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައި ކޮމިޝަން ގުޅިގެން ޓުއަރިޒަމް ސެކްޓަރ ސެކިއުރިޓީ ވޯކްޝޮޕެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ދަ މެރީނާ އެޓް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-14 17:06:44
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-14 12:26:28
މާލޭގެ ދެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓާއި ޑްރަގް އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މާލޭގެ ދެ ގެއެއް ބަލައިފާސްކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލާއެކު ހަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-14 11:03:11
ގެއެއްގެ ކުޑަދޮރެއް ހަލާކުކޮށްލައިގެން ވައްކަންކުރި މައްސަލައެއްގައި ދެމީހަކު ހޯދަނީ
މަތީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ދެމީހުންނަކީ 2021 އޮކްޓޫބަރު 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ހެންވޭރު ގެއެއްގެ ކުޑަދޮރު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ވައްކަން ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-14 10:44:26
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކުރުމަށް ހަތަރު މީހަކު ހޯދަނީ
ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ޙާޟިރުކުރެވިފައިނުވާ ހަތަރު މީހުން ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-09 13:05:12
މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވާން އަންގައި އިއުލާނު ކުރުން
ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހުށަހެޅި ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ، އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-09 10:58:44
ހުޅުދުއްފާރު ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ހުޅުވައި ފުލުުހުންގެ ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި
ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި ގާއިމުކުރި ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ހުޅުވައި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފިއެވެ. ހުޅުދުއްފާރު ޕޮލިސް ޕޯސްޓު ހުޅުވައި ދެއްވީ އެކަމަށްޓަކައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-06 20:47:36
ށ. ފޭދޫގައި ގާއިމްކުރި ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި
ލާމަރުކަޒީކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން ށ. އަތޮޅު ފޭދޫގައި ގާއިމްކުރި ޕޮލިސް ޕޯސްޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-06 13:10:59
ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޭޝަނުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގދ. ގައްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އަޕަރ ސައުތު އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފިއެވެ. މި ނޮވެމްބަރ
ޕޮލިސްލައިފް.އެމްވީ - 2021-11-06 12:31:58