×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އެމްޕީއެލްގެ 5 މުވައްޒަފަކަށް މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް، އެމް.ޕީ.އެލްއިން އެކުންފުނީގެ 5 މުވައްޒަފަކަށް މި އަހަރުގެ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެއެވެ. އެމް.ޕީ.އެލްގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-12 19:35:18
2 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 22 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފި
1 މާރޗްއިން 10 މެއިގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 22 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފައިވާކަމަށް ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް އިބްރާހިމް އަފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދާޚިލީ ސަލާމަތާއި ފަންނިއްޔާތާބެހޭ
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-12 19:11:41
ޖަނަވަރީން ފެށިގެން މެމްބަރުކަމުގެ މުސާރަ ނުނަގަން: ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރަކަށް ވީތީ އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ މުސާރަ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން ނަންގަވަމުން ނުގެންދަވާ ކަމަށް މަޖިލިހުގެ މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-12 17:34:16
ޤަތަރާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޒަމީރު މޫސާ ޒަމީރު ޤަތަރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އަދި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން އަބްދުލްރަހްމާން ބިން ޖާސިމް އަލް-ޘާނީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ޚާރިޖީ ވަޒީރު
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-12 17:28:47
"ހޯޕް އައިލެންޑް" ގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ކުށުގެ މާޙައުލަށް ހުށައެޅޭ ކުދިން ރީހެބިލިޓޭޓްކުރުމަށް ހަދާ "ހޯޕް އައިލެންޑް" ގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން، ދާޚިލީ ސަލާމަތާއި ފަންނިއްޔާތާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތައް ގުޅިގެން
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-12 17:23:42
65 އަހަރުން 75 އަހަރަށް؛ ރާއްޖޭގެ ކުރިމަގަށް މުހިއްމު ބަދަލެއް
އިސްރަށްވެހިންނަށް އޯގާތެރި ސަރުކާރަކަށް މި އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުޅުވުމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އިއްވެވި އެ މަނިކުފާނުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރުން
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-12 17:10:37
އެސްއީޒެޑްގެ ބިޔަ ދެ މަޝްރޫއެއް ދުބާއީ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި
އެސްއީޒެޑްގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ދެ މަޝްރޫއެއް ދުބާއީގެ މަޝްހޫރު ވިޔާފާރި ކުންފުނި، އިންޓަނޭޝަނަލް ފްރީ ޒޯން އޮތޯރިޓީ (އިފްޒާ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މީރުމާ ހޮޓެލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-12 16:08:21
ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން އަލުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަށައިފި
ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން އަލުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފަށައިފިއެވެ. ރަސްމީ ފާލަން ނުވަތަ "ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން" އަލުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-12 15:27:46
ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ބަލައިގަންނަނީ ޝުކުރުން ފުރިގެންވާ ހިތަކައިގެން: ނައިބު ރައީސް
ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ބަލައިގަންނަނީ ޝުކުރުން ފުރިގެންވާ ހިތްތަކަކާއެކުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަލްއުސްތާޛް ހުސައިން މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-12 12:49:00
ނަރުހުންނަކީ ކެތްތެރިކަމާއެކު އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ބައެއް: ވަޒީރު
ނަރުހުންނަކީ ކެތްތެރިކަމާއި ހިއްތަވަރާއެކު އެމީހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ބައެއްކަމަށް ޞިއްޙީ ވަޒީރު ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ނަރުހުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތަހުނިޔާ
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-12 12:42:46
ނުރައްކާތެރި ގޮވާ އެއްޗެހި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލުމާގުޅޭ ކޯހެއް ހިންގައިފި
ނުރައްކާތެރި ގޮވާ ކަހަލަ ބޮމާއި އެކްސްޕްލޯސިވް ތަކެތި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ނައްތާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޯހެއް 27 ސިފައިން ފުރިހަމަކޮށްފިއެވެ. މިކޯސް ހިންގާފައި ވަނީ، ބޭސިކް އެކްސްޕްލޯސިވް އޯޑްނަންސް
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-12 11:48:23
ޚިދުމަތުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ތިބެ ނަރުހުން އަދާކުރަނީ ޤައުމީ ވާޖިބެއް: ރައީސް
ޚިދުމަތުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ތިބެ ނަރުހުން އަދާކުރަނީ ޤައުމީ ވާޖިބެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރަމުންދާ ނަރުހުންގެ
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-12 11:40:31
ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޤަތަރަށް ވަޑައިގެންފި
ޚާރިޖީ ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޤަތަރަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ވަޒީރުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ، މިމަހުގެ 11 އިން 13 އަށް އެ ޤައުމަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެކެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން ޚާރިޖީ
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-12 10:49:13
11 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް؛ 3.7 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް 11 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާއިރު، މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާއި އަޅާ ބަލާއިރު އިތުރު އަދަދެއްކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-11 23:27:45
މަދީނާގައި ތައުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މަދީނާގައި ތައުލީމު ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު, މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން ކުރިއަށްދިޔައީ މަދީނާގައެވެ. ރައީސް އޮފީހުން
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-11 17:17:51
އުތުރު ތިލަފަޅުގައި މިހާރު އެއްވެސް އަސްކަރީ ބަޔަކު ނެތް: ޣައްސާން
އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ކުރިން އަސްކަރީ ބަޔަކު ތިބި ނަމަވެސް މިހާރު އެއްވެސް އަސްކަރީ ބަޔަކު ނެތްކަން ދިފާއީ ވަޒީރު ޣައްސާން މައުމޫން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-11 17:12:06
ހެލިކޮޕްޓަރުތައް އޮޕަރޭޓް ކުރަން އައީ ހެލިކޮޕްޓަރު އުފެއްދި ކުންފުނީގެ މަދަނީ މުވައްޒަފުން: ޒަމީރު
އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާ ވައިގެ އުޅަނދުތައް އޮޕަރޭޓުކުރަން ރާއްޖޭގެ ގާއިމުވެ ތިބި އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖެއަށް އައީ ހެލިކޮޕްޓަރުތައް އުފެއްދި ކުންފުނީގެ މަދަނީ މުވައްޒަފުން
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-11 16:38:36
ވެލިދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު، ޝިޔާމް ވޯލްޑްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނިއްވާލައިފި
ވެލިދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު، ޝިޔާމް ވޯލްޑްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނިއްވާލައިފިއެވެ. ނ. ވެލިދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުންދާ ވީޑިއޯއެއް މިއަދު ސޯޝަލް
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-11 16:13:13
ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ސިފައިން ފޮނުވާލެވިއްޖެ، އެއީ ރައީސްގެ ޙިކުމަތްތެރިކަން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ސަރުކާރާ ހަވާލުވިއިރު ރާއްޖޭގައި ތިބީ އިންޑިއާގެ 76 ސިފައިންކަމަށާއި، އެ އެންމެން މިހާރު ޤައުމަށް ފޮނުވާލެވިފައިވާކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ޣައްޞާން މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-11 14:23:17
5 މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ
5 މިލިއަން ގަސް އިންދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރުގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހު ފެށުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ތިމާވެއްޓާއި ހަކަތައާބެހޭ ވަޒީރު ޠާރިޤް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-11 13:20:14
ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯސް ފަށައިފި
ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހުގެ 29 ވަނަ ބެޗް މާފުށީ ޖަލުގައި ފަށައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މިއީ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-11 13:09:20
ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރު ބައިބައިކޮށްލަން ދޮގު ފެތުރިޔަސް އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ: ޢަބްދުއްރަޙީމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފައްދަން ބަޔަކު ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ފެތުރިނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެކަމަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ކޮންގްރެސް
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-11 13:03:16
އދ.ގެ ވޯޓާއެކު މިނިވަން ފަލަސްތީނަކަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބޭނެ
ފަލަސްތީނަށް އދ.ގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރުކަން ދޭން ރާއްޖޭން ކޯ ސްޕޮންސާކޮށްފައިވާ ގަރާރު އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުން މިރޭ ފާސްކުރުމުން އެ ކަމަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ، ފަލަސްތީނަށް މިނިވަންކަން ހޯދައިދޭން ރާއްޖޭން
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-11 09:40:43
އިސްރާއީލަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދެނީ ކޮން ގައުމުތަކަކުން؟
ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް އަނިޔާވެރި އިސްރާއީލުން ހިންގަމުންދާ ޤަތުލުއާންމުތަކާއި ނަސްލުހޭދުގެ ޖަރީމާގައި ގާތްގަނޑަކަށް 35000 އަށް ވުރެން ގިނަ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-11 00:37:37
އޮޕަރޭޝަން ކުރަނގި: ހިންމަފުށީގެ 532 ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު ނަގައިފި
ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު އެއްކޮށް، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެ ހޯދުމަށް ފަށާފައިވާ އޮޕަރޭޝަން "ކުރަނގި" ގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 532 ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-10 23:44:05
ފަލަސްޠީނަށް އދ. ގެ ފުރިހަމަ މެންބަރުކަން ދިނުމަށް އާންމު މަޖިލީހުން ނިންމުމަކީ ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއް: ރައީސް
އދ. ގެ ފުރިހަމަ މެންބަރުކަން ފަލަސްޠީނަށް ދިނުމަށް އާންމު މަޖިލީހުން ނިންމުމަކީ އެ ޤައުމަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ލިބިގެންދިޔަ ތާރީޚީ ކާމިޔާބީއެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-10 23:39:10
އދ. ގެ ފުރިހަމަ މެންބަރުކަން ފަލަސްތީނަށް ދޭން ފާސްކޮށްފި
އދ. ގެ ފުރިހަމަ މެންބަރުކަން ފަލަސްޠީނަށް ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފިއެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީހުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމުގައި، 143 ޤައުމަކުން ރުހުންދީގެންނެވެ. މި މައްސަލައިގައި
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-10 23:30:40
ޢުމްރާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މަދީނާއަށް ވަޑައިގެންފި
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނުގެ ޚާއްޞަ މެހެމާންދާރީގައި ކުރައްވާ ޢުމްރާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު މިއަދު މަދީނާއަށް
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-10 19:57:43
"މޮޅު މީހާއަކީ އިހުތިރާމް ކުރާ މީހުން، ފަހަތަކަށް ނުޖެއްސޭނެ"
ސިޔާސީ ގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ ފުރައްސާރައިން ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު އިބްރާހީމް ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަޒީރު ފައިސަލް އިނގިރޭސި ބަހުން ދެއްވަމުން
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-10 16:54:30
މަނަދޫ އަޒީގެ ޅެންހާރު: ފަހެ ކިހިނަކުން
ކުޑަކުދިންދުވަހަށް ކިޔޭނީ މަރްޙަބާ ފަހެ ކިހިނަކުން ކުޑަކުދިން ޣައްޒާގެ މަރަމުން އެހެރަދާއި ޘާލިމުން ރަޙްމުނެތް އަނިޔާތަކުން ދާއިރު ޝިކާރަވެ ކުޑަކުދިން ރަޙްމުހުރި އެއްވެސް ހިތެއް އެބަވޭތަ؟ ފެންނަން ޤައުމަކުން
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2024-05-10 14:17:31