×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު، މޯދީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވީ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 21:54:39
ބައެއްގެ އިޝާރާތަށް ކުޅުނީ ޑްރާމާއެއް، އަޅުގަނޑަށް ވުރެ ޔާމީނަށް ހެޔޮ އެދޭ މީހަކު ނުހުންނާނެ: ޣައްސާން
އެމަނިކުފާނު ހިމެނޭހެން ޕީޕީއެމްގެ ޓީމެއް ކ. ހުރައަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމުން މިއަދު ހިނގާ ދިޔައީ، ބައެއްގެ އިޝާރާތަށް ކުޅުނު ޑްރާމާއެއް ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނަށްވުރެ ރައީސް ޔާމީނަށް ހެޔޮ އެދޭ މީހަކު ނުހުންނާނެ
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 21:45:12
"އަންނާނެ ތީރެއް އުންޑައެއް ފެނިގެން އަމާޒުވެގެން މެޔަށް ގަންނާކުރެއްވި ބިރުން ފިލަންދާ މީހަކަށް މަ ނުވާނަމޭ"
"އަންނާނެ ތީރެއް އުންޑައެއް ފެނިގެން އަމާޒުވެގެން މެޔަށް ގަންނާކުރެއްވި ބިރުން ފިލަންދާ މީހަކަށް މަ ނުވާނަމޭ" ވިދާޅުވެ، ރައީސުޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އެޑްވައިޒަރ. އަދި ޕީއެންސީގެ ޗެއަރމަން
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 21:29:09
ޗައިނާގެ ފަރސްޓް ވައިސް ޕްރިމިއަރ ދެއްވީ، އަބަދުވެސް ދިވެހިރާއްޖެއާއެކު ބަދަހި ގުޅުމެއް ބާއްވަވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ކޮޕް 28 ކޮންފަރެންސްގައި ޗައިނާއިން ބައިވެރިވި މަތީ ފެންވަރުގެ ވަފުދުގެ އިސްވެރިޔާ، ޗައިނާގެ ފަރސްޓް ވައިސް ޕްރިމިއަރ ޑިންގް ޝުއެޝިއެންގް އާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 20:55:14
ކަރަންޓުގެ %33 އުފައްދައިދޭނެ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް؛ ރައީސް އެދިވަޑައިގަތީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގެ އެހީތެރިކަމަށް
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ 33 އިންސައްތަ އުފައްދައިދޭނެ އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ނިޒާމެއް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޤާއިމުކުރުން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 20:51:46
ރައީސް، ކޮޕް28 ކޮންފަރެންސްގެ ހަވާސާގައި، ސްރީލަންކާގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ގެ ހަވާސާގައި، ސްރީލަންކާގެ ރައީސް
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 19:11:49
މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައިލެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީއަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން ހުޅުވާލައިފި
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު އަދި މާލޭގެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 3 ދާއިރާއެއްގެ މެންބަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަންގައި ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 16:31:20
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްގެފާނު ޗާލްސް ތިން ވަނަ އާއި ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ގެ ހަވާސާގައި، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްގެފާނު، ޗާލްސް ތިން ވަނަ އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 16:23:00
މާލޭގެ ކޮންމެވެސް އެއް މިސްކިތެއްގައި އިނގިރޭސި ބަހުން ޚުތުބާ ކިޔުމާއިމެދު އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި
ރާއްޖޭއަކީ ވަރަށް ގިނަ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމަކަށްވުމާއެކު، މާލޭގެ ކޮންމެވެސް އެއް މިސްކިތެއްގައި އިނގިރޭސި ބަހުން ޚުތުބާ ކިޔުމާއިމެދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 16:13:55
ނުރުހުންވި މަސްވެރިޔާގެ ސިޓީއަށް ވަޒީރުގެ "ކޫލް" ޖަވާބެއް
މަސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ބަޔާންކޮށް މަސްވެރިއަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސިޓީއެއް އާންމު ކުރުމާއެކު، ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެސް މި ވަގުތު އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވައިގެން އަވަސް
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 15:05:47
ފަޤީރުންގެ ދަފްތަރުގައި ތިބި މީހުންގެ ހާލަތު ދެނެގަންނަ ފޯމް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި
ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަންނަ ފޯމް ހުށައެޅުމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވުޒާރާއިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެ ވުޒާރާއިން ހާމަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުން
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 14:37:01
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް އާބަންކޯގެ އިވެންޓެއް ބާއްވަނީ
އާބަންކޯގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ފަންޑް ރައިޒިންގް އިވެންޓެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ. އެ ކުންފުނިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، މި އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 14:30:58
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ގައުމިއްޔަތު ދަސްކޮށްދޭނެ މަގު ހަމަޖައްސަވާނަން: ރައީސް
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އިސްލާމްދީނުގެ ސައްހަ މައުލޫމާތާއި، ދިވެހި ގައުމިއްޔަތު އުނގަންނައިދެވޭނެ މަގު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެ މަނިކުފާނު
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 09:31:47
ޤިޞާސް ފަދަ ޝަރުޢީ މައްސަލަތަކުގައި، ޑީއެންއޭއަކީ ބުރަދަން ދެވިދާނެ ގަރީނާއެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި
ޤިޞާސް އަދި ޙައްދު ފަދަ ޝަރުޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޑީއެންއޭއަކީ އެއަށް ބުރަދަން ދެވިދާނެ ހަރުދަނާ ގަރީނާއެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ޑީއެންއާ މެދު އުފެދިފައިވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބު، ވެސްޓްޕާކް
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 09:24:22
ޕާކިސްތާނުގެ ފާމިކްސް ލެބޯރެޓަރީސް ކުންފުނި، ބޭންކޮށް އެކުންފުނީގެ ބޭސްތައް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި
ޕާކިސްތާނުގެ ފާމިކްސް ލެބޯރެޓަރީސް ކުންފުނި، ރާއްޖޭގައި ބޭންކޮށް އެކުންފުނީގެ ބޭސްތައް ވިއްކުން މަނާކޮށްފިއެވެ. އެގޮތަށް ނިންމީ، ފާމިކްސް ލެބޯރެޓަރީސް ކުންފުނި ބޭންކޮށް އެކުންފުނިން އުފައްދާ ބޭސް ރާއްޖެ
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 09:10:47
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ، ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދިނުމާއި ދިވެހިންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރުން: ރައީސް
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކަށް ވާނީ ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދީ، ދިވެހިންގެ މަސްލަހަތު އިސްކުރުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ޔުނައިޓެޑް
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 09:04:15
އެއް ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ވިއްކޭ މުއްދަތު އިތުރުކުރައްވައިފި
ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންދޭ ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަލުން ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ލިސްޓް އަލުން ކަނޑައެޅުއްވީ
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-12-01 08:52:33
ސަރުކާރު ވުޒާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 19:53:50
މާދަމާއިން ފެށިގެން އެއް ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން މަނާ
މާދަމާއިން ފެށިގެން އެއް ލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި އުފެއްދުން މަނާ ވާނެއެވެ. މި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހުނީ، ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 18:36:55
ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި 3 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ
ނ. މަނަދޫގައި މަރާލާފައި އޮތްވާ ފެނުނު ނައީމާ މޫސާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި 3 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 16:55:20
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ "ހަފުތާ 14″ އަށް އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަފީރުގެ ތަޢުރީފު
ރާއްޖެއަށް މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ސަރުުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ "ހަފުތާ 14″ އަށް އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 16:48:54
ބައްސާމް ވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއަށް ޚިޔާނަތްތެރިވެފައި، ދަޢުވާ ކުރާނަން: ޕީޖީ
އެފްއޭއެމްއަށް ފީފާއިން ދޭ ފައިސާއަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ފައިސާ ކަމަށާއި، އެ ފައިސާއަށް އޭނާ ޚިޔާނަތްތެރިވެފައި ވުމުން، އޭނާގެ މައްޗަށް މި ހަފްތާގައި ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވާނެ ކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނަރަލް
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 16:40:29
ޤައުމަށް މިއަދު އަލިކޮށްލި އަލިގަދަ ޝަޚްޞިއްޔަތު
2023 ނޮވެމްބަރ 17 ވަނަ ދުވަހު، އިރު މެދުންތިރިވެ، ހަވީރަށް ފިނިކަން ލިބެންފެށި ވަގުތެވެ. މާލޭގެ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް، ހިނިތުންވުން ގެނުވާލި ވަގުތެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަލިއްޔުލްއަމްރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 14:30:47
ވޯޓު ލީ "ހުސްގޮނޑިކޮޅަށް"ތަ؟ ވޯޓުލީ ރައްޔިތުން ގަމާރުންނަށް ހެދީތަ؟
ޖަލު ހުކުމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަދިވެސް މިނިވަންވެޑައިނުގެން ހުންނެވުމުގެ ޒިންމާ މިހާރު ނަންގަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުކަމަށް،
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 09:40:29
ތުރުކީއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމުގެ އައު ބާބެއް، ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ތުރުކީއަަށް ކުރެއްްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅަކީ ދެޤައުމުގެ ގުޅުމުގެ އައު ބާބެއް ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެކަމަަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރމ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 06:00:01
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކޮޕް28 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-30 05:46:43
ހުޅުމާލޭގައި އާބާދީ އިތުރުވަމުން ދިއުމަކީ، މާލޭގައި ހިންގަމުން ދިޔަ ސީއެޗްއެސްއީ ބަންދުކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން: ވަޒީރު
ހުޅުމާލޭގައި އާބާދީ އިތުރުވަމުން ދިއުމަކީ، މާލޭގައި ގިނަ ދުވަސްވަންދެން ހިންގަމުން ދިޔަ ތައުލީމީ މަރުކަޒު ބަންދުކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިސްމާއިލް ޝަފީއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-29 22:08:55
ޓީޗިން ކޯސްތައް އޮންލައިންކޮށް ހިންގޭ ގޮތަށް ނެރުނު އަމުރު ރަނގަޅު: ސުޕްރީމް ކޯޓް
ރާއްޖޭގައި ޓީޗިން ދާއިރާގެ ކޯސްތައް އޮންލައިން ކިޔަވައި ނުދެވޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ) އިން ހެދި ގައިޑްލައިނަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް ހައި ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ސުޕްރީމް
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-29 21:56:25
ޖަމީލުގެ ރާގު ބަދަލުކޮށް، ޕީޕީއެމް މެންބަރުން ލަންބަން މޮޅު އުކުޅެއް؛ "ޕީއެންއެފްއަކީ ސަރުކާރު ދިފާޢުކުރާ އައްޑަނަ"؟
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރުމަށް "މޭ އައްޑަނަ" އަކަށް ނަގާނީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް)
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-29 21:47:30
ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ވަޒީރު ރަމީލާ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ
ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދެއްވުމަށް، މިނިސްޓަރ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ ޑރ. އައިޝަތު ރަމީލާ ރާއްޖެއަށް ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން އެކަމަނާ ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ.
ފިޔައޮންލައިން.ކޮމް - 2023-11-29 17:58:44