×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓު އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރަނީ
މާލޭގައި އެންމެ ކާރޫބާރޫ ބޮޑު ސަރަޙައްދު ގައި ހުންނަ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓު ރޯދަމަސް ނިމުމާއެކު އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-26 23:08:40
މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ބޮޑެތި ޕާކްތަކަށް ހިލޭ ވައިފައި ދޫކުރަން ފަށައިފި
މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ އާއްމުން އެއްވެ އުޅޭތަންތަނަށް ދިރާގުން ހިލޭ ވައިފައިގެ ޚިދުމަތް ދޭންފަށައިފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްރަނި ބަގީޗާއާއި އެހެނިހެން ޕާކުތަކާއި އާއްމުން އެއްވެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-26 14:38:20
“އަންހާރު 1440” ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަށައިފި
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ހޮލީ ޤުރުއާންގެ ފަރާތުން އެ އިންސްޓިޓިއުޓް ވުޖޫދުވީއްސުރެ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަމަޟާން މަހު ބާއްވަމުން އަންނަ ޤުރުއާން މުބާރާތް “އަންހާރު 1440” މިއަހަރު ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-25 17:24:05
ވަޅިޔާ، ސަމުސަލާ، އިސްކުރު އަނބުރާ ކަށިގަނޑާއި އަދިވެސް އިތުރު އާލަތްތަކެއް މީހެއްގެ ބަނޑުން ނަގައިފި
ބަދިގޭގައި ގެންގުޅޭވައްތަރު ( ކިޗަންނައިފް ) ވަޅިޔަކާއި، 8 ސަމުސަލާ، އިސްކުރު އަނބުރާ 2 ކަށިގަނޑަކާއި ދަތްއުނގުޅާ 2 ބުރުހާއި، ދޮރުފަތުގައި ހަރުކުރާވައްތަރުގެ އަތްގަނޑުލީ ތަޅެއްގެ ބައެއް ، މީހެއްގެ ބަނޑުތެރެއިން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-25 15:15:02
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 14 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިފި
ރާއްޖެއަށް ފޮނުވަން އުޅުނު ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އިންޑިއާގެ ފުލުހުން އަތުލައިގެންފިއެވެ. އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ބޭރުކުރަން އުޅުނު 14 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-25 13:50:02
މާދަމާ ރެއިން ފެށިގެން ރަމަޟާން މަސް ނިމެންދެން ޖަމާޢަތުގައި ދަމުދަނަމާދު ކުރަންފަށަނީ
މާދަމާރެއިން ފެށިގެން ރަމަޟާން މަސް ނިމެންދެން ޖަމާޢަތުގައި ދަމުދަނަމާދު ކުރަންފަށާނެކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީޏް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދަމު ނަމާދުކުރަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮންމެ ރެއަކުވސް މެންދަމު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-24 23:34:47
ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް – ވައިބަރ ސްޓިކަރ ބޭނުން ވަރަކަށް، އެންމެ 19 ރުފިޔާއަށް!
ދިވެރާއްޖޭގެ މުވާޞަލަތީ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ދިރާގުން ބޭނުންވަރަކަށް ޑައުންލޯޑް ކޮށްލއެވޭ ގޮތަށް ވައިބަރ ސްޓިކަރސެޓެއް ލޯންޗް ކޮށްފިއެވެ. ފަސޭހަކަމާއި އެކު ބޭނުން ކޮންމެ ވައިބަރ ސްޓިކަރ ޕެކެއްވެސް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-24 11:31:50
ނާރެސް ރޯދަ ބަދިގެ: ޗިކަން ބްރޮކްލީ ސެލަޑް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަމީހުންނަކީ ކެއުމުގައި ރަގަޅު ބާވަތްތައް ހިމަނައިގެން ސިއްޙަތަށް ރައްކާތެރިވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނެވެ. ދިވެހިންގެ ކެއުމުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި ތަރުކާރީގެ ކޮންމެވެސްބާވަތެއް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-23 23:40:34
ފުލުހުންނާ، ސިފައިން ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ތަމްރީނުތައް ނިންމާލައިފި
ފުލުހުންނާ، ސިފައިން ގުޅިގެން ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަމްރީނުތައް ނިންމާލައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފްއިން ވިދާޅުވީ ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކުގައި އެ ތަމްރީނުތައް މިއަދު ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-23 10:53:33
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް – ކުޅުޖެހުން މަނާކުރުމުގެ ކުރިން ކުރަންހުރި ކަންތައް ކުރައްވާ !
މާލޭ ސިޓީގެ މަގުމައްޗަށް ކުޅުޖެހުން، މާލޭ ސިޓީގެ މަގުމަތީގައި ބިޑި، ސުއްޓާ، ސިގިރޭޓް، ގުޑުގުޑާ ބުއިން މަނާކުރުން! މިހިރީ މީގެކުރިން ޔޯލަކޮށްވެސް މީހަކު ދައްކާނުލާ ފާޑުގެ ވާހަކަތަކެވެ. އެކަމަކު މިއަދު އަޑުއިވެމުން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-23 09:23:49
އޯގާވެ ބަސް ބުނެލާތޯ
މޫދުގެ ރާޅުތައް އަހަރެންގެ ފައިގައި ބީއްސަމުން ދިޔައީ އުފާވެރި އިހުސާސްތައް ގެނުވަމުންނެވެ. މަޑު ވައި ރޯޅިއަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގައި ބީހެމުން ދިޔައީ އުފަލާއި އެކުގައެވެ. އެ ހަމަ ހިމޭން މާހަލުގައި އަހަރެން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-22 22:08:54
ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު، ފުލުހުން ފާސްކުރަނީ
ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި، މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ދުއްވާ ކަނޑުއުޅަނދުތައް ބަލާ ފާސްކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިއީ މެރިން އިންވެސްޓިގޭޝަން ޔުނިޓާއި މެރިން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-22 16:46:16
ބަދުރު ހަނގުރާމައިގެ ހަނދާންތައް
މިއަދަކީ މުސްލިމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރި ހަނގުރާމަކަމަށްވާ ބަދުރު ހަނގުރާމަ ކުރި ދުވަހެވެ. އެއީ ހިޖުރައިން 2 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހެވެ. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެހަނދާންތައް އާ ކުރަމުންދާއިރު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-22 10:57:03
ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީނުތަކަކީ ޚާއްސަ މައުލޫމާތެއް ލިބިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީނުތަކެއް ނޫން – ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު
ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ތަމްރީނުތަކަކީ ޚާއްސަ މައުލޫމާތެއް ލިބިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ތަމްރީނުތަކެއް ނޫންކަމަށާއި، މި ތަމްރީނުތަކުގެ ބޭނުމަކީ ހާދިސާއެއް ދިމާވުމުގެ ކުރިން ދުރާލާ ތައްޔާރުވެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-22 09:33:51
މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ނޯވޭއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި
ނޯވޭގެ ވެރިރަށް އޮސްލޯގައި ކުރިއަށް ދާ “އެންޑިންގ ސެކްޝުއަލް އެންޑް ޖެންޑަރ-ބޭސްޑް ވަޔަލެންސް އިން ހިއުމެނިޓޭރިއަން ކްރައިސިސް” ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ގޮތުން ނޯވޭ ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-22 00:33:43
ދިރާގާއި ސެމްސަންގް ގުޅިގެން “ރޯދަމޮމެންޓްސް” – ފޮޓޯއެއް ޝެއާރ ކޮށްލައިގެން ފޯނެއް ހޯއްދަވާ!
ދިރާގާއި ސެމްސަންގް ގުޅިގެން ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި “ރޯދަމޮމެންޓްސް”ގެ ނަމުގައި ފޮޓޯ ކޮންޓެސްޓެއްވަނީ ފަށާފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ދިރާގުން އިންސްޓަގްރާމްގައި އެކަނި ކުރިއަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-21 21:47:15
މާވަށު ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބިލްގެ ލޯގޯ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް ހުޅުވާލައިފި
ލ. މާވަށު ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރޭ ރަންޔޫބިލްގެ ލޯގޯ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ހުށައަޅާ ލޯގޯތަކުގެ ތެރެއިން 1 ވަނަ އަށް ހޮވޭ ލޯގޯއެއް ރަންޔޫބިލްގެ އެކިޙަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-21 09:40:29
އެމެރިކާގެ ފިއްތުންތަކުގެ ސަބަބުން ވާވޭ މާޔޫސް ކޮށްލައިފި
ސްމާޓް ފޯނު އުފެއްދުމުގައި ދުނިޔޭގެ ލީޑިން ކުންފުނީގެ މަޤާމަށް އެރުމަށް ފައިވިއްދަމުން އަންނަ ޗައިނާގެ ކުންފުނި ، ވާދަވެރި ވާވޭއާއި މެދު އެމެރިކާއިން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ގޫގުލްއިން އެޅި ހަރުކަށި
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-20 23:51:13
ކަރުނަ (އެއްވަނަބައި)
ހަނދުގެ އަލިވަރު ހިތާ ކުޅެލަނީ އިންތިހާއަށެވެ. އެހާވެސް ޗާލެވެ .އޭގެ އަލިވަރު އަހަރެންގެ ހިތާ ކުޅެލީ އެހާވެސް ފަސޭހަކަމާ އެކުއެވެ. ހަނދުގެ ވިދުމަށް ބަބުޅާ ތަރިތަށް އިޖާބަދޭލެއް ފުރިހަމަކަމާއެވެ. އެހާވެސް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-20 23:24:23
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަހްނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ސްކޮޓް މޮރިސަންއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ މެސެޖެއް ފޮނުއްވައިފިއެވެ. އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ބޮޑުވާޒިރަށް ރައީސް ތަހްނިޔާ ވިދާޅުވީ އެޤައުމުގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-20 16:39:30
ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ލަންކާ އެމްބަސީ ކައިރީގައި އެސްއޯ ފުލުހުން ޑިއުޓީކުރަންފަށައިފި
ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ލަންކާ އެމްބަސީ ކައިރީގައި އެސްއޯ ފުލުހުން ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ޕީއެސްއެމް ނިއުސްއަށް މިއަދު ވިދާޅުވިކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ލަންކާ އެމްބަސީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-20 14:18:23
ޕަވަޕޮއިންޓުގައި ޤުރްއާން މުބާރާތެއްގެ ސުވާލުތައް ހަދާނެ ފަސޭހަގޮތެއް ބޭނުންތޯ ؟
މިހާރަކަށް އައިސް ބޭއްވޭ ގިނަ ޤުރްއާން މުބާރާތްތަކުގައި މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ކިޔަވަންޖެހެނީ ސްކްރީނަކުންނެވެ. ސްކްރީނުގެ ކައިރީ އިށީނުމާއެކު ސްކްރީނުން ފެންނަން ހުންނަ ނަންބަރުތަކުން ނަންބަރެއް ނަގަން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-19 15:27:39
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކިބާވަތުގެ އަނިޔާގެ 113 މައްސަލަ އެޕްރީލް 2019ގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވޭ – ޖެންޑަރ
އެޕްރީލް 2019ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ޖުމުލަ 206 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވާއިރު އޭގެތެރެއިން 113 މައްސަލައަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-19 14:27:08
ކޮޅުވެއްޓީގައި މަރުވެފައި އޮއްވާފެނުނީ ކެޕްޓަން
ލ.މާވަށް ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ކޮޅުވެއްޓި ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އެ ކޮޅުވެއްޓީގެ ކެޕްޓަނެވެ. މަރުވެފައި އޮތްވާ ފެނުނީ ބ.އޭދަފުށީ ގުލިސްތަނުގޭ އުމުރުން 59 އަޙްމަދު ނަސީމެވެ. ފުލުހުން ބުނީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-19 10:47:56
ތަފާތު
އެއްދުވަހަކު އަމީގެ މަންމަ ވަރަށް މީރުކޮށް އައިސްމައިލޯ ތައްޓެއް ގިރައިގެން އައިސް އެނާގެ ދަރިފުޅު އަމީއަށް ދިނެވެ. އޭނާ އެތައްޓަށް ބަލާލުމަށްފަހު ބުންޏެވެ. “މަންމާ! މިއެއް ނުބޯނަން…. މި މީރެއް ނުވާނެ…”
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-18 22:38:02
މަސައްކަތްތެރި އަޒުމީރު – ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ނަމޫނާއެއް
މިއަދު ގިނަބައެއްގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް ނުވަތަ ޝަކުވާއަކަށް ވެފައިވަނީ މިއަދު ސްކޫލް ނިންމާފައި މުޖުތަމަޢުއަށް ނިކުންނަ ގިނަކުދިންނަށް ދިރިއުޅުމުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ނުވަތަ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-18 22:28:59
ޕާޓީތަކުގެ ކައުންސިލާއި ލީޑަރޝިޕުން 30 އިންސައްތަ އަންހެންނުނަށް ޚާއްސަ ކުރަނީ
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާ އުސޫލު އެއްކޮށް ބަދަލުކުރުމަށާއި، އަދި ޕާޓީތަކުގެ ކައުންސިލާއި ލީޑަރޝިޕުން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-18 14:48:01
ނާރެސް ރޯދަބަދިގެ: ލެމަން މެރައިން ޗީޒް ކޭކް
ޗީޒް ކޭކަކީ ވަރަށް ރަހަމީރު ގިނަބަޔަކަށް ކާލަން ކަމުދާ އެއްޗެއްކެވެ. މިއީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އެކި ހިސާބުތަކުގައި ނުވަތަ އެކި ޤައުމުތަކުގައި އަޅާކޭކެކެވެ. ނަމަވެސް އެބަޔަކަށް އެންމެ މީރު ވާނެގޮތަކަށް އެއަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-18 09:39:29
މާފަރު އެއަރޕޯޓްގެ ޚިދުމަތް އޮގަސްޓް މަހު ތެރޭގައި ފަށާނެ – މިނިސްޓްރީ
ނ.މާފަރު އެއަރޕޯޓާއި، ށ.ފުނަދޫއެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓުމަހުގެ ތެރޭގައި ޢާއްމު ދަތުރުތައް ފަށާނެކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޒުހައިރު ވިދާޅުވީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-17 10:53:13
އީސީ ޝަރީފް އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފް އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވަން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕީއެސްއެމްނިއުސްގެ “އެކްސްކުލޫސިވް”އަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-05-16 23:50:42