×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ސަދަރން މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އަންނަމަހުގެ 1 ން 3 ށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސަދަރން މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން އަދި ޓައިޓެން މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އިންތިޒާމުކުރާ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-23 12:12:11
ޖޭޕީގެ އިސްމަޤާމްތަކަކަށް ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުކޮށްފި
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިސްމަޤާމްތަކަކަށް ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. އެގޮތުން ރޭ ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ 131 ވަނަ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި އެޕާޓީގެ ނައިބް ރައީސަކަށް އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވަނީ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރަޖިސްޓްރާރ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-23 08:23:24
ކަކުލުގައި ރިއްސާނަމަ މިއޮތީ މުޖައްރިބު ފަރުވާއެއް!
އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހެދި ދާއިމީ ބައްޔަކަށް ކަކުލުގައި ރިއްސުން ވެފައިވާ ގިނަބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވާކަމީ ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތެކެވެ. އެފަދަ ބޭފުޅުންގެ އިޙްސާސްތަކަކީ އެފަދަ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-22 21:26:24
ސާއިދު ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި
ދިހަވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގެ އެތުލެޓިކްސްގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ސާއިދު ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-22 13:59:43
ގޫގުލް ޑިކްޝަނަރީ ، ވަރަށް ސަޅި (އެކްސްޓެންޝަން) އެއް!
ތަފާތު ބާވަތްބާވަތުގެ އިންޓަރނެޓް ބްރައުޒާތައް ފަސޭހަކަމާއެކު އޮންލައިންކޮށް ހިލޭ ލިބެންހުރެއެވެ. އެކިމީހުން ބޭނުންކުރާނީ އެކި ބްރައުޒާއެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަބަޔަކު އަދިވެސް މައިކްރޯސްފްޓްގެ ބްރައުޒާ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-22 09:32:37
ޤައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމަށް ރައީސް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް، އައިއޯއައިޖީގައި ވާދަކޮށް ޤައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ޓީމް ގޯލްޑް މެޑަލް ކާމިޔާބު ކުރުމާއި ގުޅިގެން ޓީމްގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށާއި، އޮފިޝަލުންނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-21 23:42:52
ހިބަރު ވަދަށް ބަނޑު ދަމާލުން، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގައި ވީ އެންމެބޮޑު ޚިޔާނާތް!
މިފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އެންމެ މަސްހޫރު އެކައްޗަކީ ހިބަރުވަދެވެ. ސިޔާސީ މަސްރަހުގަ މިވަގުތު ލީޑުކުޅުއްވާ ބޭބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުންނަމަ، ސިޔާސީ ތަރިންގެ މެދުއުޑުގައި އެންމެ ގަދަޔަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-21 19:54:07
ރައްޔިތުން ބޭނުންވާނީ ސިޔާސީ ބަދަލުހިފުމަކަށްވުރެ ތަރައްޤީއެވެ.
ކޮންމެ ޤައުމެއްގައިވެސް ރައީސުންނަކީ ވަރަށް ގިނަރައްޔިތުންގެ އިޙްތިރާމާއި، ލޯބި ލިބިގެންވާ ބައެކެވެ. އެހެނީ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބު ކުރެވޭނީ ހަމަގައިމުވެސް އެޤައުމެއްގެ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ މެޖޯރިޓީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-21 08:52:52
މޮރިޝަސްގެ ވަގުތީ ރައީސާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
މޮރިޝަސް ސަރުކާރުގެ ދަޢުވަތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު މޮރިޝަސްއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި، އެޤައުމުގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-20 19:42:16
އޮޑިޝަނަށްފަހު ލަންދޫ ސްކޫލުގެ މަދަޙަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށަނީ.
ލަންދޫ ސްކޫލުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މަދަޙަ މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ލަންދޫ ސްކޫލުގެ މަދަޙަ މުބާރާތް މިފަހަރު ކުރިޔަށްދަނީ މިދިޔައަހަރުގެ މަދަޙަ މުބާރާތާއި މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-20 13:47:45
ހުޅުމާލޭގެ ތަފާތު 6 ތަނެއް ވިޔާފާރިއަށް ހުޅުވާލަނީ
ރެނާޓަސްއާއި ސެންތްރޯ މޯލް ހިމެނެހޭހެން ހުޅުމާލޭގެ ތަފާތު ހަ ތަނެއްގައި ވިޔަފާރި ފެށުމުގެ ފުރުސަތު އެޗްޑީސީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ހައުސިން ޑިވެޕޮލްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން، އެޗްޑީސީން ވަނީ 6 ތަނެއްގައި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-20 09:12:34
އޯލެވެލް ގަދަ ދިހަޔަކަށް އެވޯޑް ދިނުން ސެޕްޓެމްބަރ 12 ގައި
މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖީސީއީ އޯލެވެލްގެ ގަދަ ދިހައެއްގައި ހިމެނުނު ދަރިވަރުންނަށް އެވޯޑުދިނުމަށް ބާއްވާ ޚާއްސަ ޖަލްސާ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-19 18:24:47
ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރިކަން ލިބިގަންނާށެވެ.
ހުކުރުދުވަހުގެ މާތްކަމާއި، ބަރަކާތްތެރިކަން އެނގެނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކިތަންމީހުންނަށް ބާވައެވެ. މި ބަރަކާތްތެރި ދުވަހު ގެ މާތްކަމާއި، ހެޔޮ ދަރުމައަށް ވިސްނައި ނުލައި އެއްބަޔަކު ދުނިޔަވީ މަސައްކަތާއި،
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-19 07:17:50
އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލް މާފަރަށް ބަދަލުކުރަނީ
ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލު ނ.އަތޮޅު މާފަރުގައި އަލަށް ތަރައްޤީކުރާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭކަމަށް އެ ސްކޫލު ހިންގާ އޭޝިއަން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-19 00:17:06
ބަނޑު ހިކޭނަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ މިއޮތީ!
ބައެއް މީހުންނަކީ ޢާއްމުގޮތެއްގައި ބަނޑު ހިކިފައި ބޮޑުކަމުދާން އުނދަގޫވެ އެކަމުގައި ދަތިތަކެއް ތަޙައްމަލު ކުރަންޖެހިފައިވާ މީހުންނެވެ. މިކަން ދިމާވަނީ ހަމައެކަނި ދޮށީ ޢުމުރުގެ މީހުންނަށް އެކަންޏެއްނޫނެވެ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-18 19:32:23
އިސްލާމު ދީނުގެ ދިފާއުގައި ދިވެހިން
ހަމައެކަނި އިސްލާމުދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމުގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއް ކަންކަމަށް ބަލައިލާނަމެވެ. • މީހުންއުޅޭ ރަށް ރަށުގައި ރާ ވިއްކުން: މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގައި ރާ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-18 17:40:00
އުތުރަށް ވަރަށްބޮޑަށް މޫސުން ގޯސް ، ސަމާލުވޭ
ރާއްޖޭގެ އުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މޫސްނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެ ބައެއްރަށްރަށުގައި ފެންބޮޑުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އަދި ވައިބާރުވުމާއި ކަނޑު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-18 10:05:59
“ޖާރނީ ޓު ދަ ސަނީ ސައިޑް” ގެ އަސަރުކޮށްފި، އިންޑިއާއިން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު ދެގުނައަށް
އިންޑިއާއިން އަންނަ ފަތުރުވެރިން 2 ގުނަ އިތުރުވެފައި މިވަނީ އިންޑިއާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް އެގޮތުން އެމްއެމްޕީއާރުސީން “ޖާރނީ ޓު ދަ ސަނީ ސައިޑް” ގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-17 22:13:49
ޖުލައި 28 އާއި، އޮގަސްޓް 15 ބަންދުވާނެ
މިހނގާ ޖުލައި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހާއި، އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 15 ވަނަދުވަސް ސަރުކާރު ރަސްމީ ބަންދުދުވަސްތަކުގެ ތެރެއަށް އިތުރުކުރައްވައިފިއެވެ. ޖުލައިމަހުގެ 28ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-17 16:18:44
ދީބާޖާ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުން ހައްލުކުރަނީ
އުތުރު ޕްރޮވިންސްގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެންމެފުރަތަމަ ސަރުކާރުން ޙަވާލުކުރެއްވި ކުނފުނި ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމާއި ގުޅިގެން،
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-17 12:18:13
ކުންފުނިތަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ސާފު ފައިދާ އިތުރުވެއްޖެ
ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ސާފު ފައިދާ އިތުރުވެއްޖެއެވެ. ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ޚާލަތު ބަޔާންކޮށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-16 22:51:32
ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް 20 ސެޕްޓެމްބަރ ގައި!
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ ހަމައެކަނި ދުވުމުގެ އިވެންޓްކަމުގައިވާ ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާނެކަން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-16 13:49:24
ސީލައިފަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުންނަށް ދައުލަތުން ބަދަލުދެއްވަނީ
ހުޅުމާލޭގައި 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ސީލައިފްއާ ހަވާލުކުރުމުން ފްލެޓް އަޅަން ބުކިން ފީގެ ގޮތުގައި އެކުންފުނިން ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމުން ގެއްލުންވި މީހުންނަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-16 12:05:10
ޖޭއެސްސީއަށް އާންމުންގެ ތެރެއިން ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ޖުޑީޝަލްސް ސާރވިސް ކޮމިޝަން، ޖޭއެސްސީއަށް އާންމުންގެ ތެރެއިން ޢައްޔަންކުރާ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ޖޭއެސްސީއަށް ޢާންމުގެ ތެރެއިން މެންބަރަކު ޢައްޔަންމިކުރަނީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-15 22:50:50
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއްރަށްރަށަށް ދަނީ އުދައަރަމުން – ޑިޒާސްޓަރ
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއްރަށްރަށަށް ދަނީ އުދައަރަމުން ކަމަށާއި، އެގޮތުން ދެކުނާއި މެދު ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް އުދައަރަމުންދާކަމުގެ ރިޕޯޓުތައް ލިބެމުންދާކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-15 14:41:39
އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 24 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ
އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 24 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މީރާގެ ރިޕޯޓްތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. އެއީ ގާތްގަޑަކަށް 382.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ. މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-14 12:16:16
ނުފެންނަ ތަންތަން، ނުފެންނާނެ ކަމަށް ބަލާފައި މިދިޔަދުވަސްތަކުގައި ތަޢުލީމީ ދާއީރާއޮތީ އަޅާލުން ކުޑަކޮށްފައި – ނައިބުރައީސް
ނުފެންނަ ތަންތަން، ނުފެންނާނެ ކަމަށް ބަލާފައި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއޮތީ މިދިޔަދުވަސްތަކުގައި ވަރަށްބޮޑަށް އަޅާލުން ކުޑަކޮށްފައި ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ފުވައްމުލަކުގައި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ފުވައްމުލަކު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-14 08:23:34
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހެކެތޯން ސީރީސް- އޭންޖަލްހެކް 2019 މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި.
ދިރާގު އެމްއެމްއޭ އަދި ސްޕާކްހަބް އިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ހެކަތޯން ކަމަށްވާ “އޭންޖަލްހެކް”ގެ 2 ވަނަ ހެކަތޯން ރާއްޖޭގައި ފަށައިފިއެވެ. އޭންޖަލްހެކް އަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ހެކަތޯން އެކެވެ. މި ހެކަތޯން އެންމެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-13 19:49:58
ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ‘ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް 2019’ ހިންގުމަށް ދިރާގުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި.
ދިރާގުން ކެއަރ ސޮސައިޓީގެ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. ކެއަރ ސޮސައިޓީއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންނގ ޕްރޮގްރާމަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-13 08:10:48
ހިޔާމަޝްރޫޢު އާއި ގުޅޭގޮތުން ސައީދުގެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް ސަރުކާރަށް
ނިމިގެން ދިޔަ ރައީސް އ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅަން ފެށި ފްލެޓް ތަކަކީ ކުދި ‘ކޮތަރުކޮށި’ ތަކެއްކަމަށްބުނެ އެތާންގެ އިންޓީރިޔާ ޑިޒައިންވެސް ބަދަލުކޮށް ކުލިވެސް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-07-12 21:27:04