×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އާޒިމް މާލޭ މޭޔަރުކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަނީ
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެތައް ކުންފުންޏެއްގެ އެންމެ އިސް މަޤާމް އަދާކުރައްވާފައިވާ އަދި އެންމެފަހުން ނިމި ދިޔަ ސަރުކާރުގެ ދަޢުރުގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ކަން އަދާކުރެއްވި އާދަމް އާޒިމް، މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-30 20:22:33
ހިޔާފުލެޓް ފިނިޝިންއަށް ފައިސާދޭން ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް ސާފުކުރުމަށް މިނިސްޓަރ މަޖިލިހަށް ހާޒިރުކުރަނީ
މިހާރުގެ ރައީސުލް ޖުމުހުރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ހިޔާފުލެޓްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އެތަންތަން ނިންމުމަށް ކުރި ޚަރަދަށް ހޭދަވި 200000 (ދެލައްކަ ރުފިޔާ) މި
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-29 20:57:37
އިޒްރޭލުގެ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިިފި
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ބައިނަލްއަގުވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-29 13:31:02
ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒު ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބު އުރުދުޣާނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އުރުދުޣާނާ ބައްދަލުކުރެއްވިކަން ތުރުކީގެ ރައީސްގެ އޮފީހުން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު މި
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-28 06:34:49
ހަފްތާ 14 ގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ އިހަވަންދިއްޕޮޅު މަޝްރޫޢުގެ ބައެއް އިޢުލާނުކުރަނީ
ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ހަފްތާ 14 ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ އިންޓަގްރޭޓެޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކުޓާއި، މާލޭ ކޮމާޝަލް ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނުކުރައްވާނެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-27 17:30:38
ފަހު ވަގުތު އާސެނަލް މޮޅުވެ ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް
ފަހު ވަގުތު ކައި ހަވާޓްޒް ވައްދާލި ލަނޑާއެކު ބްރެންޓްފޯޑްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި އާސެނަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާވަލްގެ އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލައިފިއެވެ. ފޯރިގަދަ ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔަ މި
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-26 14:03:47
ދާޚިލީ ވަޒީރުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއި، ޔަގީންކަމާއި ތާއިދު ޑރ. މުއިއްޒަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާ ދާޚިލީ ވަޒީރު ނުވަތަ ދާޚިލީ ސަލާމަތާއި ފަންނިއްޔާތާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަލްފާޟިލް ޢަލީ އިޙްސާންގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއި، ޔަގީންކަމާއި ތާއިދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް އެބައޮތްކަމަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-25 15:08:04
އެކްޓިން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަކަށް ފަރުހާދު ހަމަޖައްސައިފި
ދިވެހި ފުލުހުންގެ އެކްޓިން ކޮމިޝަނަރަކަށް ފަރުހާދު ފިކުރީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. މިގޮތައް ހަމަޖައްސަވާފައި މިވަނީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި އަބްދުލްމަންނާން ޔޫސުފާއި އަލީ ރަޝީދު ފުލުހުންގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-25 14:32:47
ރައީސް ޔާމީން ވަކިވާކަން އިޢުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް މާދަމާ ރޭ ޕީޕީއެމް ސެނެޓް ބައްދަލުވަނީ
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަބުދުﷲ ޔާމީން ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމް ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވެ ވަޑައިގެން އެހެން ޕާރޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަން ރޭގެ ވަގުތެއްގައި އިޢުލާނުކޮށްފައި
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-24 22:21:08
ގްރޭޑް- 10 ގެ މޮކް ޓެސްޓް ފެބުރުއަރީ 25 ގައި ފެށުމަށް އަންގައިފި
މިއަހަރުގެ އެކަޑަމިކް ކަލަންޑަރުގައި 17 މާރޗުގައި ފެށުމަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ ގްރޭޑް 10ގެ ދަރިވަރުންނަށް މޮކް އިމްތިޙާނުގެ ގޮތުގައި ނެގޭ 2 ވަނަ ޓާމް އިމްތިހާން ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 25 ގައި ފެށުމަށް މިނިސްޓްރީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-24 21:55:09
ވަޢުދާއި އެއްގޮތަށް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހައްޖަށް މީހުން ފޮނުވަން ފަށަނީ
ރައީސުލް ޖުމުހުރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ވެގެން ކެމްޕެއިނުގައި ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި އަންނަ އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް ފޮނުވަން ފަށާނެ ކަމަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-23 14:29:45
ހޯޒޭ މޮރީނިއޯ ގެ އިލްތިމާސްއެއް އަންޗެލޯޓީ އަށް
ދުނިޔޭގައި އެންމެ ނަން މަޝްޙޫރު އެއް ޓީމުކަމަށްވާ ސްޕެއިނުގެ ރެއާލްގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ މި ސީޒަނަށް ފަހު އެ ކްލަބް ދޫކޮށް ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމާއި ހަވާލުވުމަށް ނިންމާފައި ވަނިކޮށް އެކަން އެގޮތަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-23 14:07:08
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ބައްލަވާލައްވައިފި
ނިމިދިޔަ ރައީސް އިބުރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލީހްގެ ސަރުކާރުން އަޅަށް ފަށާފައިވާ ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަލިއްޔުލް
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-22 21:52:55
ގަވީއަށް 8 މަސްދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިދާނެ – ބާސާ
މިހާރު ކުޅެވެމުންދާ ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ކުޅެމުން ދާ މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ސްޕެއިން އާއި ޖޯޖިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ސްޕެއިނުގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު، ޕަބްލޯ ގަވީރިއާ (ގަވީ) އަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ ސީރިއަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-21 09:05:03
ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް ހަސަން ޒަރީރު
އާ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް ހަސަން ޒަރީރު މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަގާމަށް ހަސަން ޒަރީރު އައްޔަންކޮށް، މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-20 21:02:21
ޑރ. މުއިއްޒު ސަރުކާރުގެ އިސް 8 މަޤާމަކަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި
ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމުހުރިއްޔާގެ މަޤާމުގެ ހުވާ މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ކުރައްވާ ރައީސްކަމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް 8 މަޤާމަކަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-19 22:31:49
އެމްއެންޔޫގެ ޗާންސެލަރަކަށް ޑރ. ޝައުގީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރގެ މަގާމަށް ކ. މާލޭ މާފަންނު ލައިޓްކޯނަރ-4 ޑޮކްޓަރ މަޙްމޫދު ޝައުޤީ އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި އެ ޔުނިވާސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް މާފަންނު
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-19 21:20:06
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޝަޙީމުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން – މިސްރުގެ ސަފީރާއިއެކު
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އިއްޔެ ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު އެކުލަވާލި ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސްގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރެއްވި
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-18 20:43:56
އިންޑިއާގެ ސިފައިން ގެންދަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް އެދިއްޖެ
ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދާއި އެއްގޮތަށް ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރާއްޖޭގައި ތިބި އިންޑިއާގެ ސިފައިން އަނބުރާ ގެންދަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ރަސްމީކޮށް އިންޑިޔާގެ ކިބައިން މިއަދު އެދިއްޖެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-18 20:00:59
ޑޮކްޓަރ މުއިއްޒު ރައީސްކަމާއި ޙަވާލުވަޑައިގެން ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ ޢިލްމީ، ގައުމީ ވާހަކަފުޅެއް
އާދަމް އިބްރާހިމް ، ޝޭޑީސައިޑް / ނ.ވެލިދޫ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ، ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ރައީސްކަމާއި ޙަވާލުވަޑައިގެން ގައުމާ މުޚާތަބުކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަކީ ޢިލްމީ، ގައުމީ ވާހަކަފުޅެކެވެ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-18 10:28:32
ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުވާލި އަސަރުގަދަ ތަޤުރީރެއް
ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަބއެއްގެ ތާޢިދާއިއެކު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންވި ދިވެހި ޖުމުހުރިއްޔާގެ 8 ވަނަ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ޤައުމާއި މުޙާތަބު ކުރައްވާ
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-17 23:04:06
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައީސްކަމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންފި
ދިވެހި ޖުމުހުރިއްޔާގެ 8 ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައި ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ. އެމަނިކުފާނާއި އެކު އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު ހުސެއިން
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-17 22:12:02
ރާއްޖޭގެ ސަލަމާތް ކަށަވަރުކުރަން ހުރިހާ ގައުމެއްގެ އެހީވެސް ބޭނުންވޭ: ޑރ. މުއިއްޒު
ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި ހުރިހާ ޤައުމެއްގެ އެހީތެރިކަންވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެއީ ވަކި އެއް ގައުމެއްގެ އެހީތެރިކަން ނޫން ކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-17 11:42:45
ވަގުތީގޮތުން ޕޮލިސް ހިންގެވުން މަންނާނަށް
އިއްޔެއާއި ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ މުހައްމަދު ހަމީދު އިއްޔެ ރިޓަޔާ ކުރެއްވުމުން، ވަގުތީ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަކަށް، މިހާރު ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމުގައި
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-16 13:13:34
ރާއްޖޭގައި ތިބި ބޭރުގެ ސިފައިން ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ދުވަހު ފަށާގޮތަށް މަގު ޗާޓު “ހަފްތާ14” ގައި ހިމަނައިފި
އާ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަކޮށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 161 ކަމެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މަގުޗާރޓު “ހަފްތާ 14” ގައި، ރާއްޖޭގެ ތިބި ބޭރުގެ ސިފައި ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-16 11:22:58
ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާކުރައްވާ ވަގުތު ވިއްސާރަ ނަމަ ޖަލްސާ އޮންނާނީ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު އެމަނިކުފާނު ހުވާކުރައްވާ ވަގުތު ވިއްސާ ނަމަ އެދުވަހުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-15 17:34:11
އަދީބާއި ޒިޔަތު މިނިވަންކުރި މައްސަލާގައި އަދާލަތުގެ ނުރުހުން ސަރުކާރަށް
ރާއްޖޭގެ ތާރީޙްގައި މިހާތަނަށް ފާހަގަކުރެވުނު އެންމެ ބޮޑު ޙިޔާނަތްކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ކުށް ސާބިތުވެ، 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-14 21:35:28
ސަލްމާން ޙާނުގެ “ޓައިގަރ 3” އަށް ފުރަތަމަ ދުވަހުވެސް ރެކޯރޑެއް
ބޮލީވުޑްގެ ސްޕަރ ސްޓާރ ސަލްމާން ހާނާއި ކެޓްރީނާ ކައިފްގެ ސްޕައި ފިލްމު “ޓައިގާ 3” ދަށްކަން ފެށި ފުރަތަމަ ދުވަހު ރެކޯރޑް އަދަދަކަށް ފައިސާ ލިބިއްޖެއެވެ. މިގޮތުން މި ފިލުުމު ދަށްކަށްފެށި ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމަށްވާ
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-14 08:46:25
ޗެލްސީ ގާތުގައި ސިޓީއަށް ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަށް ޖެހިއްޖެ
އިންގުލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ޗެލްސީ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބައްދަލުކުރި ފޯރިގަދަ މެޗު 4-4 ން ދެޓީމު އެއްވަރުވެ ތާވަލުގެ ކުޜީގައި ފަރަގު ބޮޑުކޮށްލަން ލިބުނު ފުރުޞަތު ގެއްލި މެންޗެސްޓާރ ސިޓީއަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-13 10:55:02
މަސްލަޙަތު ފުށުނާރާ މެމްބަރުންނާ ރިޔާސަތު ހަވާލުކުރުމަށް އިސްކަން ދޭންޖެހޭ: ރިފްޢަތު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ބެލުމުގައި، ރިޔާސަތު ބެލެއްޓުމަށް ދެކޮޅު ހަދައި ނުވަތަ އުޒުރުވެރިވާ މެންބަރުންނާއި އަދި މަސްލަޙަތު ފުށުއަރާ އެއްވެސް ފަރާތެއް ރިޔާސަތުގައި
ނާރެސް.ކޮމް - 2023-11-13 08:09:55