×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ އާއި މާފަރު ސުކޫލުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗްތަކެއް ކުޅެފި.
ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ އާއި މާފަރު ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗްތަކެއް އިއްޔެ ކުޅެފިއެވެ. ނ. މާފަރުގައި އިއްޔެ ވަނީ ފުޓްބޯޅަ 2 މެޗާއި ބަށިބޯޅަ 2 މެޗް ކުޅެފައެވެ. މިމެޗްތަކަކީ ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-19 10:06:05
ވޭޕިން ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވިމީހުންގެ ޢަދަދު 7 ށް އަރައިފި
(ކެލިފޯނިއާ) އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ވޭޕިން ބޭނުންކޮށްގެން ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތައް އިތުރުވެ މަރުވިމީހުންގެ ޢަދަދު 7 ށް އަރައިފިކަމަށް އެ ސިޓީގެ ސިއްޙީ އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލާދީ ކެލިފޯނިއާގެ ހެލްތް އެންޑް ހިޔުމަން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-18 06:05:46
އަރާފަނި ޖިންނި!
(އަށްވަނަބައި) ބޮޑުމައުލޫދުގެ އިންތިޒާމް ތަކުގައި އަވަދިވެތި އުލުމުގެ ސަބަބުން ހަންޑި ކަތީބަށް ވަނީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް މައުލޫދަށް ތައްޔާރު ނުވެވިއެވެ. ހަންޑި ކަތީބު އަންހެނުން ބުނަމުން ގެންދިޔައެވެ. ބަލަ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-17 23:20:56
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޓާސްކްފޯހެއް އުފެއްދުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި
ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މަތީފެންވަރުގެ ޓާސްކްފޯހެއް އުފެއްދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމަވައިފިއެވެ. ރައިސް ސޯލިޙު އެގޮތަށް ނިންމެވީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-17 21:12:11
ކުޅުދުއްފުށީ އަމީރު އަމީން ސްކޫލްގައި ހިންދޫދީނުގެ ޙަފްލާއެއް ނުބާއްވާ – ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލް
ކުޅުދުއްފުށީ އަމީރު އަމީން ސްކޫލުގައި އިންޑިޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ޓީޗަރުންތަކެއް ހިންދޫ ދީނުގެ ދީނީ ޙަފްލާއެއް ބޭއްވި ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މީޑިއާގައި އަޑު ފަތުރަމުންދާތީ އެކަން ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-17 13:45:26
ޕްރައިވެޓް އިންސްޓަގްރާމް ޕޯސްޓްތައް ތިޔަ ހީކުރާހާ ޕްރައިވެޓެއް ނޫން
ބައެއްމީހުން އެމީހުންގެ ފޮޓޯތަކާއި، ވީޑިއޯތައް އިންސްޓަގްރާމަށް ޕޯސްޓްކުރަނީ ޕްރައިވެޓް ޕޯސްޓްގެ ގޮތުގައެވެ. ބޭނުމަކީ ތިމާއިތުބާރުކުރާ ވަކިބަޔަކަށް ނޫނީ އެޕޯސްޓްތައް ނުދެއްކުމާއި، އެހެން ބަޔަކަށް ނުވަތަ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-17 06:08:01
ނ.ލަންދޫގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ދަސްކޮށްދޭކޯހެއް ބްލޮކްމޯޑަށް ފަށަނީ
ނ.ލަންދޫގައި ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ބްލޮކް މޯޑަށް ހިންގުމަށް މިއަދު އިޢުލާންކޮށްފިއެވެ. މިއަދު ނ.ލަންދޫ ތަރްތީލުލް ޤުރްއާން އިންސްޓިޓިއުޓުން ކުރި އިޢުލާނުގައިވާގޮތުން މިކޯހުގައި އަސާސީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-16 12:01:45
ޖޭޕީ އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވަނީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއިން އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރާނެކަމަށް އެޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ ޕާޓީއާ އަލަށް ގުޅުނު މެމްބަރުންތަކެއް ސޮއިކުރުމަށް ރޭ ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-16 10:02:44
އެއް މީޑިއާ އަކަށް އެންމެ ގިނަ އެވޯޑް ލިބުނީ “މިހާރު” އަށް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެވޯޑުގެ 8 ކެޓަގަރީއަކުން ވާދަކޮށް ހުރިހާ ކެޓަގަރީއަކަށް ނޮމިނޭޓްވެ، 5 ކެޓަގަރީ އަކުން “މިހާރު” ގެ ނޫސްވެރިން ނަށް އެވޯޑު ލިބުމުން މިދިޔަ އަހަރުގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-16 07:28:49
ދިރާގު ޓީވީގެ ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި
ދިރާގު ޓީވީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިރާގުޓީވީން ވަރަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ. ދިރާގުންބުނީ ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތާ އަލަށް ގުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނާއި މިހާރުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލަކީ ޑްރޯއެއް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-15 22:59:46
ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީގެ ހާއްސަ ފުޓްބޯޅަ މެޗަކާއި ބަށިމެޗެއް
ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީގެ ލެވެލް 2 ގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ މެޗަކާއި ލެވެލް 3 ގެ ކުދިންނަށް ނެޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ ލެވެލް 2 ( ގުރޭޑް 1 ، 2 ،3 ) ގެ ކުދިން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-15 19:30:37
މިލަދެކުނު އަދަބީ އީދުގެ ނިންމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭ ބާއްވައިފި
މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނ. މަނަދޫގައި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “މިލަދެކުނު އަދަބީއީދު”ގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރޭބާއްވައިފިއެވެ. ދިވެހިބަހާއި އަދަބިއްޔާތާއި
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-15 06:08:03
މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ސަބަބުން، އެ ކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮންމެ ފަރުދަކަށް ވެސް ފޯރާ – މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކުގައި، ގިނަ ފަހަރަށް ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮންނަނީ، އެ ކަމުގެ ސަބަބުން އަސަރުކުރާނީ އެ ކަމުގެ ޝިކާރައަށްވެފައިވާ މީހާއަށް ނުވަތަ އެ ފަދަ މީހެއްގެ ޢާއިލާއަށް އެކަނި ކަމަށާއި،
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-14 23:51:58
ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް – ރައީސް ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އެމަނިކުފާނުގެ ދާއިރާ، މައްޗަންގޮޅީ މެދު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވޭނެކަމުގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-14 05:48:58
ވައުދުފުޅުތައް ފުއްދެވުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާތަން ނުފެނެ – ރައީސް ޔާމީން
މިސަރުކާރުން ވީ ވައުދުފުޅުތައް ފުއްދެވުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާތަން ފެނިވަޑައި ނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމަށް އިދިކޮޅު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-13 20:38:35
ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވުރެ ދައުލަތުގެ ޚަރަދު މާ ބޮޑު – ވިސްނަންވެއްޖެކަމެއް
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އޮގަސްޓުމަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީއަށްވުރެ ޚަރަދު ބޮޑުވެ، ބަޖެޓުގެ ދަރަނި ބިލިއަނަކަށް އަރައިފިއެވެ. އާއްމުކޮށްފައިވާ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-12 19:24:14
ކުޑަކުދިންނަކީ ކުޑަކުދިންކަން ބޮޑެތިމީހުން ދަންނަންޖެހޭ …..!
ފިރިހެން ކުދިން ބައްޕައާ އެކު ނުވަތަ އިތުބާރު ހިފެވޭ އެހެން މީހަކާ އެކީ މިސްކިތަށް ފޮނުވުމަކީ، އެ ކުދިން ނަމާދު ކުރަން އާދަ ވާނެ ކަމެކެވެ. މިސްކިތަށް ގޮސް ބޮޑެތި މީހުންނާ އެކީ އެއް ސަފެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-12 11:33:49
މިލަދެކުނު އަދަބީ ޢީދުގެ ޙަރަކާތްތައް ރޭ ފަށައިފި
ގައުމީ ފެންވަރުގައި ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ބާއްވަމުން އަންނަ އަދަބީ އީދުގެ މިއަހަރުގެ ޙަރަކާތްތައް ރޭ ފަށައިފިއެވެ. މިފަހަރު ޤައުމީ އަދަބީ ޢީދު ބާއްވަމުން ގެންދަވަނީ “މިލަދެކުނު އަދަބީ ޢީދު” ގެ ނަމުގައި
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-12 05:56:26
7 ރަށެއްގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްޤީކުރަން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްފި
ލ. ގަމާއި، ގދ. ތިނަދުއާއި، ތ. ތިމަރަފުށްޓާއި، ވ. ކެޔޮދޫއާއި، ހއ. ހޯރަފުށްޓާއި އަދި އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގެ އިތުރުން ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބް ބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-11 21:07:24
ދުށުމަށް އެދި އެދި …..
ލިޔުނީ: އީނާޝް، ނޫރައިން، އިނޫޝާ އަދި އުލުވާން އެއީވެސް ހަމަ މިފަދަ ދުވަހެކެވެ. މޫސުން ރީތި ދުވަހެކެވެ. ވައި ޖެހޭލެއް މަޑެވެ. ކަނޑު ވެސް ގަދައެއް ނޫނެވެ. މޫސުމީ ގޮތުން އެދުވަހާ އެއްގޮތް ކަމެއް ހުއްޓަސް،
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-11 07:37:14
ސަލާމަތީބާރުތަކުގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނުގައި ރޭ އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ
‘މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަނުން’ ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުން ބަލާފާސްކުރަން ބޭނުންވާ ތަންތަނާއި، މީހުން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-11 05:50:57
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ވިލަރެސްކުރާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށް ޓަކައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-10 15:04:09
ބާރުގަދަ ދިހަ މީހުން ވަޅުލި ވާހަކަ
މިއީ ބޮޑުތަދު ޒަމާނުގައި ނ.ލަންދޫގައި ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ތުންތުން މަތިން ކިޔެމުން އަންނަ ޙަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ރަށުގެ މަލަ މަތިން ދައްކާލި އިރުގެ ރަން ކުލަވަރާއެކު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-10 08:03:33
ޖޭއެސްސީ ގެ ދަށަށް ޑީޖޭއޭ އައުމުން ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ދަށަށް ޑީޖޭއޭ ގެނައުމާއި އެކީ އެ ޑިޕާޓްމެންޓުން ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ތަންފީޒު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަންކަން ކުރިއަށް ދާކަމަށް ޑީޖޭއޭ އިން ބުނެފިއެވެ. ޑީޖޭއޭއިން ބުނީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-10 05:55:01
ޕީއެންސީގެ ނާއިބު ރައީސްކަމަށް ނިމާލް ހަމަޖައްސައިފި
ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) ގެ ހުސްވެފައިވާ ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނިމާލް ޢައްޔަންކޮށްފިއެވެ. ނިމާލް މި މަޤާމަށް ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވަނީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-09 20:56:43
ދިރާގާއި ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން މާލެ އޯޕަން ސްވިމިންގް ކޮމްޕެޓިޝަން 2019 ބާއްވަނީ
ދިރާގާއި ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އޯޕަން ފެތުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަން ރާވައިފިއެވެ. މި މުބާރާތަށް ކިޔަނީ ދިރާގު މާލެ އޯޕަން ސްވިމިންގ ކޮމެޕެޓިޝަން 2019 އެވެ. މި މުބާރާތަކީ 1 ކިލޯ މީޓަރ ނުވަތަ 500 މީޓަރުގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-09 13:15:53
ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ކްލިނިކެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން “ތިބާ ސައިކޮލަޖީ” ގެ ނަމުގައި ކްލިނިކެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މ.ފްލެމިންގޯ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުޅުވި މިކްލިނިކް ރަސްމީކޮށް ރޭ ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-09 08:01:55
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ހޮލިޑޭ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގައިފި
ސްކޫލް ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މަރުކަޒުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޚާއްޞަ ހޮލިޑޭ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއިން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-08 22:33:06
އަރާފަނި ޖިންނި
( ހަތްވަނަ ބައި ) އަރާފަންޏައް ތައްޔާރުވުން! ނ.ލަންދޫ ބޮޑުމައުލޫދަށް އެކިރައްރަށުން އަންނަމުންދިޔަ ރައްޔިތުން ގިނަކަމުން ނ.ލަންދޫ ބޮޑުއަތިރިމަތި ވަނީ ފުރާލާފައެވެ. އެންމެ ވައްތަރީ ރާސްފިނުލުގައި ޖައްސާފައި
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-08 12:55:58
“ޕޮލިސީ އޮފް ޒީރޯ ޓޮލެރަންސް އޮން ޓެރަރިޒަމް” ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި، މިދަނީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން – ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރު
ޞުލްޙަވެރި، އަމާން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ “ޕޮލިސީ އޮފް ޒީރޯ ޓޮލެރަންސް އޮން ޓެރަރިޒަމް” ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި، މިހާރުން މިހާރަށްވެސް އަޅަންޖެހޭ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-07 20:34:06