×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޓީޗަރުންގެ ދުވަހުގެ ހަދިޔާއަކަށް ރިސޯޓް ދަތުރެއް!
ކޮންމެއަހަރެއްގެ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ސްކޫލުތަކުން ފާހަގަކުރަމުންދަނީ ބެލެނިވެރިންނާއި، އެސްކޫލެއްގެ މެނޭޖްމެންޓުން އިސްނަގައިގެން ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށެވެ. ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ޓީޗަރުންނަށް އެކިކަހަލަ ހަދިޔާތައް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-10-07 05:43:37
އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓް ގޯސްކަމަށް ނަޝީދުވެސް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ނެޓްވޯކުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި މުސްލިމުން ދައްކައިގެން ނުވާނެ ވާހަކަތައް އެބަހުރިކަމަށް ވިދާޅުވެ އެރިޕޯޓާއި މެދު ހިތްޕުޅާނުވާކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-10-06 20:10:19
ލަންދޫ ސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނަށް ސަޕްރައިޒް ތަކެއް!
މިއަހަރުގެ މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ޙަރަކާތްތައް އެކި ސްކޫލްތަކުގައި އެކިފެންވަރުގައި ކުރިއަށްގެންދަމުން ދާއިރު ނ.ލަންދޫސްކޫލްގެ ޓީޗަރުންނަށް އިއްޔެ އާއި، މިއަދުވަނީ ތަފާތު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-10-06 10:12:45
ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ގެފަރާތުން ލަންދޫގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުސްތަކެއް ބާއްވައިފި
ލަންދޫ އިސްލާމިކް ފްރޮންޓް ފޯރ އެޑިއުކޭޝަން (ލައިފް ޖަމްޢިއްޔާ) އާއި، ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ ޖަމްޢިއްޔާކަމަށްވާ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ސަލަފާއި ގުޅިގެން 04 އޮކްޓޯބަރު 2019 ވީ ހުކުރު ދުވަހާއި އެދުވަހުގެ ރޭ ލަންދޫގައި
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-10-06 08:41:20
ދީނާދެކޮޅަށް ހިންގާ ޢަމަލުތަކާމެދު ކުރިމަގުގައި ކަންކަން ކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ޢިލްމްވެރިން ނިންމަވައިފި
އިސްލާމ ދީނާދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޢަމަލުތަކާމެދު ކުރިމަގުގައި ކަންކަން ކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ދީނީ ޢިލްމްވެރިން ނިންމަވައިފިއެވެ. މިފަދަ ނިންމުންތަކެއް ރާއްޖޭގެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ރޭ ނިންމަވާފައިވަނީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-10-05 05:39:26
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް އުވާލުމަށް ގޮވާލާ ޕެޓިޝަނެއް ހަދަނީ
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އުވާލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ދެންނެވުމަށް ޕެޓިޝަނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މިހާރު ގިނަބަޔަކު ސޮއިކުރަމުންދާ އެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-10-04 20:18:46
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އޮތީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި: ރައީސް ސޯލިހު
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އޮތީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ކަމަށާއި، މިއަހަރު އެކަނި ވެސް 10،000 އަށްވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އުފެއްދިފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-10-04 05:31:25
އާއްކޮގެ މޮޅުހުނަރުން ސަލްގާޑޯގެ އެކަޑަމީއަށް
ނ.ލަންދޫއަށް އުފަން މުހައްމަދު އައިހަމް އިބުރާޙިމް (އާއްކޮ) ގެ ކިބައިގައި ހުރި ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބިކުރާ އެތަށް ބަޔަކަށް އެނގި އެވާހަކަ ދައްކާތާ ވަރަށް ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-10-03 11:11:45
ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ އާއި މާޅެންދޫ ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗްތަކެއް ކުޅެފި
ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ އާއި މާޅެންދޫ ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗްތަކެއް އިއްޔެ ކުޅެފިއެވެ. ނ. މާޅޭންދޫގައި އިއްޔެ ވަނީ ފުޓްބޯޅަ 3 މެޗާއި ނެޓްބޯޅަ 3 މެޗް ކުޅެފައެވެ. މިމެޗްތަކަކީ ޔޫ ޓޫ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-10-03 10:23:55
ރައްޔިތުން މިސަރުކާރު ބަލައިގަތީ މުހިންމު ފަސް އަމާޒެއް އޮވެގެން – ރައީސް
ރައްޔިތުން މިސަރުކާރު ބަލައިގަތީ މުހިންމު ފަސް އަމާޒެއް އޮވެގެންކަމަށާ، އެއީ ހެޔޮވެރިކަމާއި ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމާއި ފަޚުރުވެރި އާޢިލާއާއި އޯގާތެރި ސަރުކާރާއި ނޫ އިޤްތިޞާދުކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-10-03 05:50:43
ލުޠުފީ ފިލި މައްސަލައިގެ ދައުވާ އުފުލައިފި
ބޭސްފަރުވާއަށް ކަމަށްބުނެ ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރައިގެން ގޮސް އެތައްއަހަރެއް ވަންދެން ފިލައިގެން އުޅުނު މައްސަލައިގެ ދައުވާ ބާޣީ ލުޠުފީގެ މައްޗަށް އުފުލައިފިއެވެ. ނޮވެމްބަރު 3، 1988ގެ އުދުވާނީ ހަމަލާ ރާވައި
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-10-02 20:20:28
ޔާމީންވެސް ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެލީދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޔާމީން ރަޝީދުވެސް މޯލްޑިވްސް ތަރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް (އެމްޓީޑީ) ދޫކުރައްވައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ. ޔާމީނާއެކު ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-10-02 05:56:57
ދިރާގުގެ 31 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްޞަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
މިއަދަކީ ރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ސިނާއަތްއަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދީ މި ކުޑަ ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކާ ގުޅުވާދިނުމުގެ ފަހަތުގައިވާ އެއްމެ އިސް ބައިވެރިޔާ ކަމުގައިވާ، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-10-01 20:59:10
އިޓަލީގެ ރެކޯޑް މުގުރާލުމަށްފަހު ރާއްޖެއިން “ފްރީޑައިވް ވޯލްޑް ރިކޯޑް” ޤާއިމުކޮށްފި
521 މީހުންނާއެކު މިއަދު ބަރޮސް އައިލެންޑް ފަޅުތެރޭގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ “ނޭވާ ފްރީ ޑައިވިންގް” ހަރަކާތާއެކު އިޓަލީއިން ޤާއިމްކޮށްފައި އޮތް ފްރީޑައިވް ވޯލްޑް ރިކޯޑު މުގުރާލައި ރާއްޖެއިން މިލިސްޓުގެ އެންމެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-10-01 20:50:25
ޓީ.ކިޔު.އައި ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ރަންތަރިއަށް ހޮވޭ ދަރިވަރަށް ޢުމުރާ ދަތުރެެއް
ޓީ.ކިޔު.އައި ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ ރަންތަރިއަށް ހޮވޭ ދަރިވަރަށް ޢުމުރާ ދަތުރެެއް ދޭގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އެ އިންސްޓިޓިއުޓުގެ މަސްޢޫލުވެރިޔާ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޒިޔާދު ނާރެސްއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-10-01 14:40:59
މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އުވާލުމަށްފަހު ޖަޒީރާ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ބާއްވަނީ
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުން ތަޢާރަފު ކުރެއްވި މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އުވާލުމަށްފަހު “ޖަޒީރާ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް”ގެ ނަމުގައި ހޯމް އެންޑް އަވޭ ލީގެއް ތައާރަފްކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-10-01 05:46:41
ތެޔޮބައުޒަރުތަކުގައި އަލިފާންރޯވީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރަންހުރި މީހެއްގެ ސަބަބުން – މަންޒަރުދުށްމީހުން
ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ތެޔޮ ބައުޒަރެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑަކީ އެސަރަޙައްދުގައި އެވަގުތު ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުރަންހުރި މީހެއްގެ ސިގިރެޓުން ރޯވި އަލިފާންގަޑެއްކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް އެމަންޒަރު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-30 20:39:37
ކުރެވޭނެ… ބޭނުންވަނީ ހިތްވަރު
ލިޔުނީ: މަރިޔަމް އީނާޝް ޢަލީ ޙަޔާތުގައި ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވެވޭނީ ވަރަށް ހިތްވަރުންނެވެ. ތަޢުލީމަކީ ޙަޔާތެއް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސްދަރެވެ. ތަޢުލީމާއި ނުލައި މުޖުތަމަޢު ތެރެއަށް ނިކުންނަ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-30 07:27:46
މައްސަލަތަކެއް ބެލުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސްއިން ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު ކޮށް ބޭފުޅަކު ވަކިކޮށްފި
ކަސްޓަމްސްގެ އިސްމުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ޚިޔާނާތާއި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިނގަމުންދާކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް މައްސަލަތަކެއް ބެލުމަށްފަހު އެތާންގެ އިސް ބޭފުޅަކު ވަކިކޮށްފިއެވެ. ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައިވަނި
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-30 05:51:00
މިދިޔަ އޮގަސްޓު މަހު އެކަނިވެސް 168 މައްސަލަ ޖެންޑަރ އަށް ހުށަހަޅާފައިވޭ
މިދިޔަ އޮގަސްޓުމަހު އެކަނިވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ޖުމުލަ 168 މައްސަލަ ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑްކޮށްފައިވާކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެމިނިސްޓްރީން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-29 12:00:05
ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރަނީ ޤައުމުގެ ރީތިކަމާއި ދިވެހިންގެ މެހުމާންދާރީގެ ސަބަބުން – ނައިބުރައީސް
ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރަނީ ޤައުމުގެ ރީތިކަމާއި ދިވެހިރައްޔިތުންގެ މެހުމާންދާރީގެ ސަބަބުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-29 05:30:27
ރަސްގެފާނުގެ ހަދިޔާ
ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކަ 38 އެއް ސަހަރެއްގައި ވަރަށް އޯގާތެރި ރަސްގެފާނެއް އުޅުނެވެ. ރަސްގެފާނުގެ ބޮލުގައި ވަރަށް ރީތި ރަނާއި ޖަވާހިރުން ހަދާފައިވާ ތާޖެއް އަޅާފައިވެއެވެ. ރަސްގެފާނުގެ ގަނޑުވަރަކީ ވަރަށް ބޮޑު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-28 13:58:55
ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން، މީގެ ތިރީސް އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ ހިތާމަ ކުރަންޖެހޭ މަންޒަރުތަކެއް – ނަޙުލާ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާއިން، މީގެ ތިރީސް އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު މިހާރު ފެންނަމުންދަނީ ހިތާމަ ކުރަންޖެހޭ މަންޒަރުތަކެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އައިޝަތު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-27 21:19:56
ރިލީފް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމުގެ ސާމާނު ދޫކުރުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ރިލީފް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރަށް މިނިސްޓަރ އޮފް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-26 21:26:44
ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ތައުލީމީ ހަޔާތް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެއެވެ.
ލިޔުނީ : މަރިޔަމް ނޫރައިން އެކި މީހުންނަށް ލިބިފައި ވަނީ އެކި ހުނަރުތަކެވެ. އެކި މީހުންނަށް ފިލާވަޅުތައް މުޠޯލިޔާ ކުރަން ފަސޭހައީ އެކި ގޮތްތަކަށެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ފަސޭހަވެފަ، އަނެއްބައި މީހުންނަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-26 13:04:01
މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައެއް ނެތް – ރައީސް
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެންމެއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި މިހާތަނަށް ނެތްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އ.ދ.ގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-25 10:54:06
މަދަރުސީ ޙަޔާތް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟
ލިޔުނީ : މުޙައްމަދު ޒައިދު ކޮންމެ އިންސާނަކުވެސް މި ދުނިޔެއަށް ލައްވާފައިވަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ސިފައިގައެވެ.އެ އިންސާނާއަށް ވަނީ ބުއްދިދެއްވާފައެވެ.އަދި އިންސާނާއަށް ވަނީ ތެދުމަގު ދައްކަވާދީފައެވެ.ދުނިޔެއަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-25 08:41:30
ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ އިން އަވައްޓެރި މާޅެންދޫ އަށް
ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީގެ ލެވެލް 2 އަދި ލެވްލް 1 ގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ އަދި ނެޓްބޯޅަ މެޗުތަކެއް ކުޅުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ޔޫ ޓޫ ޖޭ އެކަޑަމީ ލެވެލް 2 އަދި 1 ގެ ކުދިން ހިމެނޭ މިއުމުރުފުރާގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-24 11:32:39
ގިނަބަޔަކު ހީކުރިގޮތާ ޚިލާފަށް ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމް މެސީއަށް
ގިނަބަޔަކު ހީކުރި ގޮތާއި ޚިލާފަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ކަމަށްވާ ފީފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ ނުވަތަ ދަ ބެސްޓް މެންސް ޕްލޭޔާގެ އެވޯޑް އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނެލް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-24 07:31:00
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ކުރިމަތިލުމުގައި ރާއްޖޭ ނަމޫނާއަކަށް ބެލުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ކުރިމަތިލުމުގައި ރާއްޖޭގެ “ކްލައިމެޓް ސްމާޓް ރެސިލިއަންޓް އައިލެންޑް އިނިޝިއޭޓިވް” މޮޑެލަށް އެހެން ޤައުމުތަކުންވެސް ޢަމަލުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-09-24 05:48:04