×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި މިސްކިތް އިމާރާތްނުކުރަން އަންގައިފި
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެސް ރަށެއްގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދިއުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި،
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-16 22:34:06
ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް ފައިބަރ އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ރ. އަލިފުށި އަދި ފ. ނިލަންދޫގައި ތަޢާރަފްކޮށްފި!
ދިރާގުން ފޯރުކޮށްދޭ ޑިޖިޓަލް ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ތަރައްގީކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުގެ ހައިސްޕީޑް ފައިބަރ ގެ ހިދުމަތް ރ. އަލިފުށި އަދި ފ. ނިލަންދޫގައި ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން ދަނީ ވަރަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-16 20:23:01
ކަންތަކާއި ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުމުން ކިޔާނީ ކޮން ދުޢާ އެއްތޯ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ، أما بعد : ހިތަތްކުގެ ހަމަޖެހުންވަނީ މާތް ﷲ ޛިކުރު ކުރުމުގައެވެ. ހިތާމައެއް ނުވަތަ މާޔޫސީއެއް ނުވަތަ ހާސްވާފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވުމުން ގިނަގިނައިން މާތްﷲ ހަނދުމަކުރާށެވެ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-16 11:56:59
ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރުގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުހެއް ބާއްވަނީ
” އޭ ލޯބިވާ ދަރިފުޅާއެވެ. ” މިނަމުގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްޙޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު ސަޢީދު ޤާސިމްގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުހެއް ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. 18 ޖެނުއަރީ 2019 ވާ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-16 11:38:27
ލާދީނީ މުޖުރިމުންނާއިމެދު ނުރުހުން ފާޅުކުރާމީހުން ހާޒިރުކުރުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް: ޝައިޚް ޢަބްދުﷲ
އިސްލާމްދީނަށާއި މުސްލިމުންނަށް ފާޅުގައި ހަޖޫޖަހަމުންގެންދާ ލާދީނީ މުޖުރިމުންނަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ބަދަލުގައި އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި ޣީރަތްތެރިވެ ނުރުހުން ފާޅުކުރާ މީހުން ހާޒިރުކޮށް އެއުރެންނަށް ދުއްތުރާ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-16 10:29:44
ވަކި ޕާޓީ އަކަށް މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނުމަކީ އަމިއްލަ އެދުން އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ބޮޑުވުން – ޤާސިމް
އިއްތިހާދަކުން ވެރިކަމަށް އައި ޕާޓީތަކެއްގެ ތެރެއިން، ވަކި ޕާޓީ އަކަށް މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނުމަކީ އަމިއްލަ އެދުން އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް ބޮޑުވުން ކަމުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-16 08:19:07
ރޭމްޕްތަކުގެ ޑިޒައިން ބަދަލުކޮށް ރޭމްޕްތަކުގެ މަތީގައި ޕާކުނުކުރެވޭގޮތް ހަދައިފި
މާލޭ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ޕެލެޓުތައް ނެގުމަށްފަހު ތަޖުރިބާ ކުރުމަށް ހެދި ރޭމްޕްތަކުގެ މަތީގައި ސައިކަލުތައް ޕާކުކުރާތީ ރޭމްޕްތަކުގެ ޑިޒައިން ބަދަލުކޮށް ރޭމްޕްތަކުގެ މަތީގައި ޕާކް ނުކުރެވޭގޮތް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-15 20:55:29
ހަސަނުގެ ހަޔާތުން 1 ދުވަސް
ހަސަނުގެ ހަޔާތުން އެއްދުވަސް މިނަމުގައި އަޅުގަނޑު މިފަށާ ސީރީޒް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާނީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ހައްލުކުރަންޖެހި، ހައްލުނުލިބި، ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތަކުގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-15 13:51:36
އިޚްލާޞް ފަލަޤު އަދި ނާސް މި ތިން ސޫރަތް ނިދުމުގެ ކުރިން ކިޔަވަންވީ މިހެންވެގެންނެވެ.
އިޚްލާޞް ފަލަޤު އަދި ނާސް މި ތިން ސޫރަތް ނިދުމުގެ ކުރިން ކިޔަވަންވީ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމަށާއި ޚާއްޞަކޮށް ސިޙްރު، ހަސަދަ، އެސްފީނާ، ޝައިޠާނާ، ހުރިހާ ނުބައިތަކެތި، ހުރިހާ ނުބައިކަންތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށެވެ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-15 10:59:07
ޕީޕީއެމްގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލަކަށް މަތީނު އިންތިޚާބުކޮށްފި
ޕީޕީއެމްގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމް ހުސްވެފައިވާތީ އެމަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ރޭ އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. ‎ޕީޕީއެމްއިން ރޭ ބޭއްވި އެޕޓީގެ ކުއްލި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައި ސެކްޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-15 06:15:52
ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާއި ދެމެދު އިތުރު ފެރީއެއް ބާއްވަނީ
އެމްޓީސީސީގެ އިތުރުފެރީއެއް ހުޅުމާލެއާއި މާލެއާއި ދެމެދު ބާއްވަން އެކުންފުނިން ނިންމައިފިއެވެ. އެކުންފުނިން މިފެރީ ހަމަޖައްސަންނިންމީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-15 00:31:37
ތަޖްރިބާކުރުމަށް ހެދި ރޭމްޕް ތަކުގެ ޑިޒައިން ބަދަލުކުރަނީ
މާލޭ މަގުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ޕެލެޓުތައް ނެގުމަށްފަހު ތަޖުރިބާ ކުރުމަށް ހެދި ރޭމްޕްތަކުގެ ފަރުމާ ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މަޢުލޫމާތު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-14 19:29:52
އަޅުގަނޑު ޙައްޖަށް ނުގޮސް ބައްޕަ ޙައްޖަށް ފޮނުވިދާނެތޯ؟
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين، أما بعد: ޙައްޖުގެ އަޅުކަމަކީ، ބާލިޣުވެ ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރެ، ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ހުރި ކޮންމެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-14 11:08:52
ރަންދެލި ރިސޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ސަރވިސް ޗާޖަށް 13 ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަޑޮލަރު
ނ.ރަންދެލި ރިސޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ސަރވިސް ޗާޖަށް 13 ސަތޭކައަށްވުރެ ގިނަޑޮލަރު މިދިޔައަހަރުގެ ކޮންމެ މަހަކަށް އެވްރެޖްކޮށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެމިންވަރަށް ބަލާއިރު އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-14 06:00:59
ގޭހުގެ މައްސަލަ ދިމާވާނަމަ މިއީ ރަނގަޅު ޙައްލެއް!
ބައެއްމީހުންނަކީ ގޭސްޓްރިކް ގެ މައްސަލަ ދިމާވެ އެކަމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގައި އުޅެން އުނދަގޫވާ ހިސާބަށް ގޮސްފައި ތިބޭ މީހުންނެވެ. ޑޮކްޓަރީ ފަރުވާއަކުންވެސް މިކަމަކަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ލިބެނީ ވަރަށްމަދު ޙާލަތެއްގައެވެ.
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-13 20:48:59
ލަންދޫގައި ބޮޑަތި މީހުންނަށް ޚާއްޞަ އިނގިރޭސިބަހުގެ ކޯހެއް ފަށަނީ
ނ.ލަންދޫ ސެންޓަރ ފޯރ ސްޓޫޑެންޓް އެޑްވާންސްމެންޓާއި މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ނ.ލަންދޫގައި ބޮޑަތި މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން އިނގިރޭސިބަހުގެ ކޯހެއް ހިންގުމަށް މިއަދު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-13 11:09:13
ޢަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގައި ދެޖިންސް އެއްކޮށްލައިގެން ކިޔަވައިދިނުން ފަށާފައިވާތީވެ ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް
މިއަދު ހެނދުނު ސްކޫލުތަކުގެ ކުދިން ސްކޫލަށް ދިޔަ ވަގުތާ ދިމާކޮށް އަރަބިއްޔާ ސްކޫލު ކުރިމަށްޗައް ބެލެނިވެރިން އެއްވެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މި އެއްވުމުގައި ބެލެނިވެރިން ސުއޫރު ފާޅުކުރަމުންދަނީ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-13 10:35:58
ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ސްކޫލްތަކުގައި މިއަދު ފަށައިފި
މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ސްކޫލްތަކުގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގެ 213 ސްކޫލެއްގައި މިއަދު ކިޔެވުން ފަށާފައިވާއިރު، ދިރާސީ އައު އަހަރަށްޓަކައި ދަރިވަރުންނާއި، މުދައްރިސުންނަށް ސްކޫލްތަކުން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-13 08:48:35
މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ޕެލެޓްތައް ނަގަން ފަށައިފި
މާލެއަކީ އިޖްތިމާޢީގޮތުން ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ސިޓީކައުންސިލުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިނގާ މީހުންނަށާއި ވެހިކަލްތައް ޕާކް ކުރަން ދަތިވާގޮތަށް ބަހައްޓާފައިހުރި ޕެލެޓްތައް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-12 23:29:29
ވިލިމާލެ ( ވިލިގިނލި ) ސަހާރަގައި މީހުން ވަޅުލާން ނިންމައިފި
ދެއަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ވިލިގިލި (ވިލިމާލެ) ސަހަރާގައި އަލުން މީހުން ވަޅުލާގޮތަށް މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ސަހަރާ ސާފުކޮށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރުވަމުންދާކަމަށް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-12 06:00:02
މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމެންޓުގެ ފަރާތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް 108 ފަރާތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި
ރައީސް މައުމޫންގެ ތާއީދާއެކު 108 ފަރާތަކުން އިންތިޚާބުގައިވާދަކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފިކަމަށް މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމެންޓު (އެމް.އާރު.އެމް) އިން ބުނެފިއެވެ. ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވަނީ 80 ދާއިރާއަކުން
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-11 23:42:43
ދިރާގު ޓީވީއަށް އައިސް ޓީވީޗެނަލް!
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ އައިޕީޓީވީގެ ހިދުމަތްކަމަށްވާ، ދިރާގު ޓީވީއަށް އައިސް ޓީވީ ޗެނަލް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ. އައިސް ޓީވީ އަކީ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަށް ގެނެސްދޭ ދިވެހިންގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-11 06:27:56
މާރޗް 10 ގެ ފަހުން ބުރިޖްމަތިން ދުއްވޭނީ ހެލްމެޓް އަޅައިގެން – ޓްރާންސްޕޯޓް
އަންނަ މާޗްމަހުގެ 10 ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން ބްރިޖްމަތީގައި ސައިކަލް ދުއްވާ މީހުން ހެލްމެޓް އަޅާށާއި ޓެކްސީ ތަކުގައި މީޓަރު ހަރުކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-10 14:21:45
އަގުހެޔޮ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުގެ ތެރެއިން އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގުހެޔޮކުރުމަށްފަހު، އެބަދަލާ އެއްގޮތަށް ޤައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންއިންމިއަދު
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-10 11:58:06
މާލޭގެ ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފަށާނީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު – އެޑިޔުކޭޝަން
މާލޭގެ ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން މިއަހަރުފަށާނީ މިމަހުގެ 20 ވަނަދުވަހުކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެބަދަލު ގެނައުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމީ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-10 06:46:08
މާލޭގައި ބުޅާ މަރާ މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަނީ
މާލޭގެ މަގުމަތީގައި އުޅޭ ބުޅާތަކަށް ހަމަލާދީ އަނިޔާކޮށް މަރަމުންދާ މައްސަލަ ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން މިރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، މާލޭގައި
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-09 23:08:45
ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވީ އެއްވެސް ބަޔަކާއި މައްސަލައެއް އޮވެގެން ނޫން – ޑރ.ޝަހީމް
މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވެވަޑައިގެންފި ކަމަށާއި، ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވީ އެއްވެސް ބަޔަކާއި މައްސަލައެއް އޮވެގެން ނޫންކަމަށް ޑރ.ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-09 08:45:02
ނ. ހެނބަދޫ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
ނ. ހެނބަދޫ ޒުވާނަކު ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން އޭނަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ކުރަމުންދާކަމަށް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ. މިމައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވަނީ ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-08 11:54:04
ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފި
ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ނަން، ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު ގެ ނަމަށް ބަދަލު ކޮށްފިއެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މަޢުމޫނު ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގައި އުފެއްދި ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-08 06:58:17
މާލޭ މިސްކިތްތަކާއި ގަބުރުސްތާނުތައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
މާލޭގެ މިސްކިތްތަކާއި ގަބުރުސްތާނުތަކުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން މާލޭ ސީޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި
ނާރެސް.ކޮމް - 2019-01-07 15:27:12