×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އިންޓަނެޓް ބެންކިންއަށް މައްސަލަ ދިމާވެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފި
ބެންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އިންޓަނެޓު ބެންކިން އަށް މައްސަލަ ދިމާވެ ގިނަ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރައިފިއެވެ. މި ގޮތުން މޯބައިލް އެޕާއި އިންޓަނެޓު ބެންކިންގ ހިދުމަތް އެއްކޮށްވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. އޭޓިއެމް ތަކުން
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-03-05 14:06:51
ޖެނުއަރީ މަހު 174 ކާވެނި، 88 ވަރި
ފެމެލީ ކޯޓުގެ ތަފާސް ހިސާބު ތަކަށް ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މަހުގައި ކޮށްފައިވަނީ 174 ކާވެންޏެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ކޮށްފައިވަނީ 195 ކާވެންޏެވެ. މި އަހަރުގެ ވަރީގެ ނިސްބަތް މިދިޔަ އަހަރުގެ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-03-05 13:29:00
425 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި
އެކި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށުގައިހުރި 103 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފިއެވެ. ފުލުހުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-03-04 13:58:29
ކަންކަން ބާރު ސްޕީޑުގައި ގެންދެވޭނީ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ލިބިގެން
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި، ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދެއްވާނަމަ، އެކަންކަން ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރެވޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-03-04 13:28:33
ރައީސް ގެ ކަރާމަތް ނަގާލީ ކަމަށް ބުނެ އެލްޖީއޭއިން ކެނދިކުޅުދޫ، ވެލިދޫ ކައުންސިލަށް އިންޒާރުދީފި
ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނ.އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ބައެއް ކަންތައްތަކާއި ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ނ.ވެލިދޫ އަދި ނ.ކެނދިކުޅުދޫއިން ބަޔާނެއް ނެރުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހި ލޯކަލް ގަވަރުމެންޓު އޮތޯރިޓީ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-03-03 12:49:56
މަޖުލިސް އިންތިހާބު 21 އެޕްރީލު ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި
މާރޗު 17 ގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބު އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކުރަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން މިރޭ ނިންމައިފަ އެވެ. ކޮމިޝަނުން އެގޮތަށް ނިންމީ މާޗް މަހުގެ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-29 23:24:04
ސޯސަލްމީޑިއާ ގައި ޝާއިއުކުރި ލިޔުމަކާއި ގުޅިގެން ރަތްމަންދޫ ފެނަކައިގެ އިސްވެރިއެއް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
މ.ރަތްމަންދޫ ފެނަކައިގެ ޑެޕިއުޓީ މެނާޖަރުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުރި މުހައްމަދު ޝިފާއު މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. އެ ރަށުން ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ ޝިފާއު ފޭސްބުކް ސްޓޭޓަސްގައި ލިޔެފައިވަނީ ރަށަށް އެންމެ ބޮޑަށް
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-29 22:43:42
ކުއްލިއަކަށް އިތުރު މުއައްޒަފުންތަކަކަށް ފެނަކައިން ވަޒީފާދޭން ފަށައިފި
ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރާއި ހަވާލުވެ، ބައެއް ކުންފުނިތަކުގައި އިތުރަށް މުއައްޒަފުންނަަށް ވަޒީފާދީފައިވާ ކަމަށްބުނެ، އެންމެ ގިނަ މުއައްޒަފުން ވަކިކުރި ފެނަކައިން އަނެއްކާވެސް ވަޒީފާތަކެއް
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-29 12:02:44
ޝިއުނާގެ ފުރައްސާރަ މި ފަހަރު ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކަށް !
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް މަލާމަތްކޮށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ސަބަބުން ސަސްޕެންޝަނުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ފާތުމަތު ޝިއުނާ ނުކުޅެދޭ ޒުވާނަކަށް ފުރައްސާރަކޮށް މަލާމަތް ކުރުމުން
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-29 11:37:06
ގއ.ވިލިނގިލީގައި ސަފާރީއެއް ބަނުމަށް ހަދާފައިިވާ ހަރުގެއެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ
ގއ.ވިލިނގިލީގައި ސަފާރީއެއް ބަނުމަށް ހަދާފައިވާ ހަރުގެއެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުންދާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ. އެ ރަށު މީހުން އުޅޭ ސަރަހައްދާއި ދުރުގައި ހަދާފައިވާ މި އިމާރާތުގައި ރޯވީ މީގެ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-28 23:55:13
ގދ.ގައްދޫއިން މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ގދ. ގައްދޫގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އެ ރަށު ގެއެއް ކައިރީގައި މީހަކު މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-28 23:28:49
ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފި
އެކި މައްސަލަތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާތަކެތީގެ ތެެރެއިން ދ. ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިހުރި ބަނގުރާ ނައްތާލައިފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މައުލޫމާތުދޭ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-28 23:17:39
މިލަންދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ދެއްވައިފި
މިލަންދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ށ. މިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-27 19:42:23
ގައްދޫ ކައުންސިލަކީ ރައީސް މުއިއްޒަށް ރައްކާތެރި ތަނެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ، މެހެމާނުން ސޮއިކުރާ ފޮތުގައި ރައީސް ސޮއިވެސް ނުކުރި
ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ގދ.ގައްދޫއަް ވަޑައިގެން އެ ރަށު ކައުންސިލު އިދާރާގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ. ގައްދޫ ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދޭ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-24 15:07:06
އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަނީ
މިފެށޭ މާރިޗު މަހުން ފެށިގެން ފުލުހުން އަދި ސިފައިންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ނިންމަވާފައިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-24 14:11:01
ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާ ސީދާ ރައީސަށް ހުށައެޅޭ ޕޯޓަލް އިފްތިތާހު ކޮށްފި
ރައްޔިތުންގެ އަޑު އައްސަވައިގެން، ރައްޔިތުންނާ ގާތުން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޚިޔާލާއި ޝަކުވާ ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ޕޯޓަލް ”ރައްޔިތުންގެ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-24 00:24:01
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒުގެ ޖަލްސާގައި، ގައްދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ވަކިގޮތަކަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް މަޖުބޫރުކުރި! -ގައްދޫ ކައުންސިލު
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ދެކުނުގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ގދ.ގައްދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށު ކައުންސިލުން ކަންތައްކުރެއްވި ގޮތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހން ފާޅުކޮށް، ގައްދޫ ކައުންސިލަށް ފާޑުވިދާޅުވުމުން،
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-23 20:02:12
ތިލަމާލެ ބުރިޖު ސަރަހައްދުން ކަނޑުދަތުރު ނުކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފި
މާލެ، ވިލިމާލެ، ގުޅިފަޅު އަދި ތިލަފުށި ސަރަހައްދުގައި ބުރިޖުއެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަހައްދުގައި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ނުކުރަން ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ރޭގައި
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-23 19:33:01
ދެ ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުވެ 13 މީހަކަށް ހާނިއްކަ ވެއްޖެ
ވިލިމާލެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރި ދެ ލޯންޗް ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި 13 މީހަކަށް އަނިޔާވެ ހޮސްޕިޓަލިގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މިރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 8 ޖަހާއިރު
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-22 22:48:59
މާލޭ މަގުމަތީ ޕިކަޕެއްގައި ދަމުން ފޫކޮޅުދައްކާ ނެށި މީހަކު ހޯދަނީ
މާލޭ މަގުމަތީގައި އިޖުތިމާއި މިންގަނޑާއި ހިލާފަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓި މީހެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. ރޭ ސޯސަލްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދިޔަ ވީޑިއޯގައި ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން އާއްމުންގެ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-22 12:32:11
ގައްދޫ ކައުންސިލަށް ރައީސް މުއިއްޒު ގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުން
ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ގދ.ގައްދޫއިން ލިބުނު ތަރުހީބަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހި، ކައުންސިލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅިުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-21 15:19:35
’ރޯދަމަހު އިންތިހާބު ބޭއްވުމަކީ ފުއާދާއި ސަރުކާރުގެ އަމިއްލަ ވިސްނުމެއް‘
ރޯދަމަސް ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް މަޖުލީހުގެ ކޮމެޓީން ރުހުން ދިން ކަމަށާއި، އޭރުގެ ކޮމެޓީގެ ރޫހު ހުރީވެސް ރޯދަމަސް ތެރޭގައި އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށްކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-20 23:47:54
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ގެ މަގާމު އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ އަދި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްގެ މަގާމު އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ. ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު މި މަގާމު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-20 21:53:25
އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ ހިންގެވި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހުސެއިން ކުއްލިއަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗާ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ހުސައިން އިސްމާއީލް މަގާމުން ވަކިކުރައްވައިފި އެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި، މިނިސްޓަރ ޑރ.އައިޝަތު ރަމީލާ ކެންސަރުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-20 15:38:33
ޕީއެންސީ ގައްދޫ ދާއިރާ: ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރި މަހާ، ޓިކެޓު ލިބުނީ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓަށް
ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ރައްޔިިތުންގެ މަޖުލީހަށް ވާދަކުރާ ކެންޑީޑޭޓުންގެ މެދުގައި ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި ގދ.ގައްދޫ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބުކުރީ މަހުމޫދު ޝަފީގު (މަހާ) އެވެ. ވަރުގަދަ ކެމްޕޭނެއް
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-20 12:32:48
1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އެކައުންޓުން ވަގަށް ނެގީ 16 އަހަރުގެ ކާފަ ދަރިފުޅު އިސްވެ ހުރެ
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަގަށް ނެގުމުގައި އިސްރޯލެއް އަދާ ކުރީ 16 އަހަރުގެ ކާފަ ދަރިފުޅު ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-20 00:28:02
ރޯދަމަހު އިތުރު ތަކުލީފެއް ނުޖައްސާ، އިންތިހާބު ރޯދައިގެ ފަހަށް ލަސްކުރަން ޖެހޭ – ފައްޔާޒު
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިހާބު ރޯދަމަހު ބާއްވާ ނަމަ، ވޯޓުލާން ނިކުންނަ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެދާނެ ކަމަށާއި، ގިނަ ބަޔަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު އަދާކުރުމަށް ފަސޭހަކުރަން ބޭނުން ނަމަ ރޯދައިގެ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-19 12:31:29
ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޑީޖީ ގެ މުސާރައާއި ބެހޭ ގޮތުން މަސްވެރިންނަށް ހެދީ ދޮގެއް!
މި ސަރުކާރުން މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދޭ މައްސަލާގައި އިޖުތިހާދު ކުރަމުންދިޔަ މަސްވެރިންނާ މުހާތަބުކޮށް، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޑރ.ހުސެއިން ސިނާނު ދޮގު ހެދުމުން އާއްމުންނާއި މަސްވެރިންގެ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-19 10:37:37
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސްގެ މަގާމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ބޭފުޅެއް
ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސް ގެ މަގާމަށް ފާތުމަތު ދިޔާނާ (ސަނދުރަ، ޅ.ހިންނަވަރު) އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. މިއީ ކަސްޓަމްސްގެ 133 އަހަރުވީ ދިގު މާޒީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ބޭފުޅެއް މި މަގާމަށް އައްޔަންކުރި
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-18 18:38:18
މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދެވޭތީ ކޫއްޑޫގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓާލައިފި
މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދެވީވެ، ކޫއްޑޫގެ މަސްގަތުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ކޫއްޑޫގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންއަންނަ އިޖުތީހާދުގައި، މަސްވެރިން ބުނަމުން ދަނީ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2024-02-18 14:52:07