×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ފަލަސްތީނުގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖުލީހުގެ ނައިބް ރައީސް ޝަހީދު ކޮށްލައިފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ފަލަސްތީނުގެ ގައްޒާއަށް އަރައި ދެމުންދާ ޓެރެރިސްޓު ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖުލީހުގެ ނައިބްރައީސް އަހުމަދު ބަހަރު ޝަހީދު ކޮށްލައިފިއެވެ. އިޒްރޭލު ސިފައިން އަހުމަދު ބަހަރަށް
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-18 15:31:04
އިމާމުންނަށް ހާއްސަކޮށް ޕީއެޗްޑީ ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ
މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕީއެޗްޑީ ޕްރޮގްރާމެއް ވަރަށް އަވަހަށް ފައްޓަވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމު އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސޯސަލް މީޑިއާގައި އެމަނިކުފާނު
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-18 14:16:22
މިއަދަކީ ’އެއްވާގަނޑަކުން ބަނދެގެން‘ އިންޑިޔާ ސިފައިން ފުރުވާލާ ދުވަހެއްނޫން!
ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފަހު ދުވާހަ ހަމައަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބުނަމުން ދިޔައީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އިންޑިޔާ ސިފައިން ތިބި ކަމަށާއި އެމީހުން
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-18 12:24:23
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުއްރަހީމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ގެ މަގާމަށް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުއްލަތީފް އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް ޢައްޔަން ކުރައްވާފައި
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-18 10:21:42
ރައީސް އޮފީހަށް 5 މިނިސްޓަރުން، 4 އެޑުވައިޒަރުން އައްޔަން ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ބައެއް މަގާމުތަކަށާއި ސިޔާސީ މަގާމު ތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-17 22:02:02
ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒުގެ ވަޒީރުން މަޖުލީސް ހުވާ ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް މިރޭ މެންބަރުން އައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ.ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، މެންބަރު ކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-17 21:56:22
ހާއްސަ އެޑްވައިޒަރުގެ ގޮތުގައި، ރައީސް މުއިއްޒުގެ ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ވަޒީފާ އަބްދުއްރަހީމަށް
ރައީސް މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ހާއްސަ އެޑުވައިޒަރަކަށް އަބްދުއްރަހީމު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ޕީއެންސީގެ ޗެއަރމަންގެ މަގާމުވެސް ފުރުއްވާ އަބްދުއްރަހީމަށް މި މަގާމު ދެއްވީ ސީނިއަރ މިނިސްޓަރުންގެ ފެންވަރުގައެވެ.
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-17 21:39:03
ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ހުވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރައްވައިފިއެވެ. ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގެ އެކަމަށްޓަކައި މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޑރ. މުއިއްޒު އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބްރައީސް
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-17 21:21:27
އިޒްރޭލު ސިފައިންނަށް ހިލޭ ކެއިންބުއިން ހަމަޖެއްސުމުން، މެކްޑޮނަލްޑު ’ހަރާމް‘ ވެއްޖެ – އިންޑޮނޭޝިޔާ މުފްތީ
އެމެރިކާގެ މަޝްހޫ ފާސްޓުފުޑް ޗެއިން މެކްޑޮނަލުގެ އިޒްރޭލު ރެސްޓޯރެންޓު ތަކުން އެގައުމުގެ ސިފައިންނަށް ހިލޭ ކޮއްތު ދޭނެ ކަމަށް ބުނުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އިންޑޮނޭޝިޔާގެ އިމާމުން ތެދުވެއްޖެއެވެ. އެ ގައުމުގެ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-17 15:38:37
ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ސޯލިހު، މަރުހަބާ ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު
މިއަދަކީ އަމާން އޮމާން ކަމާއެކު މި ގައުމުގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް އައު ބޭފުޅަކު ހުވާ ކުރައްވާ ދުވަހެެވެ. 5 އަހަރުގެ ފުރިހަމަ ދައުރެއް އަދާކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް އިބްރާހިމް
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-17 12:22:59
ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު، މުލިއާގެ ރިޔާސީ ގެކޮޅުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރައްވާނެތޯ ؟
މުލިއާގެ އާއި މެދު ތާރީޚީ ޚުލާސާއެއް މުލިއާގެއަކީ ޒަމާންވީ ދިގު ތާރީޚެއް އޮތް މީގެ 100 ވަރަކަށް އަހަރުކުރިން ފެށިގެން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އާޘާރެއްގެ ގޮތުގައި އަހަރުމެންނާއި ހަމަޔަށް އައިސްފައިވާ ރަސްކަމާއި
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-16 13:09:51
މާވަހަރު ހޮވި ފަރާތުން ބުނަނީ އޭގެ ވެރި ފަރާތްކަމަށް ބުނެ ސޯސަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަނީ ފޮޓޯއެއް ނަގަން އައި ކުއްޖެއް ކަމަށް!
މާވަހަރާއި އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގައި ސޯސަލް މީޑިއާއަށް ލުމަށްފަހު އެއީ އެ ފަރާތުގެ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. ސޯސަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯއާއި އެކު ޖަހާފައިވާ ލިޔުމުގައި
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-15 16:48:46
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފި
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ޙަމީދު ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުުން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ ކުރައްވައިފިއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި މިއަދު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-15 15:51:58
އިޒްރޭލު ސިފައިން އަލްޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެ އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރަން ފަށައިފި
އިޒްރޭލު ސިފައިން ގާޒާގެ އަލް ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް ހިފައި އެތަނުގެ ބަލިމީހުންނާއި ވެރިން ހައްޔަރުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިދިޔަ މަހު 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލު ސިފައިން މެދު ނުކެނޑި ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-15 15:43:23
މިމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަބަރުނުވެ، ގެއްލިގެން ހޯދާ އަބްދުﷲ އަދިވެސް ނުފެނޭ
މިމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަަށް ޕޮލިހުން ބުނެފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ލަންދޫގޭ އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް (39އ) އާއިލާއަށް ހަބަރު ނުވެގެން
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-14 23:35:04
ޑިމޮކްރޭޓުންގެ ހަޅޭކާއި ހަމަނުޖެހުމުގައި ތިއްބާ ބަޖެޓު ހުށައަޅައި ނިންމައިފި
އަންނަ އަހަރަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާއި މި އަހަރުގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދުގެ ޖަލްސާއަށް ހާޟިރުވެ ބަޖެޓު ހުށައަޅަން ފެށުމާއެކު
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-14 13:10:55
ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ރައީސް ގެ މަގާމަށް އަސްލަމް އިންތިހާބު ކޮށްފި
ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ ރައީސް ގެ މަގާމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް އިންތިހާބުކޮށްފިއެވެ. އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގައި މަޖްލިސް މަރުތަޅު އެޅި ހުއްޓުމަކަށް އައުމުން މުހައްމަދު
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-14 02:58:30
އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ފަލަސްތީނަށް ތާއިދުކޮށް އެއްވުންތައް ބޭއްވުމާ ދެކޮޅު ހެދި މިނިސްޓަރު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
އިޒްރޭލުގެ ލާއިންސާނި އަމަލުތަކާއި، ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ދެމުންދާ އުދުވާނީ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އެއްވުންތައް ބާއްވަމުން އަންނާތީ އެކަމަށް ފާޑުކިޔާ، އެއްވުންތަކާ ދެކޮޅަށް
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-13 19:48:05
މާބަނޑު ބުޅަލަކަށް ވަޅި ހަރާ މަރާލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި
މާލޭ މަގުމަތީގައި އޮތް ބުޅަލެއްގެ ބަނޑަށް ވަޅި ހަރާ މަރާލި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ސޯސަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި މާލޭ ފިހާރައެއްގެ ދޮރުމަތީ (ޕޭމަންޓު މަތީގައި) ބަނޑު ޖަހާލައިގެން
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-13 18:05:03
އިދާރީ މޭޒުން ގަވައިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ނަޝީދު އިސްތިއުފާދީފި
ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ ރައީސް ކަމުން މުހައްމަދު ނަޝީދު އިސްތިއުފާދީފިއެވެ. މީގެ 6 މަސްކުރިން ފެށީގެން އެމްޑީޕީން ހުށައަޅަމުންދާ ނަޝީދު އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ނަޝީދަށް މަގާމުގައި ހުރެވުމުގެ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-13 17:18:43
އީވާ ގެ ޖަވާބު އަމީންއާއްމަށް، ’އަހަރެން މި ގޮނޑިން ބޭލޭނެ އެއްވެސް ބާރެއް ނުހުންނާނެ!
ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލާގައި ހުއްޓިފައިވާ މަޖުލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފެށުމަށް ކޮމެޓީން ފާސްކުރިގޮތަށް ޖަލްސާތައް ބޭއްވުމަށް އަނެއްކާވެސް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެއެވެ.
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-13 13:58:35
އަމީންއާއްމު އަނެއްކާވެސް ނަޝީދުގެ ކޮޅަށް، އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައަށް އެއްބާރުލުން ދޭން ދެކޮޅު ހަދަނީ
ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ ރައީސް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލާގައި ހުއްޓިފައިވާ މަޖުލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފެށުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތަކަށް ކުރުމަށް އަމީންއާއްމު އަނެއްކާވެސް ދެކޮޅު ހަދައިފިއެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-13 13:34:31
ޔޫރަޕަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ވިސާ ރާއްޖެއިން ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ
ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކަމާއެކު ވިސާއަށް އެޕްލައި ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ވިސާ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-13 13:05:26
ޑިމޮކްރެޓްސް އިން މެމްބަރުން އިތުރުކުރުމަށް ކެމްޕޭނު ކުރަނީ ’ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަނު’ގެ ނަމުގައި!
ޑިމޮކްރެޓްސް ޕާޓީން ފަށާފައިވާ މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމުގެ ކެމްޕޭނުގައި ’ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަން‘ ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު މިވަގުތު ނިސްބަތްވާ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-12 22:07:25
ނައިބް ރައީސް އީވާ ވަކި ކުރުމަށް ސޮއި ހަމަކޮށްފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ ނައިބް ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ ވަކި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސޮއި އެމްޑީޕީން ހަމަކޮށްފިއެވެ. މީގެ ކުރިންވެސް އީވާ ވަކި ކުރުމުގެ ގަރާރަށް ސޮއިކޮށްހަމަކޮށް މަޖުލީހަށް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ. އެ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-12 17:43:13
ނަޝީދު ވަކި ކުރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބަންޑާރަނައިބު ގެ ލަފާ ހޯދަނީ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލާގައި ކުރިއަށްދާނެ ގޮތެއްގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ބަންޑާރަ ނައިބަށް ހުށައަޅަން ފާސްކޮށްފިއެވެ. އާއްމު ކޮމެޓީއަށް އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-12 16:10:31
ހަސަން އަފީފު ރިޔާސަތާ ހަވާލުވެ، ނަޝީދު އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި
ރައްޔިތުން މަޖުލީހުގެ ރައީސް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލަ އުސޫލައް ނުފެތޭ ކަމަށް ބުނެ، މަޖުލީހުން ބޭރު ކޮށްލައިފިއެވެ. ސްޕްރީމު ކޯޓުގެ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް، ނައިބްރައީސް ސަލާމުގައި ހުރުމުގެ
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-12 12:32:34
ކޭއެފްސީ، ޕިއްޒާ ހަޓު، ކޮކާކޯލާގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ކަޅުތެޔޮ ޖަހައި އިންޒާރު ދީފި
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަޝްހޫރު އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭންޑު ތަކެއް ކަމަށްވާ ޕިއްޒާ ހަޓު، ކޭއެފްސީ އަދި ކޮކާ ކޯލާ ގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ކަޅު ތެޔޮ ޖަހާ އިންޒާރު ދީފިއެވެ. މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު މި ތަންތަނަށް
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-11 22:22:44
ދެ ދޯންޏެއްގެ އެހީގައި އޯކިޑް ދޯނި ގެމަނަފުއްޓަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ނިކުމެ އުޅެނިކޮށް ބިންދައިގެން ދިޔަ‘ އޯކިޑް 707′ ދޯނި، އެހެން ދެ ދޯންޏެއްގެ އެހީގައި ގެމަނަފުއްޓަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ގއ.ގެމަނަފުށި ’އޯކިޑް 707‘ ދޯނި މެދުން ބިންދައިގެން
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-11 20:40:57
އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ގާއިމުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ހެޔޮ ބަދަލު، މިއަދު ފެންނާނެ – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅަކުން މިއަދު ފެންނާނެކަމަށާއި، އެ ރަށްތަކުގައި
މުރާސިލު.އެމްވީ - 2023-11-11 20:16:04