×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އެމްޕީއެލް އިން 5 މުވައްޒަފަކު މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވަނީ
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ފަރާތުން މި އަހަރު ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު މުވައްޒަފުންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 14:58:06
މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި!
މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ރާއްޖޭގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި އެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 14:49:15
ޖިނާޢީ ކުށުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ އުމުރު 12 އަހަރަށް ބަދަލުކުރަނީ
ޖިނާޢީ ކުށުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ އުމުރު 12 އަހަރަށް ތިރިކުރުމަށް ގާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ދާހިލީ ވަޒީރު އަލީ އިހްސާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 14:28:15
އަލްޖަޒީރާއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށްބުނެ އިސްރާއީލުން ނޫސްވެރިތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
އިސްރާއީލުގައި ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުން މަނާކުރި އަލްޖަޒީރާއަށް މަސައްކަތް ކޮށްދޭ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އިސްރާއީލުން ނޫސްވެރިންތަކެއް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 14:05:45
އިތުރު ކެނޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިނުލުމުން ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެންބަރުކަން ޕީއެންސީގެ ޔުމްނާއަށް
ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެމްބަރަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވަން ނިންމި ބައި އިލެކްޝަންއަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވި އިރު އެންމެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކުރިމަތިލުމުން ވޯޓުލުމަކާއި ނުލައި ކުރިމަތިލި ކެންޑިޑޭޓު
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 14:02:20
މާލޭގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 6 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތުތަކަކާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ހިނގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 13:59:37
ދެކުނު އެފްރިކާއިން އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް އައިސީޖޭއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި މިސްރުން ބައިވެރިވާން ނިންމައިފި
ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޖެނޯސައިޑް ކޮންވެންޝަންގެ ދަށުން އިސްރާއީލުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި އެގައުމުން ޣައްޒާގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ތެރެއިން ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 13:45:12
ކޫއްޑޫއާއި ކަނޑުހުޅުދޫއިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު 2 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ އަދި ގއ. ކޫއްޑޫ ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 13:36:10
ޔަހޫދީން ހަމަލާތަކަށް ހުއްޓުމެއްނެތް, މިއަދުގެ މިހާތަނަށް އަގްސާ ހޮސްޕިޓަލަށް 45 ހަށިގަނޑު ގެނެސްފި
ޔަހޫދީން މިއަދު ޣައްޒާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ވައިގެ މަގުން ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އަލް އަގްސާ ހޮސްޕިޓަލަށް މިވަގުތާއި ހަމައަށް 45 މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އެހޮސްޕިޓަލާއި ހަވާލާދީ
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 13:24:32
7 ވަނަ ހޭންޑްބޯޅަ މޯލްޑިވްސް ޗެންޕިއަންޝިޕް 2024 ގެ ގުރުލުން ބާއްވައިފި
ހޭންޑްބޯޅަ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަތްވަނަ ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް ޗެންޕިއަންޝިޕް 2024 ގެ ގުރުލުން ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 13:22:02
ޔަހޫދީންގެ ހަމަލާތަކުގައި ޣައްޒައިން ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 35,000 އަށްވުރެ މައްޗަށް!
ޔަހޫދީން ހުއްޓުމެއްނެތި ޣައްޒާއަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކުގައި ޝަހީދުވި މީހުންގެ އަދަދު 35,000 އަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 13:19:49
ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން އަލުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއިން ފަށައިފި
މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަން ނުވަތަ "ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން" އަލުން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކުރުމާއި ގުޅިގެން ، މި މަޝްރޫޢުގެ
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 13:11:43
ހުޅުމާލެ ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަން: 7 މީހެއްގެ ބަންދަށް 7 ދުވަސް, އެކަކުގެ ބަންދަށް 3 ދުވަސް!
ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމައިފި އެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 13:03:26
އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 5 ޑްރަގް ކާޓެލްއެއް ބަންދުކޮށްފިން - ފުލުހުން
އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ފުލުހުންގެ ހިންގި އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި 5 ޑްރަގް ކާޓެލް ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 12:51:08
ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިން ރިހިބިލިޓޭޓް ކުރުމަށް " ހޯޕް އައިލެންޑް" , 18 އަހަރު ވުމުން ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ހިދުމަތް ކުރަން ޖެހޭނެ!
ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޖިނާއީ ގާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލާއި އެކު ރިހިބިލިޓޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ރަށެއް ތަރައްޤީކުރާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އަލީ އިހްސާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 09:07:28
ގައުމީ ސަރފިންގ ޓީމުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރޝިޕް މުއްދަތު ބީއެމްއެލް އިން އިތުރުކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް ސަރފިންގ އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެސްއޭ) އާ އެކު ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ޓީމުތައް ހިމެނޭހެން ގައުމީ ސަރފިންގ ޓީމުތަކުގެ އޮފިޝަލް ސްޕޮންސަރަށް ވުމަށް ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިތުރުކޮށްފިއެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 09:03:31
މިނިސްޓަރ ޒަމީރު ގަތަރުގެ ބޮޑު ވަޒީރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މޫސާ ޒަމީރު، ޤަތަރުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަލްޘާނީއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 08:53:57
ފުނަދުއާއި އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އެސްއީޒެޑް ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން ދުބާއީގެ "އިފްޒާ" އާއި ހަވާލުކޮށްފި
ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ގޭޓްވޭ އަދި ކ. ފުނަދޫގައި ގާއިމް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ސްޕެޝަން އިކޮނޮމިކް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް ސާވިސް ޒޯނު
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 07:53:32
ކޫއްޑޫއިން ފައިލޭރިއާގެ ތިން ކޭހެއް ފެނިއްޖެ
ގއ ކޫއްޑޫއިން ފައިލޭރިއާގެ ތިން ކޭހެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 07:36:38
ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި ޔަހޫދީން ބަޑިން ހަމަލާދީ ފަލަސްތީނުގެ އެކަކު ޝަހީދުކޮށް ކުޑަކުއްޖަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި
ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި ޔަހޫދީން ބަޑިން ހަމަލާދީ ފަލަސްތީނުގެ އެކަކު ޝަހީދުކޮށް ކުޑަކުއްޖަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 07:16:46
ލަންކާ އަސްކަރިއްޔާއާއި ގުޅިގެން ހިންގި ނުރައްކާތެރި ގޮވާތަކެތި ނައްތާލުމުގެ ތަމްރީން ނިންމާލައިފި
ސްރީލަންކާގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ހިންގި "ބޭސިކް އެކްސްޕްލޯސިވް އޯޑްނަންސް ޑިސްޕޯސަލް ކޯސް–3" (ލެވެލް 2) ގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 07:10:56
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްލޫ އެކޮނޮމީ ފޯރަމް މާދަމާ ރާއްޖޭގައި ފަށަނީ
ޔޫއެންޑީޕީއިން އިސްނަގައިގެން ބާއްވާ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްލޫ އެކޮނޮމީ ފޯރަމް މާދަމާ ރާއްޖޭގައި ފެށުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 07:06:33
ނަރުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެމްއެންޑީއެފުން ލީޑަރޝިޕް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ނަރުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެމްއެންޑީއެފުން ލީޑަރޝިޕް އެންހޭންސްމެންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި އެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 06:59:32
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިނިސްޓަރ ޒަމީރު ގަތަރަށް!
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ މޫސާ ޒަމީރު ގަތަރަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 06:43:49
ބާކީ ތިން މެޗު އޮއްވައި އަލް ހިލާލުން ލީގު ޗެންޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފި
ސައުދީ ޕްރޮފެޝަނަލް ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލީގު ތާވަލުގެ ފުލުގައި އޮތް އަލް ހަޒެމް އަތުން 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮލުވެ، ބާކީ ތިން މެޗު އޮއްވައި އަލް ހިލާލުން ލީގު ޗެންޕިއަންކަން
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 01:00:27
ފޮރެސްޓު އަތުން މޮޅުވެ ޗެލްސީން ޔުރޮޕާ ލީގުގެ އުންމީދު ދަމަހައްޓައިފި
އިގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި 3-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް އަތުން މޮޅުވެ ޗެލްސީ އިން ލީގު ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައި އޮތް ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާއި ޕޮއިންޓްގެ ގޮތުން
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 00:30:00
ބްރަހީމް ޑިއާޒްގެ ދެލަނޑާއެކު ގްރަނާޑާ އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ގްރަނާޑާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ޗެންޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-12 00:00:00
ވެލިދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުން 3 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާ - ކައުންސިލް
ނ. ވެލިދޫ ވޭސްޓް މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރުގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަދަދު 3 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާކަމަށް ވެލިދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-11 18:41:11
ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ފޮނުވާލެވުނީ ރައީސްގެ ހިކުމަތްތެރިކަމުން - ޣައްސާން
ރާއްޖޭގައި ގާއިމްވެ ތިބި އިންޑިއާ ސިފައިން ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލެވުނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ހިކުމަތްތެރި ވިސްނުންފުޅުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-11 15:40:41
ދެއްވަދޫ ކަނދުފަތި މެރަދޫ ބޭރުގައި ގާއިމްކޮށްފި
ގއ. މެދަރޫ ބޭރުގައި މަސްކަނދުފަތި ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.
ގާފު.އެމްވީ - 2024-05-11 15:28:00