×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ދެވަނަބުރަށް އުމަރުގެ ނިންމުން މިރޭ އިޢުލާންކުރަނީ!
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރާއިމެދު އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކޮށް ހަތަރުވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯދި އުމަރު ނަސީރުގެ ނިންމުން މިރޭ އިއުލާނުކުރާނެކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އުމަރު
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-21 11:17:44
އޮކްޓޯބަރު 30 ގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓު ނަގަން ގަރާރު ފާސްކޮށްފި
ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން ސީދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާ ގޮތަށް ނިޒާމީ ވޯޓުގެ ގަރާރު މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-20 16:21:56
ނޮވެމްބަރުގެ ކުރިން ނިޒާމީ ވޯޓު ނެގުމުގެ ގަރާރު މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި
ރާއްޖޭގައި އޮންނަންވީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ކުރިން ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު، މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ.
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-20 15:14:02
ދެވަނަބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުނުކުރުމަށް ފާރިޝް މައުމޫން ނިންމަވައިފި
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދު ނުކުރެއްވުމަށް ފާރިސް މައުމޫން ނިންމަވައިފި އެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވާދަކުރެއްވި ފާރިސް، ދެވަނަބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-20 13:05:26
ސިވިލްކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީ ނިމާލް ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަހާރަވެއްޖެ
ސިވިލްކޯޓްގެ އިސްޤާޟީ އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ނިމާލު ޖުނައިދު ކުއްލި ގޮތަކަށް އަވަހާރަ ވެއްޖެއެވެ. ނިމާލު އަވަހާރަވީ ރޭ ދަންވަރު 12 ޖަހާކަށް ހާއިރުއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނިމާލު އަވަހާރަވީ ރޭގަނޑުގެ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-20 07:18:18
ނިޒާމީ ޤަރާރާ ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިމެންދެން މިއަދުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި!
ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރުގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދަން މަޖިލީހުގެ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-19 14:23:09
ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު، އިބޫ ޞާލިޙާއި ނަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވައިފި!
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި ރަޢިސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި ހުންނެވި އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި، ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު، ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އަލުން ވާހަކަ ދައްކަވައިފިއެވެ. މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައި،
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-18 20:10:58
މިނިވަންފިކުރު: ރައީސް ނަޝީދު މިއުޅުއްވަނީ ކޮންފާޑަކަށްތޯއެވެ؟
ރައީސް މައުމޫނުގެ އަނިޔާވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް އިސްލާހީ މަސައްކަތަށް ކަމަށްބުނެ، ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ އިންޤީލާބެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ނަޝީދު ފެއްޓެވިއެވެ. އެތައް ބައެއްގެ އެއްބާރުލުމާއި އެކު އެމަސައްކަތްތައް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-18 19:12:15
ތަޅުމަށް ނުވަދެ މި ތިބީ މަޖިލިސް އިދިކޮޅު ކެމްޕެއިން ޖަގަހައަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ: އެމްޑީޕީ މެންބަރުން
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މިއަދު ޖަލްސާއަށް ތަޅުމަށް ނުވަދެ ތިބީ މަޖިލިސް އިދިކޮޅުގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ ކަމަށް އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރުން ބުނެފިއެވެ. އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-18 12:30:18
އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރަށް ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން މިރޭ ގޮތް ނިންމަނީ!
މި މަހު 30ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި، ދަ ނިންމައި ހާމަކުރާނެކަމަށް އެ ޕާޓީއިން ބުނެފިއެވެ.ޑިމޮކްރެޓްސްއިން އަަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ރަސްމީ ނިންމުމެއް މިރޭ ނިންމައި ހާމަކުރާނެކަމަށް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-18 11:58:33
ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ފާރިޝްގެ ވަރުގަދަ ހުށައެޅުންތަކެއް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ފާރިސްގެ ތާއީދަށް އެދި އެމްޑީޕީއާ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ވެސް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ. ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ފާރިސް މައުމޫނާއި އޭނާގެ ޓީމުން ތާއިދު ކުރުމަށް ނިންމާ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-18 11:40:40
ބަރުލަމާނީ ވާހަކަ ދައްކަން ރައީސް ނަޝީދާއި ބައްދަލު ކުރައްވަން ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅެއް ނުވި !
ރާއްޖޭގައި ވެރިކަން ކުރުމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނާ ބައްދަލު ކުރައްވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް އެ މަނިކުފާނާ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-17 17:29:25
ގިނައިން ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަކީ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން: އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަކީ އެ އިންތިޚާބެއްގައި ވާދަކުރައްވާ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކު ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-17 15:04:36
ޖޭޕީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލަކަށް އަޒްލީން
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ ސްޕެޝަލް އެޑްވައިޒަރު އަދި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހްމަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ޖޫމްހޫރީ ޕާޓީގެ އިސް ތަރުޖަމާނު އަލީ ޞާލިހު
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-17 14:55:01
ރައީސް ޞާލިޙު އުޅުއްވަނީ އިންތިޚާބު ވަގަށް ނަގަން: އަދުރޭ
މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ރައްޔިތުން ނިކުމެ ސަރުކާރަށް ބޮޑުތަނުން ނޫނެކޭ ބުނުމުން، މިހާރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-17 14:46:32
ޑޭޓާ ބޭސްއަށް އެކްސެސް ނުވެވޭނެ، ފޯމުތަކުގެ ޞައްހަކަން ކަށަވަރުކުރާނަން: އީސީ
ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަންނޫން އެހންތަނަކަށް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ހުށައަޅަ ހުރިހާ ފޯމެއްވެސް ވެރިފައިކުރާނެކަމަށާއި، މިހާތަނަށް އެކަމުގައި ސުވާލު އުފެދޭކަމެއް ނެތްކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-17 14:35:52
ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބަލިވީ 3 ލަނޑު 1 ލަނޑުން، ދެވަނަ ހާފުގައި މޮޅުވާނީ 5 ލަނޑު 2 ލަނޑުން: އިބޫ ޞާލިޙް
އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ މެޗަކަށް ނުކުމެ ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމަކީ މެެޗު ނިމުން ނޫން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓު އިބޫ ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީން ސޯސަން ޖަގަހައިގައި ރޭ ބޭއްވި ކެމްޕެއިން
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-17 11:40:42
އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުނުކުރަން ޖޭޕީން ނިންމައިފި
މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތަށް ނާރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ނިންމައިފި އެވެ. ޖޭޕީން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ މިއަދު ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ 160 ވަނަ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-16 17:51:04
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ޓަވަރުތައް އަޅާ ސައިޓްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަނީ
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ހިއްކި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރަމުންދާ ހައުސިންގ ޓަވަރުތައް އަޅާ ސައިޓުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަދަމުން އެބަ ދެ އެވެ. ސައިޓުގައި ރޯވެފައިވަނީ އެކޮމަޑޭޝަން އަށް ބޭނުންކުރާ ބައެއްގަ އެވެ. އަލިފާން
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-16 16:39:23
ޕީޕީއެމާއެކު ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އަށް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވުނު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީ އާއިއެކަމަށާއި، ޕީޕީއެމް އާއިއެކު ކުރަމުންދިޔަ މަޝްވަރާތައް މިހާރު ހުއްޓިފައިވާކަމަށް،
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-16 15:01:37
މުސާރަ ބޮޑުވާނީ ރައީސް ޞާލިޙު ހޮވިގެން: ޢިމްރާން
ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުވާނީ ރައީސް ސޯލިހު އިންތިޚާބު ކޮށްގެން ކަމަށް، ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޢިމްރާން ޢަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޞާލިހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-16 11:54:35
ޑރ. މުޢިއްޒުއަށް ކުރަމުންދާ ދޮގު ތުހުމަތު ތަކަށް ޑރ. ޝަހީމުގެ ރައްދެއް
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަބުރު ކަތިލުމަށް ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު އެކަމަށް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-15 07:24:53
މޮނިޓަރުންނާއި އޮބްޒާވަރުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށްވުމަށާއި، ވޯޓުނެގުމާއި ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް އޮބްޒާވްކުރުމާއި މޮނިޓާކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އިލެކްޝަންސް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-14 14:43:13
ސިއްހީ އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުސާރައާ ގުޅޭ ޝަކުވާތަކަށް ރައީސްގެ ހައްލުތަކެއް ގެނެސް ދެއްވައިފި
ސިިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ގެނެވުނު ބަދަލާ ގުޅިގެން ލިބުނު ޝަކުވާތަކާއި ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެންދާއިރު އިނާޔަތް ދޭ މިންގަނޑާ ގުޅޭގޮތުން ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-14 11:40:41
ދިވެހިބަހުން ނެރުނު ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ފުރަތަމަ ތަފްސީރު ވެބްސައިޓު ލޯންޗުކޮށްފި
ދިވެހިބަހުން ފުރަތަމަ ނެރުނު ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ތަފްސީރު ވެބްސައިޓު ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ. ދިވެހިބަހުން ނެރުނު ފުރަތަމަ ޤުރުއާނުގެ ތަފްސީރު ވެބްސައިޓު އުފައްދާފައި މިވަނީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ނުހަނު ގިނަގުނަ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-14 07:25:24
މާރިޔާ ދައްކަމުން ދިޔަ ދޮގުވާހަކަތައް ތަކުރާރުވާ ނަމަ އިތުރަށް އެމްޑީޕީގެ ނަތީޖާ ދަށްވާނެ: ޑރ.ޝަހީމް
ހަރުކަށި ފިކުރާ ގުޅުވައިގެން ޑރ. މުއިއްޒާއި އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާގެ އިންސާނީ ކަރާމަތަށް އުނިކަން ގެނުވައި ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާގޮތައް ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން މާރިޔާ ދައްކަމުން ދިޔަ ދޮގުވާހަކަތައް ތަކުރާރުވާ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-14 06:59:11
އޮރިޔާމުން ތިބޭ މީހުންނަށް އުޅެވޭކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބޭ މީހުންނަށްވެސް އުޅެވެން ޖެހޭނެ: މޮސްޓާ
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިސްލާމީ ގައުމެއް ކަމަށާ، އިސްލާމީ ގައުމެއްގައި، އިސްލާމްދީން ކިޔަވައިގެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރުގެ މަގާމުތައް ލިބިދާނެތީ ބަޔަކު އެހާ ބިރުން އުޅެނީ ކީއްވެތޯ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-13 17:23:47
ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅޭ 7 މައްސަލައެއް އޭސީސީން ބަލަނީ
ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އޭސީސީ އިން މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވި
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-13 17:08:35
އޯވަ ކޮންފިޑެންޓް ވެވުނު ކަމަށް ޢިމްރާން ވިދާޅުވެއްޖެ!
އެމްޑީޕީގެ “ދަޑިކޮށި ޖަގަހަ” ގައި ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތެރިންނާއެކު ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-13 11:58:51
އެޓޯލް ސާރވޭ: ރައީސް ނަޝީދު ހިމެނޭ ކޯލިޝަނަކަށް ވޯޓު ދޭނަންތަ؟
ސުންގަޑި: 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-13 01:22:18