×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޚުލްޢުކުރުމާއި ވަރިކުރުމާއި ފަސްޚުކުރުމުގެ ތަފާތު
ދެމަފިރިން ވަކިކުރުން އޮންނަނީ ދެގޮތަކަށެވެ. އެއީ ވަރިކުރުމާއި ފަސްޚުކުރުމެވެ. ވަރިކުރުމާއި ފަސްޚުކުރުމުގެ ތަފާތަކީ ވަރިއަކީ ފިރިމީހާގެ ފުށުން ދެމަފިރިންގެ ކައިވެނީގެ ގުޅުމަށް ނިމުމެއް ގެނައުމެވެ. ވަރީގެ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2019-04-04 11:42:14
އޯޓިޒަމް
“ވާރލްޑް އޯޓިޒަމް އެވެއާރނަސް ޑޭ” ނުވަތަ ދުނިޔޭގެ އޯޓިޒަމް ދުވަހަކީ ބައިނަލް އަޤްވާމީގޮތުން އޯޓިޒަމާއިމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ފާހަގަކުރާ ދުވަހެކެވެ. iibbey iibbey
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2019-04-02 08:03:23
ކޮންމެ ދުވަހަކު ކިޔެވުމަށް ސުންނަތުން ޘާބިތުވާ ސޫރަތްތައް
ދަލީލު: حديث أبي هريرة ، وفيه قول الشيطان له : ” إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ ، وَلَا يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2019-03-31 08:02:59
އާރތުއަވާގެ މުނާސަބާގައި ޚާއްޞަ ޙަރަކާތްތަކެއް ތ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި
357 ދަރިވަރުން ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ ތ.އަތޮޅުމަދަރުސާގައި ދުނިޔޭގެ އާރތުއަވާ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިނގަމުން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ދުނިޔޭގެ އާތުއަވާ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި މިއަދު
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2019-03-30 13:42:04
ﷲގެ ޢަޛާބުން މިންޖުވާން ބޭނުންތަަ؟
ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާގެ ޢަޛާބުން މިންޖުވާ ދެ އަމާނެއް ވެއެވެ. ފުރަތަމަ އަމާނަކީ ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމައެވެ. އެކަލޭގެފާނު އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި ހުންނަވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނުގެ އުންމަތް ކޯފާއަކުން
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2019-03-30 11:07:56
މ.މުލައް އަދި ހދ.ނޮޅިވަރަމަށް އަލް ޢަސްރުގެ ދެ ޓީމް ފުރައިފި
އަލް އަޞްރުގެ ފަރާތުން މ.މުލަކުގައި ”އޮޑެސީ އޮަފް ދައުވާ“ ދަޢުވަތު ދަތުރަކާއި ހދ.ނޮޅިވަރަމުގައި ”ކޫލްނެސް އޮފް ދަ އައިސް“ ނަމާދު ވޯރކްޝޮޕެއް ހިންގުމަށް ދެ ޓީމެއް ފުރައިފިއެވެ. މި ދެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-03-23 23:31:14
މީސްތަކުންނަށް އުނގަންނައި ދިނުމާއި ހެޔޮކަންތައްތަކަށް ގޮވާލުމުގެ މާތްކަން
މީސްތަކުންނަށް އެބައިމީހުންގެ ދީނުގެ ކަންތައްތައް އުނގަންނައިދީ އެބައިމީހުންނަށް ހެޔޮކަންތައްތަކަށް ދަޢުވަތު ދިނުމަކީ ނަބީބޭކަލުންގެ ވަޒީފާއެވެ. ފަހެ، ހަމަކަށަވަރުން އެއީ އެންމެ މަތިވެރި އަދި އެންމެ މާތް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-03-21 23:18:17
ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް ހެޔޮގޮތުގައި ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ؟
ބަރަކާތްތެރި މައްސަރެއް އަނެއްކާވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ކުރިމަތި ވަނީއެވެ. އެމަހަކަށް އިންތިޒާރުކުރަމުން ގެންދާ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަސް އައިސް އަޅުގަނޑުމެންނާ އަރާ ހަމަކުރާއިރު، ތެދުވެރި މުސްލިމުން ތިބީ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-03-19 23:28:22
މަހަލްދީބްގެ ”ޕައި“ މާރިޗު 17ގައި
”ޕައި“ އިވެންޓްގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ސެމިނަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި އިވެންޓު އޮންނާނީ މާރިޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރޭގަނޑު 8:00-10:00 ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-03-16 20:54:59
އޭ އަޚާ އެވެ! އެހެން މީހުން ބަދުނާމު ކޮށް ދޮގުވާހަކަ ނުފަތުރާށެވެ.
އެއްވެސް އަޞްލެއް އަސާސެއް ނެތް ވާހަކަތައް ދައްކައި އަމިއްލަ އެދުން ކުރިޔަށް ނެރެގެން، މީހުން ބަދުނާމުކުރުމަކީ އުފަލެއްކަމުގައި ދެކޭ ބައެއް މީހުން ކުރާ ކަމެކެވެ. އެފަދަ މީހުން ދެކޭގޮތުގައި ތިމާ ހިއްހަމަ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-03-16 19:59:14
ދިރާސީ އާއަހަރަށް ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރުގެ ނަޞީޙަތް
ދިރާސީ އާ އަހަރަށް ޕީސްފައުންޑޭޝަންނުން ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރުގެ ވީޑިއޯ އެއް ޢާންމުކޮށްފިއެވެ. އެވީޑިއޯގައި ޝައިޚް އަލީ ޒާހިރު ޢިލްމުގެ މަތިވެރިކަމަށް އަލިއަޅުވާލައްލާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިސްލާމް ދީނަކީ ޢިލްމުގެ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-01-14 22:42:18
ގުއެޓެމަލާ ބޮއިކޮޓް ކުރާނަން -ޕީ.އެލް.އޯ-
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-12-28 17:34:28
ސޫރަތުލް ޒަލްޒަލާ (1) ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު
(إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿﴾ ) ”ބިންގަނޑު އޭގެ (އެންމެފަހުގެ) ހެލިގަތުމުން ހެލިގެންފިހިނދެވެ.“ މިތަނުގައި މިވާ ހެލިގަތުމުގެ މުރާދަކީ ގިޔާމަތުގެ ހެލުންގަނޑުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަށް އިޝާރާތް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-12-26 14:13:55
ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ހއ. ދިއްދޫއަށް ވަޑައިގެންފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ އަލްފާޟިލާ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ ހއ. ދިއްދޫއަށް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި، ހއ.ދިއްދޫގައި ހުންނަ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރަށް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-12-25 20:55:37
ހުޅަނގުގެ ލޮލުން
= ރަން ޒަމާން= ބޮން ގޮއްވުމެއް، ބޯކެޑުމެއް، އަތްކެނޑުމެއް، މީހުން މެރުމެއް ނެތް ދުނިޔެއެއް ތަޞައްވުރު ކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ -ހުޅަނގުގެ ލޮލުން- ދުވަހަކީ 11 ސެޕްޓޭމްބަރ 2001މ ވަނަ ދުވަހެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ގުގުމައިގެން
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-12-25 15:01:51
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގއެއް ހިންގައިފި
ހއ.އަތޮޅުގެ ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީން ބޭސިކް ސައިން ލެންގުއޭޖް ޓްރޭނިންގއެއް ހިންގައިފިއެވެ. ދެ ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން ޑިސެންބަރު މަހު 16އިން
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-12-25 10:58:07
ސޫރަތުއް ތީނި ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު
މިއީ މައްކީ ސޫރަތެކެވެ. މިސޫރަތުގައި ހިމެނިގެން ވަނީ 8 އާޔަތެވެ. (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿﴾) މާނައަކީ: “ ވައްތީންޏާއި، ޒައިތޫނި ގަންދެއްވަމެވެ.“ ތީނާއި ޒައިތޫނި ގަންދެއްވާ ހުވާ ކުރައްވާފައިވަނީ: އެދެގަހާއި
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-04-18 08:50:27
ޢުމްރާ ކުރާނެ ގޮތް ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު
އިޙްރާމް ބަނދެގެން ހުންނަ މީހާގެ މައްޗަށް މަނާވެގެންވާ ކަންތައްތަކަކީ އިޙްރާމް ބަނުމުގެ ސަބަބުން (މީގާތުން ޢުމްރާ ވުމަށް ނުވަތަ ޙައްޖުވުމަށް ނިޔަތް ގަން ހިސާބުން އިޙްރާމް ކެނޑުމާއި ހަމައަށް) އެކަމެއް ކުރުމުން
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-03-09 11:13:22
ރުކުން ވެއްޓުނު ދޮންފަން
ދޯނިން ފޭބުމާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރު ގޮސް ހުއްޓުނީ ރަށުގެ ބަނދަރާއި ދިމާލުގައި ހުރި ރުކަކަށެވެ. ކުއްލިއަކަށް ރުކުން އަޑެއް ކިޔާލިއެވެ. އެވަގުތު އަޅުގަނޑު އެ ރުކާ ތަންކޮޅެއް ދުރަށް ދުއްވައި ގަތީމެވެ. ކުޑައިރުކޮޅެއް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-02-26 08:42:59
ސޫރަތުއް ލައިލި ތަފްސީރު (1) ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟު ޢަބްދުއްލަޠީފު
(وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿﴾) ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމުން ބިންގަނޑު ފޮރުވާލާ ވަގުތު ގަންދެއްވާ ﷲ ހުވާ ވަޙީ ކުރައްވައެވެ. (وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿﴾) އަދި ދުވާލުގެ އަލިން ބިންގަނޑު ފާޅުވެގެންދާ ވަގުތު
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-02-16 22:07:54
ބައްޕަގެ ޝިކާރައަކަށްވި އަންހެން ކުއްޖާ
ޢުމުރުން އެންމެ 02 އަހަރުން ފެށިން ލޯބިވާ މަންމައާއި ވަކިކޮށް ބައްޕައާއި ދޮންމަންމަގެ ޝިކާރައަކަށް އަހަރެންވިި. އަދި އެ ބައްޕަގެ ދަރިއަކަށް އަހަރެން ބަލިވެއިން. އަދި އެބައްޕަ ރަށުތެރެއަށް އަހަރެން ގިނަކޮށްލި.
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-02-16 15:34:50
އަލް ޢަޞްރުގެ ”އޮޑެސީ އޮފް ދައުވާ“ ޓީމް ތ.ބުރުނީއަށް
”އޮޑެސީ އޮފް ދައުވާ“ އަކީ އަލް އަޞްރުގެ ފަރާތުން ދީނީ އަދި އިޖުތިމާއީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެކި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް އަދި ޖަމިއްޔާ ތަކާ ގުޅިގެން އެ ރަށްރަށުގައި ތަފާތު ހަރަކާތްތަކަކާ އެކު
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-02-16 14:13:46
މަލިކުގައި ނެތިގެއްލެމުންދާ ދިވެހި ބަސް (2) މުޙައްމަދު ނާޖިޙު
1980 ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި މަލިކުގައި މާދަރީ ބަސް ކިޔަވައި ދިނުމުގެ މުހިއްމުކަން އިންޑިޔާ ސަރުކާރަށް ވިސްނިގެން މަލިކުގައި ދިވެހި ބަސް ކިޔަވައިދޭން ގަސްދު ކުރުމަށްފަހު އެކަން މަލިކުގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-02-16 13:53:50
ކޮބާ ކިހިނެތް؟ މިދާގޮތް ރަނގަޅު ؟
މަގުމަތިން ދިމާވާ ކޮންމެ މީހަކުހެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަހާ އުޅޭނެ ސުވާލަކީ ”ކޮބާ ކިހިނެއް ހެއްޔެ؟ ….. މިދާގޮތް ރަނގަޅުހެއްޔެ؟ “ ގިނަމީހުން އުއްމީދު ކުރާކަހަލަ ”ހިތްގައިމު“ ދުނިޔެއެއް މިއަދަކު ފެންނާކަށްނެތެވެ.
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-02-03 22:34:48
އަގުހެޔޮކޮށް ތާޖުމަހަލް ބަލައިލަން ބޭނުންތަ؟ މިއޮތީ އެފުރުޞަތު..
ތާޖުމަހަލް ބަލައިލަން ދިއުމަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ދެކޭނެ ހުވަފެނެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިންޑިއާފެ ނިއުދިއްލީއަށް ދަތުރުކުރުމަކީ އެހާފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. ޓިކެޓުގެ އަގަށްބަލާއިރު، ގިނަފަހަރަށް މުޅިއަހަރުދުވަހު
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-02-02 22:57:19
މިރޭގެ ”29މިނިޓް“ގައި ”ނިޤާބު“
ޖަމްޢިއްޔަތުއްސަލަފުގެ ފަރާތުން ދީނީގޮތުން ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ބާއްވާ “ 29މިނިޓް“ މިޕްރޮގްރާމްގެ މިރޭގެ މައުޟޫޢުއަކީ ”ނިޤާބު“އެވެ. މިއީ މިހާރު
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-02-01 13:24:57
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކޮށްފި
މިކަމަށްޓަކައި އަލިމަސް ކާނިވަލް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ މި ޚިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ އެކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ސަޢީދެވެ. ސްކޫޓެކްސީގެ ފަރާތުން މި ޚިދުމަތް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2017-01-29 19:30:24