×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ލައިބްރަރީއެއް ހިމެނޭހެން މަނަދޫގައި “ބޯހުރާ ބަގީޗާ” ހުޅުވައިފި !
ލައިބްރަރީއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރަމުންދާ ޕާރކެއް ނ. މަނަދޫގައި ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއީ މަނަދޫ ރައްޔިތުންނަށާއި ޚާއްސަކޮށް ކުޑަކުދީންނަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ޕާކެކެވެ. މި ޕާކު ހުޅުވާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-11 12:48:53
ކުޑަކުޑަ ދެދަރީންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރުމަށް މި މަންމަ އެދެނީ އާންމުގެ އެހީއަށް
މަރިޔަމް އަވްލީން އަދި މުހައްމަދު އިޝާންގެ ދެކުދީންނަކީވެސް ދާއިމީ ބައްޔަށް ބޭސް ފަރުވާ ކުރަން ޖެހިފައިވާ ދެކުދީންނެވެ.މި ދެމަފިރިންގެ ނުވަ އަހަރުގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅަކީ އުފެދުމުގައިވެސް ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-11 02:02:58
ޢީދު ނަމާދު ފަށާނީ ހެނދުނު 7 ޖަހާއިރު. ގަޑިއަށް ދާންވާނެ!
ޒަމާންތަކެއް ކުރިން ފެށިގެންވެސް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ޢީދު ނަމާދު ކުރަމުން އައީ ހެނދުނު 7:30 ގައެވެ. ނަމަވެސް މިއަހަރު މިވަނީ އެވަގުތު އަވަސްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މި ކުޑަޢީދުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ދެން ޢީދު
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-10 02:46:28
މާދަމާއަކީ ރޯދަމަހުގެ ފަހު ދުވަސް، ބުދަދުވަހަކީ އީދު
މާދަމާއަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަސްކަމަށާއި، ބުދަ ދުވަހަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަސްކަމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-08 21:44:40
މިރޭ ތަރާވީޙު ނަމާދު ކުރަން ޖެހޭނީ ހަނދު ބެލުމަށް ފަހު ހަނދު ނުފެނިއްޖެ ނަމަ!
މިރޭ ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރަން ޖެހޭނީ ހަނދު ބަލައި މާދަމާ ޢީދަށް ނުވާނަމަ ކަމަށާއި އެކަން ކަނޑަ ނާޅަނީސް ފަސޭހަކޮށްލާފައި، ޢިޝާ ފަހުން ވަޤުތުން ތަރާވީޙް ނަމާދު ކޮށްލުމަކީ އަޅުކަމާއިމެދު ވެވޭ ވަރަށް ބޮޑު އިހުމާލެއް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-08 18:56:54
ފެނަކައިގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ޙައްލެއް ގެނެސްދޭނަން: ރައީސް
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމާއެކު، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ކަރަންޓު ކެނޑޭ މައްސަލައަށް ރަނގަޅު ދާއިމީ ޙައްލެއް ގެނެސްދެއްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-07 17:40:47
މޯލްޑިވިއަންގެ ޑޮމެސްޓިކާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލައިޓްތައް ގުޅުވާލާ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި
މޯލްޑިވިއަންއިން ދަތުރުކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތިން މަންޒިލާއި ރާއްޖޭގެ ޑޮމެސްޓިކް ފްލައިޓްތައް ގުޅައިދޭ “ތްރޫފެއާ” ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. މި ހިދުމަތާ އެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ޑޮމެސްޓިކް ފްލައިޓުތަކުން
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-07 15:22:59
ފޮޑެންގެ ހެޓްރިކާއި އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް
ރޭގައި ސިޓީ އާއި އެސްޓަން ވިލާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ސިޓީ ކާމިޔާބު ކުރީ 4-1 ގެ ނަތީޖަ އަކުންނެވެ. މެޗު ގައި ފުރަތަމަ ގޯލް ޖަހާ ލީޑު ނެގީވެސް ސިޓީ އިންނެވެ. މި ގޯލް އެ ޓީމަށް ޖަހާ ދިނީ މެޗު
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-04 23:50:10
ކާމިޔާބު ވާނީ ސުންނަތް ޖަމާޢަތެވެ!
ލިޔުއްވީ: الشيخ أبو عبد الله عبد الرحيم المدني އަހުލުއް ސުންނަތް ވަލްޖަމާޢަތަކީ ކޮބާ؟ އަހުލުއްސުންނާ ވަލްޖަމާޢާގެ ބަހުގެ ގޮތުން މާނައަކީ ސުންނަތުގެ އަހުލުވެރިންނާއި އަދި ޖަމާޢަތެވެ. އިސްތިލާޙީގޮތުން އަހުލުއްސުންނާ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-04 10:00:49
ލޫޓަން އަތުން މޮޅުވެ އާސެނަލް ތާވަލްގެ 1 ވަނައަށް
ލޫޓަން އަތުން މޮޅުވެ ތާވަލްގެ 1 ވަނައަށް އާސެނަލް ޖެހިލައިފިއެވެ. ރޭ އާސެނަލްގެ ދަނޑު ގައި ކުޅުނު މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ. އާސެނަލް ގެ ފުރަތަމަ ގޯލް 24 ވަނަ މިނެޓު ގައި އޮޑެގާޑް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-04 09:41:27
ޓޮޓެންހަމް އިން ތާވަލްގެ 4 ވަނަޔަ ޖެހިލަން ލިބުނު ފުރުސަތު ނަގާލައިފި!
ރޭގައި ކުޅުނު މެޗުން އެއްވަރުވެ ތާވަލް ގެ 4 ވަނަޔަ ޖެހިލަން ލިބުނު ފުރުސަތު ޓޮޓެންހަމް އިން ނަގައިލައިފި އެވެ. ރޭގައި ވެސްޓްހަމް އާއި ދެކޮޅަށް ޓޮޓެންހަމް ކުޅުނު މެޗުން އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-03 19:45:43
ފުވައްމުލަކުގައި 12 ހެކްޓަރުގެ ޓޫރިޒަމް ޒޯނެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ފަތުރުވެރިކަމަށް ޚާއްސަކޮށް 12 ހެކްޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ އިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-03 15:20:25
ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް 200 އަށްވުރެ ގިނަ ބިލް ފާސްކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް
ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ހުރިހާ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ބިލު ފާސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-03 15:10:05
ސްޕެނިޝްލަލީގާ ގައި އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ ގައި އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ވިޔެރިޔާލް އަތުން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފިއެވެ. މި މެޗު އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ. މި މެޗު ގައި ފުރަތަމަ ގޯލް ޖަހާ ލީޑު ނެގީ އެޓްލެޓިކޯ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-02 22:14:09
އީސީގެ މެންބަރުކަމަށް ހަސަން އައްޔަން ކުރަން ފާސްކޮށްފި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެންބަރު ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހަސަން ޒަކަރިއްޔާ އައްޔަނުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފިއެވެ. އީސީގެ މެންބަރަކު
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-01 22:15:26
ޞަލާޙުގެ މުހިންމު ގޯލަކާއި އެކު ލިވަޕޫލް ޕްރިމިޔާ ލީގުގެ އެއްވަނައަށް ޖެހިލައިފި
ރޭ ލިވަޕޫލްގެ ދަނޑުގައި ބްރައިޓަން އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ލިވަޕޫލް މޮޅުވީ ފަހަތުން އަރާ 2 ގޯލް ޖަހާ 2-1 ގެ ނަތީއްޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ގޯލް ޖަހާ ލީޑް ނެގީ ބްރައިޓެން އިންނެވެ.
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-04-01 18:17:44
ނަމާދު ނާޅާ ވިޔަސް، ރޯދައަށް ހުރެ މުޅި ދުވަހު ނިދުމުން ވާގޮތް
ލިޔުއްވީ: الشيخ أبو عبد الله عبد الرحيم المدني الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد: (ނަމާދު އެޅުމެއްނެތި) އަބަދު ރޯދަމަހު ނިދާފައި ރޯދަ ހިފާ މީހުންނާއި ބެހޭގޮތުން
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-03-31 16:45:38
ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުން ސޮއިކުރަން ފަށައިފި
އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓްލުމުގެ ޙައްގު ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ވޯޓަރސް ލިސްޓުގައި ސޮއި ކުރުން ކުރިއަށްދާނީ އިލެކްޝަންސް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-03-30 19:18:10
ނަރަކައިން ސަލާމަތްވާން ކުރެވިދާނެކަންކަން
ލިޔުއްވީ: الشيخ أبو عبد الله عبد الرحيم المدني الحمد لله، الصلاة و السلام على نبينا محمد و آله وصحبه أجمعين. ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަހީކުރައްވާފައިވެއެވެ. (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا بِآيَاتِنَا سَوْفَ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-03-29 14:20:53
ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ޒުވާނާ ފެނިއްޖެ
ގެއްލިގެން ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދިޔަ މާލެ، މއ. ޕެރީހީލިއަން، އަކްރަމް ޢަދީލް ސަޢީދު (25އ) ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހުޅުމާލެއިން ފެނިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. މާލެ، މއ. ޕެރީހީލިއަން، އަކްރަމް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-03-27 14:29:28
25 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
25 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ގެއްލިގެން ފުލުހުން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އާއިލާއަށް ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުންދަނީ މާލެ، މއ. ޕެރީހީލިއަން، އަކްރަމް ޢަދީލް ސަޢީދު ކަމަށެވެ. އަދި އަކްރަމް އަދީލް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-03-26 21:08:27
ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރަކަށް މަފާޒް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރުކަމުގެ މަޤާމަށް އިބްރާހިމް މަފާޒް އައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިއަދުން ފެށިގެން ކަސްޓަމްސްގެ ޑެޕިއުޓީ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-03-26 13:41:22
މިޔުޒިކު ހުއްދަކުރުމަކީ ޤިޔާމަތްވުމުގެ ޢަލާމާތެއް!
ލިޔުއްވީ: الشيخ أبو عبد الله عبد الرحيم المدني الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد: އެންމެންނަށް ބަޔާންވެ ސާފުކޮށް ޙަރާމްކަންކަން އެނގޭ އެކަންތައްތަކުގެ ޙަރާމްކަމާއި
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-03-26 10:00:36
މިޢަމަލުތަކުންވެސް ރޭއަޅުކަމާއި އެއްވަރަށް ޘަވާބު ލިބޭ!
ލިޔުއްވީ: الشيخ أبو عبد الله عبد الرحيم المدني الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين. ރޭއަޅުކަމަކީ ﷲ އެންމެ ރުއްސަވާ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ޢަމަލެކެވެ.
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-03-25 10:00:22
ގޭބީސީތަކުގެ ކަރަންޓާއި ފެން ބިލުގެ ޖޫރިމަނާ މަޢާފްކޮށްދޭން ރައީސް ނިންމަވައިފި
ގޭބީސީތަކުގެ ކަރަންޓު އަދި ފެން ބިލް ނުދެއްކި ގިނަ ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ މަޢާފްކޮށްދޭން ރައިސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ނިންމަވައިފިއެވެ. ރައީސް މިގޮތަށް ނިންމަވާފައިވަނީ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-03-24 19:11:03
މިގޮތަށް ދުޢާ ކުރުމަކީ ދުޢާ އިޖާބަވާ ކަމެއް!
ލިޔުއްވީ: الشيخ أبو عبد الله عبد الرحيم المدني الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد: ޢިއްޒްތަތެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ހުރިހާ ރިވެތި ކަމަކާއި ހުރިހާ ރިވެތި ނަންފުޅެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-03-24 10:00:00
އިމާމު ތަރާވީސް ފެށީއްސުރެ ނިމެންދެން ތަރާވީޙުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ މާތްކަން
ލިޔުއްވީ: الشيخ أبو عبد الله عبد الرحيم المدني الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد. ރޯދަމަހުގެ އެންމެ މުހިންމު ބަޔަކީ ރޭއަޅުކަމެވެ. ރޭއަޅުކަމަކީ ޢިޝާފަހުން ކުރާ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-03-23 13:00:21
ގޭގައި އޮތަސް ﷲ ތިބާ ފަޟީޙަތް ކުރައްވާނެ ސަބަބު އެނގޭތަ؟
ލިޔުއްވީ: الشيخ أبو عبد الله عبد الرحيم المدني الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين. އިސްލާމްދީނަކީ ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ރިވެތިވެގެންވާ އަޚުލާޤާއިގެން ފޮނުއްވި ދީނެވެ. އެހެނީ
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-03-22 13:30:16
ފަންނުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ފަރުދުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވޭ: ނައިބު ރައީސް
ދިވެހި އަދަބިއްޔާތުގައި ހިމެނޭ ޅެންވެރިކަން ފަދަ ފަންނުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ފަރުދުންގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށްމުހިންމު ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-03-21 12:56:36
ރޯދަވީއްލުން ދިނުމުން ވާގޮތް އެނގޭތަ؟
ލިޔުއްވީ: الشيخ أبو عبد الله عبد الرحيم المدني الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد: ރަމަޟާންމަހަކީ ހަމައެކަނި ރޯދަހިފުމުގެ މައްސަރެއްނޫނެވެ. އެއީ ޤުރުއާން ކިޔަވައި
އެޓޯލްނިއުސް.ކޮމް - 2024-03-21 10:00:15