×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު އެއިޑްސް ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ 22 މީހުން އެބަތިބި: އެޗްޕީއޭ
އެއިޑްސް ބައްޔަށް ރާއްޖޭގައި 22 މީހަކު ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން މިކަން ހާމަކުރީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި މިއަދު ފާހަގަކުރާ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-12-01 17:29:00
ފަރްމިކްސް ލެބޯޓަރީގެ ދިޔާ ބޭހާއި ގުޅަ ބޭސް ހިމެނޭގޮތަށް 27 ބޭހެއް ރާއްޖޭގައި މަނާކޮށްފި
ޕާކިސްތާނުގެ ފަރްމިކްސް ލެބޯޓަރީގެ ދިޔާ ބޭހާއި ގުޅަ ބޭސް ހިމެނޭގޮތަށް 27 ބޭހެއް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް، ވިއްކުމާއި ބޭނުން ކުރުން ވަގުތީގޮތުން މަނާ ކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް އެމްއެފްޑީއޭ އިން ވިދާޅުވީ ޑައިއީތައިލައިން
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-12-01 17:19:00
މަސްވެރިޔެއްގެ ސިޓީއަށް މިނިސްޓަރ ޝިޔާމު ދެއްވީ އުންމީދީ ޖަވާބެއް!
މަސްވެރިއަކު މީސް މިޑިއާ މެދުވެރިކޮށް އާންމުކުރި ސިޓީގެ ސަބަބުން ޙާއްޞަ އުފަލެއް ލިބިލައްވައިފިކަމަށާއި، އެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގެ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-12-01 16:29:00
އަރބަންކޯއިން ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް ބާއްވާ ފަންޑް ރައިޒިންގް އިވެންޓް މިއަދު ހަވީރާއި މިރޭ
އަރބަންކޯގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ބާއްވާ ފަންޑް ރައިޒިންގް އިވެންޓެއް މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމާލެ ރުއްގަނޑު ދޭއްގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ. އާބަންކޯ އިން
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-12-01 16:09:00
ކޮޕް28ގެ ވަރލްޑް ލީޑަރސް ސަމިޓުގައި ރައީސް މުޢިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ގެ ވަރލްޑް ލީޑަރސް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-12-01 15:59:00
މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރަން ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓު ހޯދަން ހުޅުވާލައިފި
މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރާއިއެކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތިން ދާއިރާއަކަށް ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމު ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނުން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-12-01 15:49:29
ޤައުމު އިސްލާހުވާންއޮތީ، އަމިއްލަ ނަފުސު އިސްލާހުވެގެން: ހުކުރު ޚުތުބާ
“ގައުމު އިސްލާހުވުން އޮތީ ނަފްސުތައް އިސްލާހުވެގެންނެވެ.“ މި މައިގަނޑު ސުރުޚީއަށް އަލިއަޅުވާލައިފައިވާ ހުތުބާގައި ބުނެފައިވަނީ އިސްލާމްދީނުގެ މާތް ހިޔަލުގައި ތިބެގެން ގައުމު އިސްލާހު ކުރުމާމެދު ވިސްނަންޖެހޭ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-12-01 15:29:00
މާލޭގެ ކޮންމެވެސް އެއް މިސްކިތެއްގައި އިނގިރޭސިން ޚުތުބާ ކިޔުމާއިމެދު ޚިޔާލު ހޯދަނީ
މާލޭގެ ކޮންމެވެސް އެއް މިސްކިތެއްގައި އިނގިރޭސި ބަހުން ޚުތުބާ ކިޔުމާއިމެދު އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއަދު ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-12-01 15:19:00
ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީން ބޭއްވި ގައުމީ މުބާރާތްތަކަށް އިންސާފުކުރާނެ ފަނޑިޔާރުން ހޯދަނީ
ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީން ބޭއްވި ގައުމީ ތިން މުބާރާތެއްގެ ބައިވެރިން ހުށަހަޅައިފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް އިންސާފުކޮށްދޭނެ ފަނޑިޔާރަކު ހޯދަން އެ އެކެޑަމީން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. އެކަޑަމީން އެދިފައިވަނީ ފަނޑިޔާރުކަން
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-12-01 10:29:00
ހުކުރު ދުވަހުގެ ޘަވާބާއި ދަރުމަ ހޯދުމަށް އެދޭމީހާ، މި 3 ކަންތައް ކޮށްލާށެވެ.
ހުކުރު ދުވަހަކީ ހަފުތާގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް ދުވަހެވެ. އެއީ މުސްލިމުންގެ ޢީދު ދުވަހެއްކަމަށް ޢިލްމުވެރީން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެއީ އެދުވަހުގެ މާތްކަމާއި މަތިވެރި ކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ.
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-12-01 09:59:00
ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު ރައީސް، އަލުން ކަނޑައަޅުއްވައިފި
ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންދޭ ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަލުން ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ލިސްޓް އަލުން ކަނޑައެޅުއްވީ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-12-01 09:19:00
ނިއުޔޯކްގައި ސިކް އެކްޓިވިސްޓަކު އަވަހާރަކޮށްލަން އިންޑިއާއިން ރޭވި ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފި
އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި ސިކް ދަރިކޮޅުގެ މަޝްހޫރު ސިކް ފިކުރުގެ ލީޑަރަކު އަވަހާރަކޮށްލަން އެއް ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ރޭވުމެއް ރާވަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު އަންގަވައިފައިވާ ކަމަށާއި، އިންޑިއާ ސަރުކާރުން
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-12-01 09:09:00
މާލީ ސަރުކާރުން ޓުއަރޭގްގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ މައްސަލަ ބަލަނީ
މާލީގެ އުތުރުގައި ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރުމުގެ މުހިންމު އެއްބަސްވުން ރޫޅިގެން ދާކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާދަނޑިވަޅެއްގައި، 2015 ވަނަ އަހަރު ސުލްހައިގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް، މިހާރު
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-12-01 08:59:00
އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓް އަދި ނޮބެލް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހެންރީ ކިސިންޖަރު އަވަހާރަވެއްޖެ
ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ޑިޕްލޮމެޓް ހެންރީ ކިސިންޖަރ އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ކަނެކްޓިކަޓްގައި ހުންނަ އޭނާގެ ގޭގައެވެ. ކިސިންޖަރު ވަނީ އޭނާގެ ސަތޭކަ އަހަރު ފުރުމުގެ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-12-01 08:49:00
”ޓައިގާ ވާސަސް ޕަތާން“ 2026ގައި ސިނެމާއަށް
ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު 2 ބަތަލް ކަމަށްވާ ސަލްމާން ޙާންއާއި ސާޙް ރުކް ޙާން އެކުގައި ކުޅޭ ފިލްމު ”ޓައިގާ ވާސަސް ޕަތާން“ 2026ގައި ސިނެމާތަކަށް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސްގެ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-12-01 08:29:00
ބޮލީވުޑްއިން ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް ހީވެސް ނުކުރަން: ރަޝްމިކާ
ތެލޫގޫ ބަތަލާ ރަޝްމިކާ މަންދަނާ އެހާ އަވަހަށް ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް ހީވެސް ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ހާމަކޮށްފިއެވެ. މި ފަހުން ރަޝްމިކާ ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަބަދުވެސް އޭނާ ބޭނުންވަނީ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-12-01 08:19:00
ކެމިކަލް އެކުލެވޭ ދިޔާ ބޭސްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި
ޕާކިސްތާނުގެ ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުނި ފާމިކްސް ލެބޯޓްރީސް އިން އުފައްދާ ބައެއް ދިޔާ ބޭސްތަކުގައި ކެމިކަލް މާއްދާއެއް ހިމެނޭތީ މިއަދުން ފެށިގެން އެ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް ދިޔާ ބޭހެއް ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުމާއި ވިއްކުމާއި
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-11-30 23:59:00
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހީންނަށް އިސްލާމް ދީނާ ޤައުމިއްޔަތު އުނގަންނައިދޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭނަން: ރައީސް މުޢިއްޒު
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދީންނާ ދިވެހީނަށް އިސްލާމް ދީނާ ދިވެހިބަހާ ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު އުނގަންނައި ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ދިވެހި (ދިވެހި އެންބަސީ) ސަފާރާތައް މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖައްސަވައި
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-11-30 23:49:00
އައްޑޫއިން ގޯތި ދޫކުރުން: ޝަތުރު ފުރިހަމަވާ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާއަށް ހުޅުވާލައިިފި
އައްޑޫ ސިޓީއިން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަތުރުފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށް, ޝަކުވާއަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީއިން ގޯއްޗަށް
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-11-30 23:29:00
ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުން އެއީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ބޭކާރު ކުރުން: އާޒިމް
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދިނުމަށް ހިއްކަން ނިންމާފައިވާ ފުށިދިއްގަރުފަޅު ހިއްކުމަކީ ރައްޔިތުންގެ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-11-30 23:19:00
ހައްޖަށް ދިއުމުގެ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
ހައްޖަށް ދިއުމުގެ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދާއި މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީ މުޙައްމަދު ޝަކީލު މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-11-30 22:19:00
ރައީސްގެ އަރިހުގައި ތުރުކީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަރިހުގައި ތުރުކީއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-11-30 21:59:00
މިނިސްޓަރ ޑރ.ޢާއިޝަތު ޝިހާމް ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް
މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމެލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިހާމް ކ.ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް މިއަދު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ. ސޯޝަލް އެންޑް ފެމެލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-11-30 21:49:00
ޗީބޯ ކެފޭ ކައިރީގައި މާރާމާރީ ހިންގި މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި
މާލޭގައި އިއްޔެ ހިންގި ގުރޫޕު މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި 3 މީހުންގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފިއެވެ. ހެންވޭރު ޗީބޯ ކެފޭ ކައިރީގައި މާރާމާރީ ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭތީ ހައްޔަރުކުރީ 18 އަހަރުގެ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-11-30 21:49:00
މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަޤާމަށް އިތުރު 17 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރަތަކަށް މިއަދުވެސް 17 ނައިބު ވަޒީރަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު އައްޔަނު ކުރެވުނު ނައިބު ވަޒީރުންނާއެކު ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގައި
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-11-30 21:39:00
އެމްޑީޕީގެ މޭޔަރު ޕްރައިމަރީ: އާޒިމް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަނުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-11-30 21:29:00
ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެތީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
ދެކުނާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މެޓް އޮފީހުން ބުނީ އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރާނެ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-11-30 21:20:03
މާލޭ ސިޓީގައި ބަސް ހުއްޓާ ތަންތަނަށް ބަދަލު ގެނަސްފި
މާލެ ސިޓީގައި އެމްޓީސީސީން ބަހުގެ ހިދުމަތްދޭ ރޫޓުތަކުގެ ތެރެއިން، ބަސް ހުއްޓާ ތަންތަނަށް ބަދަލު ގެނަސްފި އެވެ. އެމްޓީސީސީން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގަިއ ބުނެފައިވަނީ އެކުންފުނިން ބަހުގެ ހިދުމަތްދޭ ރޫޓުތަކުގެ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-11-30 17:29:00
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރާތް ކޮށްފި
މިހިނގާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރާތް ކޮށްފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-11-30 17:19:00
ޕީއެންސީއިން އިސްތިއުފާދެއްވި ހިސްޓޯ ޕީއެންއެފްއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުންނާއި އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޝިފާޤް މުފީދު (ހިސްޓޯ) ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންފްރަންޓް
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2023-11-30 16:09:00