×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ތެދުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނަން: ޢަބްދުއްރަޙީމް
ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނެ ކަމަށް 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޢަބްދުއްރަޙީމް މިހެން
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-28 23:29:00
ގިރާވަރުފަޅުން ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކާބެހޭ ގޮތުން އިއްޔެ ކުރި އިއުލާނަށް އިސްލާހެއް
ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ގޯތި ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގެ ދަށުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކާބެހޭ ގޮތުން އިއްޔެ ކުރެވުނު އިއުލާނަށް އިސްލާހެއް
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-28 19:59:00
ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު ވެސް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް
ކުރިއަށް އޮތް 3 ދުވަހު ވެސް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ލަފާކޮށްފިއެވެ. މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މިއަދު އާންމުކުރި ޚަބަރެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-28 19:29:00
ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ.އަތޮޅަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި
ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ލ.އަތޮޅުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ހަވީރު 16:30 އިން ފެށިގެން މިރޭ 22:30 އާ ހަމައަށެވެ. އެ ސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރާނެ ކަމަށާއި
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-28 19:09:00
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިިނިސްޓްރީއާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން އެދިއްޖެ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަން އެދިއްޖެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގައި
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-27 19:39:00
ތޮއްޑޫއާއި އުނގޫފާރަށް ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ އެޖެންޓުން ހޯދަނީ
އއ.ތޮއްޑޫއަށާއި ރ.އުނގޫފާރަށް ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭނެ އެޖެންޓެއް ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. އެޖެންޓުގެ މަސައްކަތްތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޕޯސްޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ޑެލިވަރީގެ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-27 19:19:00
ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ ގައިދީއަކު ނިޔާވެއްޖެ
ހުޅުމާލޭ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ނިޔާވެފައިވަނީ ކުޑަކުއްޖަކާ ގުޅޭ ބަދުއަޚުލާގީ މައްސަލައެއްގައި 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދިޔަ ތ.ތިމަރަފުށީ މިނިވަން
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-27 19:09:41
2022 ވަނަ އަހަރަށް ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހާގޮތަށް އެމްޓީސީސީން ނިންމައިފި
2022 ވަނަ އަހަރަށް ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ހިއްސާއަކަށް 4 ރުފިޔާ، ޖުމްލަ 32،150،996 ރުފިޔާ ބަހާގޮތަށް 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ އާންމު ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-27 16:59:00
ބޮޑު އީދުގައި މުޅި އައްޑޫ ސިޓީއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބައިބަލާ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން އަޟްހާ ޢީދާއި ގުޅިގެން މުޅި ސިޓީއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ”އައްޑޫ ޢީދި ސަމާ 1445“ ގެ ތެރެއިން ބައިބަލާ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-27 16:29:00
ޢީދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މާއުނގޫދޫ ނައިޓް މާކެޓް 2024 ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ނައިޓް މާކެޓެއް
މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ށ.މާއުނގޫދޫ ނައިޓް މާކެޓް 2024 ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ނައިޓް މާކެޓެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-27 16:19:00
ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި
ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރައި ކަނޑުގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ގުގުރައި ކަނޑުގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މެޓް އޮފީހުން ހުދު ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅުން
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-27 16:09:00
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިންގުން ޑީއެމްޑީ ބައްސާމާ ހަވާލުކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ހިންގުން އެ ކުންފުނީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ބައްސާމު އާދަމްއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-23 15:49:00
ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން ކުޑަ ދެ ކުދިންނަށް ފަރުވާދެނީ ، ހާލު ސީރިއަސް!
ކުޅެން އުޅުނު ދެ ކުޑަކުއްޖަކު ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން މިއަދު ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އަވަސް ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ. އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީނިއާ ކަސްޓަމާ ރިލޭޝަން އޮފިސަރު ހަސަން ފަޒީލް ”މިހާރު“
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-23 15:39:00
މަގާމުތަކުން މީހުން ވަކިކޮށް ބަދަލުތައް ގެންނަނީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި: ސަރުކާރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ސަރުކާރުގެ މަގާމުތަކަށް ބަދަލުތައް ގެންނަވަނީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. އެމްއެމްޕީއާރްސީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-23 15:39:00
ރައީސް މާދަމާ އެންޓިގުއާ ބާބުޑާއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މާދަމާ އެންޓިގުއާ ބާބުޑާއަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ހަތަރުވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ސްމޯލް އައިލެންޑް
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-23 15:19:00
ޓެކްސް ކޮމިޝަނަރުކަމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރައްވައިފި
މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ހެ ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަޤާމަށް ޙަސަން ޒަރީރު މިއަދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޒަރީރު އެ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-23 14:59:00
”ދަނޑުވެރި މަންފާ“ ގްރާންޓު ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި އިއުލާނުކޮށްފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރއިން ”ދަނޑުވެރި މަންފާ“ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރއިން ބުނީ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-23 14:39:00
”ކަނޑު ރޯދި އުފާ“ ފެސްޓިވަލުގެ ނަމުގައި ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ
މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ކަނޑު ތަކުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ”ކަނޑު ރޯދި އުފާ“ ފެސްޓިވަލުގެ ނަމުގައި ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސްއިން ބުނެފިއެވެ.
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-23 14:29:00
ފަތުރުވެރިއަކު ސަލާމަތްކުރަން އުޅުނު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ
ގެނބުނު ޓޫރިސްޓަކު ސަލާމަތް ކުރަން ފޭބި ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. އެ ހާދިސާގައި މަރުވެފައި ވަނީ އައްޑޫ ހިތަދޫ ފައިސަލް، 39، އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، އދ. ސެންޓަރާ ރިސޯޓުގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޓޫރިސްޓެއް
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-23 14:19:00
މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދި މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް މީހަކު ހޯދަނީ
މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ. ގއ.ދާންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއްގެ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-23 13:59:00
ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ.އަތޮޅަށް އޮރެންޖު އިންޒާރު ނެރެފި
ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ.އަތޮޅަށް ނެރުނު އޮރެންޖު އިންޒާރު ނެރެފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސްއިން ބުނީ 11:15 އިން މެންދުރުފަހު 15:15 އާ ހަމައަށް ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ވ.އަތޮޅަށް އޮރެންޖު އިންޒާރު
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-23 13:29:00
ޕީއެންސީގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ފަލާހު
ވިހި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީއެންސީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ކަމަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ޕީއެންސީން މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-23 10:39:00
މަޖިލިސް ރައީސްކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް އަދި ނައިބަކަށް ނާޒިމް
ވިހި ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް (އަދުރޭ) އަދި ނާއިބު ރައީސަކަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެންބަރު އަހްމަދު ނާޒިމް އިންތިހާބު ކުރަން ސަރުކާރު
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-23 09:59:00
އެޗްޑީސީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމުން ޒުހޫރު ވަކިކޮށްފި
ހައުސިން ޑެވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމުން އަހުމަދު ޒުހޫރު ވަކިކޮށްފި އެވެ. ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް (ޕީސީބީ)ން އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ ޒުހޫރު
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-23 09:49:00
ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ވަޖުދީ ވެސް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި
ބަހާ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ މުހައްމަދު ސައީދު މޫސާ ވަޖުދީ ވެސް މަގާމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ. އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނަ ސަސްޕެންޑްކުރީ ބަލަމުން އަންނަ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-23 09:39:00
ވިލިމާލޭގައި ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމުގެ ދިރާސާކުރަން ޗައިނާއަށް
ވިލިމާލޭގައި 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީ ހެދުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މި ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖްގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-22 16:39:00
މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ
މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް އަނެއްކާ ވެސް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ހޯދަނީ ގ. މުޖުމަރާގޭ އަބްދުﷲ ނިޔާޒްު، 51، އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އޭނަ ހޯދަނީ ގއ. ވިލިނގިލި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-22 16:19:00
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އެމްޑީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ފާތިމަތު ތައުފީގު ވަކިކޮށްފިއެވެ. ފާތިމަތު ތައުފީގު އެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާއިރު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޗެއާމަން
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-22 14:49:00
ހުޅުމާލޭ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ކްލިނިކެއްގެ ދޮރަށް ގެއްލުންދީފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަނީ
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލު ކުރިމަތީގައި ހުރި ފިހާރައަކުން ވައްކަންކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކާއި މައި ޑެންޓިސްޓް ކްލިނިކްގެ ދޮރަށް ގެއްލުންދީފައިވާ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލު
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-22 14:39:00
ނޫރައިން ޖަނާހް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕީއާރް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އައިޝާ ނޫރައިން ޖަނާހް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނޫރައިން އިސްތިއުފާ
ދިޑެއިލީ.ކޮމް - 2024-05-22 10:49:00