×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ރައްޔިތުން ހިތްހަމަ ޖެހޭ ފަދަ ބަދަލެއް ސިއްހީ ނިޒާމަށް ގެންނާނަން: ނައިބު ރައީސް
ޞީއްޙީ ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއްގެނެސް ރައްޔިތުން ހިތްހަމަޖެހިގެން ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ދުވަހެއް އަވަސް ކުރިމަގެއްގައި ހޯދައިދިނުމަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވަޢުދުފުޅެއްކަމަށާއި، އެކަން ޙާޞިލުކުރުމަށް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-07 17:47:42
އެއް ރުފިޔާއަށް ވިއްކާވަރުގެ ކަޓުލަހެއް ފަސް ރުފިޔާއަށް !
ދާދި މިދާކަށްދުވަހު އާއިލާއާއެކު ރަސްރަނި ބަގީޗާއަށް ގޮސްފައި ފިނި ބުއިމެއް ބޯލަން އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެފަދަ ތާކަށް ވަނީމެވެ. ހެދިކާ އާއި ފިނި ބުއިން ހިޔާރު ކުރަމުންދިޔަ އިރު ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ހާމައަށް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-07 17:32:06
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ތަވަބާލަން ޕޫބަލަސިންގަމް ވަނީ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު ކަމުންނާއި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ބޯޑުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު (އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-07 16:52:35
ވަގަށްނެގި ގެރިއެއްގެ ހަމަލާ ފަސްބަޔަށް އަމާޒުވެ އިންޑިއާގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާގެ ހަސަން ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ގެރިއެއް ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު މީހަކު، އެ ގެރި ދިން ހަމަލާގައި މަރުވެއްޖެއެވެ. އިއްޔެ ހިނގި މި ހާދިސާގައި މަރުވެފައިވަނީ ކަރްނާޓަކާގެ ތުމްކޫރު ޑިސްޓްރިކްޓަށް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-07 16:36:46
ލުތުފީ މައްސަލައިގާ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން މާދަމާ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ
ނަވާރަ ދިވެހިން ޝަހީދުކޮށްލި، ނޮވެމްބަރު ތިނެއްގެ ހާދިސާގެ މޭސްތިރިޔާ، ހ. ހާޖަރާގޭ އަބްދުﷲ ލުތުފީ (ބާޢީ ލުތުފީ) ރާއްޖެ ގެނައުމާއި ގުޅޭގޮތުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމަށް، މިނިސްޓަރު އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިމްރާން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-07 16:20:43
މަޖިލިސް އިންތިހާބު ނާކާމިޔާބުވި ބޭފުޅަކަށް ސިޔާސީ މަގާމެއް ދެއްވައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 19 ވަނަ ދައުރަށް މެމްބަރުން ހޮވުމަށް ބޭއްވި އިންތިހާބުގައި ވ. ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވައި ނާކާމިޔާބުވި މުހައްމަދު މަބްރޫކު އަޒީޒަށް ސިޔާސީ މަގާމެއް ދެއްވައިފިއެވެ. މަބްރޫކަށް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-07 16:02:37
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮލިމްޕިކް އެންޑް ޕްރެލިމްޕިކް އޮފީހެއް ހުޅުވައިފި.
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮލިމްޕިކް އެންޑް ޕްރެލިމްޕިކް އޮފީހެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މި އޮފީސް ހުޅުވައިދެއްވީ މިއަދު ހެނދުނު ގަލޮޅު އެކޮމެޑޭޝަން ބްލޮކްގައި މިކަމަށް ހާއްސަކޮށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫތު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-07 15:47:29
މީޑިއާތަކަށް އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރެވޭނެ މަގެއް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ.
މީޑިއާތަކަށް އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރެވޭނެ މަގެއް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އޮނަރަބަލް މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލުގެ އަރިހުގައި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-07 15:31:16
ކޮޅުފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ
މ.ކޮޅުފުށީގައި ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށް އެދި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅާނީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-07 14:50:52
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ގުރައިދޫ އިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކީ ކ.ގުރައިދޫ އިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިމަހު ހަތަރުވަނަ ދުވަހުގެ 12:04 ހާއިރު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. ފުލުހުން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-07 13:26:51
އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން ކޯޗުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި
އުނގެނުމުގައި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އިންކުލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން “ކޯޗުން” ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފިއެވެ.
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-07 12:43:31
ވައިމާސް ގެ 3 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް ނިންމައިފި
ރީޖަނަލް އެލަޔަންސް ފޯ ފޮސްޓަރިން ޔޫތު (ރަފީ) ޖަމިއްޔާއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ “ޔޫތް އޭޒް މިލީނިއަމް އެސެޓްސް ސީރީޒް” (ވައިމާސް) ގެ 3 ވަނަ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-07 12:16:49
އިފުރު އެއާޕޯޓުން އަތުލައިގަނެފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ފުޅިތައް ނައްތާލައިފި
ރ. އިފުރު އެއާޕޯޓުން އެކިފަހަރު މަތިން އަތުލައިގަނެފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާ ފުޅިތަކާއި، ބިޔަރު ދަޅުތަކެއް ފުލުހުން ނައްތާލައިފިއެވެ. މިތަކެއްޗަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު 21 އިން މިއަހަރުގެ ޖޫން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-07 11:23:32
މަހިބަދޫ އިން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުންދިޔަ މީކަހު ހައްޔަރުކޮށްފި
އދ. މަހިބަދޫ އިން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރަމުން ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި 32 އަހަރުގެ ފިރިހެންމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-07 11:06:10
ކަލާފާނު ސުކޫލުން ބޭއްވި ދުވުމުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ
ކަލާފާނު ސުކޫލަށް 30 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި “ފެހިދުވުން” ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒަނާ އަހުމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ރޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-07 10:44:03
އަދީބު ގެންނާނެ ކަމަށްވީ ވަޢުދު ފުދިއްޖެ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ފިލުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދީ، ރާއްޖެ ގެނެސް ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެ ކަމަށްވީ ވަޢުދު ފުދިއްޖެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު އިމްރާނު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-07 10:16:46
ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ
މާފުއްޓަށް މޫދަށް އެރި އުޅުނު އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ކ. މާފުއްޓަށް ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން ގޮސް އުޅުނު އާއިލާއެއްގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ގެނބިގެން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-06 19:11:03
ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާއިރު ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު ދައުރު ނުކުރުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސް ކޮށްފި
ފުލުހުންތަކެއް މީހަކަށް އަނިޔާކުރާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެ، އެ ވީޑިއޯގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނައިރު ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު މިފަދަ ގޮތްގޮތަށް ދައުރު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-06 14:51:57
ކުދިން އުފުލާ ދަބަސް ކުދިންގެ ބަރުދަނުގެ ދިހަ އިންސައްތައަށްވުރެ ބަރު ވެގެން ނުވާނެ: ދިރާސާ
ސްކޫލު ދަރިވަރުން އުފުލާ ފޮތް ދަބަސް، އެ ކުދިންގެ ބަރުދަނުގެ 10 އިންސައްތައަށްވުރެ ބަރު ވެގެން ނުވާނެ ކަމުގައި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މި ދިރާސާގައި ބުނެފައިވާގޮތުގައި ކުދިން ދަމާ ޒާތުގެ ދަބަހެއް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-06 14:31:13
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ދެ ކުއްޖަކު މައިނަރ ހޮޓެލްސް ގްރޫޕް އެކްސްޕްލޯރަރ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ 2 ކުއްޖަކު މައިނަރ ހޮޓެލްސް ގްރޫޕް އެކްސްޕްލޯރަރ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މި ޕްރޮގްރާމް މި ކުދިން ފުރިހަމަކުރުމަށް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-06 13:43:50
މިދޔަ އަހަރު 5 ބިދޭސީއެއް ދިވެހި ރައްޔިތުކަމަށް އެދިގެން ހުށަހެޅި
ނިމިގެން ދިޔަ 2018 ވަނަ އަހަރުގައި ސިޓިޒެންޝިޕް ގާނޫނުގެ ދަށުން ފަސް ބިދޭސީއެއް ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ބޭނުންވެގެން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިނޑިއާގެ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-06 13:05:34
ޝައިމް ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގާ ހައްޔަރުކުރީ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް
އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ޝައިމް ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް ކަމުގައި ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ ޝައިމް އަބްދުﷲ ގެއެއްގައި ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-06 12:38:53
ސްކޫލް ކުދިންގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމްއަަށް އިތުރު 34 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި
ސްކޫލްކުދިންގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅުކުރުމަށް އިތުރު 34 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓްއެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ރައިސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިކަން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-06 12:38:52
ފޮނަދޫއާއި ގަމުގެ ހައުސިންގް ޔުނިޓްތައް މިނިސްޓަރ އާތިފާ ބައްލަވާލައްވައިފި
ލ. ފޮނަދޫ އާއި ގަމުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކުގެ ހާލަތު ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާމިނަތު އާތިފާ ބައްލަވާލައްވައިފި އެވެ. ލ. އަތޮޅަށް މިނިސްޓަރު މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުގައި ފޮނަދޫ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-06 12:37:38
ބޮޑުއީދު އެންމެ ފޯރިގަދަ ކޮށްފަހަގަކުރާނެ އެއް ރަށަކަށް ގދ. ގައްދޫ
މިއަހަރުގެ އީދާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ތަފާތު ކުޅިވަޅުތައް ރާވާ ހިންގަމުން ދާއިރު، ގދ.ގައްދޫގައި އީދުތައްޔާރީތައް ދަނީ ވަރަށް ޖޯޝާއިއެކު ކުރިއަށެވެ. ގައްދޫގެ ޖަމްއިއްޔާއެއްކަމުގައިވާ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-06 12:03:43
ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތެއްގެ ލިފްޓު ކަނޑައިގެން ވެއްޓި ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުންދިޔަ އިމާރާތެއްގެ ލިފްޓު ކަނޑައިގެން ވެއްޓި ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 09:13 ހާއިރުގައެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މިހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-06 11:55:15
ފުލުހުން އަނިޔާކުރި ވީޑިއޯ ނެގި މީހަކު ހޯދައި އެ ވީޑިއޯ ޑިލީޓް ކުރުވަން ފުލުހުންގެ ބަޔަކު މަސައްކަތް ކޮށްފި
ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގެއަކަށް ވަދެ މީހަކަށް އަނިޔާ ކުރާ މަންޒަރުގެ ވީޑިއޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވެފައިވާއިރު އެ ވީޑިއޯ ކުރި މީހަކު ހޯދުމަށާއި އެ ވީޑިއޯ ޑިލީޓް ކޮށްލުމަށްވެސް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-06 11:44:15
ފުލުހުންތަކެއް މީހަކަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ފުލުހުން އެއްބަސްވެއްޖެ
މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގެއެއް ބަލައި ފާސްކުރަން ވަތްން ފުލުހުން ތަކެއް މީހަކަށް އަނިޔާ ކުރާ ވީޑިއޯ އާއްމުވެފައިވާއިރު އެކަމަށް ފުލުހުން އެއްބަސް ވެއްޖެއެވެ. އެ ވީޑިއޯ އާއްމުވުމާއެކު ނޫސްވެރިން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-05 23:38:54
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް، އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ދަޢުވަތަކަށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް، އިންޑިއާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ޝްރީ ރަޖްނަތު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-05 10:57:42
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން “އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ރަން” ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ފަޒްނާ އަޙްމަދު ”އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖްބްލީ ރަން“ ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. މި ހަރަކާތަކީ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ 75 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހުޅުމާލޭގައި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-07-05 10:49:09