×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ތޫނު ހަތިޔާރާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ތޫހު ހަތިޔާރާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ސ. މަރަދޫން ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 18 އަހަރުގެ މީހަކާއި 23 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މި ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-24 15:53:48
އޭސީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި މި ފުރުޞަތު ހުޅުއްވައިލައްވައިފައިވަނީ މިއަދުން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-24 15:00:06
ރ. މީދޫން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ރ. މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު މީދޫން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-24 14:43:08
އޭއޭއޭ ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ އިން ދައުލަތަށް 2.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި
އޭއޭއޭ ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ އިން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ 2.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. މީރާ އިން ބުނީ، އޭއޭއޭ ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން މީރާއަށް ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-24 14:36:41
ސޭފްޓީ ބޫޓުތަކެއް ވަގަށް ނެގި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ސޭފްޓީ ބޫޓުތަކެއް ވަގަށް ނެގި ދެ މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، މި ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ މާފަންނު ސަހަރާ ކައިރިންނެވެ. މި ދެ މީހުންގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން، ދެ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-24 13:43:37
ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް މަގާމުން ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް
ގދ.ތިނަދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް، އިބްރާހިމް ރަޝީދު މަގާމުން ވަކިކުރުމަށް ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ޖޭއެސްސީ އިން މިއަދު މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޓްވީޓަކުންނެވެ.
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-24 13:03:56
މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބިދޭސީން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިހަވަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި
މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ސަލާމަތަށް ބިދޭސީން އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން، ހއ.އިހަވަންދޫގައި ފުލުހުން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އިއްޔެ އެރަށުގައި ފުލުހުން ހިންގި މި ޕްރޮގްރާމްގައި، އެއްގަމު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-24 12:25:07
ތައިލެންޑްގައި ގެތެރޭ ސިނގިރެޓް ބޯ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
ތައިލެންޑްގައި ގޭތެރޭ ސިނގިރެޓް ބޯ ނަމަ، އެމީހުންނާއި ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފިއެވެ. ތައިލެންޑްގެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ވޮމެންސް އެފެއާސް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ޗީފް، ލެޓްޕެންޔާ ބޫރެނަބުނޑިޓް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-24 11:59:07
ދެ ޖިންސުގެ ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދިޔަ ލީޑިންގ ޓީޗަރެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
ސުކޫލެއްގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދަރިވަރުންތަކަކަށް ތަކުރާރުކޮށް އެކި ދުވަސްމަތިން ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުންދިޔަ ލީޑިންގ ޓީޗަރެއް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މި މީހާ އަކީ މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށެއްގެ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-24 11:17:05
މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ވައްކަން ކުރި ދެ އަންހެނުން ދޫކޮށްލައިފި
މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ތިބެ، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރެޑްވޭވް ފިހާރައިން ވައްކަން ކުރި ދެ އަންހެނުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި މި ދެ އަންހެނުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ އެ ދެމީހުންގެ ބަންދާއިމެދު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-24 10:44:12
ޝައިމް ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ކަންތައްތަކެއް ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ: ޕީއެންސީ
މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ، އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ޝައިމް އަބްދުﷲ ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ސަރުކާރުން ކަންތައްތަކެއް ފޮރުވަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-24 10:04:08
ކުޑަކުއްޖާ ހޯދުމަށް ތިން ގެއެއް ބަލާ ފާސްކޮށްފި
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހުއްޓާ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ހޯދުމަށް މިހާތަނަށް ތިން ގެއެއް ބަލާ ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ފުލުހުން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 23:22:22
ރަށެއްގައި އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ވިހައިފި، ބައްޕަގެ އުމުރަކީ 15 އަހަރު
މާލެއިން އުތުރުގެ ރަށެއްގައި އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ވިހައިފިއެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ އުމުރަކީ 15 އަހަރު ކަމުގައި މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. އެ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކުވެސް ދުވަހަށް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 22:33:44
ގެއްލިގެން ހޯދާ ކުއްޖާއަކީ ކުށުގެ ވެށިން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ގެންދިޔަ ކުއްޖެއް: ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާއަކީ ކުށުގެ ވެށިން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ގެންދެވުނު ކުއްޖެއް ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފިއެވެ. ތަކުރާރުކޮށް މީޑިއާތަކުން ސުވާލު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 22:14:25
ގެއްލިގެން ހޯދާ ކުއްޖާ އަކީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ ހުރި ކުއްޖެއް !
މިހާރު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުއްޖާ އަކީ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއިން ފިލައިގެން އުޅޭ ކުއްޖެއް ކަމުގެ މައުލޫމާތު ދުވަހަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މި މައުލޫމާތު ދުވަހަށް ލިބިފައިވަނީވެސް ވަރަށް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 20:47:44
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ ކުއްޖާގެ ފަހުގެ ފޮޓޯއެއް ފުލުހުން އާންމުކޮށްފި
މިދިޔަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ (18 ޖޫން) އިން ފެށިގެން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ 14 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ފަހުގެ ފޮޓޯއެއް ފުލުހުން އާންމުކޮށްފިއެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ ކުއްޖަކީ ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 19:08:31
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދާއި މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދާއި މިނިސްޓަރު ނަހުލާގެ މި ބައްދަލުކުރެއްވުން މިއަދު ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 18:52:15
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ ބަލަން އެޖެންޑާ ކޮށްފި
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތޯ ބެލުމަށް ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީއިން) އެ މައްސަލަ މާދަމައަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޖޭއެސްސީން އަދި ރަސްމީ ބަހެއް ނުބުނެއެވެ.
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 17:31:49
ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުންކުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުއްޓާލައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ. އެ ކޯޓުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި އެ ނިންމުމަކީ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިންގައި ބައިވެރިވުމުގެގޮތުން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 14:51:24
ސަންސްކުރިތް އަދި އުރުދޫބަސް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތަކެއް އެކެޑަމީ އިން ފަށަނީ
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީން ފެށުމައް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ސާންސްކުރިތް އަދި އުރުދޫބަސް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ބޭސިކް ކޯސްތަކެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އެކެޑަމީން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެކެޑަމީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 14:45:39
ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ 291 ދިވެއްސަކު ލަންކާއިން ޑީޕޯޓް ކޮށްލަނީ
ވިސާގެ މުއްދަތު ހަމަވެ ވިސާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިނުވާ 291 ދިވެއްސަކު ޑީޕޯޓް ކޮށްލަން ނިންމާފައިވާކަން ލަންކާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މި 291 ދިވެހިން ހިމެނޭހެން އެކި ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ 7900 މީހަކު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 14:18:58
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހާއި، އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙުމަދު ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 2 ގެ ނިޔަލަށް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 13:23:54
މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ވައްކަންކުރީ ދެ އަންހެނުން، މިހާރު ތިބީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި
މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ތިބި ދެ މީހަކު ރެޑްވޭވް ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރަނިކޮށް ފަޅާއަރައިގެން ރޭ ވަނީ ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. މި ދެ މީހުންނަކީ ދެ އަންހެނުންކަން ފުލުހުން ވަނީ ދުވަހަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 12:55:54
އާއްމު ފާހާނާއެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
މާލޭ އާއްމު ފާހާނައެއްގެ ތެރޭގައި މީހަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ. ދުވަހަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ މަރުވެފައިވަނީ 54 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އެ ފާހާނައިގެ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 12:25:00
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ރިސޯޓަކުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ރިސޯޓަކުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވާކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި މިއީ ރ. އަތޮޅު ރިސޯޓެކެވެ. ރ.މީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ ފުލުހުން، މަސްތުވާތަކެއްޗާއި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 12:04:35
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ކާށިދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކާށިދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އިންޓެލިޖެންސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 12:00:11
“ ގޮށްރާޅު” ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލަށް، ވާދަކުރަނީ “ ޕަދުމާވަތު” އާ
ޑާކްރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓްގެ “ގޮށްރާޅު”، ނުވަ ވަނަ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. މި އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް “ގޮށްރާޅު” މި ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު،
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 11:35:40
ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭ ހާހަކަށްވުރެ ގިނަ ވެހިކަލުގައި ސްޓިކާ ޖަހައިފި
ނިމިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި 1014 ވެހިކަލުގައި ސްޓިކާ ޖަހާފައިވާކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. މި މުއްދަތަކީ މިމަހުގެ 15 އިން ފެށިގެން މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލެވެ. މި މުއްދަތުގައި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 10:52:30
ކެޓްރީނާ ލައިގެން މިހުރި ޓީޝާޓްގެ އަގު އިނގޭތަ؟
ކެޓްރީނާ ކައިފްގެ އެއާޕޯޓް “ލުކް” އަކީ ގިނަ ފޭނުންނަށް ވަރަށް ކަމުދާ ފެނިލުމެކެވެ. ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ހެދުން އަޅި ނަމަވެސް، މުޅިންވެސް ކެޓްރީނާ އެފަދަ ތަންތަނުން ފެނިގެންދަނީ އަގުބޮޑެތި އަދި ބްރޭންޑެޑް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 10:34:53
ބުރުސޫރަ- ތިރީސް ހަތްވަނަ ބައި
ކުރީގެ އަދަދާ ގުޅޭ… މާޝާ ނިކުތުމުން އީމާން ގޮވައިލިއެވެ. “އީމާން އަށް ކިހިނެއްވީ؟” މާޝާ އަހައިލިއެވެ. އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނީ މާޒިން އެވެ. “ހިތާމަ ކޮށްކޮށް މީހާގެ ދުވަސް ދަނީނު… ހުން އައިސްގެން މީހާ ހީވަނީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-06-23 09:44:27