×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
14 ފެބުރުވަރީ 2016 އާ ހަމައަށް، އެންޑޯރސް ކޮށްފައިވާ ޗެކްބަލައިގަތިން: ބީއެމްއެލް
އެމްއެމްޕީއާރުސީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައިގާ ހިމެނޭ އެސްއޯއެފްގެ ޗެކްތަކަކީ އެންޑޯސް ކޮށްގެން ޖަމާކޮށްފައިވާ ޗެކުތަކެއް ކަމަށާއި 14 ފެބުރުވަރީ 2016 ގައި އެންޑޯރސް ކޮށްފައިވާ ޗެކްބަލައިގަތުން ހުއްޓާލަންދެން،
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-17 19:50:17
އާޒިމާގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި
ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝުކޫރުގެ މައްޗަށް، މަނީ ލޯންޑާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ދައުވާ އުފުލައިފިއެވެ. އެގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-17 16:55:04
މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް މި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ: ރައީސް ސޯލިހް
މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް މި ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-17 13:36:00
މަރުވެފައި އޮތް ދިވެއްސަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
މަރުވެފައި އޮތް ދިވެއްސަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިފައިވާކަމުގައި ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެމުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މިއަދު 07:00 ހާއިރު ވިލިނގިލީގައި ޕެޓްރޯލް ކުރަމުންދިޔަ ފުލުހުންނަށް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-17 08:59:19
ހައިވޭގައި ކާރެއް ފެންސް ފަޅާލާފައި ގޮސް މޫދު ތޮށީގައިޖެހި ފުނޑު ފުނޑު
ރޭ ދަންވަރު ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި އައި ކާރެއް ކޮންޓްރޯލު ނުވެ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ރޭ 03:05 ހާއިރު ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައިދިޔަ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-17 08:48:25
ދިވެހި މަސް ދޯންޏެއް އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
ދިވެހި މަސްބޯޓެއް އިންޑިއާގެ ސަރަހައްދަކުން އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މިކަން މީޑިއާތަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާއިރު މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މި މަސް ބޯޓު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-15 21:33:29
ރައީސް ނަޝީދު މޯދީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މޯދީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިމިވަނީ މިހާރު އިންޑިއާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައެވެ.
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-15 17:55:27
ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓް ރައީސަށް ފެނިވަޑައިގަތީ އާއްމުކުރުމުން: ތަރުޖަމާނު
އެމްްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ނެރުނު ރިޕޯޓް ކުރިން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްއަށް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-15 17:40:30
އެންސީޓީސީގެ ދެ ކޮމިޓީއެއްގެ ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީ އާއި ކައުންޓަރ ރެޑިކަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީއަށް އަލަށް ކަނޑައެޅުއްވި މެމްބަރުންނާއެކު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-15 10:47:05
ރައީސްގެ ސުވާލު އޭސީސީއަށް: ތިން އަހަރު ރިޕޯޓު ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެތޯ ؟
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތާއި ގުޅޭ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ އާންމުކޮށްފައިވާއިރު އޭސީސީއަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސުވާލެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. އައްސަވާފައިވަނީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-15 08:57:36
ގޭގައި މަޑުކުރަން އެންގުމުން ގޭންގުތަކުން އަޅުގަނޑަށް އެބަ މަލާމާތްކުރޭ: މަހްލޫފް
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ހަމްލޫފް ގޭގައި މަޑުކޮށްލެއްވުމަށް ރައީސް އެދިލައްވާފައިވާއިރު ގޭންގުތަކުން މިހާރު މަލާމާތްކުރަމުން އަންނަކަމުގައި މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަހްލޫފް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-14 21:55:33
ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް އިހުތިރާމް ކުރަން: މަހްލޫފް
ގޭގައި މަޑުކުރައްވަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެންގެވި އެންގެވުމަށް އިހުތިރާމްކުރައްވާކަމުގައި ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަހްލޫފް މިހެން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-14 18:46:14
މަހްލޫފް އާއި އަކްރަމް ގޭގައި މަޑުކުރައްވަން ރައީސް ސޯލިހް އަންގަވައިފި
ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް އާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ގޭގައި މަޑުކުރައްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަންގަވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-14 18:29:35
ފުލުހުން ފެނުމުން ތިޖޫރި އެއްލާލާފައި ފިލި ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
އއ. މަތިވެރީގައި ހުންނަ އެސްޓީއޯގެ ތިޖޫރި ވަގަށް ނަގައިގެން ދަނިކޮށް ފުލުހުންނަށް ފެނުމުން އެ ތިޖޫރި އެއްލާލާފައި ދުވެ ފިލި ދެމީހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ އެ މައްސަލައިގާ މިއަދު ކޯޓު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-14 16:28:40
އެސްއޯއެފުން ލިބުނު ހައްގު ނޫން ފައިސާއެއް ނުހުންނާނެ: ރިޔާޒް ރަޝީދު
އެސްއޯއެފް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ލިބުނު ހައްގު ނޫން ފައިސާއެއް ނުހުންނާނެ ކަމުގައި ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރިޔާޒް ރަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަނާ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-14 16:17:52
ވައްކަމެއް ނުކުރަން، ގޯހެއް އުޅޭނަމަ އިސްތިއުފާ ދޭނަން: މަހްލޫފް
ވައްކަމެއް ކޮށްފައި ނޯންނާނެ ކަމަށާއި މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ގޯހެއް އުޅޭނަމަ އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް މިހެން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-14 15:44:31
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާއި ހަމައަށް ހިލޭ ކިޔެވުން އިފްތިތާހްކޮށްފި
ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުން ހިލޭކޮށް ދެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެލެއްވި ވައުދުފުޅު އެމަނިކުފާނު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އެ ޕްރޮގްރާމު ރައީސް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވާފައި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-14 12:05:43
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް އާންމުކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ހިޔާނާތާއި ގުޅޭ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އާންމުކޮށްފިއެވެ. އޭސީސީން އާންމުކޮށްފައިވާ އެ ރިޕޯޓްގައި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-14 11:19:42
އެމްއެންޑީއެފުގެ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު މާލެ ގެނެސްފި
ްއއ.ތޮއްޑޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކު އެމްއެންޑީއެފުގެ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދެމުން ވިދާޅުވޮގޮތުގައި، އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާގެ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-14 10:39:17
މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް މާދަމާ ހެނދުނު ބަންދުކުރަނީ
މާދަމާ އިން ފެށިގެން ކޮންމެ ހުކުރު ދުވަހަކު މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި،
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-14 10:33:50
ގޭންގްތަކާއި މަޝްވަރާކުރަނީ ޒުވާނުން އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ގެންނަން:މަހުލޫފް
ގޭންގަތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ ޒުވާނުން އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ގެންނަން ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެ ޓިވީ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-14 10:30:07
އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކީ ބަލި މީހުން ތަކެއް މާލެ ގެނެސްފި
މޫސުން ގޯސްވެ، ސީއެމްބިއުލަންސްގައި ދަތުރު ނުކުރެވިގެން ބަލި މީހުންތަކެއް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން މާލެ ގެނެސްފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުގެ ފަރާތުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި، އއ.ފެރިދޫ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-14 10:26:15
ހިކެން ނިންމީ އެކްސް އެލް އަދި ޑަބަލް އެކްސް އެލް އަށްވެސް ފިޓު ނުވުމުން
އަނެއްކާވެސް މިއީ އަންހެން ކަނބަލަކު ހިކެން މަސައްކަތްކޮށް ކާމިޔާބީ ހާސިލުކުރި ވާހަކައެކެވެ. ނަމަކީ މަދޫރީ އަނަމްދާސް އެވެ. އިންޑިއާގެ މި ޒުވާނާގެ އުމުރަކީ 23 އަހަރެވެ. ހިކެން އަޒުމް ކަނޑައަޅާ މަސައްކަތް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-14 09:00:10
މަތިވެރީގައި ތިޖޫރިއެއް ވަގަށް ނެގުމަށްފަހު، ފުލުހުން ފެނުމުން އެއްލާލާފައި ފިލައިފި
އއ. މަތިވެރީގައި ތިޖޫރިއެއް ވަގަށް ނަގައިގެން އުޅުނު ދެމީހަކު އެ ތިޖޫރި އެއްލާލާފައި ފިލާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެމުން ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ރޭ 02:50 ހާއިރު އއ. މަތިވެރި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-14 08:39:54
ކެންސަރު ފަރުވާއަށްފަހު އިރްފާން ޚާން އެނބުރި އަތުވެއްޖެ
މިދިޔަ އަހަރުގެ މާރިޗް މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު، ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު އިރްފާން ޚާންގެ ފޭނުންނަށް ހިތާމަވެރި ހަބަރެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ. އެއީ ނިއުރޯއެންޑޯކްރީން ޓިއުމަރެއް އިރްފާންގެ ހަށިގަނޑުގައި ހުރި ކަން އޭނާ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-14 08:20:45
ބީއެމްއެލް އިން މަތީ ތައުލީމަށް ޚާއްސަ ޕްރޮގްރާމް ” ބީއެމްއެލް ރިވެލި” އިފްތިތާހުކޮށްފި
ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ” ބީއެމްއެމްއެލް ރިވެލި” ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-13 22:52:54
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މެމްބަރުން އަންނަނީ ގުޅެމުން: އެންއާރުޕީ
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މެމްބަރުން އަންނަނީ ގުޅެމުން ކަމަށާއި ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ކަމާއެކު ކުރިއަށްދާކަމުގައި ނެޝަނަލް ރިފޯމް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގައި އިސްވެ އުޅުއްވާ އައްޝައިޙް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-13 22:39:48
ކަނޑުދަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އިލްތިމާސް ކޮށްފި
މި ދުވަސްވަރަކީ ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް ކަނޑުގަދަ ވިއްސާރަ ދުވަސް ވަރަކަށް ވެފައި މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް އަންގާފައިވާތީވެ، ކަނޑު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-13 12:42:33
ރައީސް ޔާމީނަށް ދައުވާ އުފުލައިފި
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ޕީޖީން ދެންމެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-13 11:56:22
ފެންކުޅި ކުޅެން ބެންކޮކަށް މި އަހަރު ފަސް ދުވަސް
ތައި އައު އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތައިލެންޑްގައި އެންމެ ކުލަ ގަދަކޮށް ކުރާ ކަމަކީ ފެންކުޅި ކުޅުމެވެ. ކުދި ބޮޑު އެންމެން މިކަމުގައި ސާމިލުވާއިރު މީގެ ކުރިން ކޮންމެ އަހަރަކު ލިބެނީ އާންމުގޮތެއްގައި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-02-13 11:13:45