×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އޭބީޔޫ ސޯންގް ކޮންޓެސްޓްގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބްރޮޑްކާސްޓިންގް ޔޫނިއަން، އޭބީޔޫގެ ފުރަތަމަ ސޯންގް ކޮންޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއިން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ކޮންޓެސްޓްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 17:47:01
ސުޢޫދު ޑީޖޭއޭއަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގައިފި
ޤާނޫނީ ވަކީލު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ)އަށް އޭނާ ޙާޒިރުކޮށް ބަޔާންނަގައިފިއެވެ. ޙުސްނުއްސުޢޫދު ޑީޖޭއޭ އަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގާފައިވަނީ ޝަރުޢީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 17:30:43
ޑެންގީ އެންމެ ގަދައަށް ފެތުރެނީ އއ އަދި ލ އަތޮޅުގައި
އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ޑެންގީ ހުން ރިޕޯޓްކޮއްފައިވަނީ އއ އާއި ލ އަތޮޅުންކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީއިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ނެރުނު ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިމަހު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 17:18:25
ރާއްޖޭގެ މެޑިކަލް ސްކޫލުގައި ބޭނުންކުރާނީ ވާޗުއަލް ޑައިސެކްޓިން ޓޭބަލް
ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުންނަށް ކިޔަވަދޭން ފެށި މެޑިކަލް ސްކޫލުގައި މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާނީ ވާޗުއަލް ޑައިސެކްޓިން ޓޭބަލް ކަމަށް ގައުމީ ޔުނިވާރސިޓީއިން ބުނެފިއެވެ. ވާޗުއަލް ޑައިސެކްޓިން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 17:15:58
މާފުށީގައި ގައިދީންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ލޯންޑްރީ އަކާއި 2 އެޕާރޓްމަންޓް ހުޅުވައިފި
މާފުށި ޖަލުގައި ޤައިދީންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ލޯންޑްރީ އަކާއި، އެކަހެރި ބައްދަލުވުންތަކަށް ޚާއްޞަ އިތުރު ދެ އެޕާރޓްމަންޓް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. ލޯންޑްރީ އާއި އެޕާރޓްމަންޓް ހުޅުއްވާ ދެއްވީ، މާފުށީ ޖަލުގެ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 16:41:04
ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ލޯން ދެއްކުން ޖުލައިގެ ކުރިން ހަމަޖައްސަނީ
ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގައި ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ދެއްކުމުގެ ކަންކަން މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ކުރިން ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ތިން ޕަސެންޓަށް ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 15:35:07
ޑެންގީ އަދި ޗިކުންގުންޔާ އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު : އެޗްޕީއޭ
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޑެންގީ އަދި ޗިކުންގުންޔާ އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. ޑެންގީ އަދި ޗިކުންގުންޔާ އިތުރު ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވުމުން،
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 15:12:07
ޕަބްޖީ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުރީދޫއިން ޕަބްޖީ އަންލިމިޓެޑް ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފި
ޕަބްޖީ ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުރީދޫއިން ޕަބްޖީ އަންލިމިޓެޑް ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. މި ޕެކޭޖްގައި އެންމެ 250ރ. އަށް ޕަބްޖީ އަންލިމިޓެޑް ޕެކް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ނަޖީބް ޚާން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 14:46:47
ފަސޭހައިން އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެ ކުންފުންޏެއް ރައީސް އުފައްދަވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ސިނާޢަތްތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަސޭހައިން އިންވެސްޓް ކުރެވޭފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން،
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 14:32:24
އެފްއޭއެމްގެ ދެ މަގާމަކަށް އަސްލަމްއާއި ކުޑަ ހީނާ ހަމަޖައްސައިފި
ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ “ޓޮވާޑްސް ފިއުޗަރ” ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދެ ބޭފުޅުން އެފްއޭއެމްއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދެ ބޭފުޅުން ގުޅިފައިވަނީ ގޯލް ކީޕަރުންނާއި އިންސްޓްރަކްޓްރުން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 14:30:47
ނަގޫރޯޅީގައި ބޮޑަށް ގެއްލުންވި ގެތަށް މަރާމާތު ކުރެވިއްޖެ : ފޮނަދޫ ކައުންސިލް
ލ. ފޮނަދޫއަށް ނަގޫރޯޅިއެއް އަރައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބުނު ހަ ގެ އަލުން މަރާމާތު ކޮއްފައިވާ ކަމަށް ފޮންދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. މި ހަ ގެ މަރާމާތު ކުރެވިފައިވާއިރު އެ ގެ ތަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅެން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 14:12:17
ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ކުރިއަށް ގެންދަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ. މި އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ތާވަލްކޮށްފައި ވަނީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 14:10:09
އިނާޔަތް ހޯދުމަށް މުސްތަފާ ހުށައެޅި އިޞްލާޙު އަނބުރާ ނަގަނީ
މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު އިނާޔަތާއި އިމްތިޔާޒް ލިބޭގޮތަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު މުސްޠަފާ ހުށައެޅުއްވި އިޞްލާޙު އަނބުރާ ނެގުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މި އިސްލާހަށް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 13:56:38
އަސްކަރީ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ޖަޕާނުގެ މަނަވަރެއް ރާއްޖެއަށް
ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓްގާޑާއި ޖަޕާނުގެ ނޭވީ ގުޅިގެން އަސްކަރީ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ. “ޖޭއެސް ސަމިޑާރެ” ނަމަކަށް ކިއުނު މި މަނަވަރަކީ، 2000 ވަނަ އަހަރު ބިނާކޮށް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 13:55:58
ތިނަދޫގެ އައު އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް އަލުން ފެށުމަށް ނިންމައިފި
ގދ. ތިނަދޫގައި އިމާރާތް ކުރާ އައު އިންޖނުގޭގެ މަސައްކަތް އަލުން ފެށުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ވަގުތެއްގައި ތިނަދޫ އިންޖީނުގޭގައި އިލިފާނުގެ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 13:45:09
ބޮޑީބިލްޑިންގ ޖަޖިން ކޯހެއް އަންނަ މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި
ބޮޑީބިލްޑިންގް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބޮޑީބިލްޑިންގ ކޯހެއް، 2019 މޭ 1 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބޮޑީބިލްޑިންގަ ޖަޖިން ކޯސް 2019 ގައި ކިޔަވައިދިނުމަށަ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޑަބްލިޔު.
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 13:27:50
އެމިރޭޓްސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ބޯޓު އަންނަ ޖޫން މަހު ރާއްޖެއަށް
އެމިރޭޓްގެ އެންމެ ފަހުގެ މަތިންދާ ބޯޓު 777-300 ER އަންނަ ޖޫންމަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް ފަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިންއިން ބުނެފިއެވެ. އެ އެއާލައިން ބުނީ، ފަސްޓް ކްލާސްގެ ތަޖުރިބާ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 13:18:33
ރަސްފަންނު މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު ހުޅުވާލައިފި
ނަޖިސް އުފެދިފައިވުމުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ މަހު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ބަންދުކޮއްފައިވާ ރަސްފަންނުގެ މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ރަސްފަންނުގެ މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 12:58:09
ފަސް އަހަރު ފަހުން ރާޅާ އެޅުމުގެ މުބާރާތެއް
މާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތު ވަރުނުލާ ރާޅުގަނޑު، ބުރިޖު އެޅުމައްޓަކައި ބަންދު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތެއް ނުބޭއްވޭތާ 5 އަހަރު ފަހުން މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. “ސީ ސްޕޯރޓްސް ރާޅު ސީސަން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 12:55:39
ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ފެންވަރަށް ސެނަހިޔާ ތަރައްގީ ކުރަނީ
ސިފައިންގެ ކްލިނިކް ކަމަށްވާ ސެނަހިޔާގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށް އެ ކްލިނިކް ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިކަން ހާމަކުރެއްވީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 12:15:49
ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޝެއިހް ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ލިބޭނެ ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
ގިނަ އަހަރަތެއް ވަންދެން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވި ޝެއިހް މުހައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހިމަށް އިނާޔާތް ލިބޭ ގޮތަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެ ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 11:46:05
ހުސްނުއް ސުއޫދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށްބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ “ފަލަ ސުރުޚީ” ޕްރޮގްރާމުގައި ދެއްކެވި ވާހަކައާއި ގުޅިގެން މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް ހުސްނުއް ސުއޫދު ކޯޓަށް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 11:45:43
ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އިނާޔަތް ލިބޭ އިސްލާހެއް
ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުން ވަކިވުމުން ދައުލަތުން އިނާޔަތެއް ލިބެންޖެހޭ އިސްލާހެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މި އިސްލާހު ހުށަހެޅުއްވީ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދެވެ. މި އިސްލާހުގައި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 10:57:51
ލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 359 އަށް
މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 359 އަށް އަރައިރިފިއެވެ. މި އަދަދު 359 އަށް އަރާފައިވާއިރު ޒަހަމްވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު އުޅެނީ 500 އަށްވުރެ މަތީގައެވެ.
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 10:32:39
ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ ހާލަތު ބައްލަވައިލަން މިނިސްޓަރު އައްޑުއަށް
ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ބައްލަވައިލަން ހައުސިންގް އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު އާތިފާ އައްޑޫ ސިޓީއަށް ވައިޑައިގަނެފިއެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 10:21:55
ސިފައިންގެ ޑޮކްޓްރީން އިފްތިތާޙް ކުރެއްވުން: އޭގެ ސަބަބުން ސިފައިންގެ ހިދުމަތް ތަރައްގީވާނެ- ރައީސް ސޯލިހު
އަލަށް އިފްތިތާހްކުރި ސިފައިންގެ ޑޮކްޓްރީންގެ އެހީގައި، ދިވެހި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް، ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީވެގެންދާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 09:42:20
ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމުމަށްފަހު ބީއެމްއެލް ގްރެޖުއޭޓް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދެވަނަ ބުރު ފަށައިފި
ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރަތަމަ ބުރު ނިންމުމަށްފަހު ބީއެމްއެލް ގްރެޖުއޭޓް އިންޓަރންޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގެ ދެވަނަ ބުރު ފަށައިފި ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ދަސްވެނިންނަށް އަމާޒުކޮށް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 09:16:05
ލަންކާގައި ދިންފަދަ ހަމަލާއެއް ބަންގްލަދޭޝްގައި ނުދެވޭނެ: ބަންގްލަދޭޝް
ލަންކާގައި ދިންފަދަ ޓެރަރިޒަމް ހަމަލާއެއް ދިނުމުގެ ގާބިލުކަން ޓެރަރިސްޓުންގެ ކިބައިގާ ނުހުންނާނެ ކަމުގައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕޮލިސް ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމް ޗީފް މޮނީރުސް އިސްލާމް ބުނެފިއެވެ. އޭނާ މިހެން ބުނެފައިވަނީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-24 07:14:13
ލަންކާގައި ދޮގު މައުލޫމާތު ފެތުރި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ލަންކާގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި 320 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ރައްޔިތުން އިތުރަށް ހާސްވާފަދަ ދޮގު މައުލޫމާތުތަކެއް ފެތުރި ދެމީހަކު ލަންކާ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-23 20:47:32
ލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާއާއި ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކޮށްފި
މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާއި ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ސްރީލަންކާއަށް ކުރިމަތިވި ހިތާމަވެރި ހާލަތާބެހޭގޮތުން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2019-04-23 19:37:59