×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އަޅުގަނޑު މަގާމުގައި ހުއްޓާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ނުނެގޭނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުރިހާ ހިނދަކު އެއްވެސް މީހަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ނުނެގޭނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-10 19:23:54
ސަރުކާރު ކުރިމަތީގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ހަމަ ހަމަ: ރައީސް ޞާލިޙް
މި ސަރުކާރުން ހަމަ އެންމެ ރަށެއްވެސް ބާކީ ނުކުރާނެކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ ކުރިމަތީގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީވެސް ހަމަހަމަ ބައެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-10 16:18:22
ރައީސް ޞާލިޙް ވެރިކަމަށް ގެނައީ މަގޭ ލާރިން، ފައްޔާޒު ވަކި ކުރަން އަމުރު ކުރަން: ޖާބިރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް ގެނައީ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ލާރިއަށް ކަމުގައި ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޖާބިރު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-10 15:58:19
އދ އަށް ކަނޑައަޅާ މަންދޫބާއި ގައުމުތަކަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުންގެ ނަންތައް ކޮމިޓީއަށް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އދ އަށް ކަނޑައަޅާ ދާއިމީ މަންދޫބާއި، ބައެއް ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއިބެހޭ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-10 11:22:08
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށަކަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހަށާއި، ފެރިދޫއަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކުރައްވާފައިވާގޮތުގައި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-10 09:34:03
ކޮޅަށް ހުރެ ކެއުން ރަނގަޅެއް ނޫން !
ގަޑި އެލާމް ވާން ފެށުމުން ތެދުވެ އަވަށް އަވަހަށް ފެންވަރާލައިގެން ނިކުންނައިރު ހުންނަނީ އޮފީހުގެ ގަޑިޖެހެން އެންމެ 15 މިނެޓަށް ވެފައެވެ. ތެޅި ފޮޅިގަނެގެން ނިކުމެ ކަންމަތީ ފިހާރައިން ބިސްކޯދު ޕެކެޓަކާއި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-10 09:25:08
ދުވަހުގެ މޫސުން: މެދު ތެރެއާއި ދެކުނަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ، އުތުރަށް ރަނގަޅު
މިއަދު އިރު އޮއްސުމާއި ހަމައަށް ރާއްޖޭގެ މެދުތެރެއާއި ދެކުނުގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރާނެ ކަމަށާއި ގުގުރުންވެސް އެކަށީގެންވާކަމުގައި މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ. އެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-10 08:58:02
ކޮލަމް ރަށުމީހާ: އެއް އުނގުން އަނެއް އުގަށް!
ތެދެކެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރު ހިންގެވީ ޗައިނާގެ އުނގުތެރޭގައި އޮވެގެންނެވެ. ބުނިހާ ކަމެއް ކޮށްދީ ބުނި ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ. ޗައިނާއިން ބޭނުން އިންޓްރެސްޓެއްގައި ލޯންތައް ނެގި އެވެ. ޕްރޮޖެކްޓްތައް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-10 08:00:14
އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގައި ހުރިހާ ގޯހެއް ހެއްދެވީ ރައީސް ޔާމީން: ކުރީގެ އެމްޑީ ޒިޔަތު
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގް އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ފައިސާގެ ކަންކަމުގައި ހުރިހާ ނުބައެއް ހެއްދެވީ ރައީސް ޔާމީން ކަމުގައި ސިފަވާގޮތަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-09 15:46:26
ވިހެއުމަށްފަހު ބާލިދީއަށް ލާފައި އޮތް ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
ގދ. ވާދޫގައި ވިހެއުމަށްފަހު ބާލިދީއަކަށް ލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ކުއްޖާ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެ ކުއްޖާ ގެންގޮސްފައިވަނީ ދައުލަތުން ހިންގަމުން އަންނަ ފިޔަވައްޗަށެވެ. މީޑީއާއަށް މައުލޫމާތު
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-09 14:28:13
އިންޑިއާ މަނަވަރު “ރަނާ” ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ މަނަވަރު އައިއެންއެސް “ރަނާ” މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވާގޮތުގައި އިންޑިއަން ނޭވަލް ޝިޕް (އައިއެންއެސް) “ރަނާ” ރާއްޖެއަށް ކުރާ މި ދަތުރުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-09 11:08:09
ރައީސް ޞާލިޙް މާދަމާ އުކުޅަހަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މާދަމާ އއ. އުކުޅަހަށް ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ރައީސް އުކުޅަހަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ މަސްވެރިންގެ ދުވަހާއި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-09 10:59:52
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުނިއަޅާ މީހުން ދެނެގަނެ ނަން ހާމަކުރާނަން: އީޕީއޭ
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުނި އަޅާ މީހުން ދެނެގަނެ އެމީހުންގެ ނަން ހާމަކުރަން ނިންމާފައިވާކަމުގައި އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ. އެ އެޖެންސީން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ދައުލަތުގެ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-09 10:44:08
ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާ ފޮހެލުމަށް އޭސީސީއަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާ ފުހެލައި، ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތުގައި، ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ އެންމެހައި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-09 10:22:59
ކެތްކުރާނަން އުންމީދުގާ – ތިރީސް އަށްވަނަބައި
އަހަރެން މިވިސްނަނީ ދާނިޔާލް ވަޒީފާއަކަށް ދާން ބޭނުންނެތިއްޔާ ފިހާރައިގަ ބައިންދަން..، ޖާވިދް ބުނެލިއެވެ. އޭރަށް ކަމަކު ނުދާނެ..، އެސޮރު ބައިންދާނެ ކަމެއްނެތް..، އަހަރެން އިނދެފާނަން އެތާ..، ސީމާ ބުނެލިއެވެ.
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-09 10:07:42
ޗެލްސީ އަތުން ސިޓީ ބަލިވިއިރު، ސަލާހްގެ ހެޓްރިކާއެކު ލިވަޕޫލް 1 ވަނައަށް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ޗެލްސީ އަތުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވިއިރު، މުހައްމަދު ސަލާހްގެ ހެޓްރިކާއެކު ލިވަޕޫލުން ބޯންމައުތު ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެއް ވަނައަށް އަރައިފިއެވެ. މިރޭ ބޯންމައުތާ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-09 00:41:14
ހޯރަ އިއްބެ މިނިވަން ކުރަން ރައީސް ނިންމެވީ އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި: އެމްޑީޕީ
ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ، އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ހޯރަ އިއްބެ) މިނިވަން ކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ނިންމެވި ނިންމެވުމަކީ އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ނިންމެވި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-08 19:32:27
ރައީސްގެ އިލްތިމާސް: ޅަދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި ދީނުގެ ރަނގަޅު މައުލޫމާތު ހަރުލައްވައިދެއްވާ
ދިވެހި ޅަދަރީންގެ ހިތްތަކުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ހަރުލައްވައިދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. އިސްލާމްދީނުގެ ސާފު ޢަޤީދާއިން ބޭރުވެގެންދަނީވެސް އަދި ދީނީގޮތުން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-08 19:19:36
މެދުއިރުމަތީގައި ބާއްވާ ބޮޑު މުބާރާތެއްގައި ދިވެހި ދެ ޝެފުން ވާދަކުރަނީ
ކަލިނަރީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެކި ޝެފުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން މެދުއިރުމަތީގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މުބާރާތްކަމަށްވާ ލަ ކުއިސީން – ސިއަލް 2018 ގައި ރާއްޖޭގެ ދެ ޝެފުން ބައިވެރިވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-08 17:26:52
ވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށައިފި
ވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނު ކަމަށްވާ ވާވޭ މޭޓް 20 އާއި 20 ޕްރޯ ދިރާގުން ވިއްކައި ފަށައިފި އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ރޭ ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދެ ފޯނު ލޯންޗު ކޮށްދެއްވީ ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ޓްރާސްފޯމޭޝަން
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-08 15:17:29
އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލައިގަ ގަވައިދާ ހިލާފު ކަމެއް ނުކުރަން: ބީއެމްއެލް
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާއި ގުޅުން ހުރި އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ގަވައިދާ ހިލާފަށް އަމަލު ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ. ބީއެމްއެލްއިން މިހެން ބުނެފައި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-08 14:55:33
މުޅި ރާއްޖެ ސާފު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި
މުޅި ރާއްޖެ ސާފު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް “ސާފު ރާއްޖެ އަހަރެންގެ ވެސް ޒިންމާ” މިއަދު ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ. މިއީ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-08 14:12:49
މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދޭންފަށައިފި
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދް ސާލިޙް ގެ ސަރުކާރުން މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް ދަރާފައިވާ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފައިވާތީ މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް ދަރާފައި އޮތް 37 މިލިއަން ރުފިޔާ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-08 12:26:30
ޕްރިޔަންކާވެސް ނަން ބަދަލު ކުރީ ސޯނަމް ކުރިހެން!
މިއަހަރަކީ ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ތަރިންތަކެއް ކައިވެނި ކުރަމުންދާ އަހަރެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވެނީ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން، ސޯނަމް ކަޕޫރު އަދި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ކައިވެންޏެވެ. މި ތަރިންގެ ކައިވެންޏަށް
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-08 08:00:21
އަހަރެން މަރާލަން އުޅުނީ ކާކުތޯ، އަދީބު ކުރެން ސާފު ކޮށްފިން: ޝައިނީ
ރިޔާސީ ލޯންޗު ގޮއްވާލައިގެން ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މަރާލަން އުޅުނީ ކާކުތޯ، އަދީބު ކުރެން ސާފުކޮށްފިން ކަމުގައި ކުރީގެ ފިޝަރީސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިނީ މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-07 19:47:33
ކޮމަންވެލްތުގައި ރާއްޖެ އަލުން ބައިވެރިވުމަށް ސިޓީ ފޮނުއްވައިފި
ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާފުޅާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުމާ އެއްގޮތަށް، ރާއްޖެއިން ކޮމޮންވެލްތްގައި އަލުން ބައިވެރިވުމަށް އެދޭކަމުގެ ސިޓީފުޅު ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-07 16:00:09
ކޮލަމް ރަށުމީހާ: ހޯރަ އިއްބެއަކީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިއެކޯ! ދެން ހެހެހެ…
ކޮލަމް ރަށުމީހާ: އެއީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުވެސް ހެއްދެވި ގޯހެވެ. ތަފާތު ކުރުން ނައްތާލުމަށް ކަމަށް ބުނެ އައި މީހުން އިންތިހާއަށް ތަފާތު ކުރަން ފެށުމެވެ. ޕާޓީ މީހަކު ކޮށްފިނަމަ ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ހަމަ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-06 17:17:10
ދިރާގު ހައި ސްޕީޑް އިންޓަރނެޓް ނޮޅިވަރަމް އަށް
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެންމެ ހަލުވަ ސްޕީޑެއްގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ފަރާތް ކަމަށްވާ ދިރާގުގެ ފައިބަރ ޚިދުމަތްތަށް ދިރާގު ޓީވީ އާއި އެކު ހދ. ނޮޅިވަރަމުގައި މިއަދު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހްކޮށްފި
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-06 15:29:13
‘ގައުމީ ވިންދު’ ގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަނީ
‘ގައުމީ ވިންދު’ ގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ދީފި އެވެ. މި ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަމީޒު އަލީ (އޮގަރު ރަމީޒު)
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-06 15:08:40
އަށް ގައުމަކަށް ސަފީރުން އައްޔަނު ކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
އަށް ގައުމަކަށް ސަފީރުން އައްޔަނު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފިއެވެ. ޤާނޫނޫ އަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭރު ގައުމުތަކަށް އައްޔަން ކުރަން ބޭނުންވާ ސަފީރުންގެ
ދުވަސް.އެމްވީ - 2018-12-06 15:00:50