×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ފުލުހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނިކޮށް ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
އައްޑޫ ސިޓީން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ފުލުހަކު ނިޔާވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ނެޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓްގައި ޑިއުޓީކުރާ ސްޕެޝަލް
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-11-21 08:23:56
ފުލެޓްތައް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލަން އިންތިހާބީ ރައީސް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފި
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން 4،000 ފުލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ވާގޮތަށް ފުލެޓްތައް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މަޑިޖައްސާލަން އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. އިންތިހާބީ
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-11-07 16:02:26
އުފަންދުވަހުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ބޮމެއް ގޮވައި ސިފައިންގެ އިސްމީހަކު މަރުވެއްޖެ
އުފަންދުވަހުގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ބޮމެއް ގޮވައި ޔޫކްރެއިން އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް އޮފިޝަލަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މިހާދިސާ ހިނގައިފައިވަނީ އުފަންދުވަހުގެ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ޕާރުސަލުތައް ހިފައިންގެން
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-11-07 15:32:19
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރު އާއްމުކުރަން ފަށައިފި
ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރު ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ޝާއިއުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މިގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފައި މިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީީގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ހާއްސަ އުސޫލުތަކަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-11-06 20:21:49
އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުން ޝަހީދުވީ މީހުންގެ އަދަދު 10،000 މަތީގައި
މިދިޔަމަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ގައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 10،000 ވުރެ ގިނަ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ޝަހީދުވެފައިވާކަމަށް ގައްޒާގެ ސިއްހަތާއިބެހޭ ވުޒާރާއިން މައުލޫމާތު
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-11-06 20:01:18
ނޭޕާލަށް އައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވިމީހުންގެ އަދަދު 128 އަރައިފި
މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ނޭޕާލުގެ ހުޅަނގަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި މަރުވިމީހުންގެ އަދަދު 128 އަރައިފިއެވެ. މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ، ހުކުރުދުވަހުގެ މެންދުރު 11:47 ގައި ރެކްޓަރ މިންގަނޑުން 5.6ގެ ބާރުމިނުގައި
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-11-05 12:23:26
ގެދޮރުވެރިއާ ސްކީމުން ފުލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އިއުލާންކޮށްފި
ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުން ފުލެޓް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުން ފުލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. 3 ކޮޓަރީގެ
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-11-04 20:53:38
އިޒްރޭލުން ގައްޒާގެ ސްކޫލަކަށް ހަމަލާދީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފި
އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގެ ގައްޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިއަދުވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ސްކޫލަކަށް ބޮންއަޅައި އެތަނުގައި ހިމާޔަތް ހޯދަމުންދިޔަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ޝަހީދުކޮށްލައިފައެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހީ
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-11-04 20:09:49
"ފްރެންޑްސް"ގެ ތަރި މެތިއު ޕެރީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
ކާމިޔާބު ސިޓްކޮމް ސީރީޒް، “ފެރެންޑްސް”ގެ އެކްޓަރު މެތިއު ޕެރީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ އެވެ. ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މެތިއު ،54، މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު ލޮސް
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-10-29 08:54:13
ރިސޯޓެއް ކައިރީ އޮތް ޔޮޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ
ރިސޯޓެއް ކައިރީ އޮތް ޔޮޓެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ވިދާޅުވީ، އަލިފާން ރޯވެފައި ވަނީ ރިޒްކާލްޓަން ފަރި ރިސޯޓް ކައިިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ޔޮޓެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-10-28 09:59:28
އިންޓަނެޓް ކަނޑާލައި، ޔަހޫދީން ޣައްޒާއަށް ބޮން އަޅަން ފަށައިފި
ޣައްޒާއިން އިންޓަނެޓާއި، މުއާސަލާތީ ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް ކަނޑާލުމަށްފަހު، އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީން ޣައްޒާއަށް މިރޭ ބޮންއަޅަން ފަށައިފިއެވެ. ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މިރޭ ދެމުން އަންނަ
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-10-27 22:49:52
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ވަގަށް މަސްވެރިކަން ކުރި 20 ބޯޓެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ މަސްވެރިކަން ކުރި ބޭރުގެ 20 ބޯޓެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ވިދާޅުވީ، މަސްވެރިކަމުގެ
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-10-26 21:45:32
ހަމާސްއިން އިޒްރާއިލްގެ ދެ އަންހެނުން މިނިވަންކޮށްފި
މިމަހުގެ ހަތްވަނަ ދުވަހު ހަމާސްްގެ ހަނގުރާމަވެރިން އިޒްރާއީލަށް ހަމަލާދީ ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން އުމުރުން ދުވަސްވީ ދެ އަންހެނުން މިނިވަންކޮށްފިއެވެ. ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ތަރުޖަމާނަކު މިކަން
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-10-24 15:13:42
ދިވެހިންގެ ޤައުމިއްޔަތާއި ޘަޤާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ބިންގަލަކީ އިސްލާމްދީން!
އިސްލާމްދީނުގެ ހިދާޔަތުގެ ދަށުގައި މި ޤައުމު ބޭއްވުމަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހެއެވެ. މާތް ﷲ އަޅުގަނޑުމެންގެ މިކުޑަ ޤައުމު، ސައްތައިން ސައްތަ އިސްލާމީ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ތާއަބަދު
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-10-17 21:15:55
"އެކުއަމޭން 2"ގެ ޓްރެއިލާގައި އެމްބާ ހެޑްގެ އެންމެ މަންޒަރެއް!
2018 ވަނަ އަހަރު ނުކުތް ކާމިޔާބު ފިލްމް "އެކުއަމޭން" ގެ ސީކުއަލް "އެކުއަމޭން އެންޑް ދަ ލޮސްޓް ކިންގްޑޮމް" ގެ ޓްރެއިލާ މިހާރު ވަނީ ދައްކާލައިފަ އެވެ. މި ފިލްމްގެ ފުރަތަމަ ބައިން ފެނިގެންދިޔަ ގިނަ ކާސްޓުންތަކެއް
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-09-16 12:37:47
ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
ޤައުމީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން، މިއަދު ބޭއްވި ދިދަނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-09-16 11:24:46
ހުޅުމާލެ މަގުމަތިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ
ހުޅުމާލޭ މަގުމަތިން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މަގުމަތީގައި މީހަކު ވެއްޓިފައި އޮވެގެން ފުލުހުންނަށް މިއަދު ހެނދުނު 8:00 ހާއިރު ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އެމީހާއަކީ ކާކުކަން މިހާތަނަށް
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-09-16 11:16:12
ހުޅުމާލޭ އިމާރާތެއްގައި ރޯވެއްޖެ
ހުޅުމާލޭ އަމީން އެވެނިއު ކައިރީގައި ހުރި އިމާރާތެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގައިގެން ހުޅުމާލޭ ފަޔާ ސްޓޭޝަންގެ ބޭފުޅުން ހަރަކާތްތެރިވެ
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-09-13 09:53:39
ޗާލު އައިފޯން 15 ދައްކާލައިފި
ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން އައި އެޕަލްގެ އާ އައިފޯން، އައިފޯން 15 ލޯންޗުކޮށް އާންމުންނަށް ދައްކާލައިފިއެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ އެޕަލްގެ ހާއްސަ އިވެންޓް މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 22:00
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-09-12 22:52:58
ރައީސް ޞޯލިޙް ތިނަދޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދެއްވައިފި
ހުވަދުއަތޮޅު ތިނަދޫއަށް ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދެއްވިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞޯލިޙް އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ. މިރޭ އެރަށުގައި ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ރައީސް ޞޯލިޙް ވިދާޅުވީ، ތިނަދުއަކީ
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-08-30 23:01:51
ޑރ. މުއިއްޒަށް ފުވައްމުލަކުން ވަރަށް ހޫނު މަރުޚަބާއެއް
ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުއަށް ފުވައްމުލަކުން ވަރަށް ހޫނު މަރުޚަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު ފަހެއް ޖެހިއިރު ޑރ. މުއިއްޒު ފުވައްމުލަކުން ވަޑައިގެންނެވުމުން
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-08-26 20:28:10
މާލެ ގުދަނެއްގައި ރޯވެ އަނދައިފި
މާލޭގެ ގުދަނެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ، އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފައިވަނީ މާފަންނު، ހުދުކަނީރުގޭގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުރި ގުދަނެއްގައި ކަމަށެވެ. މިއީ
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-08-24 08:57:29
ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރައިން 40 ޕަސެންޓު އިތުރުވެގެންދާނެ - ރައީސް
އަލަށް ފާސްކުރާ ބަޖެޓާއެކު އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން 40 ޕަސެންޓް އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެންވިދާޅުވީ
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-08-23 17:03:25
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އަމިއްލަ މީޑިއާތަކަށް ޕަސެންޓެއް ދޭން ރައީސްގެ ވަޢުދެއް!
މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ވަކި ޕަސެންޓެއް އަމިއްލަ މީޑިއާތަކަށްވެސް ދެއްވާނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުގައި ކަނޑައަޅައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ހެޔޮވެރިކަން ސިޔާސަތުގައި
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-08-22 22:55:48
ސްޓެލްކޯގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ހިންގާކަމަށް ޕީޕީއެމުން ތުހުމަތުކޮށްފި
ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭ ދައުލަތުގެ ކުންފުނި ސްޓެލްކޯގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް ހިންގަމުން އަންނަކަމަށް، ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުގެ (ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ) ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ރަނިންމޭޓްގެ ތަރުޖަމާނު
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-08-22 22:29:39
މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން ކިޔަވައިދެވޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފި
މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލޭގޮތަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހެދި އުޞޫލަށް ބަދަލުގެންނަވައިފިއެވެ. އައު އުސޫލުގައިވާގޮތުން މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ކިޔަވައިދިނުމުގެ
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-08-22 20:54:15