×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ބަންގުލަދޭޝްގެ ރޭލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ހަތަރުމީހުން މަރުވެއްޖެ
ބަންގުލަދޭޝްގައި ފަސިންޖަރުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ރޭލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ހަތުރުމީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި ރޭލުގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ބަޔަކު ގަސްތުގައި ކުރިކަމަކުންނެވެ.
ފެށުން.އެމްވީ - 2024-01-06 10:18:23
ލުބުނާނަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއެއްގައި ހަމާސްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ ޝަހީދުކޮށްލައިފި
ލުބުނާނުގެ ބެއިރޫތައް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއެއްގައި ހަމާސް ޖަމާއަތުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރ ސޯލިހް އަލް އަރޫރީ ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ. މި ހަމަލާގެ ޒިންމާ އަދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނަގައިފައި ނުވިނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުގައި
ފެށުން.އެމްވީ - 2024-01-03 20:31:28
ޖަޕާނުގައި މަތިންދާ ދެބޯޓު ޖެހި ހިނގި ހިތާމަވެެރި ހާދިސާގެ ތަހުގީގު ފަށައިފި
ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިޔޯގެ ހަނާންޑޭ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭމަތީގައި މަތިންދާ ދެބޯޓު ޖެހި ހިނގި ހިތާމަވެރި ހާދިސާގެ ތަހުގީގު އެގައުމުގެ ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. ރަންވޭމަތިން ޖެހިފައިވަނީ ޖަޕާން އެއާލައިންގެ އޭ350
ފެށުން.އެމްވީ - 2024-01-03 19:11:13
ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކަށްފަހު، ޖަޕާނަށް ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފި
ޖަޕާނަށް މިއަދު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކަށްފަހު، ސުނާމީ އަރައިފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފިއެވެ. ޕަބްލިކް ބްރޯޑްކާސްޓިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން (އެންއެޗްކޭ) އިން ބުނިގޮތުގައި، 7.4 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައި ސެންޓްރަލް
ފެށުން.އެމްވީ - 2024-01-01 13:17:38
އަހަރަކު 2 ފަހަރު ހިލޭ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
ދިވެހި ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް އާސަންދަ ސްކީމްގެ ދަށުން އަހަރަކު 2 ފަހަރަކު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭނެ އިންތިޒާމް މިއަދުން ފެށިގެން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އާސަންދަ ސްކީމުގެ ދަށުން މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމުގެ ޚިދުމަތް
ފެށުން.އެމްވީ - 2024-01-01 12:06:26
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަރުޙަބާ ކިޔައިފި
2024 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި އެންމެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާއަށް ރާއްޖެއިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ. މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔަކީ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ނިސްބަތްވާ
ފެށުން.އެމްވީ - 2024-01-01 11:24:49
ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުންވި ގެތަކަށް ރައީސް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުންތައް ލިބުނު ބައެއް ގޭގެއަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ޒިޔާރަތްކުރައްވާ އެގެތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ
ފެށުން.އެމްވީ - 2024-01-01 11:08:42
ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ހިދުމަތްތައް ސިޓީ ކައުންސިލަށް ބަދަލުކޮށްފި
މިހާރު އާބަންކޯގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ، ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ހިދުމަތްތައް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މި ނިންމުން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކުރެއްވީ
ފެށުން.އެމްވީ - 2024-01-01 11:00:05
ސްޕާގެ ނަމުގައި ފާހިޝް އަމަލު ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
މާލޭގައި ސްޕާގެ ނަމުގައި ފާހިޝް އަމަލުތައް ހިންގާ ތަންތަން ހުއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކުރީ މިއަދު ފުލުހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޝަރ އޮފް ޕޮލިސް(ސީޕީ)،
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-31 16:58:30
ފެންބޮޑުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފި
ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮޑް ވާރޭވެހި، ފެންބޮޑުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ހަތަރު އަތޮޅަކަށް މެޓް އޮފީހުން އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ . މެޓް އޮފީހުން އޮރެންޖް އެލާޓް ނެރެފައި ވަނީ، ކ އަތޮޅާއި، ވ. އަތޮޅާއި، އއ. އަތޮޅާއި
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-31 15:42:50
ހުއްޓާނުލާ ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން މުޅި މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ
މިއަދު މުޅި ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާއިން މިއަދު ވަނީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރަކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފައެވެ.
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-31 15:02:54
މިއަދު ބާއްވަން ނިންމި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު ކެންސަލްކޮށްފި
މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އާ އަހަރު ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހީންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ ފެސްޓިވަލް2024" ގެ ކުޑަކުދިންގެ އާއިލީ ހަވީރުގެ
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-31 10:26:55
މުޅިރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސް ދުވަހެއް
މިއަދު މުޅި ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، މުސޫމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ މެޓް އޮފީހުން ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ. މެޓް އޮފީހުން، ބުނީ، މިއަދު މުޅި ރާއްޖެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެ ކަމަށެވެ.
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-31 10:08:42
ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ތަށި ދުވާފަރުން ދިފާއުކޮށްފި
ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ތަށި ދުވާފަރުން ދިފާއުކޮށްފި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން (ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް) މިދައުރު ފެށުނު ފަހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ބޭއްވި އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ތަށި
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-30 22:23:33
ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓަށް ފުރަންދިޔަ މީހެއްގެ އަތުން ވަޒަނެއް ފެނިއްޖެ
ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަށް ފުރަން ދިޔަ މީހެއްގެ އަތުން ވަޒަނެއް ފެނިއްޖެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ، މިފަދަ ކަމެއް ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާކަމަށެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ވަޒަންފެނިފައި
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-29 22:15:23
މޫސުން ތަން ނުދޭތީ "ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ ފެސްޓިވަލް"ގެ ރޭގަނޑުގެ ހަރަކާތް ފަސްކޮށްފި
މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން އާ އަހަރު ފެށުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހީންނަށް ޚާއްޞަކޮށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ ފެސްޓިވަލް2024" ގެ ރޭގަނޑު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-29 21:54:55
ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ފުވައްމުލަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ
ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި މިއަދު ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި، ފެން ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. މުޅި ރާއްޖެއަށް ކުރިއަށް 4 ދުވަހުވެސް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް މޫސުމާ ބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-29 21:24:30
މަގުމަތީގައި އުނދަގޫވާގޮތަށް ހުރި ޓްރާންސްފޯމަރުތައް ނަގައިފ
މާވެޔޮ މަގުގެ މާވެޔޮ މިސްކިތްކައިރީ، މަގުމަތީ ހަރުކޮށްފައި ހުރި ޓްރާންސޯމަރުތައް ސްޓެލްކޯއިން ނަގައިފިއެވެ. ހަ އަހަރު ވަންދެން ސްޓެލްކޯއިން އެ މަގުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ޓްރާންސްފޯމަރުތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-29 20:59:13
ބްރިޖު 2025 އަށް ވިލިމާލެއާއި ހަމައަށް ނިއްމައިދިނުމަށް ވަނީ އެދިފައި: ރައީސް
ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ވަރަށް ލަހުން ކަމަށާއި، ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ވިލިމާލެއާއި ހަމައަށް 2025 ވަނަ އަހަރަށް ނިއްމައިދިނުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-29 16:19:11
އުއްމީދަކީ ރޯދައިގެ ކުރިން 100 ރަށަށް ދިއުން: ރައީސް
އަންނަ ރޯދަމަހުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 100 އެއްހާ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްުޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-29 15:33:56
ވެރިކަމަކީ ޒިންމާއެއްގެ އިތުރުން އަމާނާތެއް: ރައީސް
ވެރިކަމަކީ ޒިންމާއެއްގެ އިތުރުން އަމާނާތެއްކަމުގައި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެންވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ 61 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ގެނެސްދިން "ބާއްޖަވެރި
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-29 15:23:07
ނައިބު ރައީސްގެ ފުރަތަމަ ދެ ދަތުރުފުޅަށް 3 މިލިއަން ރުފިޔާ
ނައިބު ރައީސް ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދެ ދަތުރުފުޅަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ޙަރަދުވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިއީ މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު،
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-29 15:17:38
އައްޑުއާ 900 ކިލޯމިޓަރު ދުރުން 4 ބިންހެލުމެއް
ރޭ މެންދަމުން ފެށިގެން ހެދުނާއި ދޭތެރޭ އައްޑުއާ 900 ކިލޯމިޓަރު ދުރުން 4 ބިންހެލުމެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭގެ އަސަރެއް ރާއްޖެއަށް ނުކުރާކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ. މެޓް އޮފީހުން މިއަދު
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-29 15:03:39
މަޖިލީހުގެ 13 މެމްބަރަކު ޕީއެންސީއާ ގުޅިއްޖެ
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ 13 މެމްބަރަކު ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ މައި ޕާޓީ ޕީއެންސީއަށް މިރޭ ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި މެމްބަރުން ޕީއެންސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ މިރޭ ދަރުބާރުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ހިމެނޭ ޕްރޮގްރެސިވް
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-28 23:40:08
ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް ފައިނަލްގައި ދުވާފަރާއި އިނގުރައިދޫ ބައްދަލުކުރަނީ
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން (ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް) މިދައުރު ފެށުނު ފަހުން ބާއްވަމުން އަންނަ އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ބައްދަލުކުރަނީ ރ. އިނގުރައިދޫ އަދި ދުވާފަރެވެ. މި
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-28 23:03:43
އައު އަހަރު ފާހަގަކުރަން މިފަހަރު "ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ ފެސްޓިވަލް"!
އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުން "ދިވެހީންގެ ރާއްޖެ ފެސްޓިވަލް 2024" ގެ ނަމުގައި ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަން ނިއްމާފައިވާކަމަށެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް އިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-28 21:04:53
މިސްކިތްތަކާއިބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް އިފްތިތާޙުކޮށްފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ މެނިފެސްޓޯ އަދި ހަފްތާ 14ގެ ޕްލޭންގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ މެދުނުކެނޑި މިސްކިތްތަކުގެ ޙާލަތު ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިސްކިތްތަކާއިބެހޭ
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-28 12:57:05
ދެކެން ބޭނުންވަނީ މާޒީން ދެކެފައިވި އެކުވެރިކަމުގެ ދުވަސް: ރައީސް
ދެކެން ބޭނުންވަނީ މާޒީގައި ދިވެހިން ދެކެފައިވި އެކުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ސުނާމީ ކާރިސާގައި ނިޔާވި މީހުންނާއި
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-26 22:28:13
ފައިލޭރިއާ ކޮންޓްރޯލު ކުރެވޭނެ، ކަންބޮޑުނުވޭ: ހެލްތް މިނިސްޓަރ
މިހާރު ރާއްޖެއިން ފެނިފައިވާ ފައިލޭރިއާއަށް ފަރުވާދެވޭނެ ގޮތް ރާއްޖޭގައި އެބަހުރި ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެނުލެއްވުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރު މިފަދައިން
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-26 20:46:32
މިއަދުން ފެށިގެން ހުޅުމާލެ ފޮގް ކުރަން ފަށަނީ
މިއަދުން ފެށިގެން އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ބަހާލައިގެން ހުޅުމާލެ ފޮގް ކުރަން ފަށާނެކަމަށް އާބަންކޯއިން ބުނެފިއެވެ. ހުޅުމާލެ ފޮގްކުރަން އާބަންކޯއިން ނިއްމާފައި މިވަނީ ފައިލޭރިއާގެ ކޭސްތަކެއް މާލެ ސަރަހައްދުން
ފެށުން.އެމްވީ - 2023-12-26 17:07:17