×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި 3 މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ
މާލޭ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި 3 މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެއެވެ. ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވެފައިވަނީ އަންހެނަކަށާއި، ދެ ފިރިހެނުންނަށެވެ.
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-30 01:43:03
މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
މާލޭގައި މިއަދު ހިނގި ގްރޫޕް މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި ޗީބޯ ކެފޭ ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހަވީރު 5 ޖަހާކަށްހާއިރު ހިނގި މާރާމާރީއަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-30 00:27:04
ހޮޅުދޫ “ހެޕީލައިފް” ގެއަށް ސިހުރު ހެދިކަމަށް އެއްބަސްވި މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި
ނ.ހޮޅުދޫ “ހެޕީލައިފް” ގެއަށް ސިހުރު ހެދިކަމަށް އެއްބަސްވި މީހާ، ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އެއީ ހަމަ ހޮޅުދޫއަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެނެކެވެ. ހެޕީލައިފް،
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-29 23:59:25
އިނގިރޭސި ފުލުހުން ޢަލީ ހައްޔަރުކުރީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ކަނޑައަޅި، ބަދަލުދެނީ
ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިިނިސްޓަރު ޢަލީ ވަޙީދު އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އެ ޤައުމުގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށްކަމަށް ބުނެ، ޢަލީގެ ކިބައިން މާފަށް އެދި އަދި ބަދަލުގެ ގޮތުގެ 20،000 ޕައުންޑް
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-29 20:04:01
ދެން އޮންނަ މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް، މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނަޝީދު
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-29 19:47:42
ޕީސީބީ އިން މުޣުނީގެ ގެއްލިއްޖެ
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ)ގެ ބޯޑު އުކުލަވާލައި، އާންމުކުރިއިރު، އެ ބޯޑަށް އައްޔަނުކުރެއްވި ހަސަން މުޣުނީގެ ނަން ގެއްލިއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު،
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-29 19:24:22
ރައީސް ޔާމީންގެ ޕީއެންއެފް އުފައްދަން ހުއްދަދީފި
ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން އުފައްދަވާ އާ ސިޔާސީ ޕާޓީ، ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ދީފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީން އުފައްދަވަން މަސައްކަތްކުރައްވާ
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-29 16:32:39
ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް މިނިސްޓަރ ރަމީލާ ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
އެގްރިކަލްޗާ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއާ މިނިސްޓަރު ޑރ.އައިޝަތު ރަމީލާ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވާފައިވަކަމަށް އެ ކަމަނާ ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-29 13:28:02
ދިވެހިރާއްޖެ ހަމަ ތަފާތީއެވެ!
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުން ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން “އަބުރުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ” ކުރައްވަނީ ހެޑްލައިތަކުން ޖާގަހޯދަމުންނެވެ. ޚިދުމަތްކުރި ދިގު މުއްދަތާއި، ރޭންކަށް ބަލައި ނުހަނު ރަނގަޅު ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެކޭޖަކާއެކުގައެވެ.
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-29 13:10:57
މެޖިސްޓްރޭޓް ޢަލީ އާދަމްގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި
ދ.ކުޅުދުއްފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވަރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ ޚަސްމަކަށް ގުޅައި މެސެޖްކޮށް ހެދިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ހުރި ހދ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް އަލްއުސްތާޛު
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-29 13:07:13
ދިވެހިރާއްޖެ ހަމަ ތަފާތީއެވެ!
ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުން ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން “އަބުރުވެރިކަމާއެކު ރިޓަޔަރ” ކުރައްވަނީ ހެޑްލައިތަކުން ޖާގަހޯދަމުންނެވެ. ޚިދުމަތްކުރި ދިގު މުއްދަތާއި، ރޭންކަށް ބަލައި ނުހަނު ރަނގަޅު ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެކޭޖަކާއެކުގައެވެ.
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-29 01:08:52
އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށާއި، ހުސްވެފައިވާ ކައުންސިލް ގޮނޑިތަކަށް ވާދަކުރަން ހުޅުވާލައިފި
އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޓިކެޓްގައި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށާއި، އެ ކައުންސިލްގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިތަކަށް ވާދަކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-29 00:50:59
ހިޔާ ފްލެޓްގެ ވެރިންނަށް ފައިސާ ލިބޭނެ – ފަޒުލް
ހިޔާ ފްލެޓް ހަދަން ޚަރަދު ކުރި ފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭނެ ކަމަށް އާބަންކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އިބްރާޙީމް ފަޒުލް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާބަންކޯއާ އަލަށް ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި އެމްޑީ ފަޒުލް އެކްސް ގައި
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-29 00:32:31
ވައިގެމަގުން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ވައިގެމަގުން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު 40 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. އެ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވައިގެމަގުން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅޭކަމަށް
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-29 00:13:35
ތުރުކީވިލާތުގެ ގްރޭންޑް ނޭޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ ރައީސް، ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
ތުރުކީވިލާތުގެ ގްރޭންޑް ނޭޝަނަލް އެސެމްބްލީގެ ޗެއަރމަން އަދި ރައީސް، ޕްރޮފެސަރ ޑޮކްޓަރ ނޫމާން ކުރްތުލުމުސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-29 00:05:49
މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުންގެ މަޤާމަށް 26 ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި
އެކި މިނިސްޓްރީތަކަށް މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުންގެ މަޤާމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު 26 ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް އޮފީހުން ރަސްމީކޮށް އެ ބޭފުޅުންގެ ނަންތަކާއި، އައްޔަންކުރެއްވި މިނިސްޓްރީތައް
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-28 15:03:10
މިއޮތީ އެއްކަލަ ތަން އައިސް ޖެހިފަ!
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމަށްފަހު، އެ ދަރުބާރުގައި ކުރެއްވި ތަޤްރީރުގައި ބައެއް މުހިއްމު ބައިތައް މަދު ނަމަވެސް ޖުމްލަގޮތެއްގައި ބަސްތައް ފަށުވިވެފައި، ޖުމްލަތައް ރީއްޗެވެ.
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-28 14:48:11
ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ހާލު ސީރިއަސްވީ މީހާ ނިޔާވެއްޖެ
މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ހުޅުމާލޭ ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރީ ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުން މީހާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. އެ އެކްސިޑެންޓްގެ ސަބަބުން ލިބުނު ސީރިއަސް އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-28 12:17:28
ފޯކްލިފްޓެއް ވަގަށް ނެގި ކުއްޖެއްގެ ފަހަތުން ފުލުހުން 2 ގަޑިއެއްހާއިރު ދުއްވައިފި
އެމެރިކާގެ މިޝިގަންގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކުން ފޯކްލިފްޓެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ދުއްވާފައި ދިއަ 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފުލުހުން 2 ގަޑިއެއްހާއިރު އެ ފޯކްލިފްޓްގެ ފަހަތުން ދުއްވައިފިއެވެ.
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-28 10:41:51
ތުރުކީގެ ރައީސް އުރްދުޣާން، ރައީސް މުޢިއްޒުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބް އުރްދުޣާން ޢާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ދެ ރައީސުން ބައްދަލުވުން ބޭއްވެވިކަން ތުރުކީގެ ރައީސްގެ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ”އެކްސް”
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-28 00:05:09
ސަލާން ޖަހައިގެން މުއްސަނދިވެ، މެލޭޝިއާގައި ފްލެޓާއި، ކާރު އެބަހުރި
ޕާކިސްތާނުގެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު މުއްސަނދިވީ ސަލާން ޖަހައިގެންކަމަށް އޭނާ އަމިއްލައަށް ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވަމުން އަންނަ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ލައިބާ ނަމަކަށް ކިޔާ
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-27 18:45:09
ގުދޯ ގުދޯ!
މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއިން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވީ އެއް ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެތެރޭގައި އެންމެ ގަދައަށް ވިކެނީ ލާދީނީއާއި، މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގްލާލު ނުވަތަ ސިޔާދަތެވެ. މިއަދު ވެރިކަމުގައި ތިއްބެވި
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-27 18:08:44
ހޮޑުލާތީ ދޭ ބޭހެއްކަމަށްވާ އެމިޑޯން ރާއްޖޭގައި މަނާކޮށްފި
ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންދާ ހޮޑުލާތީ ދޭ ބޭހެއް ކަމަށްވާ “އެޑިމޯން ސަސްޕެންޝަން” ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކުން މިއަދުން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮޓޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން މަނާކޮށްފިއެވެ.
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-27 16:49:03
ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި ކާރަކާއި، ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކްސެިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލޭ މިދިލި މަގުގައި ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު 12:09
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-27 16:26:15
ޕީއެންސީގެ ރަސްމީ އެކްސް އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ޕީއެންސީގެ ރަސްމީ އެކްސް އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އެ ޕާޓީއިން ވަކިވެވަޑައިގެން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ލީޑަރޝިޕާ ދެމެދު ހޫނު ބަހުގެ
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-27 12:08:10
މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އަސްލަމް އިންތިޚާބުކޮށްފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް މިރޭ އިންތިޚާބު ކޮށްފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ލީޑަރަކަށް ހުންނެވި އަސްލަމް އިންތިޚާބު
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-14 00:55:55
އަދީބާއި، ޒިޔަތު މިނިވަން ވެއްޖެ
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް ސާބިތުވެ، 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބު އަބުދުލް ޣަފޫރާއި، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-13 19:44:10
އެންމެ ފަހުން ނަޝީދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުން މިއަދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމުން ނަޝީދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވާފައިވާކަން ހާމަކުރެއްވީ
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-13 16:55:26
ޚާރިޖީ ޚިދުމަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ޝަރަފް ދެ ބޭފުޅަކަށް އަރުވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ޚާރިޖީ ޚިދުމަތުގެ އެންމެ މަތިވެރި ޝަރަފް މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފޮރިން އެފެއާޒް ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ގަލޮޅު އުތުރުގޭ އަޙްމަދު ޚަލީލަށާއި، ފޮރިން
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-13 11:56:09
ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓްގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި
ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓްގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. މިއަދު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި ޖެހިފައިވަނީ އެ އެއާޕޯޓްގައި އޮތް މޯލްޑިވިއަންގެ މަތިންދާ ބޯޓަކާއި، އެ އެއާޕޯޓްގައި ބެގޭޖް އުފުލަން
ފުރަތަމަ.ކޮމް - 2023-11-12 18:50:38