×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ކޮޕް ސަމިޓަށް ރައީސް ދުބާއީއަށް
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ އދ.ގެ ޕާޓީތަކުގެ 28ވަނަ ކޮންފަރެންސް (ކޮޕް28) ގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު، ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-30 10:00:06
ސިކްސްތް ޕަވަރ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަނީ
ސިކްސްތް ޕަވަރ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ސްޓެލްކޯއިން މިއަދުު ބުނީ ގްރޭޓާމާލޭ ރީޖަންގެ ޕަވަރ ސެކިއުރިޓީ ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-30 08:42:36
ސްޓެލްކޯގެ ޑެޕިއުޓީ އެމްޑީއަކަށް އަބްދުﷲ ނާޒިރު
ސްޓެލްކޯގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އަބްދުﷲ ނާޒިރު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މީގެކުރިން ހުންނެވީ އެ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ މަގާމުގައެވެ. މީގެއިތުރުން މިއަދު ސްޓެލްކޯއިން
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-30 08:41:32
ސިޓީކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީގެފަރާތުން ވާދަކުރަން ފުރުސަތު
މޭޔަރު އަދި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެގޮތުން އެ ޕާޓީން ބުނެފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-30 01:11:58
މާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިންމީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް
މާލޭ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. ދެސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްކަމަށް އެނގިފައިވާއިރު، އަންހެނަކާއި
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-30 01:02:37
ރައީސް ޔާމީންގެ އައު ޕާޓީ ޕީއެންއެފް އުފައްދަން ހުއްދަ ދީފި
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ފްރަންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ދީފިއެވެ. ޕީއެންއެފް އުފެއްދުމުގައި
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-29 22:34:38
އާރްޓީއެލްގެ ފެރީއާއި ބަސް ދަތުރުތަކުގެ ހިދުމަތަށް ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓެއް
ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރްޓީއެލް)ގައި ހިމެނޭ ފެރީއާއި ބަސް ދަތުރުތަކުގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނަށް ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ. އެމްޓީސީސީން އާރުޓީއެލް ވޮލެޓްގެ ނަމުގައި
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-29 22:26:31
އެފްއެސްއެމް އިން "ތިމާވެށި" އީކޯބޭގް ތައާރަފްކޮށްފި
ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) އިން ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކޮތަޅެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. "ތިމާވެށި" އަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސީއެސްއާރު އިނީޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން، ތައާރަފްކުރި "ރީޔޫސަބަލް އިކޯ ބޭގެއް."ކަމަށް
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-29 22:24:37
ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ގައުމީކުތުބުހާނާ އަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ އެހީގައި ޤައުމީ ކުތުބްޚާނާއަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފި އެވެ. މިއީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ހިންގުނު މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި މުހިންމު 12 ހަރަކާތުގެ
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-29 22:23:23
މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް 20 ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރައްވައިފި
ގުޅުންހުރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު، މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން އައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ؛ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-29 22:22:40
އިސްރާއީލުން ހިންގާ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި
އިސްރާއީލުން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައިނަލްއަގުވާމީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ރައީސް
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-29 15:44:16
ވަޒީރު ޑރ ރަމީލާ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ
ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދެއްވުމަށް ދަނޑުވެރިކަމާއި ދިރޭތަކެއްޗާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ އައިޝަތު ރަމީލާ ރާއްޖެއަށް ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ވަޒީރު ޑރ ރަމީލާ އެކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-29 15:43:37
ސިކުނޑި އެންމެ ހަރަކާތްތެރިވާ ވަގުތަކީ ކޮބައިކަން އެނގޭތަ؟
އަހަރެމެންގެ ސިކުނޑިއަކީ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ނާޒުކު އަދި އެންމެ ހާއްސަ ގުނަވަނަކީ ސިކުނޑިއެވެ. ސަބަބަކީ އަނިޔާއެއް ފަދަ ކަމެއް ދިމާވިޔަސް ހަށިގަނޑުން ބަދަލު ނުކުރެވޭ ހަމައެކަނި ގުނަވަނަކީ ސިކުނޑިކަމަށް
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-29 11:11:36
ސިޓީކައުންސިލް ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީގެފަރާތުން ވާދަކުރަން ފުރުސަތުހުޅުވާލައިފި
މޭޔަރު އަދި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެގޮތުން އެ ޕާޓީން ބުނެފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-29 11:07:58
ދިވެހިރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ފަލަސްތީނާއެކުގައި ދެމިތިބޭނެ: ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު
ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަށް ތާއިދުކޮށް އެއްބާރުލުންދިނުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެ ކަމަށާއި އަދި ވެދެވެންއޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ދެމުންގެންދާނެ
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-29 09:14:25
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގް: ބާސެލޯނާ އާއި ލާޒިއޯ ދެވަނަ ބުރަށް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރޭ މޮޅުވެ ސްޕެއިނުގެ މަޝްހޫރު ބާސެލޯނާ އާއި އިޓަލީގެ ލާޒިއޯ ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ. ބާސެލޯނާ އާއި ލާޒިއޯއިން ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ކަށަވަރު މިކުރީ
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-29 07:29:49
ޔޫތު މުބާރާތެއްގައި ވާދަ ކުރުމަށް ސަސް އާއި އަޝްފާޤް އެކަޑަމީ ތައިލެންޑަށް
ކުރިއަށް އޮތް ޑިސެމްބަރު 1 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ތައިލެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޫތު ކަޕް" ގައި ވާދަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާޤް (ދަގަނޑޭ)ގެ "އަޝްފާޤް
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-29 07:10:55
އާސަންދަ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ އަކަށް ޒީނިޔާ
އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް އެ ކުންފުނީގައި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ މަގާމުގައި އިންނެވި އާމިނަތު ޒީނިޔާ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އާސަންދަ ކުންފުނީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-28 23:25:06
އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީ އަކަށް ޝިމާދު އިބްރާހީމް
ދައުލަތުގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯގެ އެމްޑީކަމަށް ޝިމާދު އިބްރާހިމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ޝިމާދު އެމްޑީ ކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ހުންނެވީ އެސްޓީއޯގެ ބޯޑު މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޝިމާދު
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-28 23:20:32
ހިޔާފުލެޓުތައް ހަދަން ޚަރަދުކުރި ފައިސާ ރައީސްގެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ލިބޭނޭ: ފަޒުލް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ވައުދުވެ ވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ހިޔާފުލެޓު ހަދަން އެތަންތަނުގެ ވެރީން ޚަރަދުކުރި ފައިސާ ލިބޭނޭ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އާބަންކޯގެ
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-28 23:19:52
އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ގުޅުންބަދަހިކުރުމަށް ތުރުކީވިލާތާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
ތުރުކީވިލާތުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރޭޑް، މުސްތަފާ ޓުޒްކޫ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާ ދެ ގައުމުގެ ދެމެދު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި،
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-28 22:08:54
ފެނަކައިގެ އެމްޑީ އަކަށް މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދު
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑަވެލި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުއާޒު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-28 22:08:08
ސައުދީ ސަފީރު، ޑރ. ޝަހީމްއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މަތުރަކް އަބްދުﷲ އަލްއަޖާލީން އަލްދައުސަރީ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމްއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލު ކުރެއްވުން
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-28 22:04:33
ސްޓެލްކޯއަށް އައި ހެޔޮބަދަލު، އެމްޑީކަމުގެ ފުރަތަމަގަޑިއިރު ތެރޭ ހާމަކޮށްދެއްވައިފި
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ، ސްޓެލްކޯއަށް ހެޔޮބަދަލެއް އަންނާނެކަން، އެކުންފުނީގެ އައު މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ފުރަތަމަ ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ހުސެއިން ފަހުމީ ސާބިތުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މަގާމާއި
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-28 20:40:12
ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށް ޖަރުމަނު ފައިނަލަށް
މެޗުގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު 3-3 އިން އެއްވަރުމުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-2 އިން އާޖެންޓީނާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައި ސަތާރަ އަހަރުން ދަށުގެ ވަރލްޑް ފައިނަލުން ޖަރުމަނު މިއަދު ހަވީރު ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ސެމީފައިނަލުގައި
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-28 20:05:30
ސްޓެލްކޯގެ އެމްޑީއަކަށް އެކުންފުންޏަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ފަހުމީ
ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އެ ކުންފުންޏަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ހިދުމަތް ކުރައްވާފައިވާ ހުސެއިން ފަހުމީ މިއަދު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން،
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-28 19:53:27
ވައިގެމަގުން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ވައިގެމަގުން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު 40 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ވައިގެމަގުން ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-28 15:12:30
މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް 26 ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު، މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން އައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ: 1. މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-28 15:11:41
ތުރުކީވިލާތުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ފަސޭހަ ހޯދައިދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންދެއްވައިފި
ތުރުކީވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ ލުއި ފަސޭހައެއް ހޯދައިދެއްވަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-28 12:39:50
ރާއްޖެއާއި ތުރުކީވިލާތާ ދެމެދު އެއްބާރުލުންދެވޭނެ ދާއިރާތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
ތުރުކީވިލާތުގެ ނައިބު ރައީސް ޝޭވްދޭތު ޔިލްމާޒް، ރައީސް ޑޮކްޓަރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ އަރިހަށް އިހްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ރާއްޖެއާއި ތުރުކީވިލާތާ ދެމެދު އޮތް ގާތް ގުޅުން ފާހަގަކުރައްވައި އިތުރަށް އެއްބާރުލުން
ހަލިނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-28 12:37:45