×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޑިންގީއެއްގައި މަސްބާނަން ހުރި މީހެއްގެ އަތުގައި މިޔަރެއް ދަތްއަޅައިފި
ޑިންގީއެއްގައި ހުރެ މަސްބާނަމުން ދިޔަ މީހެއްގެ އަތުގައި މިޔަރެއް ދަތްއަޅައި ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެވެ.އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ދޮށި އުކައިގެން މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދަނިކޮށް މިޔަރެއް ދަތް އެޅުމުގެ ސަބަބުން ހާލު
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-02-16 06:55:52
20 ވަނަ މަޖިލިސް: ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުން މިއަދު އޮންނާނެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު 2024 ގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބުކުރުން މިއަދު އޮންނާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.އެކޮމިޝަނުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-02-16 06:48:15
ގުޅީފަޅު ހިއްކުމަށް ހެދި އެގްރީމަންޓަކީ ރާއްޖެއަށް ހެޔޮއެދޭ ބަޔަކު ހަދާނެ އެގްރިމެންޓެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު މުއްތަލިބު
ގުޅީފަޅު ހިއްކުމަށް ހެދި އެގްރީމަންޓަކީ ރާއްޖެއަށް ހެޔޮއެދޭ ބަޔަކު ހަދާނެ ކަހަލަ އެގްރިމެންޓެއް ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާންޓަކްޗަރު އަބްދުﷲ މުއްތަލިބު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-02-15 18:31:14
ހުޅުމާލޭގައި ގުރުއާނާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒު ހިންގުމަށް ކޮމާޝަލް ޔުނިޓެއް ހަވާލުކޮށްފި
ގުރުއާނާ ބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒުގެ ގޮތްޕެއް ހުޅުމާލޭގައި ހިންގުމަށް ކޮމާޝަލް ޔުނިޓްއެއް ދިނުމަށް މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ހިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް، އެ މަރުކަޒަށް
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-02-15 16:04:34
ތެލެސީމިއާ ހޮސްޕިޓަލްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ: ނައިބު ރައީސް
ތެލެސީމިއާ ޕޭޝަންޓުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ހޮސްޕިޓަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-02-15 15:50:43
މާފުށީގައި މިއަހަރު ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ބަހައްޓާނެ: ރައީސް
މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ކ.މާފުށީގައި ޑޮލަރު އޭޓީއެމްއެއް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވި ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ “ރައީސްގެ ޖަވާބު”
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-02-15 14:22:59
ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާތީ ކުރުސީ، ދިޔަވަރު އަދި ދޮންއަމާ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާތީ ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ހިންގާ ތިން ވެބްސައިޓަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ)ން ނިންމައިފިއެވެ. މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-02-15 10:52:39
ފުލުހުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަނީ
މ. މުލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ މަކާރާއި ހީލަތުން މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފިއެވެ.ފުލުހުން ބުނީ މަކަރާ ހީލަތުން 400 ޑޮލަރު ހޯދާފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-02-15 10:33:22
އިސްލާމިކް ބޭންކުން ކާޑުތަކުގެ ޑޮލަރު ލިމިޓް ބޮޑުކޮށްފި
ދިވެހި ރުފިޔާގެ އެކައުންޓްތަކާ ގުޅިފައިވާ ކާޑުތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ލިމިޓް ބޮޑުކުރަން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ. މީގެ ކުރިން މަހަކު 100 ޑޮލަރަށް
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-02-15 10:26:15
ހަފްތާ ބަންދުގައި މޫސުން ގޯސްވާނެ
ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއި ބުނެފިއެވެ.އެގޮތުން މެޓުން ބުނީ ރާއްޖޭގެ އިރުމަތީގައި އުފެދިފައިވާ ކޮޅިގަނޑު ރާއްޖެ ހުރަސްކޮށް އަރަބިކަނޑަށް ޖެހެމުންދާނެ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-10 10:06:28
ފުލުހުންގެ ކޮންސްޓެބްލަރީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި
ފުލުހުންގެ ކޮންސްޓަބްލަރީ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހެވެ. އެގޮތުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-10 09:53:33
ވަގުތީ ފޮސްޓަރިންނަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ސެޝަންއެއް ބާއްވަނީ
ވަގުތީ ފޮސްޓަރިންނަށް ޝައުގުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަތާތްތަކަށް ހާއްސަ ސެޝަނެއް ބޭއްވުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީއިން ނިންމައިފިއެވެ.އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-09 19:35:52
އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާއެއްގައި ހިޒްބުالله ގެ އިސް ކޮމާންޑަރު ޝަހީދުވެއްޖެ
ލުބުނާނުގެ ދެކުނުގައި އިޒްރޭލުން އިއްޔެ ދިން ހަމަލާއެއްގައި ހިޒްބުاللهގެ އިސް ކޮމާންޑަރަކު ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާކަމަށް އެ ޖަމާއަތުންއެ ޖަމާއަތުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެނގޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-09 16:16:45
އަރބަން އައިލްގެ ކޮމާރޝަލް ސްޕައިން ތަރައްގީކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
އަރބަން އައިލްގެ ކޮމާރޝަލް ސްޕައިން ތަރައްގީކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންވެސްޓްމެންޓް ގްރޫޕާއިއެކު އެޗްޑީސީއިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.މި އެއްބަސްވުމުގައި އެޗްޑީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-09 16:09:28
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ތަސައްވުރަކީ ގުޅިގެން އެކުގައި މަސައްކަތްކުރުން: ރައީސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ތަސައްވުރަކީ ގުޅިގެން، އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް އަދި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް އަމާޒުހިފުމުގެ ތަސައްވުރެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-09 11:50:34
އަމީނީމަގުގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ
އަމީނީމަގުގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަބްދުالله މުއްތަލިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.މިނިސްޓަރ މުއްތަލިބު ވިދާޅުވީ،
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-09 11:12:31
ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެއް ނަންބަރު މާކެޓަށް ޗައިނާ އަލުން ހެދުމަށް!
މީގެ ކުރިއެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ޗައިނާއަކީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ މާކެޓަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އެދިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-09 10:21:07
ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ބިން ހަވާލު ކުރަން ފަށައިފި
މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށްފަހު ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބިން ކަނޑާ ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިފިއެވެ.މި މަސައްކަތް އަލުން ފެށީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-09 07:28:10
މިއަހަރުގެ ދިރާސީ އައު އަހަރު ފަށާނީ މެއި 26 ގައި
އެކެޑަމިކް ކަލަންޑަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ދިރާސީ އައު އަހަރު މެއި 26 ގައި ފަށާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.އެގޮތުން ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު 10 ބަންދުވުމާއެކު ސްކޫލްތައްވެސް އެދުވަސްތަކުގައި ބަންދުކުރުމަށް
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-09 07:12:38
ފޫޖިއާން ޕްރޮވިންސްގެ ޝިއަމެން ފްރީޓްރޭޑް ޒޯނަށް ރައީސް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު ޗައިނާގެ ފޫޖިއާން ޕްރޮވިންސްގެ ޝިއަމެން ފްރީޓްރޭޑް ޒޯނަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-08 13:34:00
ރައީސްއަށް ޗައިނާއިން ރަތްދޫލައިގެ މަރުހަބާއެއް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު، ޗައިނާއަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ހެނދުނު އެޤައުމަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-08 11:57:32
ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރި ބޯޓަކަށް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް ނުލިބޭ: އެމްއެންޑީއެފް
ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރި ޓޭންކަރުތަކަކަށް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމުގެ އެއްވެސް ރިޕޯޓެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް، އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މިކަން ހާމަކުރީ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-07 07:28:45
ޕޯސްޓުން އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި
ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު އެއްކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން އަތުލައިގަނެފިއެވެ. މިތަކެތި އަތުލައިގަނެފައިވަނީ މިމަހުގެ 2ވަނަ ދުވަހު ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-06 20:08:04
ހުރިހާ ފްލެޓެއްގެ ކުލި އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި
ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ހުންނަ ސޯޝަލް ހައުސިންގެ ހުރިހާ ފްލެޓެއްގެ ކުލިން 20 އިންސައްތަ ކުޑަކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނިންމަވައިފިއެވެ. ރައީސް މިކަން އިޢުލާންކުރެއްވީ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-06 19:40:47
“ޗައިނާ ޓައުން ނައިޓް މާކެޓް 2024″ގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި
ރާއްްޖޭގެ ތާރީޚުގައި އަލަށް ބާއްވާ “ޗައިނާ ޓައުން ނައިޓް މާކެޓް 2024” ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މާކެޓު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 28 އިން މާރޗް މަހުގެ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-05 17:37:28
ޕާކިންގ ޒޯންތައް ފިޔަވާ އެ ނޫން ތަންތަނުގައި ޕާކުނުކުރުމަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެ
ޕާކު ކުރުން މަނާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް ބަހައްޓާފައިވާ އުޅަނދުތަކާމެދު ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން ނެރުނު
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-05 12:20:39
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ކ. ފުނަދޫ ތަރައްޤީ ކުރާނެ: ރައީސް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ކ. ފުނަދޫ ތަރައްޤީ ކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-05 12:06:32
25 މިލިޔަން ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ފެންވަރަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރަނީ
ޖުމްލަ 25 މިލިޔަން ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ފެންވަރަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމާއި އިކޮނޮމިކް ޒޯން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-05 11:58:05
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބަނގުރާ ދައުރުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމައިފި
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބަނގުރާ ދައުރުކުރުުން ހުއްޓުވުމަށާއި މާލޭގެ ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ފުލުހުން ނިންމައިފިއެވެ. މި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ސެންޓްރަލް ޕޮލިސިންގ ކޮމާންޑް
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-04 10:40:00
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ފުލުހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރާނެ!
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ފުލުހުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2024-01-04 08:47:03