×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ތިން މީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސް: ފުލުހުން
ރޭ މާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެއްޓެއްގައި އަނިޔާވި ތިން މީހުންގެ ހާލުވެސް ސީރިއަސް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، ރޭ 23:26 އެހާކަންހާއިރު ވިލާކޮލެޖު ކައިރީގައި 2 ސައިކަލު ޖެހި
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-30 08:23:39
ތުރުކީއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުމުގެ އައު ސަފްހާއެއް ހުޅުވި، ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ: ރައީސް
ތުރުކީއަަށް ކުރެއްްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާއެކު ދެގައުމުގެ ގުޅުމުގެ އައު ސަފްހާއެއް ހުޅުވި، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ގުޅުންތައް އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެކަމަަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-30 06:35:20
ކޮޕް28 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-30 06:28:59
ދިވެހިން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ތާޢިދަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ދެއްވައިފި
ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ތާއިދުކޮށް އެއްބާރުލުންދިނުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެ ކަމަށާއި އަދި ވެދެވެންއޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ދެމުންގެންދާނެ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-29 06:01:10
ރައީސްގެ ވައުދާއި އެއްގޮތަށް ހިޔާ ފްލެޓް ފިނިޝިން ހަރަދު ދޭނެ: އެމްޑީ ފަޒުލް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ހިޔާ ފްލެޓް ފިނިޝިންއަށް ފްލެޓްވެރިން އަތުން ހަރަދުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ބައި މި ސަރުކާރުން ދޭނެ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-28 22:42:25
އާސަންދައިގެ އެމްޑީއަކަށް އެތަނުގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ޒީނިޔާ އައްޔަނުކޮށްފި
އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމަށް ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި އަލްފަޟިލާ އާމިނަތު ޒީނިޔާ މިއަދު ޢައްޔަނުކޮށްފިއެވެ.12 ފެބްރުއަރީ 2012ގަ އާސަންދަ ކުންފުނީގެ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-28 13:48:10
ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު އާއި ތުރުކީގެ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބް އުރްދުޣާންއާ، ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފިއެވެ. އަންކާރާގެ ޕްރެޒިޑެންޝަލް
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-28 07:00:34
ތުރުކީގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ ލުއި ފަސޭހައެއް ހޯދައިދެއްވަން މަސައްކަތްކުރާނަން: ރައީސް
ތުރުކީވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދެވެން އޮތް ހުރިހާ ލުއި ފަސޭހައެއް ހޯދައިދެއްވަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ދެއްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-28 06:47:14
ހޮޑު ބޭހެއް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި
“އެމިޑަން ސަސްޕެންޝަން” ނަމަކަށް ކިޔާ ހޮޑު ބޭހެއް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ އެމްއެފްޑީއޭއިން މަނާކޮށްފިއެވެ. އެމްއެފްޑީއޭއިން ވިދާޅުވީ، އެބޭސް މަނާކުރީ،
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-27 20:06:00
ބްރޯޑްކޮމް އާއި އެޗްއާރުސީއެމް އަދި ސަފީރުކަމަށް އައްޔަނުކުރަން ކުރީ ސަރުކާރުން ފޮނުވި ނަންތައް އަނބުރާ ގެންގޮސްފި
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުކަމަށް އައްޔަން ކުރަން ކުރީގެ ރައީސް ސާލިހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ނަންތައް މި ސަރުކާރުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-27 10:01:31
ކޮމިޓީން ފާސްކުރީ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ރޯދައިގެ ފަހުން ބާއްވަން ލަފާދިނުމަށް
އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ރަމަޟާންމަހަށްފަހު، ބޭއްވެން އޮތް އެންމެ އަވަސް ތާރީޚެއްގައި ބޭއްވުމަށް ލަފާދިނުމަށް މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ. އަންނަ އަހަރު
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-26 14:25:45
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ތުރުކީއަށް
ތުރުކީވިލާތަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު މިއަދު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-26 11:38:21
ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބީގެ ރަން ޒަމާނެއް ރައީސް މުޢިއްޒުގެ ޒަޢާމަތުގައި ގެނެސްދެއްވާނެ: ނައިބުރައީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ރިޔާސީ އެޖެންޑާގައި މީޑިއާއާއި ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި، ދިވެހި މީޑިއާތަކަށާއި ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް،
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-26 08:04:09
އިމާމުންނަށް ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ޕީއެޗްޑީ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނުކުރާނެ: ޑރ ޝަހީމް
ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންގެ ތެރެއިން، އިސްލާމީ ޢިލްމުގެ ދާއިރާއަކުން މާސްޓަރ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީ އަކުން ޕީއެޗްޑީ ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫޢެއް ވަރަށް
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-18 12:31:40
ލަންކާގައި ކިޔަވާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ވިސާލިބުމުގާ ލުއި ފަސޭހަގޮތެެއް ހަމަޖައްސަން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
ލަންކާގައި ކިޔަވާ ދިވެހި އަށާރައަރުން ދަށުގެ ކިޔަވާކުދިންނަށް ވިސާ ލިބުމުގައި ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ޑރ މުއިއްޒު އާއި ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.މި
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-18 09:15:54
ރައީސްގެ އިފްތިތާހީ ތަގުރީރު: ދިވެހި ދިދަޔަށް ދެއްވި ލޯތްބާއި އިހުތިރާމަށް ތައުރީފު!
“ އޭ ދިވެހީންގެ ފަޚުރުވެރި ޤައުމީ ދިވެހި ދިދަޔާ! ތިބާދެކެ އަޅުގަނޑު އިންތިހާޔަށް ލޯބިވަން! ތިޔަ ހެލިލުމާއި ވިހުރިލުމުގެ މާނަތައް އިޙްސާސް ކުރަން! ތިޔަ ދައްކައިދެނީ ޤައުމު ދިފާޢުކުރި މަތިވެރި ޝަހީދުންގެ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-18 09:03:50
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ، ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް، މޭޖަރ ޖެނެރަލް
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-17 23:11:54
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް މިރޭ މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، މެންބަރު ކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ކުރައްވައި،
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-17 20:21:49
ބޭރު އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިން، ނެތް ރާއްޖެއަކަށް ދިވެހި ރާއްޖެ ހަދާނަން: ރައީސް
ހިމޭން ރީތި މިންގަނޑުތަކުގެ އެހީގައި، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ބޭރުގެ އެހެން އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިން ނެތް ރާއްޖެއަކަށް ހަދާނެކަމަށާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރާނެ ކަމުގައި
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-17 18:46:31
މި ފެށުނު ދައުރުގެ ސިޔާސަތަކަށް ވާނީ، ޢުމްރާނީ ބިނާކުރުމާއި އިންސާނީ ބިނާކުރުން ވަޒަން ހަމަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން – ރައީސް
މި ފެށުނު ރިޔާސީ ދައުރުގެ މުހިންމު އެއް ސިޔާސަތަކަށް ވާނީ، ޢުމްރާނީ ބިނާކުރުމާއި އިންސާނީ ބިނާކުރުން ވަޒަން ހަމަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-17 18:40:28
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 8 ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވީ 17 ނޮވެމްބަރު 2023 ގައެވެ. ސިވިލް އިންޖީނިއަރިންގގެ ދާއިރާއިން، ޑޮކްޓަރ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-17 17:25:12
ޑރ މުޢިއްޒު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި
ދިވެހި ޖުމްހޫރީއްޔާގެ 8 ވަނަ ރައީސް، ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި އެމަނިކުފާނުގެ ނައިބު ރައީސް އަލްއުސްތާޛް ޙުސެއިން މުޙައްމަދު ލަތީފް މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައިފިއެވެ. ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި، އަލްއުސްތާޛް
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-17 17:00:33
އައު ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން އައްޔަންކުރުމާއި އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވުން މިރޭ އޮންނާނެ
ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، އެކުލަވައިލައްވާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، މަޤާމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ކުރެއްވުމާއި، އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު މިރޭ 7:45 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-17 09:03:49
ޑރ މުޢިއްޒު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ގާނޫނީ ހުވައި މިއަދު ކުރައްވާނެ
ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ކުރެއްވުމާއި، އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކަމުގެ ގާނޫނީ ހުވައި
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-17 08:42:45
މުއިއްޒުގެ ރިޔާސީ ދައުރު ފެށުން ފާހަގަކުރުމަށް މާދަމާރޭ ހަވާ އަރުވަނީ
އިންތިހާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސަތު ފެށުމުގެ އުފުލަމުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހަވާ އަރުވަން ނިންމައިފި އެވެ.އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ރިޔާސަތު
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-16 19:26:08
ހުވާގެ ދަރުބާރުގައި ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓް ލެވެލްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ސްރީލަންކާގެ ރައީސް
އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެޑް އޮފް ސްޓޭޓް ލެވެލްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ އެންމެ ބޭފުޅެއްކަމަށާއި އެއީ ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ރަނިލް ވިކްރަމަ ސިންހަ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-16 14:28:22
100 ދުވަސްތެރޭ ރިސޯޓުތަކުގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ހައުސިން ކެޓަގަރީ ކަނޑައަޅާނެ
އިންތިހާބީ ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ ޝޯސަލް ހައުސިން ކެޓަގަރީއެއް
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-16 11:49:36
100 ދުވަސްތެރޭ ކަނޑުން ގެއްލުނުބައި ހޯދަން އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ
އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ސަތޭކަ ދުވަހުގެތެރޭ ދެކުނުން ކަނޑުގެ ބައެއް ގެއްލޭ ގޮތަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރައިބިއުނަލް ފޯ ދަ ލޯ އޮފް ދަ ސީ (އިޓްލޮސް)އިން ނިންމި ނިންމުން
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-16 09:41:09
ޑރ މުއިއްޒުގެ ކެމްޕެއިން ވައުދުތަކާއި ވާހަކަފުޅުތައް ހިމެނޭ ހާއްސަ ފޮތެއް ނެރެފި
އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ރިޔާސީ ކެމްޕޭންގެ ތެރޭގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް ހިމެނޭ ޚާއްސަ ފޮތެއް ނެރެދެއްވައިފިއެވެ.މި ފޮތް ނެރެދެއްވާފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓްރާންސިޝަން
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-16 00:41:01
އިންތިހާބުތެރޭގައިވީ ވައުދުތައް ފުއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަށާނެ: ޑރ މުއިއްޒު
ރިޔާސީ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ވެފައިވާ ކޮންމެ ވަޢުދެއް ޙާޞިލުވެގެންދާތަން ރައްޔިތުންނަށް ފެނިގެންދާނެކަމަށް އިންތިޚާބީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންތިޚާބީ
ހިރާސް.ކޮމް.އެމްވީ - 2023-11-16 00:34:49