×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލާ މި އަހަރު ނިންމަނީ
ކުރީ ސަރުކާރުން ފެށި ށ. ކޮމަންޑު އާއި މި ރަށާ ކައިރީގައި އޮންނަ މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑް އަވަސްކޮށް، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-03-07 11:51:40
ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅާލާ މި އަހަރު ނިންމަނީ
ކުރީ ސަރުކާރުން ފެށި ށ. ކޮމަންޑު އާއި މި ރަށާ ކައިރީގައި އޮންނަ މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑް އަވަސްކޮށް، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-03-07 11:51:40
ށ މިލަންދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެން- ރައީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވީ މިއަދު ށ. މިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ވަޢުދުވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާކަމެއް
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-28 10:09:23
ށ މިލަންދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެން- ރައީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވީ މިއަދު ށ. މިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު ވަޢުދުވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާކަމެއް
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-28 10:09:23
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ.މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ރޭ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-28 10:03:29
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ.މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ ރޭ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-28 10:03:29
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ އިއްޔެ ހަވީރު މިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-28 10:01:57
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ އިއްޔެ ހަވީރު މިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-28 10:01:57
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ.ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ އިއްޔެ ހަވީރު މިލަންދޫ ކައުންސިލް
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-28 09:57:15
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ.ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ އިއްޔެ ހަވީރު މިލަންދޫ ކައުންސިލް
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-28 09:57:15
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ.ފީވަކު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ އިއްޔެ ހަވީރު މިލަންދޫ ކައުންސިލް
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-28 09:51:02
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ށ.ފީވަކު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ އިއްޔެ ހަވީރު މިލަންދޫ ކައުންސިލް
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-28 09:51:02
ކަނޑިތީމަށް މި ސަރުކާރުން ވަޢުދުވީ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ކަނޑިތީމަށް މި ސަރުކާރުން ވަޢުދުވީ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކަނޑިތީމު ރައްޔިތުންނާ
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-27 15:57:59
ކަނޑިތީމަށް މި ސަރުކާރުން ވަޢުދުވީ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ކަނޑިތީމަށް މި ސަރުކާރުން ވަޢުދުވީ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކަނޑިތީމު ރައްޔިތުންނާ
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-27 15:57:59
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ހަވީރު ނެއްލައިދޫ
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-26 22:27:38
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ހަވީރު ނެއްލައިދޫ
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-26 22:27:38
ކިނބޫ ބޭރުކަނޑަށް ދޫކޮއްލައިފި
ށ.އަތޮޅު ފަރުކޮޅުން ފެނުނު ކިނބޫ ރާއްޖެ ނާދެވޭ ހިސާބަށް ބޭރު ކަނޑަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ފަރުކޮޅަށް ދަތުރު ދިޔަ ބަޔަކަށް ފެނުނު ކިނބުލާއި އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ހަވާލުވެފައެވެ. އަދި އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-26 11:34:22
ކިނބޫ ބޭރުކަނޑަށް ދޫކޮއްލައިފި
ށ.އަތޮޅު ފަރުކޮޅުން ފެނުނު ކިނބޫ ރާއްޖެ ނާދެވޭ ހިސާބަށް ބޭރު ކަނޑަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ފަރުކޮޅަށް ދަތުރު ދިޔަ ބަޔަކަށް ފެނުނު ކިނބުލާއި އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ހަވާލުވެފައެވެ. އަދި އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-26 11:34:22
ހައުސިންގ ޔުނިޓު ގާއިމުކުރުމުގެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
މި ފަސް އަހަރުދުވަހަށް ބަހާލައިގެން 40،000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ގާއިމުކުރާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-26 11:15:04
ހައުސިންގ ޔުނިޓު ގާއިމުކުރުމުގެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
މި ފަސް އަހަރުދުވަހަށް ބަހާލައިގެން 40،000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ގާއިމުކުރާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢެއް ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ހިންގާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-26 11:15:04
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިރޭ ނޮޅިވަރަންފަރު
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-26 11:06:29
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލުން ހޯދައިފި
އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލުން ހޯދައިފިއެވެ. ލަންޑަންގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ފައިނަލްމެޗް ލިވަޕޫލުން ކާމިޔާބުކުރީ ވާދަވެރި ޗެލްސީއާ ވާދަކޮށް 1-0 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-26 02:19:43
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިރޭ ދިއްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-25 19:29:54
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހއ. މާރަންދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިރޭ ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-25 19:20:00
ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލު އިމާރާތެއް ހއ. ދިއްދޫގައި އަޅަނީ
އުތުރުގެ ހަތަރު އަތޮޅަކަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ފެއްޓެވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ދިއްދު އަށް ވަޑައިގެން ވެވަޑައިގެންނެވި
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-25 12:57:02
ދިއްދު އަށް ރައީސް ދެއްވީ ހޮސްޕިޓަލް، އެއާޕޯޓު، ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ޔަގީންކަން!
އުތުރުގެ ހަތަރު އަތޮޅަކަށް ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ފެއްޓެވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ދިއްދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި ދިއްދު އަށް ވަޑައިގެން ވެވަޑައިގެންނެވި
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-25 12:35:11
އިހަވަންދޫގައި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޑަޔަލިސިސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް
ހއ. އިހަވަންދޫގައި ހޮސްޕިޓަލު ގާއިމުކުރެވުމުގެ ކުރިންވެސް މިހާރު ހުރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކޮށް ޑަޔަލިސިސްގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-25 10:08:19
ތުރާކުނު ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ހަވީރު ތުރާކުނު ސުކޫލުގައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-24 18:11:02
ހޯރަފުށިީ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމު ކަންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ހޯރަފުށި ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައެވެ.
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-24 18:04:12
ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިންގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ
ހއ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ބަންކަރިން ހިދުމަތް އަންނަ ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފަށާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހއ އަށް މިހާރު
އިރުވަރު.ކޮމް - 2024-02-24 18:01:17