×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް!
މާލޭގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހިގެން ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، ރޭ 23:26 އެހާކަންހާއިރު ވިލާ ކޮލެޖް ކައިރީގައި ދެ
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-30 09:54:30
ދިވެހި ރައްޔިތުން ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ތާޢިދަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ތާއިދުކޮށް އެއްބާރުލުންދިނުމުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އަބަދުވެސް ދެމިތިބޭނެ ކަމަށާއި އަދި ވެދެވެންއޮތް ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ދެމުންގެންދާނެ
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-29 02:50:35
ޔާނާ އެމްޑީއޭއަށް!
ކޮންޓެންޓް ކްރިއޭޓަރ އަދި ޖާނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މަރިޔަމް ޝިޔާނާ (ޔާނާ) އެމްޑީއޭއަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ޔާނާ އެމްޑީއޭއަށް ސޮއިކޮށް ފޯމް ހަވާލު ހަވާލުކުރީ އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރ އަޙްމަދު ޝިޔާމް
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-28 10:16:56
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަމަށް އަޙްސަން އައްޔަން ކުރައްވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަމަށް ހދ. ވައިކަރަދޫ ހިސާން، އަލީ އަޙްސަން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ. އަޙްސަން އަކީ، ދީނީ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-28 09:27:53
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައި ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބް އުރްދުޣާންއާ، ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދު ރަސްމީ ވާހަކަފުޅުތައް ބާއްވަވައިފިއެވެ. އަންކާރާގެ ޕްރެޒިޑެންޝަލް
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-28 03:20:51
މަޤާމު ދިންތާ 3 ދުވަސް ފަހުން ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ފަހުމީ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް މީގެ 3 ދުވަސް ކުރިން އައްޔަން ކުރި މުޙައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން އެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކޮން ސަބަބަކާއި
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-25 01:15:12
ރައީސް ޔާމީނު އަލަށް ހައްދަވާ ޕާޓީގެ ކުލައަކަށް "ދަނބު" ކުލަ!
ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވެވަޑައިގެން ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނު އަލަށް އުފައްދަވާ ޕާޓީގެ ކުލައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާނީ އެމަނިކުފާނު އެންމެ ގަޔާވާކުލަ ދަނބު ކުލަ ނުވަތަ "ޕާރޕަލް" ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ. ރައީސް
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-25 00:56:47
ފަސްއެނބުރި ނުބަލާނަން، މިތިބީ ރައީސް މުއިއްޒުއާއެކު ފިސާރި ސާބިތުވެ: އަދުރޭ
ފަސްއެނބުރި ނުބައްލަވާނެ ކަމަށާއި މިތިބީ ރައީސް މުއިއްޒުއާއެކު ފިސާރި ސާބިތުވެގެން ކަމަށް ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ޓުދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ޔާމީން ޕީޕީއެމްްއިން ވަކިވެ އެހެން
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-25 00:46:38
ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ މަގާމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ ފޮރ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖްގެ މަގާމަށް، މއ. ނައިލޯނުގެ، ޢަލީ ޝަރީފް ޢައްޔަނުކުރައްވައި، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-23 00:44:38
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން "އުޖާލާ ކޭޝް" ތައާރަފްކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކުން އުޖާލާ ކޭޝްގެ ނަމުގައި ފައިނޭންސިން ފެސިލިޓީއެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އެމްއައިބީގެ ފައިނޭންސިން ފެސިލިޓީއަށް އެދުމަށް އެމްއައިބީ އެޕްލައި-ނައު ޕޯޓަލުން އުޖާލާ ފައިނޭންސިން
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-23 00:41:15
ޤައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމަށް މިޞުރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދީފި
ޤައުމިއްޔަތު ކުރިއެރުވުމަށް މިޞުރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދީފިއެވެ. މި ޔަޤީންކަން ދެއްވަވާފައިވަނީ ދިވެހިބަހާއި ޘަގާފަތާއި ތަރިކައާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް މިޞްރުގެ
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-21 00:36:34
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމަށް ޙަސަން ޒަރީރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ކޮމިޝަނަރ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަޤާމަށް ޙަސަން ޒަރީރު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-21 00:22:41
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ޝަރަފުގައި، ރަސްމީ ބައްދަލުކުރުއްވުމެއް ބާއްވަވައިފި
ހުވައިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި، ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ޝަރަފްގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބި ކަނބަލުން، ސާޖިދާ މުޙައްމަދު ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމެއް
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-18 00:29:36
ބޭރު އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިން ނެތް ރާއްޖެއަކަށް ދިވެހި ރާއްޖެ ހަދާނަން: ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު
ހިމޭން ރީތި މިންގަނޑުތަކުގެ އެހީގައި، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ބޭރުގެ އެހެން އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިން ނެތް ރާއްޖެއަކަށް ހަދާނެކަމަށާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރާނެ ކަމުގައި
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-18 00:14:57
މިއީ އެތައް ޒަމާންތަކަކަށްފަހު، ދިވެހީންގެ ރާއްޖެއަށް އަލުން އެނބުރި ދިޔުމުގެ ޚާއްޞަ ދަތުރަށް ފެށުނު ދުވަސް: ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
މިއީ އެތައް ޒަމާންތަކަކަށްފަހު، ދިވެހީންގެ ރާއްޖެއަށް އަލުން އެނބުރި ދިޔުމުގެ ޚާއްޞަ ދަތުރަށް ފެށުނު ދުވަސް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-17 23:59:42
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް 5 މިނިސްޓަރުންނާއެކު ބައެއް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ބައެއް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެބޭފުޅުންނަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވުމަށް
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-17 23:55:28
ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓަށް 22 ވަޒީރުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް މިރޭ މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ. ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން، މެންބަރު ކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ކުރައްވައި،
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-17 23:49:01
ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަދި ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ، ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒަށް ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އިން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް، މޭޖަރ ޖެނެރަލް
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-17 23:42:53
ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ހުވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކުރައްވައިފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 114 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން، ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ކުރައްވައި، ޙުސައިން މުޙައްމަދު
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-17 16:56:55
މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލާންކެރެން ވާނީ ތިމާ ބޭނުންވެގެން ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތެއްދޭން: ހުސެއިން ވަހީދު
މަގާމަކަށް ކުރިމަތިލާންކެރެން ވާނީ ތިމާ ބޭނުންވެގެން ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތެއްދޭންކަމަށް މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ ހުސެއިން ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސީޕީ ހުސެއިން
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-15 10:44:07
8 އަހަރަށްފަހު އަދީބާއި ޒިޔަތު މިނިވަންވެއްޖެ
8 އަހަރަށްފަހު އަދީބާއި ޒިޔަތު މިނިވަންވެއްޖެއެވެ. އަދީބާ ޒިޔަތު މިނިވަންވީ އެދެބޭފުޅުން ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި 20 އަހަރުގެ ހުކުމް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާފްކޮށްދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ހުކުމުގެ 4
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-13 14:48:26
އެމްޑީޕީގެ މަޖިލީސް މެމްބަރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފްލެޓްތައް ބަހާނުލުމުން ޕާޓީގެ އެތެރޭގައި ހުޅު ރޯވެއްޖެ
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުން ފުލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އާންމުކުރިއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިބި އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެންބަރުން ބޭނުންވިގޮތަށް ލިސްޓް އެކުލަވާލާފައި
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-04 22:48:04
ފުލެޓަށް ހުށައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި، ލިސްޓް މިއޮތީ!
ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުން ފުލެޓް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަޙައްދުން ފުލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-04 15:32:30
ޣައްޒާއަށް އެހީވުމަށް ވަކީލު ޝަޒީމުގެ ފަރާތުން "އެއްލައްކަ" ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮއްފި
ޣައްޒާއަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފަންޑްހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނައިރު، ޤާނޫނީ ވަކީލު ޝަޒީމު ވަޙީދުވަނީ ޣައްޒާއަށް އެހީވުމަށްޓަކައި އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-11-02 13:26:47
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް 8 ވަނަ ފަހަރަށް މެސީ ހޯދައިފި
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ އެވޯޑް (ބެލެންޑިއޯ) ލިއޮނަލް މެސީ ކާމިޔާބުކޮއްފިއެވެ. މިހާރު އެމެރިކާގެ އިންޓަ މިއާމީއަށް ކުޅެމުންދާ މެސީއަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ބެލޮންޑިއޯ ހޯދި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-10-31 03:55:24
ރައީސް ޔާމީން ގޭބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި
ކޮރަޕްޝަނާއި މަނީލޮންޑަރިންގެ ކުށް ސާބިތުވެ 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން މާލޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުން
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-10-28 23:53:22
އޭ ރިޕޯޓަކާއެކު މަތިވެރީ ދާއިރާއަށް ޝުޖާއު އާދަމް!
ދުވަސްވަރަކީ އެކި އެކި ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުންދާ ދުވަސްވަރެވެ. އެކިއެކި ދާއިރާތަކުގައި އުޅުއްވާ އެކިދާއިރާތަކުގެ ތަޖުރިބާ ހުރި ބޭފުޅުންނެވެ. ވާދަކުރައްވަނީ
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-10-28 09:43:59
ވަންދޫ "އަސްދާނު" ދޯނިން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް 25000ރ ހަދިޔާކޮށްފި
ފަލަސްތީނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ތ.ވަންދޫ އަސްދާނު ދޯނިން 25000ރ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަން އެ ދޯނިން ހަދިޔާ ކުރި ފައިސާ ވަނީ އިންޓަރނޭޝެނަލް
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-10-26 21:07:40
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ 2 ވަނަ ބުރު: 40 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފޯމް ހުށައަޅައިފި
ސަރުކާރުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލެ ސަރަހައްދުން ދޫކުރާ ގޯއްޗާއި ފުލެޓަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ސުންގަޑި މިއަދު 15:00 އަށް ވަނީ ހަމަވެފައެވެ. ވަގުތު ހަމަވިއިރު ފުލެޓަށް
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-10-24 19:23:35
ސަމަރު ބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކަކީ ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެންނެވި މޭސްތިރިއެއް: ނާއިބް ރައީސް
އަލްމަރުޙޫމް ސަމަރު ބްލޫ އިބްރާހީމް މަނިކު ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާއަށް ގެންނެވި އިންޤިލާބީ ބަދަލުތައް މިދާއިރާއިން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފެންނަން ޖެހޭކަމަށް ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަލްމަރުޙޫމް
އިރުވަރު.ކޮމް - 2023-10-23 00:12:50