×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ހިމަބިއްސަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕެއިނެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ލޯންޗްކޮށްފި
ހިމަބިހި (މީސްލްސް) އަދި ރުބެއްލާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މީސްލްސް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕެއިނެއް މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީގައި ލޯންޗްކޮށްފިއެވެ. މި ކެމްޕެއިން
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-12-01 18:56:58
ރައީސް މުއިއްޒު ކިންގް ޗާލްސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރަސްގެފާނު ޗާލްސް އާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު ޗާލްސްއާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނީ 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-12-01 18:39:02
މާލެ މޭޔަރުގެ މަޤާމު ހިމެނޭހެން 5 ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
މާލެ މޭޔަރުގެ މަޤާމު ހިމެނޭހެން 5 ދާއިރާއަކުން ކައުންސިލްކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އިލެކްސްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އިލެކްޝަނުން ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ،
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-12-01 17:32:50
އެމްބަސީތަކުގައި ދިވެހި, އިސްލާމް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން،ނަށް ދިވެހި ބަހާއި އިސްލާމްދީނަށް ލޯބިޖެހޭނެ ގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-12-01 16:07:14
ޕާމިކްސް ކުންފުނީގެ ބޭސް އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުން މަނާކޮށްފި
ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭތީ ޕާކިސްތާނުގެ ޕާމިކްސް ލެބޯޓްރީސް އިން އުފައްދާ ބޭސްތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމާއި ވިއްކުން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ވަގުތީގޮތުން
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-12-01 15:36:47
ފަލަސްތީނަށް އެހީވުމަށް އާބަންކޯގެ ފަންޑް ރައިޒިން އިވެންޓް މިއަދު ރުއްގަނޑު ދޭއްގައި
އަރބަންކޯގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ފަންޑް ރައިޒިންގް އިވެންޓެއް މިއަދު ރުއްގަނޑު ދޭއްގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިއެވެ. މި އިވެންޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-12-01 15:30:45
އެއް ލީޓަރަށްވުރެ ކުދި ފެންފުޅި ވިއްކުން މަނާ ކުރާ ތާރީހު ފަސްކޮށްފި
ތިމާވެށްޓަށް ގެއްލުންދޭ ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ލީޓަރާއި އެއަށްވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކު ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެންފުޅި ރާއްޖޭގައި ވިއްކުން މަނާކުރާ ތާރީހަށް، ރައީސް ޑރ.
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-12-01 14:01:13
ކެމިކަލް މާއްދާއެއް ހުރި ބޭސްތަކެއް ރާއްޖޭގައި މަނާކޮށްފި
ޕާކިސްތާންގެ ބޭސް އުފައްދާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ފާރްމިކްސް ލެބޯރޭޓޮރީޒް އިން އުފައްދާ ބައެއް ދިޔާ ބޭސް ތަކުގައި ކެމިކަލް މާއްދާއެއް ކަމަށްވާ ޑައިއީތައިލިން ގްލައިކޯލް DEG އަދި އިތައިލީން ގްލައިކޯލް EG
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-12-01 10:47:44
ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުކަމަށް އިތުރު 17 ބޭފުޅުން އައްޔަނުކޮށްފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު 17 ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ: މިނިސްޓަރ
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-12-01 10:28:23
މާލޭ މޭޔަރު މަގާމަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް އާޒިމް ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި
މާލޭގެ މޭޔަރު މަގާމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ. އާޒިމް އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅުއްވި ފޯމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-12-01 10:16:23
މަންޑޭގެ މައްޗަށް 225 ދައުވާ، އަންނަ ހަފްތާގައި ދައުވާކުރަން ހުށަހަޅާނެ
ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ކޭޕާކް ރެސިޑެންސް، ފްލެޓްތައް މަކަރާއި ހީލަތުން ވިއްކާލި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެ ކުންފުނީގެ މައިނޯރިޓީ ހިއްސާދާރު ހަސަން މަމްދޫހު (މަންޑޭ) މައްޗަށް 225 ދައުވާއެއް
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-30 19:13:50
މަންޑޭގެ އެޕާޓްމެންޓުން ސެންޓާއި، ގަހަނާއާއި އަތްދަބަސް، އަގުތައް 7 މިލިއަނަށްވުރެ ބޮޑު!
ކޭ ޕާކް ރެސިޑެންސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މަމްދޫހު (މަންޑޭ) ގަތް އަގުބޮޑު ޕެންޓްހައުސް ބަލައިފާސްކޮށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މުދަލުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި އަތްދަބަހާއި،
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-30 15:40:26
އޭސީސީން ކުރަނީ ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހިފައިވާ ތުހުމަތުތަކެއް: އަކްރަމް
ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓު ދޫކުރުމުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަމަށް ބުނެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، އޭސީސީ އިން ކުރާ ތުހުމަތުތަކަކީ
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-30 14:00:32
މަޖިލީސް އިންތިހާބު ރޯދައިގެ ފަހުން ބޭއްވުމަށް ކޮމިޓީން އަނެއްކާވެސް އެދިއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ކެމްޕެއިންކުރުމަށް ވީހާވެސް ގިނަ ވަގުތު ދިނުމަށް ރޯދަމަހަށްފަހު އެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-30 12:30:08
އާބަންކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ފޭސް 2 ގެ ބީޗް ސަރަހައްދަށާއި ހިޔާ ޕާކް ސަރަހައްދަށް
އާބަންކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު އިއްޔެ ހުޅުމާލޭ ފޭސް 2 ގެ ބީޗް ސަރަހައްދަށާއި ހިޔާ ޕާކް ސަރަހައްދަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. އަލަށް އާބަންކޯ އާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އެމްޑީ،
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-30 11:07:24
ރޭ މާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ތިން މީހުންގެ ހާލު ސީރިއަސް
މާލޭގައި ރޭ ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި 3 މީހަކަށް އަނިޔާވެ ހާލު ސީރިއަސްކަމަށް ހޮސްޕިޓަލާއި ހަވާލާދީ ފުލުހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ރޭ 11:36 ހާއިރު އެ އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ ވިލާ ކޮލެޖް ކައިރީގައި
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-30 10:48:43
ދެގައުމުން އިސްކަންދޭ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ނައިބު ރައީސް އާއި އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަފީރު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި
އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑޭވިޑް ޖަސެޕް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ.
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-30 10:44:13
ކޮޕް 28 ބައްދަލުވުމަށް ރައީސް އާއި ރާއްޖޭގެ ވަފްދު ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، 28 ވަނަ ކޮންފަރެންސް އޮފް ދަ ޕާޓީސް ޓު ދަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ފްރޭމްވަރކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް (ކޮޕް28) ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-30 09:36:43
ކޮޕް ސަމިޓުން ރާއްޖެއަށް އިޔާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައިގެ އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހޯދަނީ
ޔޫއޭއީގައި މިއަދު ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސް، ކޮޕް-28 ގެ ތެރެއިން އިޔާދަކުރުވުނަވި ހަކަތައިގެ އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓުތައް ރާއްޖެއަށް ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-30 09:28:53
ވިލިމާލެ ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ޖޫރިމަނާ ނުދައްކަން އެފްކޮންސްއިން ކޯޓަށް
ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރަން އެފްކޮންސްއިން ގެންގުޅުނު ޕްލެޓްފޯމެއް ވިލިމާލޭ ފަރަށް އަރައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން އެންވަރަމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ކުރި ޖޫރިމަނާގެ މައްސަލަ
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-29 21:15:07
އިނގިރޭސިވިލާތުން އަލީ ހައްޔަރުކުރީ ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކަމަށް ނިންމާ ބަދަލުދެނީ
ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަވަނިކޮށް އެ ޤައުމުގެ ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އިނގިރޭސިވިލަތުގެ ސަރުކާރުން މައާފަށް އެދިއްޖެއެވެ.
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-29 19:48:30
މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ. މިގޮތުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ؛ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް،
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-29 19:42:08
މިނިސްޓަރު ހައިދަރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ހިޔާ ފްލެޓުތަކުގެ ފިނިޝިންއަށް ހަރަދުވި ފައިސާ އަނބުރާ ދޭނެ ތާރީޚް ސާފުކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-29 19:31:45
އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އާދީއްތަ ދުވަހު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް އީވާ އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އާދީއްތަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ 49 މެންބަރުންނާއި މިނިވަން
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-29 19:28:11
ފުލެޓް ދިނުން ހުއްޓާލީ ޕޯޓަލް ތެރެއިން މާކްސް ބަދަލުކުރާކަން ފާހަގަވެގެން
ގެދޮރުވެރިޔާގެ ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓު ދޫކުރުމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް މެދު ކަނޑާލާން އެންގީ ޕޯޓަލްގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ މާކްސް ބަދަލު ކުރާކަން ފާހަގަ ކުރެވިގެން ކަމަށް
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-29 19:26:46
ޕީއެސްއެމްގެ ނިއުސް ހެޑަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ، ނިއުސްރޫމް ހިންގުން ސީނިއާ ނޫސްވެރިއަކަށް
ނިއުސް ހެޑް ވަކިކޮށް ޕީއެސްއެމް ގެ ނިއުސްރޫމް ހިންގުން ވަގުތީގޮތުން ސީނިއާ ޖާނަލިސްޓް ހުސެއިން އަމީންއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މީގެ ކުރިން ޕީއެސްއެމްގެ ނިއުސް ރޫމް ހިންގަވަމުން ގެންދެވީ މުހައްމަދު އަފަޒަލްއެވެ.
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-29 19:04:41
މިފަހަރު މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި ވާދައެއް ނުކުރާނަން: ރައީސް ނަޝީދު
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރަށްވަން މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ނިންމަވައިފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް، ނަޝީދު މިކަން
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-29 16:28:48
މަގާމު ހަވާލުކުރިތާ ހަފްތާއެއް ނުވަނީސް މުޣުނީ ވަކިކޮށްފި
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑު (ޕީސީބީ) އަށް އައްޔަނުކުރި ސްޓެލްކޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޣުނީ އެ މަޤާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. އެ މަޤާމަށް މުޣުނީ އައްޔަނުކުރީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-29 16:06:43
ޔާމީންގެ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފުރޮންޓް އުފެއްދުމަށް ހުއްދަ ދީފި
ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން އަބުދުލްޤައްޔޫމު އިސްކޮށް ހުންނަވައިގެން އުފައްދަވަން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ފްރޮންޓް (ޕީއެންއެފް) އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މިއަދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދީފިއެވެ.
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-29 15:40:16
ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީގައި ދާހިލީ މައްސަލަތައް އުޅޭނަމަ ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓްތަކެއް ނުލިބޭނެ!
ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ދާހިލީ މައްސަލަތައް އޮންނަ ކަމުގައިވާނަމަ ބޭރުގެ ވިޔަފާރި އިންވެސްޓްމެންޓްތަކެއް ރާއްޖެއަކަށް ނާންނާނެކަމަށާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ސަޕޯޓަށްވެސް ފައިސާވެސް ނުލިބޭނެ
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2023-11-29 14:23:04