×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އެމްޑީޕީއާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ
އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާއި ދިމާކޮށް ކުރަމުންދާ އެންޓި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ،...
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-04-11 16:02:22
ތާރީހުތަކާ އެއްގޮތަށް ދަރަނިތައް މިދަނީ ދައްކަމުން: ރައީސް
މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވީ ފަހުން ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަނިތައް، އެ ދަރަނިތައް ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތުތަކުގައި...
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-04-11 14:54:39
ރޭ އަލިފާން ރޯވި ގެ ތަޅާލަނީ
ރޭ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގި، މ. ރަބީއުވިލާ ތަޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ސިޓީތަކާއި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާއި...
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-04-11 13:56:59
އިންޑިއާއާއި ޗައިނާގެ އިމްޕޯޓަށް ރުފިޔާއިން މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ
އިންޑިއާއާއި ޗައިނާގެ އިމްޕޯޓަށް ރުފިޔާއިން މުއާމަލާތް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަން އުޅޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ...
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-04-11 13:03:52
މާފަންނު އިމާރާތެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިވާލައިފިި
މާފަންނުގައި ހުންނަ އިމާރާތެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިވާލައިފިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނެފި އެވެ. އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނީ މ.ރަ ބީއުވިލާ 4 ވަނަ...
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-04-10 22:05:11
ތަރައްގީގެ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ދުވަހެއް ވެސް ބޭކާރުވާން ނޭދެން: ރައީސް
ތަރައްގީގެ މަގުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެންމެ ދުވަހެއް ވެސް ބޭކާރުވާން ނޭދޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ...
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-04-08 16:27:19
ވަކި ބަޔަކަށް މަޖިލިސް ދީގެން އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހާސިލެއް ނުވޭ: ރައީސް
މި ވީހާ ދުވަހު އައްޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިތައް ވަކި ބަޔަކަށް ދީގެން އައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހާސިލު ވެފައި ނުވާކަމަށް...
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-04-08 14:42:32
ޔާމީނަށް އަދިވެސް މީހުން ދަސްނުވޭ: އަދުރޭ
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް އަދިވެސް އެމަނިކުފާނު ގާތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ގޮތް ދަސްނުވާ ކަމަށް ރައީސް ޑރ....
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-04-07 17:17:59
ޔާމީންގެ ހައްގުގައި ދެންވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ އަޅުގަނޑުމެން: ޝުޖާއު
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ހައްގުގައި ދެންވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ ޕީއެންސީގެ އިސް ބޭފުޅުން ކަމަށް އެޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު...
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-04-07 16:11:33
ވެރިކަމާ ހަވާލުވި އިރު ފެނަކައިގެ ހާލަތު ވަރަށް ދަށް: ރައީސް
މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވި އިރު ފެނަކައިން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދެމުންގެންދިޔަ އިންޖީނުގެތަކުގެ ހާލަތު އޮތީ...
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-04-07 15:35:54
އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަކީ ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވަންޖެހޭ: ނިހާދު
އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ފުދުންތެރި ބަޔަކަށް ހެދުމަށް މިފަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުން އިންތިހާބު ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް...
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-04-06 23:43:44
މަޝްރޫތައް ހުއްޓިފައިވާކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަ ރައީސް ދޮގުކުރައްވައިފި
މަޝްރޫތައް ހުޓިފައިވާކަމަށް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ “ރައީސްގެ ޖަވާބު”...
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-04-06 22:55:06
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރުން މުލިއާގޭގައި އޮންނާނެ
މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ އީދު ސަލާން ކުރުން މުލިއާގޭގައި ކުރިއަށް ދާނެކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފި...
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-04-06 22:06:12
ތަރައްގީ ގެނައުމަށް ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުން: ރައީސް
ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކާ އެއްގޮތަށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހުރިހާ ކަމެއް މިހާރުވަނީ ރާވާ ނިމިފައި ކަމަށާއި ދެން ބޭނުންވަނީ...
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-04-05 23:00:36
ރައްޔިތުން އެންމެ ހާލުގަ ޖެއްސީ ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން: އަދުރޭ
ރައްޔިރުންނަށް އެންމެ އަނިޔާވެރިވެފައި ވަނީ ނިމިދިޔަ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުންކަމަށް ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުއްﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް...
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-04-05 21:46:59
މޭ މަހު އީ-ވޮލެޓްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރާނަން: ރައީސް
ކުރިއަށް އޮތް މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި އީ-ވޮލެޓްގެހިދުމަށް ތައާރަފްކުރެވިގެން ދާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މާލެ ސިޓީ، މއ. ނައިޓްލައިޓް،
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-21 15:02:02
އަނަސްގެ މަރު: ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރަން ނިންމައިފި
ލިޓަސް ސާވިސް ސެންޓަރު ތެރޭ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލި މުހައްމަދު އަނަސް މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވީ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރަން ދައުލަތުން ނިންމައިފި
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-21 14:54:22
ތުރުކީއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމުކުރަނީ
ތުރުކީއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އިން ބުނެފި އެވެ. އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-21 14:47:32
ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ވިއެޓްނާމްގެ ކުރިމަގު އޮތީ ކިހިނެއް؟
ވިއެޓްނާމުން ތިން ވަނަ ރައީސްއެއް އިންތިހާބުކުރިތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ވެރިކަން ކުރާ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީން ބުދަ ދުވަހު ވޯ ވެން ތޫއޮންގްއަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން މަޖުބޫރު ކުރި އެވެ. ޖީޑީޕީއަށްވުރެ
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-21 14:33:06
ޓޭންކަރެއް ބަންޑުންވެ 8 މީހުން މަރުވެއްޖެ
ކަނޑުމަތިން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކެމިކަލް ޓޭންކަރެއް ޖަޕާނު އައްސޭރިފަށަށް ބަންޑުންވެ، 8 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ. ބަންޑުންވި ޓޭންކަރުގައި ތިބި ފަޅުވެރިން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް 8 މީހުން
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-21 13:36:02
18 ގޯލުގެ މޮޅަކާއެކު ބްރަދާސް އެއްވަނަ އަށް
ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް ކަޕް 2024 ގައި ސީޑީއެސް އެފްސީ ކޮޅަށް 18 ގޯލު ޖަހައި، އެންމެ ފަހުގެ ރަނަރަޕް ބްރަދާސް އެފްސީ ތާވަލުގެ އެއްވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗު ބްރަދާސް އިން ކާމިޔާބުކުރީ
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-21 13:08:11
ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
މިދުވަސްވަރަކީ އާދަޔާ ހިލާފަށް ހޫނު ގަދަ އަދި ރޯދަ މަހާ ދިމާވުމާއި އެކު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ވަރު އިތުރުވެފައިވާތީ، ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ސްޓެލްކޯގެ
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-21 13:03:54
ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް ކަޕް 2024: ޗެމްޕިއަން ޗޮޑަސް އާއި ބްރަދާސް ފެށީ ބޮޑު މޮޅަކުން
ކޮމަންޑޫ ޓީމުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް ކަޕް 2024 އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ފެށިއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޗޮޑަސް އެފްސީ އާއި ބްރަދާސް އެފްސީން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދަދިފި އެވެ. އެހެން އަހަރުތަކާ
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-20 19:34:14
އީދު ނަމާދު ކުރާ ގަޑި އަވަސްކުރީ ހޫނުގަދަވާނެތީ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
އީދު ނަމާދު ކުރާ ގަޑި އަވަސްކުރީ ހޫނުގަދަވާނެތީ ފިނިގަޑިއެއްގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް އިސްލާމިކް މިިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-20 17:18:42
އިޒްރޭލުން އދ.ގެ އެޖެންސީ ބަދުނާމްކުރަން ވަގު އެކައުންޓްތައް ގެންގުޅެނީ
ފަލަސްތީނުންގެ ރެފިއުޖީންނަށް އެހީވުމަށް އުފައްދާފައިވާ އދ. ގެ ޔޫއެންއާރްޑަބްލިޔުއޭ އެޖެންސީ ބަދުނާމުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އިޒްރޭލުގެ ސަހްްޔޫނީން ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް އަދި ޓްވިޓާގައި ފޭކް އެކައުންޓްތައް
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-20 16:30:06
ޔުނައިޓެޑުގެ މައިނޫ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންގްލެންޑުގެ ސީނިއާ ޓީމަށް
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޒުވާން ތަރި، ކޮބީ މައިނޫ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންގްލެންޑުގެ ސީނިއާ ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި ހިމަނައިފި އެވެ. މައިނޫ ހިމަނާފައިވަނީ ބްރެޒިލް އާއި ބެލްޖިއަމް އާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ސްކޮޑުގަ
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-20 16:26:27
ރަސްމާލެ ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރިއަށް: މުއްތަލިބު
ރަސްމާލެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްދާކަމަށް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މުއްޠަލިބު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މުއްތަލިބު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-20 15:24:42
އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންނާ ނުލާވެސް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ދަނީ ކުރިއަށް
ރާއްޖެއާ އިންޑިއާ ދެމެދު އޮތް އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުން ހީނަރުވެ، އެގައުމުގެ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ ރާއްޖެ "ބޮއިކަޓް" ކުރަމުންނެވެ. އެއާއެކު އިދިކޮޅުގައި ތިބި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-20 14:40:49
ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ 35 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ 35 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ ކަމަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މުއްޠަލިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއްތަލިބު މި މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވީ މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-20 14:39:44
ސިނަމާލެ ބްރިޖް މެއިންޓެނެންސްގެ މަސައްކަތް ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް
ސިނަމާލެ ބްރިޖް މެއިންޓެނެންސްގެ މަސައްކަތް ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކުރިންވެސް އެމަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ޗައިނާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ޖަޒީރާ.އެމްވީ - 2024-03-20 14:20:38