×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ވެކްސިން އެބަހުރި، ފަރުވާ އެނގޭ އެކަމަކު ދުވާލަކު 25 ހާސް މީހުން މަރުވާ ބައްޔެއް!
މުޅި ދުނިޔެ މިވަގުތު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިމިވަނީ، ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން، އެބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅިފައިވާ އެކިއެކި ފިޔަވަޅުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ވައިގެ ދަތުރާއި އެއްގަމު ދަތުރުތައް ހުއްޓި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-27 00:32:11
ހާމަ ތަންތަނަށް ކުޑަކަމު އަދި ބޮޑުކަމު ނުދިއުމަށް އަމީތާބު ގޮވާލައިފި
ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށާއި އެކަމަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އެންމެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ، ބޮލީވުޑްގެ މެގަ ސްޓަރ އަމީތާބު ބައްޗަންވަނީ، ހާމަ ތަންތަނަށް ކުޑަކަމު އަދި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-26 14:55:53
ގޭގައި ހުންނަން ޖެހުމުންވެސް ތާޕްސީ ވަރަށް ބިޒީ
ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެންމެން ގޭގައި ތިބެން އެންގުމުން ބައެއް މީހުނަށް މިކަންވީ ވަރަށް ފޫހި އަދި އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ. ނަމަވެސް، މިދިޔަ މަހު ނިކުތް ކާމިޔާބު ފިލްމު "ތައްޕަޅް" ގެ ލީޑް އެކްޓްރެސް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-25 16:17:22
ޕްރިންސް ޗާލްސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕްރިންސް ޗާލްސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. މިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވަނީ، ކްލެރެންސް ހައުސް އިން މިއަދު ހެދުނު ނެރެނު ބަޔާނެއްގައެވެ. އުމުރުފުޅުން 71 އަހަރުގެ ޗާލްސް އަކީ އިނގިރޭސި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-25 16:09:20
މިވަގުތަށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ ބޯޑަރ ކްލޯސް ކުރުން- ޖިހާދު
ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ފިޔަވަޅުތައް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ހަރުދަނާކުރަމުން ގޮސް، ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ފިޔަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތައް، ސަރުކާރުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-25 15:10:36
ޙަލާލް ސެނެޓައިޒަރ އެއް ހުރޭތަ؟
މުސްލިމުންނޭ ބުނީމާ އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުން އަޅުގަނޑުމެން ތަފާތު ކުރާ މުހިންމު ދެކަމެއް ވެއެވެ. އެއީ މުސްލިމުން އޫރުމަސް ނުކާނެ ކަމާއި ބަނގުރާ (އަލްކޮހޯލް) ނުބޯނެކަމެވެ. ޚުދު އަޅުގަނޑުމެން މުސްލިމުންނަކީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-25 06:44:05
ލަންކާގައި 6 ގަޑި އިރަށް ކާފިއު އުވާލުމުން ސުޕަރމާކެޓްތަކުގައި ދިގު ކިއު ތަކެއް
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ބޭރަށް ނިކުތުން މަނާ ކުރުމުގެ އަމުރު، މިއަދު ހެދުނު 6.00 އިން ފެށިގެން 12:00 އާއި ހަމައަށް އުވާލުމުން މީހުން އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރަންޖެހުނީ ޒަރޫރީ ސާމާނު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-24 21:41:36
ތުއްތު ކުދިން އަތްދޮވުމަށް ބާރު އެޅުމަށް "ބޭބީ ޝާރކް" އަތްދޮންނަ ގޮތް ކިޔާދޭ ލަވައެއް
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރި ވުމަށް ކުދި ބޮޑު އެންމެންވެސް ގިނަގިނައަން އަތް ދޮވުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އެޗްޕީއޭއިން ދަނީ މެދު ނުކެނޑި އިލްތިމާސް ކުރައްވަމުންނެވެ. މިއީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-24 20:30:57
މާލޭ ގެއެއްގެ ތެރެއިން މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު ފެނިއްޖެ
މާފަންނުގައި ހުންނަ ގެއެއްގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއިން މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު ފެނިއްޖެއެވެ. އެމީހާގެ އަނގައިންނާ ނޭފަތުން ލޭ އައިސްފާ އޮތްކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތެއްގެ ތެރެއަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-24 20:27:03
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް އަކްރަމް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ފަރީދީނޫރު އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަކްރަމް ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.އަޙްމަދު އަކްރަމް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-24 20:23:42
އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހުމަށްފަހު ރަނގަޅުވެއްޖެ
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ފަރުވާދެމުން ދިޔަ އިތުރު ދެމީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.މީގެ ކުރިން ވައިރަސް ޖެހުމަށްފަހު ރަނގަޅުވީ 3 މީހުންނާއި މިއަދު ރަނގަޅުވީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-24 00:51:24
ފެލައިނީ ކޮންޓެކްޓްވި ދެ ދިވެހިން ނެގެޓިވް
ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ފެލައިނީ އާއި ޑައިރެކްޓު ކޮންޓެކްޓުވި ދެ މީހެއްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ވެފައިވާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-24 00:48:54
ގޭބިސީތަކަށް 50 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހަން ޖާބިރު ގޮވާލައްވައިފި
50 މިލިއަން ރުފިޔާ ގޭބިސީ ތަކަށް ބެހުމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްﷲ ޖާބިރު ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ޖާބިރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އިގްތިޞޯދީ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-24 00:46:32
ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކުށްވެރިންނަށް މުއްދަތު ޖަހާނީ
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ކުށްވެރިންނަށް މުއްދަތު ޖެހުން ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް މާދަމާ އިން ފެށިގެން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-24 00:41:04
އެންދަމަން ފީނި މަސްވެރިއަކު ނިޔާވެއްޖެ
ބ. އަތޮޅުގައި އެންދަމަން ފީނި މަސްވެރިއެއްގެ ހާލު ދެރަވެގެން އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.މިހާދިސާގައި ނިޔާވީ ކ.ކިނޮޅޮހަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 41 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.އޭދަފުށީގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-24 00:33:55
އިނގިރޭސިވިލާތުން 18 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ވެސް ކޮވިޑް-19 ވަރަށް ހަލުވި ކަމާއި އެކު ފެތުރި 5683 މީހުނަށް ޖެހި 281 މީހަކު މަރުވި އިރު، މި ގައުމުން މިބަލީގައި މަރުވި އެންމެ ހަގު ކުއްޖަކީ 18 އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ. މިއީ ކުރިންވެސް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-23 14:56:12
ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު " ރާދޭ"ގެ އެޑިޓިންގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ގޭގައި
ސަލްމާން ޚާންގެ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބެލުންތެރިންނާއި ހަމައަށް އަންނަން އޮތް ފިލްމު "ރަދޭ- ޔޯރ މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއި" ގެ އެޑިޓިންގެ މަސައްކަތްތައް އޭނާގެ ގޭގައި ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-23 14:04:22
ކަނިކާ ކަޕޫރުގެ މައްޗަށް މަރުގެ ދަޢުވާ ވެސް ކޮށްފާނެ
އެއަރޕޯޓް ސެކިއުރިޓީ އަށް ފިލައިގެން، ދަތުރުކުރި ތަންތަނުގެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކޮށްގެން، ކޮވިޑް-19 ގެ ޢަލާމަތްތައް ފެންނަން ހުއްޓާ ޕާޓީކޮށް އެތައް ބަޔަކާއި މަސްހުނިވެފައި ވުމުން، ކަނިކާ ދިރިއުޅޭ ސަރަޙައްދާއި،
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-23 14:02:37
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ދޮގު ޚަބަރުތައް ޓްވިޓަރއިން ނަގަނީ
އާންމުންނަށް ރަނގަޅު އަދި ތެދު ޚަބަރުތައް ފޯރު ކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ޓްވިޓަރގައި ފަތުރާ ދޮގު ޙަބަރުތައް ނަގަމުންދާނެކަމަށް ޓްވިޓާރއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.ޓްވިޓަރފަދަ އެޕްތަކުގެ ޒަރިއްޔާއިން ބައެއް ފަރާތަކުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-23 13:59:40
ޔޫޓިއުބް އަދި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމިންގ ކޮލިޓީ ދައްކުރަނީ
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ވީޑިއޯ ބެލުމަށް ނެޓްފްލިކްސް އަދި ޔޫޓިއުބް ބޭނުންކުރާ ވަރު އިތުރު ވެފައިވާތީ އިިންޓަރނެޓްގެ ހިދުމަތަަށް ބުރޫއަރާފާނެތީ ވީޑިިއޯ ފެންނަ ކޮލިޓީ ދަށްކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.މުޅިދުނިޔެއިން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-23 13:46:50
ބްރިޓިޝް އެއަރވޭޒް ޕައިލެޓުންގެ މުސާރައިން %50 ކުޑަކޮށްފި
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރު ކުރުން ހުއްޓުމަކަށް އައުމާއި އެކު ބްރިޓިޝް އެއަރވޭޒްގެ ހަރަދު ތައް ކުޑަކުރުމަށް ޕައިލެޓުންގެ ބޭސިކް މުސާރައިން 50 އިންސައްތަ 3 މަހުގެ މުއްދަތަށް އުނިކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.މީގެއިތުރުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-22 16:21:41
އިންޑިއާގައި 14 ގަޑިއިރުގެ ކަރފިއު އެއް އިއުލާންކޮށްފި
ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާ ދެކޮޅަށް، އިންޑިއާގެ އެއް ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުނަށް ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުމެވޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގައި ވެސް މިއަދު ކާފިއު ހިންގައިފި އެވެ.އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ ކޮވިޑް-19
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-22 16:18:59
ކަރަންޓީން ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް 1،158 ރޫމް ހަމަޖައްސައިފި
ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ކަރަންޓީން ކުރަން ޖެހޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ނުވަ ރިސޯޓަކާއި ހޮޓަލަކުން 1،158 ރޫމް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ކަރަންޓީން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-22 13:23:44
ޓޮމް ހޭންކްސް އަދި ރީޓާ ވިލްސަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވީ އޮސްޓްރޭލިޔާއިން
އުމުރުން 63 އަހަރުގެ މި ދެ ފަންނާނުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮސިޓިވް ވީ، އެލްވިސް ޕްރިސްލީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އުފައްދާ ފިލްމުގެ ޝޫޓީންގައި އޮސްޓްރޭލިޔާ ގައި އުޅެނިކޮށް ކަމަށް، އެ ފިލްމުގައި ކާނަލް ޓޮމް ޕާރކަރގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-22 12:34:20
އުފަންވީ ފަގީރު އާއިލާތަކަށް، ތަނަވަސްކަން ހޯދީ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން
ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު، މައިކްރޯ ސޮފްޓު ކުންފުނީގެ އެއް ބާނީ ބިލް ގޭޓްސް ބުނެފައިވެއެވެ. " ފަގީރު ޙާލުގައި ތިބާ އުފަންވުން އެއި ތިބާގެ ކުށެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ފަގީރު ޙާލުގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-22 12:00:22
ކޮވިޑް-19 އިން ސަލާމަތްވުމުގެ މަސައްކަތައް 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ރިހާނާ ހަދިޔާކޮށްފި
ކޮރޯނާވައިރަސް އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު ޕޮޕް ލަވަކިއުންއުތެރިޔާ ރޮބީން ރިހާނާ ފެންޓީ ވަނީ އޭނާގެ ކްލާރާ ލައޮނަލް ފައުންޑޭޝަނުން 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާ ކޮށްފައެވެ.މިކަން ހާމަކޮށްފައުންޑޭޝަނުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-22 11:58:49
ލ. ގަމުގައި އޮތް ފުލުހުންގެ ލޯންޗެއްގައި ރޯކޮށްލައިފި
ލ. ގަން، ތުނޑީ އަވަށުގެ ބަނދަރުގައި އަޅާފައި އޮތް ފުލުހުންގެ ލޯންޗެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލަައިފި އެވެ.ފުލުހުން ބުނީ ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރުގައި އޮތް "ޕޮލިސް ލޯންޗް 34" ގައި ރޯވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރޭ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-22 11:51:13
ސެލްފް ލޮކްޑައުންގައި ތިބޭއިރު ގަޑިތައް ދުއްވާލަން ކުރަންވީ މިކަންތައް
މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި އެކު ޤައުމުތައްވަނީ ހުއްޓިފައެވެ. ސްކޫލްތަކާއި އޮފީސްތައް ބަންދު ކުރުމުން ކުދިންނާއި މައިންބަފައިން ތިބީގޭގައެވެ. ސިނަމާ، ރެސްޓޯރެންޓް އަދި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-21 20:50:57
ސްރީލަންކާގައި އިޢްލާންކޮށްފައިވާ ކާފިއުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި.
މިއަދު ހެދުނު 06:00 އިން ފެށިގެން މުޅި ސްރީލަންކާގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅުން މަނާކުރުމުގެ އަމުރުގެ މުއްތަދު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. ފުރަތަމަ މި އަމުރު ނެރުނީ މި އަންނަ ހޯމަދުވަހުގެ 06:00 އާއި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-21 18:28:37
ޔޫ.ކޭ ލޮކްޑައުންގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް – މަގުތައް އޮތީ ހުސްކޮށް
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި، ބާރތަކާއި، ސިނަމާތަކާއި ޖިމްތަކުގެ އިތުރުން މުނިފޫހި ފިލުވުމަށް މީހުންއެއްވާ ހުރިހާތަނެއް ބަންދުކޮށްފައިވުމުން މިއަދު ހެދުނުވީއިރު އެޤައުމުގެ ހުރިހާ މަގުތަކެއްވަނީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-03-21 17:20:56