×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޕެރިހަށް ގޮސް ކުރެވިދާނެ އާދަޔާ ޚިލާފު ބައެއް ކަންކަން
ފްރާންސްގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށްކަމަށްވާ ޕެރިސްއަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގެ މީހުން އެތަނަކަށް ދިޔުމަށް ހިތްއެދޭ، ރީތި ތަނެކެވެ. ޕެރިސްގައި ހުންނަ އައިފުލް ޓަވަރ، ނޯޓްރެ ޑާމް ފަދަ ފަތުރުވެރިންގެ މަންޒިލްތަކަކީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-26 23:03:29
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވާ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ވަޒީރުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ: އިބްރާހިމް ރަޝީދު
ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް މެންބަރަކު އައްޔަނުކުރުމަށް، ނަގާ ވޯޓަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރެއްވި، މިނިސްޓަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަށް މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-26 22:56:42
ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސް، ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވައިފި
ދެކުނު އެފްރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ސިރިލް ރަމަފޯސާ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހުވާ ކުރައްވައިފިއެވެ.ވެރިރަށް ޕްރިޓޯރިއާގެ ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-26 16:46:48
ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު އާދަމް އައްޔަންކޮށްފި
ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ކޯޗުގެ މަގާމު، އެ ކުލަބުގެ ކުރީގެ ޓެކްނިކަލް ޑައިރެކްޓާ މުހައްމަދު އާދަމް އާ ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.އެފްއޭއެމްގެ ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީގެ ދުވަސް ވަރު، އެ ކޮމިޓީގެ އެންމެ ފަހުގެ ޖެނަރަލް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-26 16:43:17
ފިނޮޅު ރިސޯޓް 90 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި
ކޯސްޓްލައިނުން ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގި "ފިނޮޅު މޯލްޑިވްސް" ޖަރުމަނުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސީސައިޑް ހޮޓެލްއަށް 90 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފިއެވެ.އަމިއްލަ ފުށި ވެސް ތަރައްގީ ކުރި، ކޯސްޓްލައިން ގްރޫޕުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-26 16:38:42
ޕާކްތަކަށް ދިރާގުން ވައިފައި ދޫކުރަން ފަށައިފި
ދިރާގުގެ "ޑިޖިޓަލް ރާއްޖެ" އިނީޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން މާލެ ސިޓީގެ ޕާކުތަކާއި އާންމުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނުގައި ވައިފައި ހޮޓް ސްޕޮޓުތައް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.އެގޮތުން މި ހިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން މާލެ ހުޅުމާލެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-26 16:35:45
ސީ ލައިފަށް ފައިސާ ދެއްކި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް ފައިސާ އަނބުރާ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި
ހުޅުމާލޭގައި ސީ ލައިފުން އިމާރާތް ކުރަން ނިންމި ފްލެޓްތަކަށް ބުކިން ހައްދަން ފައިސާ ދެއްކި މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް އެ ފައިސާދޭން އެ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.ސީ ލައިފްއާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-26 16:31:06
ހޯރަފުށީގައި ފުލުހުންގެ ވެހިކަލެއް އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ
ހއ.ހޯރަފުށީގައި ފުލުހުން ދުއްވާ ވެހިކަލެއް، އެރަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގެ މަގު މެދުގައި ހުރި ހޮޅި ދަނޑިއެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެއެވެ.މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ހެނދުނު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-26 15:44:50
މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ގޭސްޓްރިކްވާ ސަބަބުތަކާއި އެކަމުގެ ހައްލު
މާބަނޑު ދުވަސްވަރަކީ އޭގެ ޒާތުގައިވެސް އުނދަގޫ ތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ދުވަސްތަކެވެ. އެގޮތުންވެސް މާބަނޑުދުވަސްވަރު ބަނޑުގައި ވައިހެދި، ވައިބޭރުވާ މިންވަރު އިތުރުވުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ.މާބަނޑު ދުވަސްވަރު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-26 13:12:24
ހަތަރު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ފިނޭންސްއަށް ފޮނުވައިފި
ހަތަރު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދޫކުރާ ފައިސާ ލިބޭ ޕާޓީތަކަކީ އެމްޑީޕީ، ޕީޕީއެމް، ޖުމްހުރީ ޕާޓީ އަދި އެމްޑީއޭ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-26 13:06:17
ނިމިދިޔަ ހަފްތާގައި މާލޭގައި 47 އެކްސިޑެންޓް
ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާ ތެރޭގައި މާލޭ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި 47 އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.ފުލުހުން އާއްމުކުރި މިިދިޔަ ހަފްތާގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި،
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-26 12:26:40
ރަތަފަންދޫ ފިހާރައެއް ފަޅައިލާ ވަގަށް ނެގި ފައިސާތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައިފި
ގދ.ރަތަފަންދޫގައި ފިހާރައެއް ފަޅައިލައިގެން ވަގަށް ނެގި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާތަކެއް ފުލުހުން ހޯދައިފިއެވެ.މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ ހަފްތާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-26 11:40:17
ކިވީ: ހާޓް އެޓޭކް ޖެހުމުން ދުރުކޮށްދީ, ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދޭ ފައިދާހުރި މޭވާއެއް
ކިވީއަކީ ވަރަށް ފަހުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އޭގެ ތާޒާ މޭވާވެސް ލިބެން ހުންނަ، ދިވެހިންގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދައިފައިވާ މީރު މޭވާއެކެވެ. ކިވީއަކީ އޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިއްހީ ފައިދާތައްވެސް އެކުލެވިގެންވާ މޭވާއެކެވެ.
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-26 10:47:35
ކެޓްރީނާ ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް ލޯންޗް ކުރަނީ
ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް އެނާގެ އަމިއްލަ ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް ލޯންޗް ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ކެޓްރީނާ ކައިފް އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-26 10:35:45
ހުޅުމާލޭގައި ދެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން "ގަން ހިންގުވި" މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި
ހުޅުމާލޭގައި ހަ އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި އަށް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި އެކު، ގަދަކަމުން ބަދުއަހްލާގީ އަމަލު ހިންގި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފިރިހެނަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.މީޑިއާތަކަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-26 10:16:31
ޕްރިޔަންކާ އާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ޝަރުތެއްގެ މަތިން: ސަލްމާން ޙާން
ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއާ އެކު ދެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ޝަރުތެއްގެ މަތިން ކަމަށް ބުނެ ސަލްމާން ހާން އަނެއްކާވެސް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފައުޅުކޮށްފިއެވެ.އެ ގޮތުން ސަލްމާން ބުނެފައިވަނީ ޕްރިޔަންކާ ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅޭ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-26 10:11:50
"ކަބީރު ސިންގް"ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލައިފި
ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ބަތަލް ޝާހިދު ކަޕޫރް ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ކަބީރު ސިންގް"ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.އެ ފިލްމުން ފުރަތަމަ ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލި ލަވައިގެ ނަމަކީ "ބޭޙަޔާލީ"އެވެ."ބޭޙަޔާލީ"
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-26 10:09:51
މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލޭގެ ޕާކްތައް ވައިފައި ކުރަނީ
މާދަމާއިން ފެށިގެން މާލޭސިޓީގެ ހުރިހާ ޕާކްތަކަށް ހިލޭ ވައިފައި ދޫކުރާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.މާލޭސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ، ވައިފައި ދޫކުރަނީ މާލޭގައި އާއްމުކޮށް މީހުން ގޮސްއުޅޭ ޕާކްތަކަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-25 23:41:52
"މަމެން ޓުގެދާ އެސް ވަން ތްރީ އެކްސް ތްރީ" ބާސްކެޓްބޯލް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ނިންމާލައިފި
"ޓުގެދާ އެސް ވަން"ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި "މަމެން ޓުގެދާ އެސް ވަން ތްރީ އެކްސް ތްރީ" ބާސްކެޓް ބޯލް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.ރޭ 9:00 އަކުން ފެށިގެން 10:45 އާއި ހަމައަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-25 23:25:40
ގްރޫޕް ސްޓަޑީސްގެ ނަމުގައި ޖަހާ ސަކަރާތް
ދުނިޔެ މިއަދު ދެކެމުންމިދަނީ 21 ވަނަ ގަރުނުގެ ދުވަސްތަކެވެ. ތަޖްރިބާ ކުރަމުން މިދަނީ ތަރައްގީގެ ރޮނގުން ދުނިޔެ ދުވަހަކުވެސް ދެކިފައިނުވާ އުސްމިންތަކަކަށް ވާސިލްވަމުންދާ މަންޒަރެވެ. ކުރީގައި އަހަރެމެންގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-25 22:36:35
ބަރުދަން ލުއިކުރަން ބޭނުންނަމަ ކާންވީ މިރުސް
ދިވެހިންގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކީ ކުޅިކޮށް ކެއުމަށް ލޯބިކުރާ ބައެކެވެ. މިގޮތުން ދިވެހިންގެ ދުވަސް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރާ ނާސްތާ އިން ފެނިގެންދާނީ ޑިސްކު-މަސްހުނި ނުވަތަ ޑިސްކު-ކުޅިކުރި ރިހާކުރުންނެވެ.
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-25 22:24:38
އިންތިހާބަށް ފަހު މޯދީގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ
އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯއްދެވި ފަހުން ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަންނަމަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.މައުލޫމާތު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-25 21:54:00
ވެލި ބަރުކޮށްގެން ދިޔައީ ސީސީސީސީގެ އުޅަނދެއް ނޫން
ވެލި ބަރުކޮށްފައި އޮއްވައި އިއްޔެ ފެނުނު އުޅަނދަކީ ސިނަމާލެ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ކުރި ޗައިނާގެ ސީސީސީސީ ކުންފުނީގެ އުޅަނދެއް ނޫން ކަމަށް ޗައިނާގެ އެމްބަސީން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.ޗައިނާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-25 21:46:20
އެއްވެސް ކުލައަކީ ސިޔާސީ ކުލައެއް ނޫން
އާބާދީގެ ގޮތުން 4 ލައްކައަށްވުރެ ވެސް މަދު މީހުން ދިރިއުޅޭ މި ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ވައިގައި ހިފާނީ ސިޔާސީ ވާހަކަތަކެވެ. އެންމެ ހިނގާނީ ސިޔާސީ މީހުން ބުނާ ބަސްތަކެވެ. މި ގޮތުން ރާއްޖޭގައި އެންމެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-25 21:31:05
ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުން ލިބޭ ބައެއް ކަންކަން
އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ގުނަވަން ކަމަށްވާ، ސިކުނޑިއާއި މެދު އިހްމާލުވެވޭ ވަރާމެދު ފުންކޮށް ވިސްނާލެވުންހެއްޔެވެ؟ ބައެއް ކަހަލަ އާދަތަކަކީ އަހަރެމެންނަށް އޭގެ ސަބަބުން ވަގުތީ އަރާމު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-25 21:06:30
ބެޑްމިންޓަން އޭޝިޔާ ކޮންފެޑަރޭޝަންގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލަކަށް މޫސަ އިންތިހާބުކޮށްފި
ބެޑްމިންޓަން އޭޝިޔާ ކޮންފެޑަރޭޝަންގެ (ބީއޭސީ)ގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލަކަށް ރާއްޖޭގެ ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް މޫސާ ނާޝިދު އިންތިހާބުކޮށްފިއެވެ. ބެޑްމިންޓަން އޭޝިޔާ ކޮންފެޑަރޭޝަންގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލަކަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-25 13:57:22
ވެލި ބަރުކުރި އުޅަނދު ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް: ކަސްޓަމްސް
ގަވައިދާ ހިލާފަށް އިއްޔެ ލ. ހިތަދޫ ކައިރިން ވެލި ބަރުކުރި އުޅަނދު، ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީވެސް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.މިކަމާއި ގުޅިގެން ކަސްޓަމްސްއިން ނެރުނު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-25 13:24:43
އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 120 މިލިއަން ރުޕީސްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި
ރާއްޖެއަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރަން ރާވާފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމް ފުލުހުން އަތުލައިގެންފި އެވެ.އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ވެހިކަލެއްގައި ގާތްގަނޑަކަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-25 12:54:36
މާލޭގައި ފެން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު 46 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ
މާލޭގައި އިސްކުރު ފެން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ނުވަ އަހަރު ތެރޭގައި 46 ޕަސެންޓް އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ. އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-25 11:17:52
"ޒޯޔާ ފެކްޓާ" ރިލީޒް ކުރާ ދުވަސް ފަސްކޮށްފި
ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދަނާ ބަތަލާ ސޯނަމް ކަޕޫރް އަހޫޖާ ލީޑްރޯލުން ފެނިގެންދާ "ޒޯޔާ ފެކްޓާ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީޚް ފަސްކޮށްފިއެވެ."ޒޯޔާ ފެކްޓާ" ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލާ ތާރީޚް މިހާރު މިވަނީ 3 ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފައެވެ.
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-05-25 10:22:07