×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ބަލިތަކާއި، އޭގެ ފަރުވާ!
ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގައި ޖަރާސީމް އަށަގަތުން، ނުވަތަ ޔޫރިނަރީ ޓްރެކްޓް އިންފެކްޝަން (Urinary Tract Infection)، މާނައީ ޖަރާސީމް (Bacteria) އެއްގެ ސަބަބުން ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ އެއްވެސް ހިސާބަކަށް އެ ޖަރާސީމްގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 12:40:38
ލުުތުފީ މާލެ ގެނެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފި
1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު ތިންވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގެ ފަހަތުގައިވާ އެންމެ އިސްއެއް މޭސްތެރިއެއް ކަމަށްވާ، ހާޖަރާގެ ލުތުފީ މާލެ ގެނެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފިއެވެ.ލުތުފީ ރައީސް ނަޝީދުގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 12:11:20
ޑެންގީ ހުން ޖެހުނު 9 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ނިޔާވެއްޖެ
ހދ.ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދިމާވާ ޑެންގީ ހުން ޖެހުނު އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.މަރުވެފައިވަނީ ތެލްސީމީއާ ހުންނަ ނުވަ އަހަރުގެ ފިރެހެން ކުއްޖެކެވެ.މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެކުއްޖާ މަރުވެފައިވަނީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 12:08:35
އަށެއްް ފެބްރުއަރީގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅޭ އެއްވެސް މީހަކަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައިފި
ދެހާސް ބާރަ ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން ބަދަލުވުމާއެކު ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުރާ ދައުވާއެއް މިހާރު ނޯންނާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އާއިޝަތު ބިޝާމު ވިދާޅުވެއްޖެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 10:52:45
"އެވެޓާ"ގެ ރެކޯޑް, "އެވެންޖާސް: އެންޑްގޭމް" އިން މުގުރާލައިފި
ބޮކްސް އޮފީހުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީ ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމުގައި ކުރީން އޮތް "އެވެޓާ" ގެ ރެކޯޑް "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" މުގުރާލައިފިއެވެ.މާވެލްގެ "އެވެންޖާޒް: އެންޑްގޭމް" އިން މި ރެކޯޑް މުގުރާލުމުުގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 10:08:42
ރޮނާލްޑޯގެ މައްޗަށް ކުރި ރޭޕްގެ ތުހުމަތުތައް ސާބިތެއްނުވި!
ޔުވެންޓަސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ މައްޗަށް އެމެރިކާގެ އަންހެނަކު ރޭޕް ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް ކުރާ ދައުވާއިން އޭނާ ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ.ރޮނާލްޑޯގެ މައްޗަށް ކުރެވެނީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 10:03:30
މެޔޯޓް އަތުން ބަލިވެ ރާއްޖެ ކަޓައިފި
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގެ ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓްގައި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި އެންމެފަހުގެ މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕް މެޔޯޓް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ ދިވެހިރާއްޖެ ކަޓައިފިއެވެ.ރާއްޖެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 09:03:28
ގެއްލުނު ފްރާންސްގެ ސަބްމެރިން 51 އަހަރު ފަހުން ފެނިއްޖެ
ފަންސާސް ދެ ފަޅުވެރިންނާ އެކު މީގެ 51 އަހަރު ކުރީން ގެއްލުނު ފްރާންސްގެ މިލިޓަރީ ސަބްމެރިން ފެނިއްޖެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.ލަ މިނާވް ސަބްމެރިން ގެއްލުނީ 1968 ވަނަ އަހަރުގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-23 08:59:17
ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ މަސް ބޯޓު މަހުގެ ވިޔަފާރި ކުރަން ހުއްދަ ދިނުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް: މެމްބަރު ޝިޔާމް
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަސްބޯޓްތައް ރާއްޖެ އައިސް، ދިވެހި މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސްގަންނަން ހުއްދަ ދިނުމަކީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެލައްވާ ކަމެއް ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.މެމެބަރު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 22:36:33
ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލް އަށް 31 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް!
މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް،(ޖީ.އެމް.އައި.ޒެޑް.އެލް) އަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 31 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރޭޓައިޒޭޝަން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 19:48:47
ނައިބު ރައީސް ކަމަދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި ކަމަދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ، ނައިބު ރައީސް ކަމަދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި، ބައްދަލުކުރެއްވީ މިއަދު ހެނދުނު ރައީސް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 15:53:20
އެންއައިސީއަށް އަލުން ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލަން ލަފާ އަރުވަނީ
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުތިމަތި ލުމަށް އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ލަފާ އަރުއްވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.އެންއައިސީގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 15:16:50
ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ ފިޓްނަސް އެކްސްޕޯ ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ނިންމާލައިފި
ރާއްޖޭގެ ފިޓްނަސް އިންޑަސްޓްރީއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފިޓްނަސް އެކްސްޕޯ ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ނޭޝަނަލް އާޓްސް ގެލަރީގައި ފެށި އެ އެކްސްޕޯ ނިންމާލައިފައިވަނީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 15:12:49
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް 10000 ރުފިޔާ ދިނުމުގެ އިސްލާހު ބޭރުކޮށްލައިފި
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް މަހަކު 10،000 ރުފިޔާ ދޭ ގޮތަށް ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 14:24:15
ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ފަތުރުވެރިއަކު މޫދުން ފެނިއްޖެ
ރޭ ގެއްލިގެން ފުލުހުން ހޯދަމުން ދިޔަ ފަތުުރުވެރިޔާ މޫދުގައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެއެވެ.މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، 38 އަހަރުގެ އެ އަންހެން ފަތުރުވެރިޔާ ގެއްލިގެން ހޯދަން ފެށީ، ރޭ 20:30
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 14:05:44
މާލޭގައި ގަހެއްގެ ގޮފިގަނޑެއް ވެއްޓި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ
ވެރިކަން ކުރާ މާލޭ ސިޓީގައި ގަހެއްގެ ގޮފިގަނޑެއް ވެއްޓި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ހުރަވީ ބިލްޑިންގް ކަންމައްޗަށް ވާގޮތަށް ހުރި ގަހެއްގެ ގޮފިގަނޑެއް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 12:06:49
ބީއެމްއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ ޝަރީފްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނަގަނީ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ޑެޕިއުޓީ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޝަރީފު މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަނާޅާ ޝަރީފަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދިނުމަށް ވިސްނަމުންދާކަމަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 11:17:08
ބަރު ފޮތްދަބަސް: ސިއްހީ އެތައް މައްސަލައެއްގެ ފެށުން!
ކުޑަކުދިން ނުއުފުއްލޭވަރުގެ ބަރު ފޮތްދަބަސް ސްކޫލަށް ގެންދިއުމަކީ ރާއްޖޭގައިވެސް ވަރަށް އާންމުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރެކެވެ. އަދި އެފަދަ ބަރު ދަބަސް އުފުއްލުމުގެ ސަބަބުން ކުދިންގެ ކޮނޑާއި ބުރަކަށްޓަށް ތަދުވުމުގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 11:15:12
މިނިވަން ދުވަހު އެމްއެމްޑީއެފްގެ ހާއްސަ ޕެރޭޑެއް މާލޭގައި!
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ފަރާތުން ހާއްސަ ޕެރޭޑެއް މާލޭ ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.އެމްއެންޑީއެފުން ވިދާޅުވީ، އެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 11:10:57
ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ނެތުމުން ބައެއް ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ވަނީ ވީރާނާ ވެފައި: މިނިސްޓަރ އާތިފާ
ރަށްރަށުގައި އިމާރާތްކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ހައުސިންގެ ޔުނިޓްތައް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ނެތި ވީރާނާ ވެފައިވާ ކަމަށް ހައުސިންގެ މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު އާތިފާ ޝަކޫރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 11:08:04
ކުނި މަދުކުރެވިދާނެ ބައެއް ގޮތްތައް
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން ވަނީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމަކަށް ވެފައެވެ. ނަމަވެސް ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި އެހީވެވޭނެ ގޮތްތައް ނޭނގުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 10:57:13
އަޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޑިޕްރެޝަން ދެނެގަނެވޭނެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް އުފައްދައިފި
އަޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޑިޕްރެޝަން ދެނެގަނެވޭނެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ސައިންސްވެރިން އުފައްދައިފި އެވެ. މިއީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ބޭނުންކުރާ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ.ކެނެޑާގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް އެލްބާޓާގެ ކޮމްޕިއުޓިންގ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 10:55:31
ޒުވާންކަންމަތީ ހުރުމަށް ކާންވީ ފަޅޯ
ފަޅޮލަކީ ވިޓަމިން ސީ އިން ފުރިގެންވާ، ގިނަގުނަ ސިއްޙީ ފައިދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ ވަރަށް މީރު މޭވާއެކެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ ފަޅޯ ކެއުމުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ބައެއް ފައިދާތަކެވެ.1. ކޮލެސްޓްރޯލް ދަށްކޮށްދޭފަޅޮލުގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 10:53:01
ޕީޖީ ބިޝާމް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީއަށް މިއަދު ހަވީރު ހާޒިރުކުރަނީ
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް މިއަދު ހަވީރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.ޖުޑީޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، ޕީޖީ ބިޝާމާއި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 10:50:11
ބަރުދަނުގައި 96 ކިލޯ ހުރި ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސާރާ އަލީ ޙާން ބަރުދަން ލުއިކުރި ގޮތް!
ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރި ސާރާ އަލީ ޚާން ބުނާގޮތުގައި ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް ނިންމިއިރު، އޭނާގެ ބަރުދަން ހުރީ 96 ކިލޯގްރާމްގައި ކަމަށެވެ. "ކެދަރްނާތު" އަދި "ސިމްބާ" އިން ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިގެންގޮސްފައިވާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 10:48:08
ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރަން މިއަހަރު ލުއި ލޯނު އިއުލާން ކުރާނެ: ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ
ފަސް ޕަސެންޓާއި ހަ ޕަސެންޓްގެ އިންޓްރެސްޓުގައި ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ލުއި ލޯނު އަންނަ އޯގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް އިއުލާން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ހައުސިން އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 10:38:32
ގެއްލުނު ކުއްޖާ ދޯންޏެއްގެ ތެރޭގައި ނިދާފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
އއ.ރަސްދޫ އިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ކުޑަކުއްޖާ ދޯންޏެއްގެ ތެރޭގައި ނިދާފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެއެވެ.އެކުއްޖާ ގެއްލިގެން ހޯދަން ފެށީ، އިޝާ ނަމާދަށް މިސްކިތަށް ދިއުމަށް ފަހު އަނބުރާ ގެއަށް ނައިސް، ލަސްވެގެންނެވެ.
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 10:36:16
ކޮންސްޓަރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި ހިނގާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކަށް އިސްކަން ނުދޭން މެންބަރުން ނިންމައިފި
މާލޭގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި ހިނގަމުންދާ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލަން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.މިއަދުގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 10:34:45
ފަޔަށް ތޮޅިއެއް ހެރުނު މަސްވެރިއަކު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނެސްފި
އެން ލުމަށް މޫދަށް ފޭބި މަސްވެރިއެއްގެ ފަޔަށް ތޮޅިއެއް ހެރިގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ގެނެސްފިއެވެ.ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ރޭ ފަތިހު 04:30 ހާއިރު ކ.ވައްބިންފަހު ކައިރި ފަރަކަށް އެން ހިފަން މޫދަށް ފޭބި 52 އަހަރުގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 10:22:04
އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ބޭލް އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވުން: ޒިދާން
އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ގަރެތު ބޭލް އެހެން ކްލަބަކަށް ބަދަލުވުންކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފިއެވެ.އެގޮތުން، މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޗެމްޕިއަންސް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-07-22 09:48:39