×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ފަތުރުވެރިން ހިތް އުފާ ކޮށްދިނުމަށް ރޫމް ބޯއީންނަކީ ނަމޫނާ ބައެއް!
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭރު ފައިސާ އެންމެ ގިނައިން އެތެރެވާ ދޮރޯއްޓަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތެވެ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދުގައި ރަންބިސް އަޅާ ކުކުޅު ކަމަށްވީ ހިނދު އެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-20 13:17:01
ސާފުތާހިރު ކަމުގެ މިންގަނޑާއި ހިލާފުވުމުން "ދަ ޑެކް" ބަންދުކޮށްފި
ސާފުތާހިރު ކަމުގެ މިންގަނޑާ ހިލާފުވުމުން ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ "ދަ ޑެކް" ބައްދުކޮށްފިއެވެ.ދާދި ފަހުން ވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ "ދަ ޑެކް" ރެސްޓޯރެންޓުން މީހަކު އޯޑަރުކުރި ފަތް މަސްހުންޏަކުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-20 11:56:38
ނިއު ޕޯޓުގެ އެހެން ތަންތަންވެސް ހުސްކުރަން އަންގައިފި
ނިއުޕޯޓުގެ އިތުރު ތިން ތަން ހުސްކުރަން އަންގައިފިއެވެ.ނިއުޕޯޓު ހިންގާ "ސްޓްރާޑާ" އިން ބުނީ ހުސްކުރަން އަންގާފައިވަނީ އެސްޓީއޯ އައިފާން ބިލްޑިންގައި ހުރި ނިއުޕޯޓުގެ ރެސްޓޯރެންޓާއި "ރާވެރިބޭ ކޮއްތުވެނި"
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-20 11:45:39
މާލޭ ސަރަހައްދުން ފްލެޓާއި ގޯތި ދޭނެކަމަށް ބުނެ ނުގުޅަން: އެމްޑީޕީ
މާލޭ ސަރަހައްދުން ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ލިބުނުކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ގުޅާފައި ނުވާނެކަމަށް އެޕާޓީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ސެކެެރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަފްޝަން ލަތީފް ރާއްޖެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-20 11:31:09
މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން އަނބުރާ ގެންދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުކޮށްފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު އިއްޔެއިން ފެށިގެން ނުދޭ ގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ.ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-20 10:26:13
މިދިޔަ މަހު ޖެންޑާއަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ 49 އިންސައްތައަކީ ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް
ފެބުރުވަރީ މަހު ޖުމުލަ 213 މައްސަލަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އަދި ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެޓެންޑް ކޮށްފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ދެވޭ އެކި ބާވަތުގެ ގޯނާއާ ގުޅޭ 105 މައްސަލަ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-19 22:29:36
އީސީއިން ހަތަރު ގައުމެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބެހެއްޓާނެކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިރުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުރިން ބަހައްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަތަރު ވޯޓު ފޮއްޓެއް ނުބަހައްޓަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންސް އިން ބުނެފިއެވެ.އެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-19 22:25:45
މާލެ ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ބޯޓެއްގެ އިންޖީނު ހުއްޓިއްޖެ
ފޯކައިދޫ ފީރޯޒު ބޯޓުގެ އިންޖީނު ހުއްޓުމުގެ ސަބަބުން ކަފު ޖަހައިގެން ފުނަދޫ ބަނދަރަށް ވައްދައިފިއެވެ.ށ. ފޯކައިދޫއިން ފުރައިގެން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ފީރޯޒު ބޯޓުގެ އިންޖީނުގެ ތެޔޮ ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-19 22:19:58
ސިޓީ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީއިން ފާސްކޮށްފި
ސިޓީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.ކައުންސިލްތަކުގެ ގިނަ ބާރުތައް ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް ނެގުމާއެކު 2015 ވަނަ އަހަރުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-19 14:44:43
ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ގޮދައެއް ބާނައިފި
ދުނިޔޭގައި ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ބާވަތެއްގެ މަހެއް ގއ.ވިލިގިނލީ މަސް ދޯންޏެއްގެ މަސްވެރިންތަކެއް ބާނައިފިއެވެ.ގއ.ވިލިގިނޔަށް ނިސްބަތްވާ މިދޯނީގެ މަސްވެރިން ބާނާފައިވަނީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-19 13:42:38
ސަރުކާރަށް ތާއީދުނުކުރާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން އައިފަހުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަމުންދާކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށް، އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-19 13:14:12
ކުރެވޭ ޢަމަލުތަކުގެ ނިޔަތުގައި އިހްމާލުނުވާށެވެ.
އިއްޔެ ތިބާ ކުރި ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ލިސްޓުކުރާނަމަ ކިތައް ފަތްފުށް ފުރެންދެން ލިޔެވޭނެހެއްޔެވެ؟ ސަފްހާތަކެއްް ފުރެންދެން ލިޔެވުނަސް ނުބައި ޢަމަލުތައް ކުރެވުން މިންވަރު އެއަށްވުރެވެސް ގިނަހެއްޔެވެ؟ މިކަންތައްތަކާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-19 13:08:56
ވަސީލަތްތައް މަދުނަމަވެސް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތް އެބަހުރި
ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބިނާވެފައިވަނީ ދެކަމެއްގެ މައްޗަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ބޮޑުއާބާދީއެއް މަސްވެރިކަމާއި ޓޫރިޒަމްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ދިރިއުޅުން ބިނާ ކުރަންޖެހިފައިވަނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއްނޫނެވެ.
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-19 12:02:24
ޤުރުޢާނުގެ އާޔަތްތައް ނުބައިކޮށް ލިޔެފައިވާ ފޮތެއް ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައި ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރަނީ
ކީރިތި ގުރުއާނުގެ ބައެއް އާޔަތްތައް ނުބައިކޮށް ލިޔެފައިވާ ފޮތެއް ރާއްޖޭގައި ކިޔަވައި ދިނުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާތީ އެކަމާއި ގިނަ ދީނީ އިލްމުވެރިން ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ."ކީރިތި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-19 11:50:55
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ނަޒާހާތްތެރި ކުރެވޭނީ އީވާ ކަހަލަ މެންބަރުން އިންތިހާބުކޮށްގެން : ނަޝީދު
ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ނަޒާހާތްތެރި، ދެފުއްފެންނަ މަޖިލީހަކަށް ހެދޭނީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް، އިވާ އަބްދުﷲ ފަދަ މެންބަރުން މަޖިލީހަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-19 10:48:30
އެޖެންޑާ 19 އަކީ ވެރިކަން ދަމަހަށްޓާނެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް : އީވާ
އެޖެންޑާ 19 އަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞޯލިހުގެ ވެރިކަން ދަމަހަށްޓާނެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް ކަމަށް ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-19 10:22:57
ޔާމީނާއި ރިލްވާނަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑުވެއްޖެ
އަނިޔާވެރިކޮށް މަރާލެވުނު ބްލޮގަރ ޔާމީން ރަޝީދާއި ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ސަބަބުން އާވެއްޖެ ކަމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-19 10:00:17
އެއީ ދޮގު ތުހުމަތެއް، ގެވެށި އަނިޔާއެއް ނުކުރަން: މުޣުނީ
އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވާ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުލް މުޢުނީގެ ކުރީގެ އަންހެނުންނަށް ގެވެށި އަނިޔާ ކުރިކަމަށްބުނެ ކުރަމުންދަނީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-19 00:21:37
ދިވެހިން ބެޓެރީ ބައިސްކަލަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން
ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ޖަޒީރާ ޤައުމެއްގައި އާބާދީއާއި ބިމާއި ނުބައްދަލު އަދަދަށް އެއްގަމު އުޅަނދު މިވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް ތަފާތު ވައްތަރުގެ ސައިކަލްތަކުން މިވަނީ ތޮއްޖެހިފައެވެ. އާބާދީ ކިތަންމެ ކުޑަ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-18 18:16:05
އިންޑިއާއިން އައިޖީއެމްއެޗުގެ އާބާތުރަ ފިލުވާ ދެނީ
އިންދިރާގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗު)ގެ އާބާތުރަ ފިލުވައިދިނުމަށް އިންޑިއާއިން ނިންމައިފިއެވެ.އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މި މަޝްރޫއު އިންޑިއާގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސައި މިކަން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-18 14:40:11
ރައީސްގެ އެދުމުގެ މަތިން މިސްކިތްތަކުގެ ޒިންމާތައް ކައުންސިލްތަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
މީގެ ކުރިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަ މިސްކިތްތަކުގެ ބެލެހެއްޓުން ކައުންސިލްތަކާ ހަވާލު ކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ނިންމައިފިއެވެ.އިއްޔެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އިން ނެރުނު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-18 14:07:49
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އޮތް ހުރަސް ނައްތާލައިފި
ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކަށް، މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ނިކުތުމަށް އޮތް ހުރަސް، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ނައްތާލައިފި އެވެ. ދިވެހި ސިވިލް ސާވިސްގެ ގަވާއިދު 2014 ގެ 145 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި، "ސިވިލް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-18 14:01:36
ހައިވޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ޑިވައިޑަރުތައް ފުޑުފުޑު ވެއްޖެ
ހައިވޭގައި ދުއްވި ޓެކްސީއެއް އެކްސިޑެންޓްވެ ހައިވޭގެ ޑިވައިޑަރުތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ފުޑުފުޑު ވެއްޖެއެވެ.މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.ފުލުހުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-18 13:49:57
ސުޖާއުއަށް އިހްތިރާމާއި އެކު، ދިވެހިންގެ ލޭނާރާއި ނުކުޅޭތި!
ދިވެހިންގެ ލޭނާރަކީ މަސްވެރިކަމޭ ބުނާތީ އަޑު އިވެނީ އިއްޔައަކު މިއަދަކު ނޫނެވެ. މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހިންނަށް ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި ނިއުމަތެކެވެ. އަދި އެއީ ދިވެހިންގެ އާމްދަނީއާއި އިގްތިސާދުވެސް އެކަމެއްގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-18 12:06:21
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ އަޣްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ހޯދައިދޭނަން : އިމްރާން
ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ އަޣްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ހޯދައިދެއްވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އައްޝައިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިމްރާން މިހެން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއިން ފަރެސް މާތޮޑާ ދާއިރާއަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-18 11:37:52
ރޫމް ބޯއީންނަށް ފާޑު ކިޔުމުން ރެޑްވޭވް ސަލީމް ހޫނު ފެނަށް
ރޫމް ބޯއީންނަކީ ތަނެއްދޮރެއް ނުދަންނަ ބައެއްކަމަށް ބުނުމުން ރެޑްވޭވް ސަލީމް ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު ނުރުހުންފާޅު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-18 10:53:24
ނައިފަރުގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓު އަޅަނީ
ހައުސިން އެންޑް އާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ނައިފަރުގައި އަޅާ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ބަޔަކު ހޯދަން، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެ އެމަސައްކަތް ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-18 10:43:27
ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް ބިދޭސީންނަށް ދެވޭ ހުއްދަ ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭ ދޫކުރަން ނިންމައިފި
ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެތެރެކުރާ ބިދޭސީންނަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކުރާ ހުއްދަ ނުވަތަ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލްއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކަމަށް ހުއްދަ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-18 10:32:55
ދެ މަގެއް ފިޔަވައި މާލޭގެ އެހެން ހުރިހާ މަގެއްގައި ތާރު އަޅަނީ
މާލޭގެ ދެމަގު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހައި މަގެއްގައި ތާރުއަޅައި ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިވާކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.މާލެ ސިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޝަމާއު ޝަރީފު "ޕީއެސްއެމް" ގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-18 10:15:42
މަޖިލީހުން ޖާގަ ދެއްވަން ވާނީ، ރައްޔިތުންނާއި މެދު ވިސްނާ، އިހްލާސްތެރި ބަޔަކަށް: ނައިބް ރައީސް
ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި، ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މި ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާ މެދު ނުވިސްނާ ބަޔަކަށް މަޖިލީހުން ޖާގަ ނުދެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.ނައިބު ރައީސް މިހެން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-03-18 10:07:32