×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ނަވާރަ ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެންދާނީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލީހަކަށް: ރައީސް ނަޝީދު
މީގެ ކުރީގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުތަކުގައި އެމްޑީޕީއަށް މެޖޯރިޓީ ނުލިބުމުން ކަންތައްވި ގޮތް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ ކަަމަށާއި އެހެންކަމުން ކުރިއަަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-17 00:33:17
ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލި ރިސޯޓްގެ ފަޔާ ޑާންސާ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ
ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލި ރިސޯޓްގެ ފަޔާ ޑާންސާ ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެއެވެ.މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މަރުވެފައިވަނީ ޕިލިޕީންސްއަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެނެކެވެ. އަދި އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ ރިސޯޓުގައި ކަމަށްވެސް މައުލޫމާތު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-17 00:02:50
ދުލާއި މެދު ރައްކާތެރިވުމަށް ޝައިހް ޒައިދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
އިންސާނާގެ ދުލަކީ ވަރަށް ބޮޑު ނިއުމަތެއް ކަމަށާއި ދުލާއި މެދުގައި ރައްކާތެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝައިހް އަލި ޒައިދު އިސްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ.ޝައިދު ޒައިދު މިރޭ އޭނާގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-17 00:02:04
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ މަރުވި އަންހެން މީހާގެ އޮޓޮޕްސީ ނުހަދައި ވަޅުލައިފި
ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ރޭ މަރުވި އަންހެން މީހާގެ އޮޓޮޕްސީ ހެދުމުގެ ހުއްދައަށް ފުލުހުން އޭނާގެ އާއިލާގައި އެދިފައި ވަނިކޮށް އޮޓޮޕްސީ ނުހަދައި މިއަދު ވަޅުލައިފި އެވެ.ދޫނިދޫ ޖަލުގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 22:11:19
ގަވައިދާ ހިލާފަށް ދުއްވާ އުޅަނދުތައް ބެލުމަށް ބްރިޖުގައި ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާތައް ހަރުކުރަނީ
ސިނަމާލެ ބުރިޖުގައި ތިން ވައްތަރެއްގެ ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.ވީޓީވީގެ "އެގިދާނެތާ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސްޕްރިޑެންޑް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 22:02:11
ޤަވައިދާއި ހިލާފަށް ޕާކު ކުރާ އުނޅަދުތަކުގައި ސްޓިކާ ޖެހުން ފުލުހުން ހުއްޓާލައިފި
ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކް ކުރާ އުޅަނދުތަކުގައި ސްޓިކާ ޖެހުން ފުލުހުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް އެކްޓިން ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ޕީއެސްއެމްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އެކްޓިން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 21:45:23
ހުއްދަ ދީފައިވާ 12 ކުންފުނި ފިޔަވާ އެހެން ކުންފުނިތަކުން ފްލެޓް ނުގަތުމަށް އެޗްޑީސީއިން އެދިއްޖެ
ހައުސިން ޑިވެޕޮލްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ހުއްދަދީފައިވާ 12 ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓް ފިޔަވާ އިތުރު ތަންތަނުން ހައުސިން ޔުނިޓް ވިއްކުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.އެޗްޑީސީން ކުރި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 21:40:26
ބަދަލުތަކާއި އެކު މަރަދޫ ދެވަންފުށި، މަރަދޫ ރެފެލްސްއަށް ބަދަލުކޮށް ހުޅުވަނީ
ގއ އަތޮޅުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ މަރަދޫ ދެވަންފުށި ރިސޯޓުގެ ނަން ރަފެލްސް މޯލްޑިވްސް މަރަދޫ ރިސޯޓަށް ބަދަލުކޮށް އަލުން ހުޅުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއި އެކު އަންނަ މަހު އެކެއްގައި އެ ރިސޯޓު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 21:10:52
ޔަމަނުގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ނެއްލައިދޫ ރައްޔިތުން ލަނޑާ ނެގުމަށް
ޔަމަނުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ހދ.ނެއްލައިދޫގެ ރައްޔިތުން ހުއިފިލަނޑާ ނެގުމަށް ނިކުމެއްޖެއެވެ.ނެއްލައިދޫގައި ލަނޑާ މަސްވެރިކަން ކުރާ 09 ޑިންގީގައި 70 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 21:09:50
ޑީޖޭއޭގެ ދެ މައްސަލައެއް އޭސީސީ އަށް ހުށަހަޅައިފި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކުން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ދެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.އެ ދެ މައްސަލަ އަކީ 2016
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 20:42:16
ރައީސް ޔާމީންގެ ހަތް ވަޒީރަކު އެއްވެސް އަހަރަކު މާލީ ބަޔާން ހުށައެއްނާޅުއްވާ: އޮޑިޓާޖެނެރަލް
ކުރީގެ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، ހަތް ވަޒީރަކު އެއްވެސް އަހަރަކު މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން ދެ ނައިބު ރައީސަކުވެސް އެއްވެސް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 16:44:22
ސަރުކާރު ހިފެހެއްޓޭނީ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން: ޝެއިޙް ޒައިދު
ސަރުކާރު ހިފެހެއްޓޭނީ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޝައިޚް އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ޒައިދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއް ގައި ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް ބަޔަކު އަމިއްލަ އެދުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 13:21:28
ހުޅުމާލޭގައި އަނެއްކާވެސް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ޒަޙަމްކޮށްލައިފި
ހުޅުމާލޭގައި އަނެއްކާވެސް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ކުއްޖަކު ޒަޙަމްކޮށްލައިފިއެވެ.ޒަހަމްކޮށްލާފައި ވަނީ އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ.މިއަދު މެންދުރު ވަނީ ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު ކުއްޖަކުވެސް ޒަހަމްކޮށްލާފައެވެ.
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 13:11:49
ހުޅުމާލޭގައި ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި
ހުޅުމާލޭގައި ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެވެ.މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޒުވާނާއަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ 3 މީހުންގެ ގުރޫޕަކުން މިއަދު މެންދުރު 12:10 ހާއިރުއެވެ.ޒަހަމްވި މީހާ އަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 12:46:05
ނ.މަނަދޫ ކައިރިން މޫދަށް ފޭބި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި
ނ.މަނަދޫ ކައިރިން ލަނޑާނެގުމަށް މޫދަށް ފޭބި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ."މަލަކް މެލޮޑީ" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއްގައި ގޮސް ލަނޑާނެގުމަށް މޫދަށް ފޭބި ނ.މިލަދޫ، މުހައްމަދު ޝާވިން ގެއްލިގެން އެމްއެންޑީއެފަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 12:43:26
ހުއިފިލަނޑާ ނަގަން އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާ ފަޅުރަށަކުން ފެނިއްޖެ
ރ. ވަންދޫ ކައިރިން ހުއިފިލަނޑާ ނަގަން ފޭބި މީހަކު ޚަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފަޅުރަށެއްގައި އޭނާ ހުއްޓާ ފެނިއްޖެއެވެ.ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިއަދު މެންދުރު 12:00 ހާއިރު ރ.އަތޮޅު ދިއްކުރެންދޫ ކިޔާ ފަޅުރަށެއްގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 12:37:12
މިސްކިތުގެ ހުރުމަތް ކެނޑޭގޮތަށް ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތުގެ ދޮރުމައްޗަށް ކުނި ޖަމާ ކޮށްފި
ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތް ކުރިމައްޗަށް ކުނި ޖަމާ ކޮށްފައިވާ ފޮޓޮއެއް މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފަށައިފިއެވެ.ޓުވިޓާގައި ރޭ އާންމުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަގޮތުގައި، ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުންނަ ޖަލާލުއްދީން މިސްކިތުގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 12:30:14
ހުއިފިލަނޑާ ނަގަން މޫދަށް ފޭބި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި
ހުއިފިލަނޑާ ނަގަން މޫދަށް ފޭބި މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.ރ.އަތޮޅު ވަންދޫ ކައިރިން، "އަނބަރާ" ނަމަަކަށް ކިޔާ ދޯންޏަކުން ހުއިފިލަނޑާ ނަގަން ފޭބި ރ.ދުވާފަރު، އަބްދުﷲ އާދަމް (32އ) ގެއްލިގެން ހޯދުމުގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 11:40:20
ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ އަބްދުﷲ ނަވާޒް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަ ކުރައްވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ނަވާޒް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ އަށް ވާދަ ކުރައްވަން މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު ރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 11:33:03
އޭދަފުށީގައި ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ މިސްކިތަކަށް ވަދެއްޖެ
ކާރެއް ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓައިގެން ގޮސް ބ.އަތޮޅު އޭދަފުށީ މިސްކިތްތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ."ޖަޒީރާ" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ އެރަށުގައި ހުންނަ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 11:21:30
ޕިކަޕަކުން ޖެހި ސިނަމާލެ ބްރިޖްގައި ޖަހާފައި ހުރި ޑިވައިޑަރުތަށް ފުނޑުފުނޑު ވެއްޖެ
ޕިކަޕެއް ޖެހި ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހައިވޭގެ މެދުގައި ޖަހާފައިހުރި ޑިވައިޑަރުތަށް ފުނޑުފުނޑުވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ.ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓުވި ވެހިކަލް ދުއްވަން އިނީ ބިދޭސީއެއް ކަމަށާއި ހާދިސާގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 11:10:03
ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާ ކުރަން ޖެހޭ
މީގެ ދެ ދުވަހެއްވަރު ކުރިއެވެ. އަހަރެންގެ ފަސް އަހަރަށްދާ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ސައިކަލު ދުއްވައިލުމަށް ނިކުމެ ފެންފުޅިއެއް ގަންނަން ފިހާރައެއް ކައިރީގައި މަޑު ކޮށްލީމެވެ. އޭރު މުސްކުޅި ފުރައިގެ ދެ ފިރިހެނުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-16 11:01:28
މާލެ ފަތަޙަ ކުރުމަށް ފަހު ނޯޓް ކޮސްމެޓިކްސް ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެއަށް
ނޯޓް ބްރޭންޑްގެ ކޮސްމެޓިކްސް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިއު އެޑިޝަންއިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރުމާއި އެކު ދިވެހި ކަނބަލުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ކޮސްމެޓިކްސް ބްރޭންޑަށް ނޯޓު ވުމަށް މާގިނަ ދުވަހެއް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-15 22:37:07
ކަނޑޫދޫ ހުކުރު މިސްކިތް: ދެ ގަރުނުވެފައިވާ އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ލާމަސީލު މިސާލެއް
ރާއްޖެއަކީ ޤަދީމީ ބިނާތަށް ގިނަ ޤައުމެކެވެ. މީގެ 2,500 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގައި މީހުން އާބާދުވިކަން ތާރީޙީ ހޯދުންތަކުން އެނގިފައިވާއިރު ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ހަމަޔަށް އިސްލާމް ދީން ފޯރާފައިވަނީ ހިޖުރައިން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-15 21:06:40
"މާލެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކަށް ވެ ނިމިއްޖެ، ހުޅުމާލެވެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކަށް ވަނީ"
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް، މާލެއަކީ ބޮޑު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓެއް ކަމަށާއި ހުޅުމާލެވެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓަކަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކަމުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން އެންޑް އިންފްރާސްޓަކްޗަރ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-15 20:54:00
ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ހުރި ދިވެހި އަންހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި ހުރި އަންހެނަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.ފުލުހުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ނިޔާވެފައިވަނީ، ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ.އެއަންހެން މިހާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-15 17:56:20
ލިފްޓެއްގެ ދޮރުގައި ހުރި ބާގަނޑެއްގައި ބޯ ތާށިވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް މަރުވެއްޖެ
ލިފްޓެއްގެ ދޮރުގައި ތާށިވި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފަސް އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް މަރުވެއްޖެ އެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޯންމޮތް އަވަށުގައި ހުންނަ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް "ދަ ސަން" ނޫހުން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-15 16:49:39
މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދަށް ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތެއް ނުހެދޭނެ: އެމްޑީޕީ
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެއްވޭނެ ގޮތަށް ދިއްދީ މެމްބަރު އަބްދުއްލަތީފު މުހައްމަދު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު ފާސްކުރިއަކަ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-15 15:36:31
މެލަތިއޯން ކެމިކަލް ލީކުވި ސަރަޙައްދުގެ ގެތަކުގެ ދޮރުތައް ލައްޕާފައި ބެހެއްޓުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސް ކޮށްފި
ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގް ތެރޭގައި މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުރި މަދިރިބޭސް ކެމިކަލްތައް ލީކުވުމާ ގުޅިގެން، އެސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ ގެތަކުގެ ދޮރުތައް ލައްޕާފައި ބެހެއްޓުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-15 15:12:18
ކުނި އެޅުމުން އަދަބު ދޭންޖެހެނީ ހަމައެކަނި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަކަށް ނޫން
ކުނި ބުނީގެ މައްސަލައަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށް ރަށުގައި ދުވަސްވީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ހައްލެއްނެތް މައްސަލައެކެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަށް ފެންމަތިވަމުން ދާތާ އެތަކެއް އަހަރުތަކެއްވީ ނަމަވެސް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2019-01-15 14:54:04