×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އޭސް ހާޑްވެއާއިން ވިއްކާ ޕަވާ ޓޫލްތަކުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ދެނީ
އޭސް ހާޑްވެއާއިން "މިލްވޯކީ" އާއި "އޭއީޖީ" ބްރޭންޑުގެ ޕަވާ ޓޫލްތަކުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.މިއަދުން ފެށިގެން ފަސްދުވަހަށް ކުރިއަށްދާމި ޕްރޮމޯޝަނުގައި އޭސް ހާރޑްވެއަރގެ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 17:47:47
ލިނބޯގަހެއްގެ ދަށުގައި ކެއުމެއް ކާހިތްވޭތަ؟
އިޓަލީގެ ކެޕްރީ ގެ އެންމެ މައްޝޫރު އަދި އެންމެ މީރު ކާއެއްޗެހި ހުންނަ ރެސްޓޯރެންޓަކީ ޑަ ޕައުލިނޯ ނަމަކަށް ކިއާ ރެސްޓޯރެންޓް ކަމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކެއެވެ.ކެޕްރީގެ މީރުވަސް އެކުލެވިގެންވާ ހިތްގައިމު ލިނބޯ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 17:47:00
އެލްވިސް ޕްރެސްލީ ގެ ރެކޯޑް ޖަސްޓިން ބީބާރ މުގުރާލައިފި
1961 ވަނަ އަހަރު މައްޝޫރު ލަވަކިއުންތެރިއާ އެލްވިސް ޕްރެސްލީ ގާއިމުކޯސްފައިވާ ރެކޯޑެއް ، ޖަސްޓިން ބީބާ މުގުރާލައިފިއެވެ.ބިލްބޯޑުގެ ހޮޓް 200 ޗާރޓަށް އެއްވަނައިގެ 7 އަލްބަމް ގެނެސްދިން އެންމެ ޒުވާން ފަންނާނުންނަކީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 17:45:45
ފުލުހުން ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި
ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޮފިސަރުންގެ ޔުނީފޯމުގައި ބޮޑީ ވޯން ކެމެރާ (ބީޑަބްލިއުސީ) ހަރުކޮށް، އޭގެ ނަތީޖާ އަށް ބެލުމަށް ފަހު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 17:44:37
ހަސަން ލަތީފު މިއަދު މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެންނެވީ ބައިސްކަލުގައި
އެމްޑީޕީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފު މިއަދު މަޖިލީހަށް ވަޑައިންނެވީ ބައިސްކަލުގައެވެ.މެމްބަރު ހަސަން ލަތީފު ބައިސްކަލުގައި މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވީޑިއޯ އެއް މިއަދުވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 17:42:40
ކ.ގުރައިދޫގެ ހިތްގައިމު ލައިބްރަރީ
ކ.ގުރައިދޫގައި ހަދާފައިވާ ލައިބްރަރީގެ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވާން ފެށުމުން މިއީ ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ހަދާފައިވާ ލައިބްރަރީއެއްކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދުނެވެ. ނަމަވެސް މި ލައިބްރަރީ އަކީ ކ.ގުރައިދޫގާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 17:40:54
އިންޑިއާގެ މިސްކިތެއްގައި ހުޅުޖަހައި 11 މީހަކު މަރުވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ވަރުގަދަ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން، ނިއުދިއްލީގެ މިސްކިތެއްގައި ހުޅުޖަހައިފި އެވެ.އިންޑިއާގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް މުސްލިމުންގެ ރައްޔިތުކަން ގެއްލޭގޮތަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 17:39:01
ސެމްސަންގ ޔޫކޭ ވެބްސައިޓަކަށް މެދުވެރިވި މައްސަލައަކުން 150 މީހުންގެ ސިއްރު މައުލޫމާތު އާންމުވެއްޖެ
ސެމްސަންގ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ކޯ ލިމިޓެޑްްގެ ޔޫކޭގެ ވެބްސައިޓަކަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން 150 ކަސްޓަމަރުންގެ ސިއްރު މައުލޫމާތު އާންމުވެއްޖެއެވެ.ސައުތު ކޮރެއާގެ ފޯނު އުފެއްދުންތެރިއާ ސެމްސަންގއިން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 12:07:45
ސައުދީ އަރާބިއާގައި ޖާސޫސްކުރިމީހަކު މަރަން ހުކުން ކޮށް 7 މީހަކު ޖަލަށް ލައިފި
އީރާނަށް ޖާސޫސްކޮށްދީ ގައުމަށް ޣައްދާރުވީކަން ސާބިތުވެ ސައޫދީ އަރޭބިއާގެ ކްރިމިނަލްކޯޓުން އެގައުމުގެ މީހަކު މެރުމަށާއި 7 މީހަކު ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފިއެވެ. ސައުދީގެ އަލް އެހްބަރިއްޔާ ގެ ހަބަރުން އާންމުކޮށްފައިވާގޮތުގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 12:05:21
ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް "ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް"އާރްސީސީ ޗެއާމަންއަށް
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ވިޔަފާރިތައް ހޮވާ އެވޯރޑް ދިނުމަށްބާއްވާ "ގޯލްޑް 100 ގާލާ" ނައިޓް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާފައި ވާއިރު ގާލާނައިޓްގައި ދޭ ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް "ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް" ރަޝީދު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 12:02:07
މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން، ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރައްވައިފި
މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭގޮތުން ނެޝަނަލް އެންޓި-ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ނެޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރައްވައިފިއެވެ. ނޭޝަނަލް އެކްޝަން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 12:00:10
ކޮރަލް ފެސްޓިވަލްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި
މޯލްޑިވްސް ކޮރަލް އިންސްޓިޓިއުޓް (އެމް.ސީ.އައި.) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން އިއްޔެ ކ.ތުލުސްދޫގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކޮރަލް ފެސްޓިވަލް 2020 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް،ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-26 11:55:50
ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ދުވުމެއް ބާއްވަނީ
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މާރިޗު 22ވަނަ ދުވަހު ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެންވާރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއިން "ވޯޓަރ ރަން" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ދުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.އެންވަރަމަންޓް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-25 23:54:29
އުރީދޫ އިން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަ ހޮޓްލައިންއެއް ގާއިމްކޮށްފި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ސައިން ލެންގުއޭޖް ހޮޓްލައިން އުރީދޫ އިން މިއަދު ގާއިމުކޮށްފިއެވެ. އަޑުއިވުމާ ވާހަކަ ދެކުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ގާއިމު ކުރެވުނު މި ހޮޓްލައިން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-25 21:40:46
ހިމަބިހި އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟
ހިމަބިއްސަކީ ޕެރަމިކްސޯ ވައިރަސް ގެތެރޭގައި ހިމެނޭ މީސްލް ވައިރަހެވެ. މިބައްޔަކީ ގައިންގަޔަށް އަރާ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ބައްޔެކެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި މީސްލް ވައިރަސް އަކީ ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ބަލި ޖައްސުވާ ވައިރަހެކެވެ.މިބަލި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-25 19:27:35
ހުސްނީ މުބާރަކް އަވަހާރަވެއްޖެ
މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް ހުސްނީ މުބާރަކް މިއަދު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. ހުސްނީ މުބާރަކް އަވަހާރަވީ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮންނެވެ. ހުސްނީ މުބާރަކް ބަލި ހާލުކޮޅުގައި އޭނާ އުޅުއްވާތާ މިހާރު ވަނީ ގިނަ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-25 19:18:15
ބެޑްމިންޓަނުގެ ރައީސަކަށް މިފަހަރުވެސް މޫސަ
ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް)ގެ ރައީސްކަމުގެ ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް މިހާރު ވެސް އެ މަގާމް ފުރުއްވާ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ މޫސާ ނާޝިދު ރޭ އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ. މިމަގާމަށް މޫސަ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-25 19:14:51
އިރާނުގެ ޑެޕިއުޓީ ހެލްތު މިނިސްޓަރަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިއްޖެ
އިރާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު އެގައުމުގެ ދައުލަތުގެ މީޑިޔާ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އިރާނުގެ ޑެޕިއުޓީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އިރާޖް ހަރިރްޗީ ޕޮޒިޓިވް ވެއްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.މައުލޫމާތު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-25 19:12:23
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ދެނެގަނެވޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށްފި
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އެޅެމުންއަންނަ ބިދޭސީން ދެނެގަތުމަށާއި އެމީހުންގެ ހަރަކާތްތައް މޮނިޓާ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން "އަތޮޅު މޮޑިއުލް" ގެ ނަމުގައި ޕޯޓަލެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.މިއަދު އިމިގްރޭޝަން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-25 14:10:40
ނޯތު ކޮރެއާއިން ކޮރޯނާވައިރަސް ނުފެންނަނީތަ؟ ނޫނީ ރިޕޯޓް ނުކުރަނީތަ؟
ފާއިތުވި ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ތެރޭގައި، ނޯތު އީސްޓް އޭޝިޔާގެ ސުރުޚީތައް ފުރާލާފައިވަނީ، ކޮވިޑް-19 ގެ ޚަބަރުތަކުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ޗައިނާގެ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސުން ފެނުނު ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ، މުޅި ޤަޢުމު
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-25 13:41:42
ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި އަލިފާން ނިއްވާ ވެހިކަލް އެމްއެންޑީއެފާ ހަވާލުކޮށްފި
19 ފެބްރުއަރީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރާއި ޖަޕާނު ސަރުކާރާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ބޭނުންކުރާ ފަޔަރ ވެހިކަލަކާއި ބައެއް އާލާތްތައް ޑިޒާސްޓަރ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-25 13:41:25
"ސޭވް އެނާޖީ" ގެ ނަމުގައި ސްޓެލްކޯއިން ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް މާޗުން ޖުލައި މަހާ ހަމައަށް އަންނަ ހޫނު މޫސުމުގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ގެތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑުވާމައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ހޫނު މޫސުމުގައި ކަރަންޓު ބިލަށް އަރާ މިންވަރު ކުޑަކުރަން
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-25 13:40:25
ތާޕްސީ ޕަންނޫގެ "ތައްޕަޅް" ހުކުރު ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް އަންނަނީ
ކުޅަދާނަ ބަޠަލަ ތާޕްސީ ޕަންނޫ މިދުވަސްކޮޅު އުޅެނީ ވަރަށް ބިޒީކޮށެވެ. އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ތައްޕަޅް"، ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާތީ އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ މަސައްކަތުގައެވެ. ގެހެށި އަނިޔާގެމައްޗަށް
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 22:01:45
7 އަހަރު ފަހުން އަކްޝޭ ކުމާރު އޭކްތާގެ ފިލްމަކުން ފެންނަނީ
7 އަހަރު ފަހުން އަކްޝޭ ކުމާރު އޭކްތާގެ ފިލްމަކުން ފެންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އެންމެފަހުން "ގުޑް ނިއުޒް" އިން ފެނިގެން ދިޔަ އަކްޝޭ، އެކްތާ އާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެކްޝަން-ކޮމެޑީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 22:01:25
ފެނަކައިން ގެމަނަފުއްޓާއި މިލަންދޫގައި އޮފީސް އިމާރާތް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި
ގއ. ގެމަނަފުށި އަދި ށ. މިލަންދޫގައި އޮފީސް އިމާރާތެއް އަޅަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ދެކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.ގއ. ގެމަނަފުށީގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރާ އޮފީސް އިމާރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފާވަނީ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 19:33:24
ސްނޯކްލިން އަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިއެއް ފިޓް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
އުމުރުން 48 އަހަރުގެ ޔުކްރެއިން ފިރިހެން ފަތުރުވެރިއެއް ކ. ރިހިވެލި ރިސޯޓް ކައިރިއަށް ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުމުގެތެރޭގައި ފިޓް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.މިމީހާ ވަނީ ކ. ގުރައިދޫ ހެލްތު ސެންޓަރަށް ގެންދެވިފަކަމަށާއި،
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 19:28:19
އެމެރިކާގެ ޑޫމްސްޑޭ މަތިންދާބޯޓު ރާއްޖޭގައި
ހަނގުރާމަވެރި ހާލަތްތަކާއި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތްތަކުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސާއި އިސްވެރިން ދަތުރު ކުރައްވާ މަތިންދާބޯޓު ކަމަށްވާ ޑޫމްސްޑޭ ޕްލޭން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިއަދު ޕާކްކޮށްފި އެވެ.ޑޫމްސްޑޭ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 19:27:18
ކުޑަކުދީންނަށް ފޮތްކިޔައިދިނުމަށް އެހީއެއް
ކުޑަކުދިންނަށް ފޮތްކިޔައިދިނުމަކީ، އެކުދިންނަށް އެކުދިންގެ ވަށައިގެންވާ ދުނިޔޭގެ މައުލޫމާތު އިތުރުވެ، ހޭލުންތެރިކުރުވާ ވިސްނުންތޫނުވެ އަދި ބަސްކޮށާރު މުއްސަނދިވާނެކަމެކެވެ. ފޮތްކިޔައިދިނުން ގިނަ ކުރާނަމަ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 19:25:32
ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑު ސީއީއޯގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި
ސާކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑު (އެސްޑީއެފް)ގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. ސާކްގެ ކޮންމެ ގައުމެއްގެ މީހަކަށް ވެސް މި މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 14:42:26
ރައީސް ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް އަލަށް ސަލާމް ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަކަށް ސަލާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.މިއަދުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ
ޖަޒީރާނިއުސް.އެމްވީ - 2020-02-24 14:17:12