×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ރިއާސީ އިންތިޚާބު 2018: ފުވައްމުލަކުގެ ވޯޓުލުމުގެ ހައްގުލިބިފައިވަނީ 8789 މީހުންނަށް
މިމަހު 4 ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް އިން ހާމަކުރި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ފައިނަލް ރެޖިސްޓްރީގައިވާ ގޮތުން، ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވަނީ 8789 މީހުންނަށެވެ.
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-19 14:04:42
ރައީސް ޔާމީނު ފުވައްމުލަކުން އެނިންމާލެއްވީ މުޅި ސިޔާސީ ހަޔާތް - މަލީހް
ފުވައްމުލަކުން ރައީސް ޔާމީން އެ ނިންމަވާލެއްވީ ރިއާސި އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނު ދަތުރުތައް އެކަނި ނޫންކަމަށާއި އެނިންމަވާލެއްވީ އެމަނިކުފާނުގެ މުޅި ސިޔާސީ ހަޔާތް ކަމަށް ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-19 14:01:22
ކޮލަމް ސުމެއް: އެއްބިލިއަން ޚަރަދު އެކަމަކު ކުރެވުނީގެ ސުމެއްގެ ކަންތައްތަކެއް
ރައީސް ޔާމީނުގެ ރިއާސީ ކެމްޕޭނު އެމަނިކުފާނު ފެއްޓެވީ 2013 ވަނަ އަހަރު ފެއްޓެވީ ފުވައްމުލަކުން ފުވައްމުލަކުގެ ނާއިބު ރައީސަކާއިއެކުގައެވެ. އެކަން ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ބަލައިގަތެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-19 14:00:27
ފުވައްމުލަކުއި ރޭގައި ވެސް މާރާމާރީއެއް ހިންގައިފި
ރޭ ވެސް ފުވައްމުލަކުގައި މާރާމާރީއެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު ގޮތުގައި މިސްކިތްމަގު އަވަށުގެ ގެއެއްގައި ހިންގި މިމާރާމާރީގައި ޒަޚަމްވި ފިރިހެންމީހާ ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-16 17:08:10
ފުވައްމުލަކުގައި ވަޅިން ހަމަލާ ދިނީ ދޫނޑިގަމު އަވަށު ދެގުރޫޕެއް
ފުވައްމުލަކުގައި ވަޅި ހަމލާދި އިއްޔެ ހިންގި މާރާމާރީއަކީ ދޫނޑިގަމު އަވަށުގެ ދެ ގުރޫޕެއްގެ ދެމެދުގައި ހިގި ހަމަނުޖެހުމެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. މިހާދިސާގައި ޒަޚަމްވީ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ފިރިހެނެވެ.
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-16 17:07:13
ރޭގެ ޖަލްސާގައި ފާރޫޤު ހަސަން ގެ އަޑެއް ނީވުނު
ރޭ ޕީޕީއެމުން ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި ކެމްޕޭން ނިންމާލުމުގެ ޖަލްސާގައި އެޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އަދި އެޕާޓީއަށް ތާއިދު ކުރާ ރަށާއި ރަށުން ބޭރުގައި ތިބި އެންމެންހެން ހާޒިރުވެ ތިއްބެވެ. އަދި ޖަލްސާގައި މުހިންމު
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-15 16:37:50
ސިޓީއަކަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފުވައްމުލަކަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެ ދެއްވި - ޕީޕީއެމް އޮފިޝަލް
ޕީޕީއެމަށް ތާއިދުކުރާ ޒުވާނުންނާއިއެކު ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ދެވަނަ ދައުރެއްގައި ފުވައްމުލަކަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަންތައްތައް ވިދާޅުވި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-15 15:44:21
ފުވައްމުލަކަށް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމެއް ހާމަ ނުކުރެއްވުމުން މާޔޫސް ކަން!
ރޭ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސި ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް ޔާމީނު އަބްދުލް ގައްޔޫމު 'ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނާއި' ކުރެއްވި ބައްދަލުވުމަކީ ރަށުގެ އެއްކޮޅު ސަޕޯރޓަރުންނާއި އިދިކޮޅު ސަޕޯރޓަރުން ވެސް ވަރަށް ކަނުލައި އަޑު އެހި
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-15 14:05:46
ރައީސް ޔާމީނު ދާދި ދެންމެއަކު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންފި
ރައީސް ޔާމީނު ދާދި ދެންމެއަކު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑަގެންފިއެވެ. ރައީސް ޔާމީނަސް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ގިނަ އަދދެއްގެ ޕީޕީއެމް ސަޕޯޓަރުން ފުވައްމުލަކު އެއަރ ޕޯޓައެ އެއްވެ ތިއްބެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނާއި
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-14 18:38:45
މިއަދު އެއަރޕޯރޓް ގޭޓުން ވަދެވެނީ ސެކިއުރިޓީ ގޭޓުން
ރައީސް ޔާމީނު މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ތީ އެއަރޕޯރޓަށް ވަންނަ ގޭޓު ކައިރީ ސެކިއުރިޓީ ގޭޓެއް ބަހައްޓައި މީހުން ޗެކު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. މީގެ ކުރިން ސެކިއުރިޓީ ޗެކިން ހަދަނީ އެއަރޕޯރޓު ޑިޕާރޗަރ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-14 16:25:47
ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލް ޕީޕީއެމް ކޭމްޕޭނަށް ތައްޔާރުކޮށްފި
ފުވައްމުލަކު ހާފިޒު އަޙުމަދު ސްކޫލް(ހޭޒް) ޕީޕީއެމް ކެމްޕޭނަށް ތައްޔާރުކޮށްފިއެވެ. ރާއްޖެގެ ސްކޫލްތަގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ނުދޭނަކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-14 12:22:41
ރައީސް ޔާމީނު މިއަދު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަ ވަނީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ފޯރިގަދަވެފައި ވަނީކޮށް މިއަދު ރައީސް ޔާމީނު ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ފުވައްމުލަކުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ރަސްމީކޮށް
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-14 10:49:22
ޑްރަގް މައްސަލަ 'ކޮންޓީ' ގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި
މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން، (2010 ޑިސެމްބަރުގައި) ރާއްޖެއަށް 1 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެ ކުރި މައްސަލާގައި އުމަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ ފުވައްމުލަކު، ޑެއިލީ ބުލޫ އަބްދުއް ލަތީފު މުޙައްމަދު (ކޮންޓީ)
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-13 13:48:04
މިވެރިކަން ބަދަލުކުމަކީ ގައުމުދެކެ ލޯބިވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ކަމެއް - ދޮންބެ
މިއަދު މިއޮތް ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ގައުމީ ކަމެއް ކަމަށް، ރޭ ބޭއްވި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދޮންބެ) ހާމަކޮށްފިއެވެ. ދޮންބެ މިހެން ހާމަކުރެއްވީ ރައީސް
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-13 01:07:23
ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާއިން ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ނަގާނަން- ކޯލީޑަރ ހަސަން
ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާއިން ބޮޑު މެޖޯރިޓީއެއް ހޯދާނެ ކަމަށް އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ އެއް ކޯލީޑަރު ހަސަން އަބްދުﷲ (ކޭ-ހަސަން) ހާމަކޮށްފިއެވެ. އެހެން ފަހަރުތަކަށް
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-12 23:52:11
ޕީޕީއެމްގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާއަށް، އެޑްވާންސް ޓީމުތައް ފުވައްމުލަކަށް ޖަމާވަނީ
ސަރުކާރުގައި އޮތް ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ އެޑްވާންސް ޓީމުތައް ފުވައްމުލަކަށް ޖަމާވާން ފަށައިފިއެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް މި ޓީމުތައް ފުވައްމުތައް ފުވައްމުލަކަށް އަންނަމުން ދަނީ އަން ހުުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-11 17:41:00
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ފަރާތުން ފަޅުތެރޭގައި ކުދި މަސްތަކެއް
މި ދުވަސްވަރު ފުވައްމުލަކުގެ ދެކުނު ފަރާތުން ފަޅުތެރެއިން ކުދި މަސްތަކެއް ހިފަމުން އާދެއެވެ. ކުދި (އެން މަސް) ސައިޒުގެ މި މަސްތަކަކީ ކުރިން ފުވައްމުލަކުން ފެނިފައިވާ ވައްތަރުގެ މަސްތަކެއް ނޫން ކަމަށް މަސްވެރިން
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-11 13:57:40
ފުވައްމުލައް-މާލެ ދަތުރު ކުރާ ބޯޓު ހަރަކާތް
މާލެއާއި ފުވައްމުލަކާއި ދެމެދު ކަނޑުމަގުން ދަތުރުކުރާ 5 ބޯޓެއް ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުން ދެއެވެ. އެއީ ހާވާސް ބޯޓާއި ރަވާނާ ބޯޓް، ނިރުވަނާ ބޯޓާއި އުޖާލާ ބޯޓު، އަދި މީގެ އިތުރުން ނާރެސް ބޯޓެވެ.
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-11 13:13:15
އަލީ ފަޒާދު ޕީޕީއެމް އިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމައިފި
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާއިއެކު މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދު ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރަން އެ ޕާޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމެޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. ސުލޫކީ ކޮމެޓީގެ އެ ނިންމުމާ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-10 16:45:01
ރިއާސީ އިންތިޚާބު 2018: ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ޚާއްސަ 12 ވޯޓުފޮށި
މިހިގާ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވޭ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގައި ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަ 12 ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާނެކަަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރި
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-10 16:43:20
ބެއާ އަނބުރާ ރަށަށް އައުމުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް
ހޯރަފުށީގައި ދެ ދުވަހު ވަޒީފާއަށް ނިކުތުމަށް ފަހު ބެއާ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) އަނބުރާ ފުވައްމުލަކަށް އައުމުން އެއާރޕޯރޓުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ. އެއަރޕޯޓުން ބެއާއަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ އިދިކޮޅު
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-10 16:41:14
ފުވައްމުލަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ވަރަށް އަވަހަށް ދެވޭނެ
ފުވައްމުލަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިމުމަތް ވަރަށް އަވަހަށް ދެވިގެންދާނެ ކަމަށް ފެނަކައިގެ އޮފިޝަލަކު ހާމަކޮށްފައިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަދާ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސް
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-03 15:50:43
އެމްޕީ އަލީ ފަޒާދު އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅުނީ ބާ؟
ޕީޕީއެމް ޓިކެޓްގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހަށް ފުވައްމުލަކު މެދުދާއިރާއިން ހޮވުނު އަލީ ފަޒާދު (އަލިބެ) މިއަދާއި ހަމަޔަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުން ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ޕީޕީއެމަށް ވަފާތެރި މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-09-02 01:11:13
ވެރިކަން ގެއްލުމާއި ބްރިޖު
ދިވެހިންގެ ގިނަ ބަޔަކު ދެކެމުން އައި ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށްވެ ހުޅުލެ އާއި މާލެ ބްރިޖަކުން ގުޅާލެވުމާއިއެކު އެބްރިޖު ތަރައްގީކުރުމުގެ ވިސްނުން ނުވަތަ ޕްލޭން އެކުވާލުމުގެ ޝަރަފުވެސް ހޯދުމަށް ގިނަ ބަހުސްތަކެއް
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-08-31 22:16:32
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ވެހިކަލް ބުރެއް މިއަދު ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށް ދަނީ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެންޕޭން ފޯރިއާއެކު ފުވައްމުލަކުގައި ކުރިޔަށް އެބަ ދެއެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރުގެ ބުރެއް ފުވައްމުލަކުގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި މިހާ ކުރިޔަށް
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-08-31 16:52:50
ޔޫއެފާ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް މޮޑަރިޗް
ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގުރު ނެގުން ރޭގައި ފްރާންސްގެ މޮނާކޯގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ޔޫރަޕުގައި ބޭއްވެ އެންމެ ފޯރިގަދަ ކްލަބް ލީގުގަގައި 32 ޓީމަކުން 8 ގްރޫޕެއްގައި ވާދަކުރެއެވެ. ފުރަތަމަ ބުރުގައި (ގްރޫޕް
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-08-31 14:33:39
މާލޭގެ ބުރިޖު ވިސްނުން ފުރަތަމަ ގެންގުޅުއްވީ...
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ މާލެސިޓީގެ ދެ ބައެއް ކަމަށްވާ މާލެ އާއި ހުޅުލެ ފާލަމަކުން ގުޅުވާލުމުގެ ރަސްމީ އިހުތިފާލުތައް މިރޭ ބޭއްވޭނެ ކަމަށް ކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ. ބްރިޖުގެ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-08-30 18:12:44
ކަރަންޓު މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށް އާއިންޖީނެއް ގެނެސްފި
މިހާރު ފުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް 800 ކިލޯވޮޓުގެ ޖަނެރޭޓަރެއް މިއަދު ރަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ފެނަކައިން ކުރިން މީޑިއަގާއި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިޖަނެރޭޓަރު ގެނައުމުން ފުވައްމުލަކުގެ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-08-03 14:46:55
ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި
މުވައްމުލަކުގެ ކަރަންޓް މައްސަ ހައްލުނުވެ އިތުރަށް ދެމިގެން ދާނެކަމަށް ފެނަކަ-ފުވައްމުލަކުން މީގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ކުރިން އާއްމުކޮށްފިއެވެ. ފެނަކައިގެ-ފުވައްމުލައް ފޭސްބުކު ޕޭޖުގައި އާއްމު ކުރި ގޮތުގައި
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-08-03 14:00:14
ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ހޯދަޑު ސްޕޯރޓަސް ކުއާރޓަރ ފައިނަލަށް
މިހާރު އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ އެވިޑު-ވަގުތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ފުވައްމުލަކު ބައިވެރިވި ހޯދަޑު ސްޕޯރޓްސް ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ގްރޫޕުގެ 2 ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އެޓީމު ވަނީ ކްއާރޓަރ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2018-08-03 12:35:21