×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ސިޓީތަކުން ޕާސްޕޯޓް އަވަހަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި – އިމިގްރޭޝަން
ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އާއި ތިނަދޫ ސިޓީއިން ޕާސްޕޯޓް އަވަހަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފައިވާކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-12-03 12:37:53
ހިސްޓޯ ޕީއެންސީ ދޫކޮށް ރައީސް ޔާމީނުގެ ޕާޓީއަށް
ޕީއެންސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާ ޝިފާގު މުފީދު (ހިސްޓޯ) ޕީއެންސީ ދޫކޮށް ރައީސް ޔާމީނު އުފައްދަވަން އުޅުއްވާ ޕާޓީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. ޕީއެންސީއިން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށްފަހު އެކްސްގައި
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-12-01 22:00:12
ފުވައްމުލަކުގައި ހިގާ އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަ ވުމާއި ގުޅިގެން ޚާއްސަ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
ފާއިތުވީ ދުވަސްތަކުގައި ފުވައްމުލަކުގައި ހިގާފައިވާ އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަވުމާއި އެއެކްސިޑެންޓްތަކުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއްވެފައިވާތީވެ، ކަމާއިގުޅޭ އިދާރާތަކާއިއެކު ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-30 22:26:58
ފަހުމީ އަށްފަހު މުންއިމް ވެސް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
މިސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްއަރިޒަމުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް މިދިޔަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު އައްޔަންކުރި ފުވައްމުލަކު މާވޭދެ މުންއިމް އަނީސް މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުގައި
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-26 08:08:11
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމުން ފަހުމީ ވަކިކޮށްފި
މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާސްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ފުވައްމުލަކު ރިހިވިލާގެ މުހައްމަދު ފަހުމީ ހަސަން އެމަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. ފަހުމީ އެމަގާމުން ވަކިކުރި ސަބަބެއް
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-25 15:09:28
މަލީހު ޕީޕީއެމް އިން ވަކިކުރުމާއިއެކު އާޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
ބާރަ މެންބަރުންގެ ސްޓިއަރިން ކޮމިޓީއެއް ހަދައި އެކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ނޫސް ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމާއި ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރި ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ޕީޕީއެމް ވަކިކުރުމާއިއެކު އާ ޕާޓީއެއް
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-24 14:14:51
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓު މިނިސްޓަރުކަމަށް ތާރިގު އައްޔަންކޮށްފި
މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަމަށް ފުވައްމުލަކު ދަނޑިމަގު. ނެރުޅު، މުޙައްމަދު ޠާރިޤް އަޙްމަދު އައްޔަންކޮށްފިއެވެ. ތާރިގާއިއެކު މިމަސަރުކާރުގައި
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-23 22:58:16
މަލީހު ޕީޕީއެމް އިން ސަސްޕެންޑްކޮށް ސުލޫކީ ކޮމިޓީއަށް
ޕީޕީއެމް ސެނެޓް މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ކުރީގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ޕީޕީއެމް އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ. ޕީޕިއެމްގެ ދެ ނާއިބު ރައީސުންކަމަށްވާ މުހައްމަދު ޚައްސާން މައުމޫނާއި އަހުމަދު ޝިޔާމު
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-22 14:47:24
ފުވައްމުލަކު ތިން މީހަކު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަންކޮށްފި
މި ނޮވެންބަރު މަހު 17 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ތިން ވުޒާރާއަކަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ 3 ފަރާތެއް އައްޔަންކޮށްފިއެވެ.
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-22 14:30:30
ނިކުތީ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހޯއްދަވަން، ނިންމަވާލެއްވީ ޚިޔާނާތްތެރިންނަށް ދެއްވި މައާފާއިއެކު
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ 2018 ވަނަ އަހަރުވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވީ ރާއްޖޭގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑު އެއް ޚިޔާނާތްކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ހޯއްދަވާނެކަމަށް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދާއިއެކުގައެވެ.
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-14 11:46:57
ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުން ފުވައްމުލަކުގެ ޒުވާން ޓީމަށް ފަޚުރުވެރިވަނަތަކެއް
މާލޭގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ރާއްޖޭގެ 61 ވަނަ ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ ޒުވާން އުމުރުފުރާގައި ފުވައްމުލަކުގެ ޓީމުން ފަޚުރުވެރި ވަނަތަކެއް ހޯދައިފިއެވެ. 28 އޮކްޓޯބަރ 2023 އިން 02 ނޮވެންބަރ 2023 އަށް ކުރިއަށްދިޔަ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-11 10:33:32
އަންނަ ސަރުކާރެއްގެ ކެބިނެޓުގައި ހިމަނާލެވޭނެ ފެންވަރުގެ ފުވައްމުލަކު ދަރިއަކު ނެތީބާ
މީޑިއާ ލީކުވެފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު އަންނަ ސަރުކާރެއްގައި 21 ކެބިނެޓް މިިނިސްޓްރީ އުފައްދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މި 21 ވުޒާރާއަށްލާނެކަމަށް ބެލެވޭ 21 ވަޒީރުންގެ ނަންތަކަށް ބަލާއިރުވެސް ރާއްޖޭގެ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-10 10:55:49
ވެލި ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ފުވައްމުލަކު ގިރާސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރައިފި
ފުވައްމުލަކު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ވެލި ނެގުން ހުއްޓުވުމާއި ގުޅިގެން އެމަސައްކަތަށް ބުރޫއަރާފައިވެއެވެ. ފުވައްމުލަކު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވެލި ނެގުމަށް އީޕީއޭ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-08 08:18:52
ފުވައްމުލައް ޓީ20 މާދު ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ފުވައްމުލައް ކްރިކެޓް އެކަޑަމީ އާއި ބަންގްލާ ޓައިގާސް
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލައް ޓީ 20 މާދު ކަޕް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް އެކަޑަމީގެ ޓީމާއި ބަންގްލާ ޓައިގާސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ހަތަރު
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-11-07 09:02:52
ދިރާސީ ނަޒަރަކުން ރަސްގެފާނާއި ރަންނަމާރި
ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވި ހާދިސާ އާއި ގުޅުވައިގެން ކިޔަމުން އަންނަ ރަންނަމާރި ވާހަކަ އަކީ މިގަރުނުގެ ދިވެހިންގެ ސިކުޑިތަކަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ވާހަކައަކަށް ނުވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެވާހަކަ ޒަމާނީ ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-10-17 08:00:33
ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޓޫރިސްޓު ހޮޓަލާއި ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ބަޔަކާއިއެކު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއެކޮށްފި
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޓޫރިސްޓު ހޮޓަލާއި ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ބަޔަކާއިއެކު ފުވައްމުލަކު ސިޓީއިން ސޮއެކޮށްފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ނަލަ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-10-16 08:04:37
ސާޅީސް ދުވަހަށް ކުރިއަށްދިޔަ ނަމާދު ޕްރޮގްރާމު ނިމިއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ 5 ނަމާދު ޤާއިމުކުރާ ރައްޔިތަކަށް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ފިރިހެން ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމާދު ޕްރޮގްރާމު ނިމިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ސެޕްޓެންބަރު 1 ވަނަ ދުވަހުން
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-10-14 07:42:12
ފަލަސްތީނު މޮރޮކޯ އަދި ލީބިޔާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ޚާއްސަ އިވެންޓެއް ފުވައްމުލަކުގައި
ފަލަސްތީނާއި މޮރޮކާއާއި ލީބިޔާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ޚާއްސަ އިވެންޓެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ފުޓުބޯޅަ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-10-10 08:50:11
ޖުވެލަރީ ޑިޒައިނިންގ އެންޑް މެނުފެކްޗަރިންގް ކޯސް ނިންމި ބައިވެރިންނަށް އެކަމުގެ ހަނދާނީ ލިޔުންދީފި
ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޖުވެލަރީ ޑިޒައިނިންގ އެންޑް މެނުފެކްޗަރިންގް ކޯސް ނިންމި ބައިވެރިންނަށް އެކަމުގެ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-10-08 10:39:15
ރިއާސީ އިންތިޚާބު 2023: ވޯޓުގެ ނަތީޖާ
ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ 2023އަށް ފުވައްމުލަކުގެ ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފޮށިތަކުން 57 އިންސައްތައާއިއެކު ކުރި ހޯއްދެވީ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒެވެ. މާލެގަން ފޮށްޓާއި ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-30 22:43:28
ރިއާސީ އިންތިޚާބް 2023: ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް
ގަޑި 16:30 މާދަޑު އަދި ފުނާޑު ފޮށްޓަށް 85 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓުލައިފި . އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހާމަކުރި މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މިއަދު ހަވީރު 4 ޖެހިއިރަށް ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 78 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓުލާފައިވެއެވެ.
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-30 08:43:28
ފްލެޓް ރޭޓު ކަނޑައެޅުމުން ފައިދާވާނީ މުއްސަދިންނަށް
ކަރަންޓް ބިލު މިހާރު ހަދާގޮތުގެ ބަދަލުގައި އެއްހަމައަކުން އަގު (ފްލެޓް ރޭޓް) ނަގާގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްވަރާ މިހާރުކުރިއަށްދާކަމަށް މީޑިއާޔަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީއަށް ވަނީ އަރާފައެވެ. ކަރަންޓް ބިލަށް މިގޮތަށް
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-25 08:58:52
ފިޝަރީޒު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މަނިކާއިއެކު ގިނަ ބަޔަކު ޕީޕީއެމްއަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ފުވައްމުލަކު ވިނަފެހިގެ މުހައްމަދު އަހުމަދު (މަނިކު) އާއިއެކު 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޕީޕީއެމް އަށް އަލަށް ގުޅިއްޖެކަމަށް އެޕާޓީއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-16 10:12:49
ޒިހާންގެ މަގާމު ދަށްކުރުމަށްފަހު ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސްގެ ނޭވަލް އެކެޑެމީއިން ނޭވަލް އާކިޓެކްޗަރ އަދި މެރިން އިންޖިނިއަރިންގެ ރޮނގުން ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ހަސަން ޒިހާން ސިފައިންގެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފިއެވެ. ގައުމީ
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-15 14:16:32
ރިއާސީ އިންތިޚާބު 2023: ދެވަނަ ބުރުގައި އަލަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 13 މީހަކަށް
މިމަހު 30 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ރޭވިފައިވާ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އަލަށް ވޯޓުލުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަވި 408 މީހުންގެ ތެރޭގައި ފުވައްމުލަކު 13 ފަރާތެއް ހިމެނެއެވެ. އިލެކްޝަންސްއިން މިއަދު އާންމުކުރި
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-14 16:21:10
އެމްޑީޕީއިން ފުރަތަމަ ބުރުން ބަލިވެއްޖެކަމަށް ގަބޫލުކޮށްފި، ނަމަވެސް ޒިންމާނަގާނެ މީހަކުނެތް
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާ ނިކުތީ ގިނަ ބަޔަކަށް ސިހުން ލިބުނު ނަތީޖާއަކަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެމްޑީޕީގެ ލީޑާޝިޕަށެވެ. އެއްބުރުން ހޮވޭނެކަމަށް ގިނަ ޕޯޑިއަމްތަކެއްގައި
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-13 08:33:07
އެކްސިޑެންޓްވެ ހާލުދެރަވެގެން މާލެ ގެނައި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި މިދިޔަ ހޮނިިހިރު ދުވަހު ހިގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވެ ހާލުދެރަވެގެން މާލެގެނައި ޒުވާނާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލަކު ނައިބު ތުއްތު މަގުން ބާރު ސްޕީޑުގައި ސައިކަލުގައި ދުއްވާފައި ދަނިކޮށް
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-12 15:13:29
ވޯޓުލުންކުރިއަށްދިޔަ ގޮތް ރަގަޅު އެކަމަކު ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އެބައޮތް – އީޔޫ
ވޯޓުލުމުގެ ކަންތައްތައް ރަގަޅަށް ދިޔަނަމަވެސް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ އަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް، ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް، ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ކެންޑިޑޭޓުން ކެމްޕޭނަށް ހަރަދު
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-12 08:10:57
ފުވައްމުލަކުން ބޮޑު ތަފާތަކުން މުއިއްޒު ކުރި ހޯދައިފި
ފޯރިއާއިއެކު އިއްޔެ ކުރިއަށްދިޔަ މިއަހަރު ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ބޮޑު ތަފާތުން ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފުވައްމުލަކުން ކުރި ހޯދައިފިއެވެ.
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-10 10:39:36
ރިއާސީ އިންތިޚާބު 2023: ވޯޓު ކަވަރޭޖް
ގަޑި: 8.00 ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށް ބެހެއްޓުނު ވޯޓު ފޮށީތަކުން މިހާތަނަށް ގުނާ ނިމިފައިވާ ވޯޓު ފޮށިތަކަށް ބަލާއިރު ޕީއެންސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުއިއްޒު 500 އެއްހާ ވޯޓުން ކުރީގައެވެ ދަޑިމަގު ވޯޓު
މިކަލްނިއުސް.ކޮމް - 2023-09-09 08:36:16