×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މަޖޫގެ ޖާދޫ، ޑިސެމްބަރު 04 ގައި “ނޮވެމްބަރ” އިން
“ނޮވެމްބަރ” އަންނަނީ ޑިސެމްބަރު 04ގައެވެ. މިއީ މަރިޔަމް މަޖުދާގެ އެތަކެއް ހުނަރުތަކެއް، އެތަކެއް ލުކެއްގައި ފެނިގެންދާނެ އަސަރުން ފުރިފައިވާ ފިލްމެކެވެ. ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓުން މިރޭ އާއްމުކޮށްފައި
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-15 22:27:23
ރޯނު ޙަސަން – މުނިއަވަސްފިލުވައިދިނުމުގައި 47 އަހަރު!
ދިގު 47 އަހަރެވެ. މީހެއްގެ އުމުރުދުވަސް އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށޭ ވެސް ބުނެވިދާނެ އެވެ. ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގެ ބައްޕަ ކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ. ދިވެހި އަދަބިއްޔާތާއި ޅެންވެރިކަމުގެ ގުލްޝަނުގައިވެސް ވިދާ ރޯނުގޭ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-15 17:54:48
“ފްރީ ޑެލިވަރީ” ނުބަލާ ދޫކޮށްލާ ވަރުގެ ފިލްމެއް ނޫން
ކަޒްމިކް އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމު “ފްރީ ޑެލިވަރީ” އަކީ ނުބަލާ ދޫކޮށްލާ ވަރުގެ ފިލްމެއް ނޫނެވެ. އިލްޔާސް ވަހީދު (އިއްލެ)،ގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް “ބަވަތި” ބަލާފައި ވާ ފަރާތްތަކަށް، ފިލްމުން މުޖުތަމައަށް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-14 20:42:28
ގޮމަތަނަ ނުވަތަ ގޫސްގްރާސް – މިވެސް ހީނުކުރާހާ ފައިދާ ގިނަ ވިނައެއް
އަހަރުމެންގެ ގެއިން ނުކުމެ ގޭގެ ކުރިމަތީގައި އޮންނަ ޕާކާއި ގޯއްޗާ ދެމެދު އޮންނަ ފުޅާ މަގުގައި މި ވިނައެއް ހެދޭތީ ލައްކަ އުނދަގޫވެގެން އަހަރުމެން އުޅެމުއެވެ. އުފުރަން އުނދަގޫ ވިނައެކެވެ. އުފުރިޔަސް، އޭގޭ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-14 15:57:15
“ނީނާ” އަނެއްކާވެސް އޮލިމްޕަހަށް
ރާއްޖޭގައި މިހަައިތަނަށް އުފެއްދި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފައިޓް ސީންތައް ހިމެނޭ ފިލްމު “ނީނާ” ނުބަލާ ތިބި ފަރާތްތަކަށް މިއޮތީ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެކެވެ. މި ހަފުތާ ބަންދު ރޭގަނޑު 11:45ގައި އޮލިމްޕަހަށް އައިފިލްމްސްގެ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-13 19:52:01
ޕަންކަޖް އުދާސްގެ މި ޣަޒަލުންވެސް ކިޔައިދެނީ “ޖީލު” ގެ ވާހަކަތަކެއް
އުރުދޫ ޣަޒަލް ކިޔުމުގައި ދެވަނައެއް ނެތް ޕަންކަޒު އުދާސްގެ ހިތްގައިމު އަޑުން ކިޔާފައިވާ ‘ދުކް ސުކް’ (ހިތާމައާއި އުފާ) ޅެމަކީ ދުނިޔެއަށް އޮތް ޢިބްރަތްތެރި މިސާލެކެވެ. މި ޅެމުގައިވެސް ކިޔައިދެނީ ޖީލުތަކެއްގެ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-13 12:47:11
އައްޒަ އަދި މުއާ ތުރުކީގައި
ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް މަރިޔަމް އައްޒަ އަދި އޭނާގެ ފިރިމީހާ، ފިލްމީ ތަރި މުއާ ތުރުކީވިލާތުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެއެވެ. އައްޒަގެ ދެވެރިން ތުރުކީއަށް ދިޔައީ މީގެ ހަ ދުވަސް ކުރިންނެވެ. އައްޒަމެންގެ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-13 10:26:51
“ނޮވެމްބަރ” އަންނާނީ ޑިސެމްބަރު 04 ގައި – ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށަނީ
މިއަހަރު މިއީ ރާއްޖެއަށް ބޮޑު އަހަރެކެވެ. މިއަހަރު ޑިސެމްބަރު 04 ގައި ދިވެހިންނާއި “ނޮވެމްބަރ” ބައްދަލުކުރާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ޚާއްޞަ “ނޮވެމްބަރ“ގެ ފޮނިމީރުކަން ލިބެން އޮތީ ޓިކެޓް ނަގައިގެންނެވެ. ޑާކް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-12 18:48:19
“ފްރީ ޑެލިވަރީ” އަކީ މާރޑަރ މިސްޓްރީއެއް!
އޫޕްސް!!…. މި ދެވުނީ އަނެއްކާ ރަނގަޅު ޚަބަރެއްބާއޭ ހިތަށް އަރާފާނެއެވެ. އާނއެކެވެ. ކަޒްމިކް އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމު “ފްރީ ޑެލިވަރީ” އަކީ މާރޑަރ މިސްޓްރީއެކެވެ. ފިލްމުގެ މައިގަނޑު ވާހަކަ ބިނާވެފައިވަނީ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-12 07:43:42
ތިންވަނަ ކަރްނާޓަކާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު
ނަވާ ކަރްނާޓަކާ ފިލްމް އެކެޑަމީއާއި ޔުނިވަރސަލް ފިލްމް މޭކަރސް ކައުންސިލް ގުޅިގެން ބާއްވާ 03 ވަނަ ކަރްނާޓަކާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ފިލްމު ބައިވެރިކުރުމުގެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-11 18:33:02
“ފްރީ ޑެލިވަރީ” ގެ ޚިދުމަތަށް، ބެލުންތެރިންގެ ހިތްހަމެޖުން
ކަޒްމިކް އިންޓަނޭޝަނަލްއިން މިމަހު 04 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފެށި “ފްރީ ޑެލިވަރީ”ގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުން ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ޝުޢޫރުތައް މީސްމީޑިއާގެ މަންސަތަކަށް ބަންޑުންކުރަމުން އަންނައިރު، މި ޚިދުމަތް ހޯދި
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-11 13:51:49
ބޮޑު ތުނބުޅިއެއް ހުންނަ އަންހެނެއް – ކޮންމެ ހަނގާކުރުމަކަށް ކުރިމަތިލަމުން އަންނަނީ ކެރިގެން!
އަންހެނަކު ބޮޑު ތުނބުޅިއެއް ލާފައި ހުރުމަކީ ވަރަށް އާދަޔާޚިލާފު ކަމެއް ދޯއެވެ. އެހެން ތިބޭ އަންހެނުންނަށް މީހުންގެ މަލާމާތާއި ހަނގާކުރުން ކުރިމަތިވަނީ މަދެއްކޮށެއް ނޫނެވެ. ނަަމަވެސް އެ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކުރުމާއި
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-10 06:36:44
ދޮގު ޚަބަރު، ހިތި ހަބަރު ފަދަ އެވެ.
ލިޔުންތައް ބެހިގެން މިދަނީ މައިގަނޑު ދެ ބަޔަކަށެވެ. ފުރަތަމަ ބަޔަކީ ލިޔުންތެރިޔާގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ޝުޢޫރުތަކުން ނުވަތަ ސިކުނޑީގައި ހުރި ޚިޔާލުތަކުން އުފަންކުރުވާ ލިޔުންތަކެވެ. އަނެއްބަޔަކީ ހިނގާފައިވާ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-10 01:43:52
ނޭހާ ކައްކަރް އާއިލާއެކު ރާއްޖޭގައި
ސަން ޝިޔާމް އިރުފުށި ރިޒޯޓްގައި ބޮލީވުޑްގެ ސީރީޒެއް ކުޅެ އެޕިސޯޑްތައް ދެއްކިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އެ ރިސޯޓްގައި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރް އޭނާގެ އާއިލާއާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-09 23:45:37
ދަރިވަރުންގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބެލެނިވެރިން ބައިވެރިވެލެއްވުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.
ދަރިވަރުންގެ މަދަރުސީ ޙަޔާތުގައި ބެލެނިވެރިންގެ ނުހަނުބޮޑު ޙިއްޞާއެއް ވެއެވެ. މިދެންނެވީ މަދަރުސާގެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ވާހަކައެވެ. މިފަދަ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ބުރަ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-09 20:00:02
“ފްރީ ޑެލިވަރީ”ން ޑެލިވަރީ ކޮށްދެނީ ހުއްޓުމެއް ނެތް ހުނުން
މިމަހު ހަތަރުވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ރިލީޒްކޮށް މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ދިވެހި ޑާކް ކޮމެޑީ ފިލްމު “ފްރީ ޑެލިވަރީ”ން ހަމަ ގައިމުވެސް ފްރީކޮށް ޑެލިވަރީކޮށްދޭ އެކައްޗެއް އެބަ އޮތެވެ. ނުހޭން އިނަސް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-08 16:22:14
“އަންނާށެ ދާން އުދުހިލަން” – ތޭރަ، ޖޫނީ އަދި ސަމީރުގެ މޮޅު މަސައްކަތެއް
މޯލްޑިވްސް މިއުޒިކް އެންޑް އާޓްސް ސެންޓަރުން 2020 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ގައުމީ ލަވަ ހުށަހެޅުމުގެ މުބާރާތް “ޤައުމުގެ ދުލުން” މުބާރާތުން ފަޚުރުވެރި އެއްވަނަ ހޯދި ޖޫނީ ޖިނާޙް ހުށަހަޅައިދިން ލަވައިގެ ވާހަކަ އޭރުވެސް،
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-08 15:53:22
މީ ވަރަށް ސަޅިކޮށް ލަވަކިޔާ ކުދިންކޮޅެއް – މިރޭ މިވެރިންގެ ޝޯއެއް ބޮޑުކަމަކަށް!
ޓިކްޓޮކް ތެރެއިން އެކިއެކި ލައިވްތަކަށް ބޯކޮށްޕަމުން ގޮސް މަޑުކޮށްލެވުނު ތަނެކެވެ. ސަޅި ލަވަތަކެއް ‘ފަޅަމުން’ ދިޔައީ ނުހަނު ހުނަރުވެރިކަމާއެކުގައެވެ. އެކުދިންގެ ވާހަކަތައް ހުރިގޮތުން އެއީ ޒުވާން ކުދިންކޮޅެއްކަން
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-07 13:44:59
ކުއްލިއަކަށް ކުޑަކުޑަ ރަށެއް އުފެދިއްޖެ
ޖަޕާނުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ކަނޑުއަޑީގައި ގޮވުންތަކެއް ގޮވުމަށްފަހު އައު ރަށެއް އުފެދިއްޖެއެވެ. ކަނޑުއަޑީން އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވައި އާ ރަށެއް އުފެދިފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ޖަޕާނުން އާއްމުކޮށްފައިވެއެވެ. މި
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-07 00:44:48
100 ޑޮލަރަށް ކުޑަކުޑަ މުށިމަހެއް ގަނެފި
މޯލްޑިވްސް ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ފިލްމީ ދާއިރާގެ ފަންނާނުން އަމަލީގޮތުން ބައިވެރި ހިންގަމުން އަންނަ “އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި” ފަންޑު ހޯދުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސްބާނައިގެން މަސް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-07 00:03:49
“ފްރީ ޑެލިވަރީ” – އަނެއްކާވެސް އިއްލެގެ މާސްޓާޕީސްއެއް!
މުނިއަވަސް އިން ފިލްމީ އުފެއްދުންތަކަށް މާބޮޑަށްވެސް ތަޢުރީފުކުރަނީއޭ ކިޔާ ބަޔަކު ކިޔަސް ހަމަ އޯކޭއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެކޮންމެ އުފެއްދުމަކަށް އަހަރުމެންވެސް ‘އޭ ފާހެއް’ ނުދެމުއެވެ. ނަމަވެސް ފިލްމެއް މޮޅަށް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-06 18:45:59
“ނީނާ” އެބަ ގެންދޭ އަލިފުށްޓަށް!
އައިފިލްމްސްގެ ދެވަނަ ފީޗާ ފިލްމު “ނީނާ” ރ. އަލިފުށީގައި އަޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ. އަލިފުށީ ‘ހީނާ ހޯލު’ގައި ފިލްމު ދެއްކުން އޮންނާނީ 17 ނޮވެމްބަރު 2023، ހުކުރުދުވަހުގެ ރޭގައެވެ. ފިލްމު “ނީނާ”ގެ އަލިފުށީ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-06 09:23:29
އިއްލެގެ “ފްރީ ޑެލިވަރީ”ން ހީނހީނ އަވަދި ވާނެ!
އިލްޔާސް ވަހީދު ލިޔެ ޑައިރެކްޓްކޮށް އުފެއްދި ޑާކް ކޮމެޑީ ފިލްމު “ފްރީ ޑެލިވަރީ” ޕްރިމިއާކޮށްފި އެވެ. ކަޒްމިކް އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމު ރިލީޒްކުރީ މިމަހު 04ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮލިމްޕަހުގައި ބޭއްވި
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-05 13:57:01
“ފްރީ ޑެލިވަރީ” މިރޭ ފަށާނެ! ފުރަތަމަ އޮތީ މާލެއަށް!
ކަޒްމިކް އިންޓަނޭޝަނަލްއިން އިލްޔާސް ވަހީދު ލިޔެ ޑައިރެކްޓްކޮށް ގެނެސްދޭ ޑާކް ކޮމެޑީ “ފްރީ ޑެލިވަރީ” މިރޭ ޕްރިމިއާކުރާނެ އެވެ. އޮލިމްޕަހުގައި މިރޭ ރެޑް ކާޕެޓް އިވެންޓް ފަށާނީ 08:00ގައެވެ. ފިލްމު ޕްރިމިއާކުރާނީ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-04 07:24:16
ޖިހާދުގެ މައިދާނުގައި ހުރެ މަންމައަށް ކުރި އަސަރުގަދަ ވީޑިއޯ ކޯލް
ފަލަސްޠީނުގައި މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވާ މުޖާހިދެއް، ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުން އޭނާގެ މަންމައަށް ކުރި މި އަސަރުގަދަ ވީޑިއޯކޯލު ފެނުމުން ހިތުގައި ޖެހޭނެއެވެ. ހިނިތުންވެ ހުރެ، ނަމަވެސް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-04 04:28:19
“ނޮވެމްބަރ”ގެ އޮންލައިން ބްކިންގ ފަށައިފި
ފިލްމު: “ނޮވެމްބަރ” ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް: ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓް ރިލީޒްކުރާ ތާރީޚް: 04 ޑިސެމްބަރު 2023 މިއީ ފިލްމު “ނޮވެމްބަރ” ގެ ޓިކެޓް އޮންލައިންކޮށް ބްކްކޮށްލަން ޖެހޭ ގޮތެވެ. ޓިކެޓް ނަގާ މީހާގެ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-03 16:37:49
ދިވެހިން ކުރާނެ ކުށްވެރި
މިއީ، 1988 ނޮވެމްބަރު 3ވަނަ ދުވަހުގެ ޢުދުވާނީ ހަމަލާއާއި އެދުވަހު، އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހި ޤައުމުގެ ދިފާޢުގައި ޝަހީދުވެދިޔަ ދިވެހީންގެ ހަނދާން އައުކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މަޝްހޫރު ޅެންވެރިޔާ އިއްޒާ އަހުމަދު ނިޒާރު
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-11-03 12:03:26
“ނޮވެމްބަރ”ގެ “ލަފުޒު” – ލޭފަވެތި ލަވައެއް
ލޯ މަރާލައިގެން އިނދެ އަޑުއަހައިލަން ހިތްގައިމު ލޯބީގެ ލަވަތަކަކީ ހިތަށް ތަފާތު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ގެނެސްދޭ ފަދަ ލަވަތަކެކެވެ. ލޯބީގެ ވާހަކަތަކެއް، ހިތްގައިމު ރާގެއްގައި އިވެމުން އަންނަ ހިނދު ނަފުސަށް އެ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-10-25 14:26:51
ދިވެހި ފިލްމީ ފަންނާނުން ފަލަސްޠީނަށް އެހީވުމަށް ވަދުގަދަ ހަރަކާތްތަކެއް
ދިވެހި ފިލްމީ ފަންނާނުން ފަލަސްޠީނަށް އެހީވުމަށް އިންތިޒާމުކުރެވިގެން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. އެގޮތުން މިމަހު 27 ވާ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ހަފުތާއެއްގެ މުއްދަތަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-10-24 20:36:30
ބޮލީވުޑް ޓީވީ ސީރީޒެއްގެ ބައިތަކެއް ރާއްޖޭގައި ޝޫޓްކޮށްފި
އިންޑިއާގެ ޒީޓީ އަދި ޒީ5 ން ދައްކަމުން އަންނަ މަޤްބޫލު ޑްރާމާ ސިލްސިލާ “ޕިޔާރް ކާ އޭކް ނާމް ރާދާ-މޯހަން” ޑްރާމާ ސިލްސިލާގެ މަންޒަރުތަކެއް ރާއްޖޭގެ ރިޒޯޓެއްގައި ޝޫޓްކޮށްފިއެވެ. މި މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ އެޕިސޯޑް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-10-24 18:08:21