×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ޝަމްހޫރިޝް – 15
ކުރީގެ އެޕިސޯޑް: ޝަމްހޫރިޝް – 14 ❀****❀❀****❀ “ކޮބާ މަގޭ ދަރިފުޅު؟ ….. ކޮބާހޭ މަގޭ ދަރިފުޅު؟” ދެ އުކުޅުގައި އަތްވިދެލައި ދަތްކުނޑި ވިކައިލަމުން ސަލްމާ އޭނާގެ ފިރިމީހާއާ ދިމާއަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. ސަމަދު
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2024-01-10 00:11:25
ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް ބިނާކުރެވޭނީ ކިހިނެއް؟
ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކީ މީހުންގެ ސިއްޙަތާއި ހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް ދެމެހެއްޓުމަށާއި ފިކުރުބޮޑުވުމުން ދުރުވުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ޒަރިއްޔާއެކެވެ. ރަސްމީ ވުޒާރާތަކާއި ރަސްމީ ނޫން ވުޒާރާތަކުންވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2024-01-05 23:51:10
އަލަނާސި އަޅައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ޕިއްޒާ ކަމުނުދާ މީހުން ތޫނުފިލި – ދިރާސާ
އަލަނާސި އަޅައިގެން ހަދާފައި ހުންނަ ޕިއްޒާ ކެއުމަށް ކަމުނުދާ މީހުން ތޫނުފިލިކަމަށް، ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ސައިންސްވެރިންތަކެއް ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ. އަލަނާސި އަޅާފައި ހުންނަ ޕިއްޒާ ކެއުމަށް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2024-01-05 19:01:57
ޕާކިސްތާން ޑްރާމާ “ތޭރޭ ބިން” ގެ ދެވަނަ ސީޒަން ގެންނަނީ
މަޝްހޫރު ޕާކިސްތާން ޑްރާމާ ސީރީޒް “ތޭރޭ ބިން”ގެ ދެވަނަ ސީޒަން، ޔުމްނާ ޒައިދީ އަދި ވަހާޖް އަލީއާއެކު ގެންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މި ޑްރާމާގެ ޝޫޓިން މިހާރު ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. އަބްދުﷲ ކަދްވާނީ އަދި އަސަދް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2024-01-01 01:55:38
“ނޮވެމްބަރ” ފިލްމުގެ ވަދާއީ ޝޯތައް ޖެނުއަރީ 04 އަދި 05 ގައި
ޑިސެމްބަރު 04ގައި އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ފެށި ފިލްމު “ނޮވެމްބަރ”ގެ އެންމެ ފަހު ދެ ޝޯ އޮންނާނީ އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު 04 އަދި 05ގައެވެ. މި ސަޅި ރޮމޭންޓިކް ފިލްމަށް ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުން ހަތަރު ތަރީގެ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-29 23:37:31
ކަންބަޅިއޭ…. ކަންބަޅި އަކީ ކާކު؟ – “ކަންބަޅި” ޓްރެއިލަރ މިއޮތީ!
އައިފިލްމްސް އިން ތައްޔާރުކުރަމުން އަންނަ ބިރުވެރި ފިލްމު “ކަންބަޅި“ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ މިއަދު ރިލީޒްކޮށްފި އެވެ. ޝައުޤުވެރި ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެންދާ މިނެޓެއްހާ އިރުގެ މި ޓްރެއިލާއިން “ކަންބަޅި”އަކީ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-29 17:31:20
145 ފިލްމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ 03 ފިލްމަކަށް 05 އެވޯޑެއް ލިބުން މިއީ ކުޑަކަމެއްނޫން!
މިމަހު 22 ން 24އަށް އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާގެ ހުބުލީގައި ބޭއްވި 03 ވަނަ ކަރްނާޓަކާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލުގައި އެކިއެކި ޤައުމުތަކުން ހުށައެޅި 145 ފިލްމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ 03 ފިލްމަކަށް 05 އެވޯޑެއް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-28 23:19:14
ބައިނަލްއަގުވާމީ ފިލްމު ފެސްޓިވަލްއަކުން ރާއްޖެއަށް ފަޚުރުވެރި ފަސް އެވޯޑެއް
އިންޑިއާގެ ނަވާ ކަރްނާޓަކާ ފިލްމް އެކަޑަމީއާއި ޔުނިވަރސަލް ފިލްމު މޭކަރސް ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ބޭއްވި 03 ވަނަ ކަރްނާޓަކާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްއިން ރާއްޖޭގެ ތިން ފިލްމަކަށް ޝަރަފުވެރި ފަސް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-27 17:32:49
“އާޅޭނޭ! އެބަ އަރައި ހިސާރި ބޮޑަ ރާއްޅެއް!” – އެޕިސޯޑް 01
“އާޅޭނޭ! އެބަ އަރައި ހިސާރި ބޮޑަ ރާއްޅެއް!” އަހަރުމެންނާ އަރާ ހަމަވަމުން އައިސަ ގޮވައިލިއެވެ. އައިސަ ހުރީ ލައިގެން ހުރި ހެދުމުގެ ފަސްބައިގައި ދެ އަތުން ހިފައި އުފުލައިލައިގެންނެވެ. އޭނާ ދުވަމުން ދިޔައީ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-26 02:10:26
ސުނާމީ ކާރިސާގެ ބިރުވެރި ހަނދާން
”ބިޔަ ބޮޑު ރާޅެއް. ވިލިމާލެއެއްވެސް ނުފެނޭ!!” އެ ވަގުތު ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދު ހުރެ އަޅުގަނޑަށް ބުނެވުނެވެ. އެވަގުތު ހާބަރުގައި ހުރި ކަޑަތަކުގެ މޭޒުތަކާ ގޮނޑިތަކާ އެ ސަރަހައްދުގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުރި ކާރުތައްވެސް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-26 01:36:58
ފިލްމު ފެސްޓިވަލްއެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އެމްއެސްޕީއޭގެ ޗެއާމަން އިންޑިއާއަށް
އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާގައި ބާއްވާ 3 ވަނަ ކަރްނާޓަކާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވުމަށް މޯލްޑިވްސް ސޮސައިޓީ ފޮރ ޕާރފޯމިންގް އާރޓްސްގެ ޗެއަރމަން މުހައްމަދު ރަޝީދު މިއަދު ފުރައިފިއެވެ، މި
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-24 17:28:13
ނޫސް މަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީކުރުން ސަރުކާރުން ހުއްޓާލައިފި
ނޫސް މަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް ބުނެފިއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-24 15:31:35
“އުދަބާނި” ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މެދުކެނޑުމަކަށް!
ދިވެހި ފިލްމު ބެލުންތެރިން އެ ފިލްމަކަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ދިން ފިލްމު “އުދަބާނި”ގެ ސީކްއަލް “އުދަބާނި 2″ގެ ޝޫޓިން އަނެއްކާވެސް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ. މިފަހަރު ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މެދުކަނޑައިލަން ޖެހުނީ ފިލްމުގެ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-21 15:57:10
ފަސް އަހަރުން “އައިފިލްމްސް” ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގެ ކުރިބޯށްޓަށް!
މުނިއަވަސް އޮންލައިން ރަސްމީކޮށް ވުޖޫދަށް އައީ 17 ޑިސެމްބަރު 2018 ގައެވެ. އޭގެ އެއް ދުވަސް ފަހުން، 18 ޑިސެމްބަރު 2018ގައި ވުޖޫދަށް އައީ، މިހާރު ފިލްމީ ދާއިރާގައި އެންމެ ނަން ހިނގާ އެއް ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-20 23:11:01
“ލިބި އަނިޔާއޭ، ކުރި ޝިކްވާއޭ” – ޗިޅިޔާބެގެ ސަތޭކައިގެ މަސައްކަތެއް!
ލިބި އަނިޔާއޭ، ކުރި ޝިކްވާއޭ އަބަދު ހަނދާންވާތީ ކަލާ… މިއީ އަބަދުވެސް އަހަމުން އަންނަ ހިތްގައިމު ލަވައެކެވެ. ލަވަ ކިޔުއްވާފައިވާ ވަނީ ކޮން ފަންނުވެރިއެއް ކަމާއިމެދު އޭރު ވިސްނައިލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-19 23:34:53
މުނިއަވަސް އަށް “ކާމިޔާބު 05 އަހަރު” – ސިއްރަކީ ޝައުޤުވެރިކަމާއި އެކުވެރިކަން
ރަސްމީކޮށް މުނިއަވަސް އޮންލައިން ރެޖިސްޓްރީވި ފަހުން މިއަދަށް މިވީ ފަސް އަހަރު. ރެޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ކުރިން ހޭދަވި ދެ އަހަރު ދޫކޮށްލާނަން. ދިވެހި ދައުލަތުގެ އޮނިގަނޑުގެ ތެރޭގައި މީޑިއާތައް ރެޖިސްޓްރީކުރާ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-17 22:10:01
އިއްލެގެ “ކަންބަޅި” އަށް ރަވީ
މި އަހަރު އޮކްޓޫބަރު މަހު ޝޫޓިން ފަށާފައިވާ “ކަންބަޅި“ ފިލްމުގެ ކާސްޓްގެ ވަރަށް މުހިންމު ކެރެކްޓަރއަކަށް މަޝްހޫރު އަދި ތަޖުރިބާކާރު އެކްޓަރު ރަވީ ފާރޫޤް ހިމަނައިފިއެވެ. ފިލްމުގެ 60 އިންސައްތަ ޝޫޓިން މިހައިތަނަށް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-16 15:58:23
“ލަސްވިޔަސް” ލަހެއް ނުވެ އަޅުވަނީ – ތާރީޚް މިއޮތީ!
ދިވެހި ފިލްމު “ދެރިޔާ” އުފެއްދި ޑައިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ނިޔާޒް ޑައިރެކްކޮށް ގެނެސްދޭ ދެވަނަ ފީޗާ ފިލްމު “ލަސްވިޔަސް” 12 އޭޕްރީލް 2024ގައި އަޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ. ”ލަސްވިޔަސް“ގެ އިސް-ބަޠަލުންގެ ތެރޭގައި
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-14 21:16:57
ޖާދުﷲ އަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ
އެކްޓަރ/ޑިޒައިނަރ އަދި ނެށުންތެރިޔާ ޖާދުﷲ އިސްމާއިލަށް އެކްސިޑެންޓެއްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެފައިވާ ކަން މުނިއަވަސް އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ. ޖާދުﷲ އެކްސިޑެންޓްވީ ލަންކާގައެއެވެ. ލަންކާގައި ހުރި މުނިއަވަސްގެ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-14 14:20:37
“ނޮވެމްބަރ” ފިލްމުގެ ހިތްގައިމު ލަވަތަކުންވެސް ފިލްމުގެ ހިތްގައިމުކަން
04 ޑިސެމްބަރު 2023 ން ފެށިގެން އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަމުން އަންނަ ފިލްމު “ނޮވެމްބަރ“ގެ ހިތްގައިމު ލަވަތައް ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓުން ވަނީ އާއްމުކުރަން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ފިލްމުން އިވިގެންދާ ތިން
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-14 13:11:17
ފަޅޮލުން ލިއްބައިދޭ ޞިއްޙީ 10 ފައިދާ
ފަޅޮލަކީ ހަށިގަނޑަށް ވަރަށް ފައިދާހުރި މޭވާ އެކެވެ. ފަޅޮލުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ. އާންމުކޮށް ދޮން ފަޅޯ ބޭނުންކުރެވެނީ މޭވާގެ ގޮތުގައި ކެއުމަށާއި، ފަނިގިރައިގެން ބުއިމަށެވެ. ނަމަވެސް ދޮންނުވާ ނިލިފަޅޯ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-13 09:47:52
އެމްއެފްއޭ އިލެކްޝަންގައި ވާދަވެރި ހިފުމަކަށް “އެމޯ”
މޯލްޑިވްސް ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާކޮމެޓީގެ އައު ދައުރަކަށް މެންބަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިންތިޚާބު ވެފައި މިވަނީ ވާދަވެރި އިންތިޚާބަކަށެވެ. ރަށުތެރެއިން ކެމްޕޭނު ޕޯސްޓަރުތައް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-11 22:06:43
ފިލްމު “ނޮވެމްބަރ” ޖައްވުގައި އުދުހެން ފަށަނީ
ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓްގެ ލޯބީގެ ފިލްމު “ނޮވެމްބަރ”ގެ ޚަބަރުތައް ސުރުޚީތަކަށް އަރަމުން ދަނީ ވަރަށް ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ. ޑިސެމްބަރު މަހު ނޮވެމްބަރ އަންނަ ވާހަކައެވެ. ނޮވެމްބަރ އައްޑުއަށާ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-11 10:51:51
އިއްލެގެ “ކަންބަޅި” ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ދެވަނަ ޝެޑިއުލް ފަށައިފި
އައިފިލްމްސްގެ ތިންވަނަ ފީޗާ ފިލްމު “ކަންބަޅި“ގެ ޝޫޓިންގެ ދެވަނަ ޝެޑިއުލް 06 ޑިސެމްބަރު 2023ގައި ފަށައިފިއެވެ. މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފެށީ މިއަހަރު އޮކްޓޯބަރު މަހުގައެވެ. ނޮވެމްބަރު މަހު ޝޫޓިން މެދުކަނޑައިލީ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-10 15:04:02
ސަޕްރައިޒްތަކަކާއިއެކު ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއިން މިއުޒިކް ޝޯއެއް!
ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ހިޕްހޮޕް ލޭބަލް، ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއިން މާލޭގައި މިއުޒިކް ޝޯއެއް ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުންދާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްގެ ޕީއާރް އެންޑް މާކެޓިންގ ޑިރެކްޓަރ، ނާއިލް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-09 21:35:06
އާއިލީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން
ފަރުދެއްގެ ދުޅަހެޔޮކަން ބައްޓަންކުރުމުގައި ޢާއިލީ ގުޅުންތަކަކީ މައިގަނޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ އެއްޗެކެވެ. އެއީ ފަރުދެއްގެ ހަޔާތުގައި ކުރިމަތިވާ ރަނގަޅު އަދި ނުރަނގަޅު ހާލަތުތަކުގައިވެސް އެންމެ ގާތް މަދަދުގާރެވެ.
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-09 13:10:02
“ނޮވެމްބަރ” ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށް އަންނަނީ މިމަހު 14 އިން 16 އަށް
ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓުން 04 ޑިސެމްބަރުގައި ޕްރިމިއާކުރި ފިލްމު “ނޮވެމްބަރ” ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި މި ފިލްމު ދައްކާނީ މިމަހު 15،14 އަދި 16 ވަނަ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-09 01:29:28
އިހު ވާހަކަ – ވީޑިއޯ ޑޮކިއުމެންޓްރީ
އިހު ވާހަކަ – ޑޮކިއުމެންޓްރީ އަކީ 1434 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ވަރަށް ކުލަގަދަ ކޮށް ލ. ފޮނަދޫ ބަރާސިލު އަވަށުގައި ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށާއި ޢީދުގެ ކުޅިވަރުތަކާއި ބެހޭ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-08 19:02:13
“ނޮވެމްބަރ” އަށް މިރޭވެސް ފުލް!
ދިވެހީންނަކީ ފެށުނީއްސުރެން ލޯބީގެ ފިލްމުތައް ބެލުމަށް ފޯރި ހުންނަ ބައެއްކަމާމެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ. ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އޮލިމްޕަހުގެ ހޯލު އަނެއްކާވެސް ފަޅުފިލުވައިލާފައި މި ވަނީ ލޯބީގެ ފިލްމު “ނޮވެމްބަރ“ގެ
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-07 20:51:40
ފިލްމު “އުދަބާނި”ގެ ލަވަތައް ނިމުމަކާ ހަމައަށް
ރ. މާކުރަތުގައި މިވަގުތުވެސް ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ ދިވެހި ފިލްމު “އުދަބާނި 2″ގެ ލަވަތައް ނިމުމަކާ ހަމައަށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަމްޖަދު އިބްރާހީމް (އަމްޖޭ) ބުނެފި އެވެ. މިމަހު ތިންވަނަ ދުވަހު މުނިއަވަސް
މުނިއަވަސް.ކޮމް - 2023-12-07 20:49:58