×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މަސްވެރިންނަށް އިހްމާލުވެފައި: މިނިސްޓަރު
މަސްވެރިންނަށް މިހާރު ދިމާވެފައި ހުރި ދަތިތައް ދިމާވެފައިވަނީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ގެންގުޅުނު މަސްވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ވީޓީވީގެ ފަސްމަންޒަރު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-11 09:48:28
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި
ބައިނަލްއަގްވާމީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެންޓި ކޮރަަޕްޝަން ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވަރަށް ހާއްސަ ހަފްލާއެއް މިރޭ ބާއްވާއިފިއެވެ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ދުވަސް ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރެއްގައި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-11 01:46:21
އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެއް މުލީއާގޭގައި ބާއްވައިފި
ރައީސް އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއި އެކު އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރު މުލީއާގޭގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް މެމްބަރުން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-11 00:36:38
އިސްރާއީލު ސިފައިންގެ ހަމަލާތައް ފަލަސްތީނު މީހުންގެ ފަޔަށް: މިހާތަނަށް 94 މީހެއްގެ ގުނަވަންތައް ބުރިކޮށްލަންޖެހިފައިވޭ
ޣައްޒާ-އިސްރާއީލު ވަކިކުރަން ޖަހާފައިވާ ސަލާމަތީ ފެންސު ކައިރީގައި މިއަހަރުގެ މާޗްމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާގެ ތެރެއަށް އިސްރާއީލުގެ އުދުވާނީ ސިފައިން އަސްލު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-11 00:07:27
ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަަމުގެ ތުހުމަތުގެ މައްސަލައާގުޅޭ ލިޔުންތައް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި
ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް އެތަނުގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރެއްވިކަމަށް ބުނެ ކުރާ ތުހުމަތުތައް ބެލުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި އެކުލަވާލި ކޮމެޓީން ބަލަމުންގެންދިޔަ މައްސަލައިގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 21:21:32
އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ބަދަލުގެނައި މައްސަލާގައި މެލޭޝިޔާ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ހައްޔަރުކޮށްފި
މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރުގެ ތަރައްގީގެ ފަންޑު "1މެލޭޝިޔާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރްހާދު" ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ބަދަލުގެނައި މައްސަލާގައި، މެލޭޝިޔާގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ހައްޔަރު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 21:12:30
ސީލައިފްގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި
ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ފްލެޓް އަޅައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އެތައް ބައެއްގެއަތުން ފައިސާ ނަގައި، ފްލެޓް އަޅާދީފައި ނުވާތީ އެމައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 20:37:06
ނައިބް ރައީސް މާފުށި ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު މާފުށި ޖަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ އެތަނުގެ ހާލަތު ބައްލަވައިލައްވައިފި އެވެ. މީއީ ނައިބް ރައީސް ކަމާ ހަވާލުވުމަށްފަހު ފައިސަލް މާފުއްޓަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 19:52:57
މާލޭގައި ފެންބޮޑުވުމާއި ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ އާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި
މާލޭގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ އާއި ޖަންގުޝަންތަކުން ނަޖިސް ބޭރުވާ މައްސަލަ އާއި ގުޅޭގޮތުން މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން އެމްޑަބުލިޔުއެސްސީ އާއި އެކު މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ،
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 19:16:12
ސިރިސޭނާއާ ދެކޮޅަށް ޑިސެމްބަރު 17 ގައި މުޅި ސްރީލަންކާގައި މުޒާހަރާކުރަން ރަނިލް ނިންމަވައިފި
ސްރީލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ ދެކޮޅަށް މުޅި ސްރީލަންކާގައި މުޒާހަރާކުރަން، ބޮޑުވަޒީރުކަމުން ދުރުކޮށްފައިވާ ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ނިންމަވައިފިއެވެ. ރަނިލް މިހާރު ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ބޮޑުވަޒީރުގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 19:07:04
މާފަންނު ސަހަރާގައި ރައީސް ޔާމީނު ސަރުކާރުން ކޮނުނު ވަޅުގަނޑަށް ފަސްއަޅައިފި
މާފަންނު ސަހަރާގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ކަނުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ ކޮނެ ދޫކޮށްލާފައިވާ ބޮޑު ވަޅުގަނޑަށް ފަސްއަޅައި ބައްދާލައިފިއެވެ. މާލޭ ސިޓީކައުންސިލުން ބުނީ އެވަޅުގަނޑަށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 18:34:01
އޭއެފްސީ ކަޕުން ދިވެހި ޓީމުތަކަށް ފުރުސަތު ގެއްލުނު މައްސަލަ ބަލަން ކޮމިޓީ އެކުލަވާލައިފި
އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުން ދިވެހި ޓީމުތަކަށް ފުރުސަތު ގެއްލުނު މައްސަލަ ބެލުމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ. ރާއްޖެއަށް އޭއެފްސީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 18:23:32
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް މިނިވަން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަނީ
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީ)ގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 17:58:44
އެއްވެސް ރަށެއް ބާކީކޮށް އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ތަފާތެއް ނުކުރާނަން: ރައީސް
މިސަރުކާރުގައި އެއްވެސް ރަށެއް ބާކީ ނުކުރާނެ ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ކުރިމަތީގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަކީވެސް ހަމަހަމަ ބައެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 17:30:21
މިއުޒިޝަން އިކްރާމް ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމަށް އައްޔަންކުރައްވައިފި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް ކަލްޗާ އެންޑް ހެރިޓޭޖުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމަށް މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން މުހައްމަދު އިކްރާމް އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ. އިކްރާމް މިއަދު މިމަގާމަށް އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ކަން މިނިސްޓަރު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 17:04:38
މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެ ލިބުނު ގެއްލުމާ ގުޅިގެން 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ލިބިއްޖެ
މާލެއަށް މިދިޔަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހު ބޯކޮށް ވާރެވެހި ފެންބޮޑުވުމާ ގުޅިގެން ގެއްލުންވި ފަރާތްތަކަށް އެހީ ވުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އަމިއްލަ ކުންފުނި ތަކުން 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 16:34:02
މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި 20 އިންސައްތަ ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރަން ގޮވާލައްވައިފި
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި 20 އިންސައްތަ ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ޖެންޑަ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ ޝަރީފް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ. މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ މިކަމަށް ގޮވާލެއްވީ މިއަދު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 15:52:33
ޖާބިރާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒުގެ ކޯޅުން
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީގެ މަގާމުގައި ހުންނެވީ އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ކޯޅުންގަނޑު މިއަދު ފެށިގެން ދިޔައީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 15:22:51
ރައީސް އއ. ފެރިދޫއަށް ވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އއ. ފެރިދޫއަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު މެންދުރުފަހު ފެރިދޫއަށް ވަޑައިގަތީ އެމަނިކުފާނު މިއަދު އއ. އުކުޅަހަށް ކުރެއްވި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 14:40:21
އެސްއެމްއެސްއަކުންވެސް ކޮރަޕްޝަން ހާމަކުރެވިދާނެ، އެކަމަށް ހުރަސް އަޅާނަމަ ޖަލު ހުކުމް
ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިނގާނަމަ އެއަމަލެއް ހާމަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ކުރެވޭނެ 9 ގޮތެއް ވިސްލްބްލޯރ ކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލްގައި ހިމަނައިފި އެވެ. ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 13:37:33
ދަނޑުވެރިކަމަށް އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަށް ހުށަހަޅައިފި
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތިން ޑިއުޓީ މައާފުކޮށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އިތުރު ފުރުސަތު ފަހިކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 13:29:08
އެއާޕޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ ޕާކިން ޒޯން ހުޅުވައިފި
ވެލާނާ އިންޓަނޭޝާނަލް އެއާޕޯޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ވެހިކަލްތައް ޕާކް ކުރުމަށް ހުޅުލޭގައި ހެދި ޕާކިން އޭރިއާ މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. ހުޅުލޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މުވައްޒަފުންނަށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 13:24:29
އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ދެ މުއާހަދާއެއްގައި ރާއްޖެ ވަނީ ސޮއި ނުކޮށް: ޝަމީމް
އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުހިއްމު ދެ މުއާހަދާއެއްގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެފައި ނުވާތީ ވީހާވެސް އަވަހަށް މި ދެ މުއާހަދާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވުމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 13:00:55
ކޮރަޕްޝަން ހާމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔާތް ދިނުމާ މެދު މެންބަރުން ހިޔާލުތަފާތުވެފައި
ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް ތެދުވާ މީހާއަށް ގާނޫނީގޮތުން ހިމާޔަތް ދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބިލް ވިސްލްބްލޯރ ކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ އެބިލްގެ ބަހުސް ފަށައިފި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 12:01:21
ސިޔާސީ ގޮތުން އަދަބު ލިބުނު 500 މީހުންގެ މައްސަލަ ރައީސް އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފި
ސިޔާސީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން ގާނޫނީ ވަކީލުންތަކެއްގެ ފަރާތުން 500
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 11:31:28
ފަތުރުވެރިކަމުން ދިވެހިންނަށް ރޯޝަނީކަން ގެނެސްދޭނަން: މިނިސްޓަރ
އެންމެބޮޑު އަމާޒަކީ ޑެސްޓިނޭޝަންއެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ފުޅާކުރުން ކަމަށާއި، ދިވެހިންގެ ވަންތަކަށް ދުނިޔެއަށް ފެނިގެންދާގޮތަށް ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވާނެ ކަމަށް، ޓްއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 11:26:16
އިންސާނީ ހަައްގުތައް ރައްކާތެރި ނުކުރެވޭނަމަ ސަރުކާރުގެ ބޭނުމެއްނެތް: ރައީސް
އިންސާނީ ހަައްގުތައް ރައްކާތެރި ނުކުރެވޭނަމަ މި ސަރުކާރުގެ ދެމިއޮތުމުގެ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް، ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، މަސްވެރިންގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 11:14:46
ސަފީރުކަަމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވި ނަންތައް ކޮމިޓީއަށް
ބޭރުގައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން އައްޔަން ކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ނަންތައް ދިރާސާކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 10:40:41
ރައީސް އުކުޅަހަށް ވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ހެނދުނު އއ. އުކުޅަހަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. ރައީސް އުކުޅަހަށް ފައިބައިވަޑައިގެންނެވުމާއެކު އެރަށު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ވަނީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 10:17:26
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 7498 މައްސަލަ ވަނީ ހުށަހަޅާފައި: އެޗްއާރްސީއެމް
މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 7498 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން ބުނެފި އެވެ. އެޗްއާރްސީއެމުން މިކަން ހާމަކުރެއްވީ މިއަދު ފާހަަގަކުރާ ބައިނަލްއަގްވާމީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2018-12-10 10:02:24