×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު 284،337 މީހުންނަށް
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޖުމްލަ 284،337 މީހަކަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ. އަންނަ މާޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލިސް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 21:07:50
ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު 20 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ރާއްޖެއާއި ޗައިނާ އާ ދެމެދު ޖުމްލަ 20 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިހާރު ޗައިނާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 20:17:12
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ކާމިޔާބީގައި ޗައިނާގެ ދައުރު މުހިންމު: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ކާމިޔާބީގައި ޗައިނާ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެ ގައުމުން ފޯރުކޮށްދޭ ދީލަތި އެހީތެރިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވައިފިއެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 20:15:04
ރަތްކަނޑުގައި އުޅުނު އެމެރިކާގެ މަނަވަރަކަށް ހޫޘީން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފި
ރަތްކަނޑުން ދަތުރުކުރި އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަނަވަރަކަށް ޔަމަނުގެ ހޫޘީން ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފިއެވެ. ޔަމަނުގައި ވެރިކަންކުރާ ހޫޘީންގެ އަސްކަރިއްޔާ، އަންސާރުﷲގެ ތަރުޖަމާނު ޔަހްޔާ ސަރައީ ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 20:00:07
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ވިލިމާލެއިން ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ޝަރުތުތަކަކާއެކު ދޫކޮށްލައިފި
ވިލިމާލޭ ފްލެޓަކުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި ދެމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު، ޝަރުތުރުތަކަކާއެކު ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށް ފުލުހުން ބުނީ، މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 18:58:12
21 ބަޑީގެ ސަލާމަކާއެކު ޗައިނާގެ ރައީސް، ރާއްޖޭގެ ރައީސަށް ރަސްމީކޮށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދަށް، ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ޕަންގ ލީއުޔަން ރަސްމީގޮތުން މަރުހަބާ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 18:32:52
ދިރާސީ އަހަރަށް ސްޓްރީމާއި އިޚްތިޔާރީ މާއްދާތަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ: ތައުލީމީ ވުޒާރާ
ދިރާސީ ކަލަންޑަރަށް ގެނައި ބަދަލާއެކު، އައު ސްޓްރީމާއި އިޚްތިޔާރީ މާއްދާ ތަޢާރަފު ކުރެވޭނީ، ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރަށް، ކުލާސްރޫމާއި ޓީޗަރުންނާއި ވަޞީލަތްތައް ފުރިހަމަވެފައި ހުރެގެން ކަމަށް ތަޢުލީމީ ވުޒާރާއިން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 15:10:37
ހައްޖު ކޯޓާ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖެއިން އެދިއްޖެ
ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ރާއްޖެއަށް ދޭ ހައްޖު ކޯޓާގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު، ސައުދީގެ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ މިނިސްޓަރު ޑރ. ތައުފީގް ބިން ފައުޒާން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 15:09:46
ރައީސް، މޯދީގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭ: އަމްރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރާ މޯދީގެ ކިބައިން މާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަންޖެހޭކަމަށް އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 13:16:48
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު މާޗު 17 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ މާޗް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. މާޗް މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ ދުވަހަކީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 12:53:51
ރައީސް މުއިއްޒުގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން އިންޑިއާއަށް ބިރެއް ނެތް
ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާއަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާއަށް އެއްވެސް ބިރެއްނެތްކަމަށް ޗައިނާގެ ބައެއް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 12:13:47
ރައީސް، ޗައިނީޒް ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީ މިއުޒިއަމަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގގައި ހުންނަ ޗައިނީޒް ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީ މިއުޒިމަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 11:51:44
އިސްރާއީލު ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދަށަށް، މިހާރު ޕްރޮޮމޯޓުކުރަނީ ލަކްޝަދީޕް
ރާއްޖެ އައި އިސްރާއީލުގެ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން ދަށަށްގޮސް، އިންޑިއާ-ރާއްޖެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އިސްރާއީލުން ވަދެއްޖެއެވެ. އިސްރާއީލުގެ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ދަށަށްގޮސްފައިވަނީ އިސްރާއީލުގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 11:46:13
ކުރީގެ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށް އައްޔަނުކޮށްފި
ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ކުރިން ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވި ހަސަން އަލީ އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ. އޭނާ ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިމިގްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލަރުގެ މަގާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 11:41:56
އިންޑިއާއިން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކޮށް ރާއްޖެއަށް އިންޒާރުދީފި
އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކޮށް ދިވެހިންނަށް އިންޒާރު ދީފިއެވެ. ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ވެބްސައިޓް ހެކްކޮށް ލިޔެފައިވާ ދިގު މެސެޖުގައި ބުނެފައިވަނީ އެޖަރީމާ ހިންގީ އިންޑިއާގެ ހެކަރުންގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 11:39:47
ރާއްޖޭގައި އިތުރު 15 ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް އަޅަނީ
ރާއްޖޭގައި އިތުރު 15 ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް އަޅަން ނިންމާފައިވާކަން ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިހާރު ޗައިނާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 11:38:16
އައްޑޫ ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް ޗައިނާ ކުންފުންޏަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައިފި
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫއާއި ހުޅުމީދޫއާ ދެމެދު އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އުމްރާނީ ތަރައްގީއާއި ބިނާރާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އަބްދުﷲ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 10:49:50
ރަށްވެހިކަން ދޫކުރާ މީހުންގެ އަތުން ފީ ނުނެގޭނެކަމަށް އަންގައިފި
ތިނަދޫ ސިޓީން ރަށްވެހިކަން ދޫކޮށްލާ މީހުންގެ އަތުން 5،000 ރުފިޔާގެ ފީ ނެގުން ހުއްޓާލުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)އިން އެރަށު ކައުންސިލަށް އަންގައިފިއެވެ. ތިނަދޫ ރަށްވެހިކަން ދޫކޮށް އެހެން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 10:22:15
ރައީސް ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން އިތުރުކުރުމަށް ގޮވާލުމާއެކު އިންޑިއާގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެ!
ޗައިނާ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގޮވާލެއްވުމާއެކު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުންދިޔަ އިންޑިއާ ބައެއް ރައްޔިތުންގެ ރާގު ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 10:18:59
އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕެއިންގައި ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރި: އީޔޫ
އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ގާއިމުވެ ތިބުމާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިންގައި ދޮގު ޚަބަރުވެސް ފެތުރިކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ)ގެ އިލެކްޝަން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 09:30:09
މުޖާހިދުންނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭން ހަމާސްއިން އިސްލާމީ ގައުމުތަކަށް ގޮވާލައިފި
ފަލަސްތީނުގެ މުޖާހިދުންނަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމާސްގެ ވެރިޔާ އަދި ފަލަސްތީނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިސްމާއިލް ހަނިއްޔާ، އިސްލާމީ ގައުމުތަކަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. ގަތަރުގެ ދޯހާގައި ހުންނަވައި ވާހަކަފުޅު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-10 00:02:35
މަސް އޮޑިފަހަރަށް ދޭންޖެހޭ 100 މިލިއަން ރުފިޔާ މާދަމާ ދެނީ
މަސް އޮޑިފަހަރަށް ދޭންޖެހޭ 100 މިލިއަން ރުފިޔާ މާދަމާ ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފިއެވެ. މިފްކޯއިން ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހި މަސް އޮޑިފަހަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-09 21:54:15
މޯދީއަށް ފުރައްސާކުރުން ބަންގްލަދޭޝްއިން ކުށްވެރިކޮށްފި
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް ކުޑައިމީސްކޮށް ވާހަކަދެއްކުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމެއްނޫން ކަމަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު އޭކޭ އަބްދުލް މުއުމިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާއަށް ފާޑުވިދާޅުވެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-09 20:58:25
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ބެއިޖިންގއަށް ވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއާއި އަނބިކަނބަލުން ސާޖިދާ މުޙައްމަދު ޗައިނާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި އެޤައުމުގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-09 20:57:51
95 ދުވަސް، ޣައްޒާއިން 23،210 މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި
ޒަޔަނިސްޓު އިސްރާއީލުގެ ޓެރަރިސްޓުން ޣައްޒާއަށް ބޮންއަޅައި ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް 126 މީހުން ޝަހީދު ކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ޣައްޒާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-09 20:36:27
ޗައިނާގެ އެހީއާއެކު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ލިބިފައިވޭ: ޒަމީރު
ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރާއްޖޭގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއާއި އިގްތިސާދަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ހާރިޖީ ވަޒީރު މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަޒީރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ޗައިނާގެ ފޫ ޖޮއު ސްޓްރެއިޓް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-09 18:11:36
ފަޒުލް އާބަންކޯއަށް އައްޔަނުކުރީ މިނިސްޓަރެއްގެ ފެންވަރުގައި
އާބަންކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓަރެއްގެ ފެންވަރުގައިކަން ރައީސް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިއީ މި ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-09 17:56:59
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮމާޝަލް ޒޯން ތަރައްގީކުރަން ޗައިނާއަށް
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަރބަން އައިލްގެ ކޮމާޝަލް ސްޕައިން ތަރައްގީކުރުމަށް ޗައިނާގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންވެސްޓްމެންޓް ގްރޫޕާއިއެކު އެޗްޑީސީއިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި އެޗްޑީސީގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-09 17:55:48
މަހްލޫފް އާޒިމަށް: ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރެއް ގަދަބާރުން ވައްޓާލުމާ ދެކޮޅު
ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން އަގުލަބިއްޔަތު ލިބިގެން އިންތިޚާބުވެފައިވާ ސަރުކާރެއް ވައްޓާލުމާ ދެކޮޅުކަމަށް، ރައީސް އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި އަހްމަދު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-09 13:22:19
ބްރައިޓް ބްރަދާސްއަށް ދޮޅުލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން އެފްއޭއެމްއަށް އަމުރުކޮށްފި
ޖުމުލަ ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބްރައިޓް ބްރަދާސްއަށް ދޮޅުލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)އަށް އަމުރުކޮށްފިއެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2024-01-09 13:00:47