×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ހިފައިފިނަމަ އިތުބާރު ގެއްލޭނެ: އާދަމް ޝަރީފް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެމްޑީޕީއަށް ލިބިފައިވާ ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ހިފައިފިނަމަ ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި މަޑުއްވަރި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 19:49:52
ފެހެންދޫ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދިއުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިކަން ރައީސާއި ހިއްސާކޮށްފި
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްކޫލަށް ދިއުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ނެތުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެރަށު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 19:20:02
އައު ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާން މާޒިޔާ މަހިބަދޫއަށް
ޖޫން މަހު ފަށާ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުން އދ. މަހިބަދޫގައި ކޭމްޕް ކޮށްފި އެވެ. މަހިބަދޫގައި މާޒިޔާއިން ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށްގެންދާނީ 10 ދުވަހުގެ މައްދަތަކަށެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 18:38:58
ލަންކާގަ ދިން ހަމަލާތައް ރާއްޖޭގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ކުއްވެރިކޮށްފި
ސުރީލަންކާގައި ދީނުގެ ނަމުގައި ބަޔަކުގޮސް ހަމަލާދިނުމަކީ ސައްޙަ އިސްލާމްދީން އެމީހުނަށް ރޯފިލާފައި ނެތްކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް، މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޚް އަލީ ޒައިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ސްރީލަންކާގައި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 15:08:36
ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކުންފުނި ރައީސް އުފައްދަވައިފި
މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު އުފެއްދެވި މި ކުންފުންޏަކީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 14:42:36
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަނީ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަކުރުމުގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތާވަލްކޮށްފި އެވެ. މިޝަރީއަތް ފެށުމަށް ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ މާދަމާ މެންދުރުފަހު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 14:14:49
އަހަރުތަކަށްފަހު ރާޅުގަނޑުގައި އަނެއްކާވެސް ރާޅާއެޅުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ
މޯލްޑިވްސް ސާފިން އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެސްއޭ) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "ސީ ސްޕޯޓްސް ރާޅު ސީޒަން އޯޕަނިން 2019 " އަަހަރުތަކަކަށްފަހު ވަރުނުލާ ރާޅުގަނޑުގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ. މި މުބާރާތަކީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 13:56:11
އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅު ވަކިވެދިޔައީ ހިނދުކޮޅެއް ތެރޭގައި!
ލަންކާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު މީގެތެރޭގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ސުދޭޝް ކޮލޯންގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅުވެސް ހިމެނެ އެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 13:21:06
އޭސީ ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: އައިޖީއެމްއެޗް
ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް، އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިމަޖެންސީ ރޫމްގެ އެއާ ކޮންޑިޝަންތައް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަަށާއި ނަމަވެސް އެމައްސަލަ ހައްލުކުރަން އަދި ދެހަފްތާވަރު ނަގާނެ ކަމަށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 13:07:56
ގައުމަށްޓަަކައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަދާކުރަން ޖެހޭ ޒިންމާތައް ވަރަށް ގިނަ: އިމްރާން
ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހެއްގެ ގައުމަށްޓަކައި އަދާ ކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކޮންމެ ދިވެއްސަކުވެސް ރާއްޖެއަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ގިނަ ޒިންމާތަކެއްވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 12:36:21
ލަންކާގެ ހަމަލާގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކިޔަވައިގެން ތިބި ފުދުންތެރި ބައެއް: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު
ސްރީލަންކާގައި ޖާނު ގޮއްވާލައިގެން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ދިން މީހުންގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި އޮސްޓްރޭލިޔާގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކޮށްފައިވާ މީހަކުވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ލަންކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ރުވާން ވިޖޭވަރުދަނާ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 12:31:33
މެންބަރުކަމުން ވަކިވާ ހިސާބުން އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް މަޖިލީހަށް އިތުރު ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވާ ހިސާބުން އިނާޔަތް ލިބޭ ގޮތަށް މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް އަނެއްކާ ވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 12:25:34
ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސްކަމަަށް 6 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތި ލައްވައިފި
ޕީޕަލްސް ނެޝެނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ ރައީސް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ވަގުތީ ރައީސްކަން މިހާރު ވެސް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އަދި ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމަށް ހަ ބޭފުޅަކު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 12:13:54
ޣައިރު މުސްލިމުންނަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ ދީނުގައި އޮންނަ ކަމެއް ނޫން: ޑރ. އިޔާޒު
ޣައިރު މުސްލިމުން އަޅުކަން ކުރާ ތަންތަނަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ ދީނުގައި ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އިޔާޒު އަބްދުލްލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޑރ. އިޔާޒު މިއަދު ކުރެއްވި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 11:53:01
ލަންކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބަދަލު ގެންނާނަން: ސިރިސޭނާ
ސްރީލަންކާއިން: އަހުމަދު ހަމީދު އާދަމް ލަންކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް ބަދަލު ގެންނަވާނެކަމަށް ރައީސް މައިތިރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެެއްޖެއެވެ. ލަންކާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ހިންގި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 11:38:23
ލަންކާ ހަމަލާ: މިހާތަނަށް 60 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
ސްރީލަންކާއިން: އަހުމަދު ހަމީދު އާދަމް ސްރީލަންކާގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން 60 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ލަންކާ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ރުވާން ގުނަސެކަރަ ވިދާޅުވީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނަށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 11:23:38
ސުއޫދު މިއަދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ
މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އުފެއްދެވި ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުއްސުއޫދު މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ. ސުޕްރީމް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 11:21:02
ކުޅުދުއްފުށީގައި ޑެންގޫ ހުން ފެތުރެމުން ދަނީ ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް: ކައުންސިލް
ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ޑެންގީ ހުން ފެތުރެމުންދަނީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ދަރަޖައަކަށް ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ. ވީނިއުސްއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުއްލަތީފް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 11:20:03
އަލަވޭސް ބަލިކޮށް ލީގު ހޯދުމާއި ގާތަށް ބާސެލޯނާއިން ޖެހިލައިފި
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އަލަވޭސްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުުރި ހޯދާ ލީގު ހޯދުމާއި ގާތަށް ބާސެލޯނާއިން ޖެހިލައިފި އެވެ. އަލަވޭސްގެ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފަ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 11:08:16
ސިފައިންނަށްވެސް އެންމެ ބޮޑީ ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ ދަތިކަން: ރައީސް
އާއްމު ދިވެހި ރައްޔިތުންނެކޭ އެއްފަދައިން ދިވެހި ސިފަންނަށްވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ދަތިކަމަކީ، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިކަން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 11:02:28
މަހިބަދޫގައި އައިސްޕްލާންޓެއްގެ ހިދުމަތް ލިބުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު ފަސޭހައެއް: ކައުންސިލް
އދ. މަހިބަދޫގައި އައިސް ޕްލާންޓެއް ގާއިމުކޮށް ހިދުމަތް ލިބެން ފެށުމަކީ މަހިބަދޫ ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން އަތޮޅުގެ އެހެން ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް ކަމަށާ އެކަން ހާސިލްވުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 11:00:00
ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ވެސް އިނާޔަތްދޭ ގޮތަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެއްވުމަށްފަހު މަގާމުން ވަކިވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހާއްސަ އިނާޔަތްތަކެއް ލިބޭ ގޮތަށް ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 10:45:17
ރިސޯޓު ލީގު: ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ޕެރަޑައިސް، ޝެރަޓަން އަދި ބަނޑޮސް
ރިސޯޓް ލީގުގެ ނޯތު މާލެ ޒޯނުގެ ކުއާޓަ ފައިނަލަށް ޕެރަޑައިސް އައިލޭންޑް ރިސޯޓާއި ޝެރަޓަން މޯލްޑިވްސްގެ އިތުރުން ބަނޑޮސް މޯލްޑިވްސް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ކުއާޓަ ފައިނަލަށް މުބާރާތް ބޭއްވި ޝެރަޓަން ދަތުރުކުރީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 10:35:53
ނަރުދޫ ރައްޔިތުންގެ ރޯދަ ހަދިޔާ: ޓީވީ ޕެކޭޖު ހިލޭ ކޮށްދިނުމާ އެކު ފިޔާ ބަސްތާއެއް
ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށް ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރޯދަ އިނާޔާތް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ. ވީނިއުސް އަށް މިއަދު މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު އާރިފް ވިދާޅުވީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 10:29:56
ލަންކާގައި ދިން ހަމަލާތަކުގައި 45 ކުޑަކުދިން ވަނީ މަރުވެފައި: ޔުނިސެފް
މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްރީލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގައި 45 ކުޑަކުދިން މަރުވެފައިވާ ކަމުގައި ޔުނިސެފުން ބުނެފިއެވެ. ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އިންޓަނޭޝަނަލް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-24 00:38:06
ސަލާމަތީ ހާލަތު ވަޒަންކޮށް ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ އަޅަން ފަށާފައި: ރައީސް
އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ހާލަތު ވަޒަންކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން އެބަގެންދަވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބުރާހިމް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-23 23:54:02
އިންސާފުގެ ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ރައީސް މިސާލު ދައްކަވައިފި
ވަގަށް ނަގާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟުވާން އަބުދުﷲ އާއި މަރާލާފައިވާ ބުލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމަށް ގޮވާލައި ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-23 19:35:43
ސުއޫދުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި
މަރުތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ހުސްނުއްސުއޫދުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފިއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނީ ސުއޫދުގެ މައްސަލަ އެ ކޯޓުން ބަލަން ނިންމީ ރާއްޖެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-23 19:02:13
ލަންކާ ހަމަލާއާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކޮށްފި
އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއާއި ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މި ހަމަލާގައި މިހާތަނަށް 321 މީހުން މަރުވެފައި ވާއިރު 500
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-23 18:16:08
ލަންކާ ހަމަލާ: ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ އައިއެސްއިން އުފުލާކަމަށް ބުނެފި
ސްރީލަންކާއިން: އަހުމަދު ހަމީދު އާދަމް މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ލަންކާގެ 9 ސަރަހައްދަކަށްދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ޒިންމާ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްކަމަށް އައިއެސްއިން ނަގައިފިއެވެ. ވަރަށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-04-23 17:24:48