×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ކްލީކް ކޮލެޖުގެ "ނެކްސްޓް ސްޓެޕް" އެކްސްޕޯގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން ފަށައިފި
ކްލީކް ކޮލެޖުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ނެކްސްޓް ސްޓެޕް" ގެ ނަމުގައި ކެރިއަރ ގައިޑަންސް އެންޑް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އެކްސްޕޯގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން ފަށައިފިއެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު އެކޮލެޖުން ބޭއްވި "ނެކްސްޓް ސްޓެޕް''
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-24 14:01:32
ޖަރުމަނުގެ މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށް ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން އީ-ލަރނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
ޖަރުމަނުގެ މާކެޓުގެ ޓްރެވެލް ޓްރޭޑަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން އީ-ލަރނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން މި ޕްރްގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދަނީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-24 12:55:10
ޖަޕާން މާކެޓަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖެއިން އިތުރު ހަރަކާތްތަކެއް
ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒްއިން ޖަޕާން މާރކެޓަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ޖޫން 22 ގައި ބޭއްވި "ވެބިނާ އޮން މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޕޯސްޓް ކޮވިޑް ރިކަވަރީ" ގައި ވިޒިޓް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-24 12:23:27
ހައްގުވެރިންނަށް ފްލެޓްތައް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ "ހިޔާ މަޝްރޫއު"ގެ ފްލެޓްތައް ލިބުނު، އެ ފްލެޓްތަކުގެ ހައްގުވެރިންނަށް ފްލެޓްތައް ދައްކާލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެމްޓް ކޯޕަރޭޝަނުން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-24 11:58:32
އެނާރޖީ އިންވެސްޓަރ ކޮންފަރެންސް ނިންމާލައިފި
ހަކަތައިގެ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި އެނާރޖީ އިންވެސްޓަރ ކޮންފަރެންސް ނިންމާލައިފިއެވެ. މި ކޮންފަރެންސަކީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީން ވާލްޑް ބޭންކާއި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-24 10:51:45
ޔޫރޯ 2020: ގްރޫޕް އެފް- ހަންގޭރީ އަތުން ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލާ ޖަރުމަނު ދެވަނަ ބުރަށް
ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް އެފްގައި ކުޅުނު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުން ހަންގޭރީ އަތުން ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލާ ޖަރުމުނަނުން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. މި މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-24 02:07:43
ޔޫރޯ 2020: ގްރޫޕް އެފް- ޕޯޗުގަލް ދެވަނަ ބުރަށް، ރޮނާލްޑޯ އަށް ތާރީހީ ރެކޯޑެއް
ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް އީގައި ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހުމެޗުން ފްރާންސް އަތުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދާ ޕޯޗުގަލް އިން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރިއިރު އެ ޓީމުގެ ތަރި އަދި ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-24 00:51:42
ޔޫރޯ 2020: ގްރޫޕް އީ- ލަނޑު ގޯންޏަކާއެކު ސްޕެއިން ދެވަނަ ބުރަށް
ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް އީގައި ކުޅުނު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުން ސްލޮވާކިއާ ކޮޅަށް ލަނޑު ގޯންޏެއް އޮއްސާލާ ސްޕެއިން އިން މުބާރާތު ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ. ސްޕެއިންގައި ކުޅުނު މި މެޗުން އެ ގައުމު މޮޅުވީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-23 22:57:54
379 މީހުން ބަލިން ފަސޭހަ، އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 172 މީހުން
އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު 4،362 އަށް ދަށަށް، ހޮސްޕިޓަލްތަކުގަ 41 މީހުން ރާއްޖެއިން 172 މީހުން ކޮވިޑް ބައްޔަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ބުނީ، އިއްޔެގެ ހަވީރު 6:00 އިން ފެށިގެން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-23 22:15:17
ޔޫރޯ 2020: ގްރޫޕް އެފް- ޕޯޗުގަލް - ފްރާންސް | ޕްރިވިއު
ޔޫރޯ 2020 ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މިފަހަރު އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގްރޫޕް އަކީ ގްރޫޕް އެފް އެވެ. މި ގުރޫޕަކީ މި މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޮފް ޑެތް ނުވަތަ މަރުގެ ގުރޫޕުގެ ގޮތުގައިވެސް ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރެވެއެވެ. އެއީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-23 19:49:22
ބޭރު ޓީޗަރުންނަށް ދޭގޮތަށް އެލަވަންސްތައް ދޭނަމަ ދިވެހި ޓީޗަރުން ލިބޭނެ: މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން
ބޭރު ޓީޗަރުންނަށް ދޭގޮތައް ދިވެހި ޓީޗަރުން އިނާޔަތްތައް ދޭނަމަ ދިވެހި ޓީޗަރުން ލިބޭނެކަމަށް ރައްޔަތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްމެބަރު އަލްއުއްސްތާޛް އަލީ ހުސެން ވިދާޅުވެޖެއެވެ. އަލީ ހުސެއިން މިހެން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-23 19:18:49
ވެކްސިންޖަހާ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ ވިޔަފާރިތަކުން ބޮޑެތި ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅަނީ
ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުމަށް އާންމުންނަށް ބާރުއަޅައި ހިތްވަރު ދިނުމުގެގޮތުން އިންޑިއާގެ ތަފާތު ވިޔަފާރި ތަކުން ތަފާތު ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅަން ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން، ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް ކާބޯތަކެތި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-23 19:01:41
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ދުބާއީއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށްފަހު މާލެވަޑައިގެންފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހްމަދު، ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫ.އޭ.އީ) ގެ ދުބާއީއަށް ކުރެއްވި ނުރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި މާލެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-23 17:37:55
ކޮވިޑްބަލީގައި ރާއްޖެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 203 އަށް އަރައިފި
ކޮވިޑް ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 203 އަށް އަރައިފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު އެކަނިވެސް މިބަލީގައި ރާއްޖެއިން 2 މީހުން މަރުވެފައި ވެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން އެންމެފަހުން ހާމަކުރި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-19 00:03:04
964 މީހުން ބަލިން ފަސޭހަ، އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 142 މީހުން
އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު 6،106 އަށް ދަށަށް، ހޮސްޕިޓަލްތަކުގަ 53 މީހުން މާލެއަށްވުރެ އަތޮޅުތެރޭގެ ޕޮޒިޓިވް އަދަދު މަތީގަ ހުންނަތާ ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ދުވަސް ރާއްޖެއިން 142 މީހުން ކޮވިޑް ބައްޔަށް އަލަށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-18 23:42:12
ޔޫރޯ 2020: ގްރޫޕް ޑީ- ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދާ ޗެކް ރިޕަބްލިކް ދެވަނަ ބުރާއި ގާތަށް
ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް ޑީގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެ އެއްވަރުވެގެން ހޯދި ޕޮއިންޓާއެކު ޗެކް ރިޕަބްލިކުން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. ސްކޮޓްލެންޑުގެ ހެމްޕްޑެން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-18 23:19:52
ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވްވެ ބުސްކެޓްސް ސްކޮޑާއި ގުޅިއްޖެ
ޔޫރޯ 2020 އަށް ތައްޔާރުވުމަށް ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުން ކުޅެމުންދިޔަ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ބުސްކެޓްސް ބަލިން ރަނގަޅުވެ އަލުން ސްކޮޑާއި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-18 20:29:34
ޔޫރޯ 2020: ގްރޫޕް އީ- ސްވިޑެން އިން ދެވަނަ ބުރުގެ އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފި
ޔޫރޯ 2020 ގެ ގްރޫޕް އީގައި ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުން ސްލޮވާކިއާގެ މައްޗަށް ހޯދި ހަނި މޮޅާއެކު ސްވިޑެން އިން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ އުންމީދު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ. މި މޮޅާއެކު ސްވިޑެން އިންވަނީ ދެ މެޗުން ޖުމްލަ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-18 19:56:42
އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޕްރޮގްރާމްތަކަކަށް ބަހާލެވިފައިވާ ބަޖެޓެއް ހަދަނީ
އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ތައްޔާރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޕްރޮގްރާމްތަކަކަށް ބަހާލެވިފައިވާ ބަޖެޓެއް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ސޮއި ކުރައްވާ ނެރުނު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-18 18:40:55
ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ކަންކަން ނިންމުން ރަނގަޅެއް ނޫން: މަލީހު
މި ގައުމުގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި ދެކޮޅަށް ކަންކަން ނިންމުމުން ނަތީޖާ ރަނގަޅު ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މަލީހު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-18 17:35:06
ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކާބެހޭ ގަވާއިދަށް 88 އިސްލާހެއް ހުށައަޅައިފި
ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން 88 އިސްލާހެއް ހުށައަޅައިފިއެވެ. މި ގަވާއިދު އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ނަޒަރުން ރިވިއު ކުރުމަށްފަހު އެޗްއާރްސީއެމުން ވަނީ ޖުމްލަ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-18 14:28:31
ޝާފިއުގެ 4 ދަރިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އެޗްއާރްސީމުން މަސައްކަތްކުރަނީ
އަފްގާނިސްތާނުގެ ޖަލެއްގައި، ކ.މާލެ، ހ. މޫންލައިޓްވެލީ، އަލީ ޝާފިއު އޭނާގެ އަނބިމީހާއާއި ދަރިންގެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލާގައި ހިމެނޭ 4 ކުޑަކުދިން، ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް މަަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-18 12:46:52
ހެޔޮ ކަންކަމަށް ބާރުއަޅައި، ނުބައި ކަންކަން މަނާނުކުރާނަމަ ﷲގެ ކޯފާ ހައްގުވޭ: ޚުތުބާ
ހެޔޮ ކަންކަމަށް އަމުރު ކުރުމާއި، ނުބައި ކަންކަން ނަހީކުރުމުގެ މަތިވެރި މަސްއޫލިއްޔަތު ދޫކޮށްލުމަކީ އަމާންކަން ނާމާންކަމަށް ބަދަލުވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، މާތް ﷲގެ ކޯފާ ހައްގުުވާ ކަމެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-18 12:43:12
ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް: ތައްޔިބު
ޕެންޑަމިކަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން ކުރި ކާމިޔާބު މަސައްކަތްތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ރާއްޖެއިން އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި، ސިއްހީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކުގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-18 12:08:54
ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު 202 އަށް އަރައިފި
ކޮވިޑް ބަލީގައި މިއަދު 68 އަހަރުގެ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ މިއަދު މި ބަލީގައި ނިޔާވީ ހުޅުމާލެ މޭޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި އެޑްމިޓުކޮށްގެން ފަރުވާ ދެމުންދިޔަ މީހެއް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-18 11:18:18
އެމެރިކާ މާކެޓުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ވެބިނާ އެއް ބާއްވައިފި
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން އެމެރިކަން ސޮސައިޓީ އޮފް ޓްރެވެލް އެޑްވައިސަރސް (އަސްޓާ)އާއި ގުޅިގެން ޖޮއިންޓް ވެބިނަރ އެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި މަހު 15 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ވެބިނަރގެ ގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ އެމެރިކާ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-18 11:03:25
މިއަހަރު ދެކުނު ކޮރެއާގައި އިތުރު 5 ހަރަކާތެއް ހިންގަނީ
ދެކުނު ކޮރެއާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ އިތުރު 5 ހަރަކާތެއް މި އަހަރުތެރޭ ހިންގަން ރާވާފައިވާކަމަށް ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނެފިއެވެ. ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން ބުނީ ދެކުނު ކޮރެއާ މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށް މިއަހަރުގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-18 11:02:35
ގުޅީފަޅު ޕްލޭން ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ނުފެށޭތީ ހިތާމަކުރަން: ޑރ. މުއިއްޒު
ގުޅީފަޅަކީ ގެދޮރުގެ މަންޒިލަކަށް ހެދުމުގެ މަޝްވަރާތައް ނުފެށި ލަސްވާތީ މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ. މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިތާ ދެވަނަ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-18 09:54:15
ޝާފިއުއަށް ފުލުހުން އަނިޔާކުރިކަމަށްބުނެ ދައްކަނީ ދޮގު ވާހަކައެއް: ފުލުހުން
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޭޓް ޖަމާއަތުގެ ގޮތްޕަކާ ގުޅިގެން، އެގައުުން ހައްޔަރުކުރި .މޫންލައިޓްވެލީ، އަލީ ޝާފިއުއަށް ފުލުހުން އަނިޔާނުކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-18 09:51:26
ޔޫރޯ 2020: ގްރޫޕް ސީ- 13 އަހަރަށްފަހު ނެދަލޭންޑްސް ޔޫރޯގެ ނޮކްއައުޓް ސްޓޭޖަށް
13 އަހަރަށްފަހު ނެދަލެންޑްސް އިން ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ޔޫރޯގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖް ފަހަނަ އަޅާ ނޮކް އައުޓް ސްޓޭޖަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. އެންމެފަހުން މި މުބާރާތުގެ ނޮކްއައުޓް ސްޓޭޖުގައި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2021-06-18 01:55:02