×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ކްރިކެޓް ކޯޗުގެ މައްސަލާގައި ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ޔޫތް މިނިސްޓްރީ
އަންހެން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދާދިފަހުން ހައްޔަރުކުރި ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ދެކުނު އެފްރިކާ ކޯޗު އާސިފް ހާންގެ މައްސަލަައިގައި ފުލުހުންނަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 18:11:17
ނުރަސްމީ ތައުލީމު މަހާސިންތާ ފަށައިފި
ނުރަސްމީ ތައުލީމު ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ދެވޭނޭ ގޮތްތަކާއި ގުޅެގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ މަހާސިންތާ ފަށައިފިއެވެ. މަހާސިންތާ ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައެވެ. ނުރަސްމީ ތައުލީމުގެ މަހާސިންތާއަކީ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 18:10:37
އެމްޑީއެން ރިޕޯޓުގެ މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރައީސް
އިސްލާމް ދީނާއި ރަސޫލާ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް، މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގެ މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 15:17:28
މަލިކުގައި އޮތް "އަންބަރީ" ދޯނި މިއަދު ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނެފި
އިންޑިއާގެ ސިޔާދަތީ ސަރަހައްދުން ހިފަހައްޓައި މަލިކަށް ވެއްދި "އަންބަރީ" ދޯނި މިއަދު ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ "އަންބަރީ" ދޯނި އިންޑިޔާގެ ސަރައްދަށް ވަދެއުޅެނިކޮށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 14:26:18
ފެންޖެހި މައްސަލަ: އަނިޔާ ލިބުނު މީހާ ހޯދަދިނުމަށް ފުލުހުން އެދެފި
ސައިކަލެއްގެ މަތީގައި އިންދައި ބިދޭސީއެއްގެ ގަޔަށް ފެންޖެހި މައްސަލަ ބެލުމަށް، އެ ސައިކަލްގައި އިށީންދެ އިން ބިދޭސީ މީހާގެ މައުލޫމާތު ހޯދަދިނުމަށް އާއްމުންގެ ކިބައިން ފުލުހުން އެދެފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 12:27:37
އެމްޑީއެން ގެ ރިޕޯޓް މަނާކޮށް، އެ ޖަމިއްޔާ އުވާލަން ގޮވާލައިފި!
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި ދީނީ ގޮތުން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތަކެއް ހުރިނަމަ، އެ ރިޕޯޓް ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރުން މަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް،
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 11:56:40
އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓްގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ހަޖޫޖަހާ، ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފާޅުގައި ފުރައްސާރަކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 09:41:02
ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން 150 ކިލޯގެ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފި!
ރާއްޖޭގެ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އިންޑިއާ އާއި ސްރީލަންކާގެ ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ރާއްޖޭގެ ސަރަައްދުން 150 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 09:40:55
މާރަންދޫ ބަދަހި ކަޕްގެ ކުޅުން ފަށައިފި
ހއ. މާރަންދޫ ކޮމިޔުނިޓީ ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން އެ ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ "ބަދަހި ކަޕް 2019" ފުޓްސަލް މުބާރާތް ރޭ ފަށައިފި އެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި މާރަންދޫގެ 4 މުއައްސަސާއަކުން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 09:39:49
ސަރަހައްދީ މުބާރާތަކާއެކު އައްޑޫ ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވައިފި
އައްޑޫ ސިޓީ ބެޑްމިންޓަން ކޮމްޕްލެކްސްގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، ސަރަހައްދީ މުބާރަތާއެކު އެތަން ރޭ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ހިތަދޫ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރާ އިންވެގެން އޮންނަ ހުސްބިމުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ބެޑްމިންޓަން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 09:39:40
އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް ޓެސްޓް ސީރީޒް ފަށައިފި
އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް ޓެސްޓް ސީރީޒް މ. އަތޮޅު މުލީގައި ފަށައިފި އެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މ. މުލީގައި ކުރިއަށްދާ ޓެސްޓް ސީރީޒްގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ އިތުރުން އިންޑިއާގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 09:39:31
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު ރައީސް އޮފީހުގައި މިއަދު ކުރިޔަށްދިޔަ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 09:39:24
ލުބުނާން މޮޅުވިޔަސް، ރާއްޖޭގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން މޮޅަށް ކުޅުނު
19 އަހަރުން ދަށުގެ އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ކުޅުނު ފަހު މެޗުން ލުބުނާން އަތުން 2-0 އިން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެއެވެ. 19 އަހަރުން ދަށުގެ އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮލިފިކޭޝަނުގައި ރާއްޖެ މިފަހަރު
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 09:39:16
ގއ. ވިލިނގިލީ ގޮނޑުދޮށުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވެލިނެގި 2 މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހްގީގުކުރަނީ
އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ، އީޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ރަށުގެ ގޮނޑޮދޮށުން ވެލިނެގުމުގެ ދެ މައްސަލައެއް ގއ. ވިލިނގިލިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 09:39:08
ޝަރީއަތެއް ނިމި، ހުކުމް އިއްވުމަށްފަހު ފަނޑިޔާރު އަމިއްލަ ގައިކޮޅަށް ބަޑިޖަހައިފި
ތައިލެންޑްގެ ދެކުނުގައި މުސްލިމުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ރަށެއް ކަމަށްވާ ޔަލާގެ ކޯޓެއްގައި ހިނގަމުންދިޔަ ޝަރީއަތެއް ނިންމައި ހުކުމް އިއްވުމަށްފަހު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަމިއްލަ ގައިކޮޅަށް ބަޑިޖަހައިފިއެވެ.
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 09:38:59
ކޯޗުގެ ޖިންސީ ގޯނާ މައްސަލައިގައި ކްރިކެޓް ބޯޑުން އިހުމާލުވިކަމަށް ކުޅުންތެރިން ތުހުމަތުކޮށްފި
އަންހެން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދާދިފަހުން ހައްޔަރުކުރި ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ދެކުނު އެފްރިކާ ކޯޗު އާސިފް ހާންގެ މައްސަލަައިގައި ކްރިކެޓް ބޯޑުން ބޮޑު އިހުމާލުތަކެއް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-07 09:38:31
އެމް.ޑީ.އެން އުވާލާ އެ އެންމެން ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ: ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް-އެމް.ޑީ.އެން އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ވާހަކަތަކެއް ލިޔުނު މައްސަލަ ބަލައި އެމީހުން ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭކަމަށް ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-06 17:24:33
ހއ. ކެލާއިން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރުއް އުފުރަނިކޮށް ހުއްޓުވައިފި
ހއ ކެލާއިން ރުއްގަސް އުފުރައިގެން ގެންދާތީ އެކަން އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ އީޕީއޭއިން ހުއްޓުވައިފިއެވެ. ހއ. ކެލަ އާއި އެ އަތޮޅު ބާރަށުގެ އިތުރަށް ށ. ފޯކައިދޫން ރުއްގަސް އުފުރައިގެން ރިސޯޓުތަކަށް
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-06 16:59:38
ޤައުމީ ޓީމާއި ދެކޮޅަށް ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅަ ތަރިންގެ ޓީމެއް ނިކުންނަނީ
އަންނަ އަހަރުގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމާއި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ޓީމެއް ހިމެނޭގޮތަށް ހާއްސަ ފުޓުބޯޅަ މެޗެއް ކުޅުމަށް ނިންމާފައިވާ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-06 16:46:57
ރާއްޖެއިން މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު 3.4 އިންސައްތަ ދަށަށް
މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއިން މަސް ބޭރުކުރި މިންވަރު މިދިޔަ އަހަރުގެ އެމުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު 3.4 އިންސައްތަ ދަށަށް ހިނގައްޖެއެވެ. މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، އެމްއެމްއޭއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-06 16:38:59
"އަންނަނީ އަންނަނީ" ގެ ނަމުގައި އެއްވުމެއް ބާއްވަނީ
އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި "އަންނަނީ އަންނަނީ" ގެ ނަމުގައި އެއްވުމެއް ބާއްވަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. ޕީއެންސީ އަދި ޕީޕީއެމްއިން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-06 16:18:50
ލިވަޕޫލަށް މިފަހަރު އެހީވީ ނަސީބު: ލެސްޓާ ކޯޗު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މެޗުގެ ފަހުވަގުތު ލިވަޕޫލަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކީ ނަސީބު ރަނގަޅުކަމުން އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކަމަށް ލެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ބްރެންޑަން ރޯޖާސް ބުނެފި އެވެ. މި މެޗު ނިމުނީ 2-1
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-06 16:18:41
ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހިނގާލުމެއް ބާއްވަނީ
ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް "ތްރީ ޖެނެރޭޝަން ވޯލްކް"ގެ ނަމުގައި ހިނގާލުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި މި ހިނގާލުން އޮންނާނީ އެދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-06 16:18:32
މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރުން އެއްބަސްވުމުން އުރުދުންގެ ޓީޗަރުން މަސްދުވަސްވީ ހަޅުތާލު ހުއްޓާލައިފި
މުސާރަ ބޮޑުކުރަން ސަރުކާރުން އެއްބަސްވުމުން، އުރުދުންގެ ޓީޗަރުން ކުރަމުންދިޔަ މަސްދުވަސްވީ ހަޅުތާލު ހުއްޓާލައިފިއެވެ. މުސާރައިގެ މައްސަލާގައި ޓީޗަރުންގެ ޔޫނިއަންއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް،
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-06 16:18:26
ކުރީގެ ރައީސުން ދައުލަތުގެ އެހެން މަގާމެއް ފުރާނަމަ އެއް އިނާޔަތް ނަގަން ހުޅަހަޅައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމު ފުރުއްވާފައިވާ ބޭފުޅަކު ދައުލަތުގެ އެހެން މަގާމެއް އަދާކުރައްވާނަމަ ކޮންމެވެސް އެއް އިނާޔަތެއް އިހްތިޔާރުކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާއި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-06 16:18:16
އެމްޑީއެންގެ ރިޕޯޓްގައި ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި: ނަޝީދު
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓްގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-06 13:08:47
"އަންބަރީ" ދޯނީގެ ފަޅުވެރިންގެ ހާލު ރަނގަޅު: މަލިކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
"އަޅުގަނޑުމެން ކަންނެލި ބާނަމުން ދިއައީ، ކަންނެލި އައިނުގެ ފޯރީގަ ޖެހި މަލިކު ސަރަހައްދާ ގާތްގަނޑަކަށް 14 ވަރަކަށް މޭލު ކައިރިއަށް ދެވުނީ، ދެން ކުއްލިއަކަށް ބޯޓެއްއައިސް އަލިކޮށްލީ ރޭގަނޑު 11 ޖަހާ އެހާއިރު."
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-06 13:04:20
ދެމަފިރިން ވަކިވުމުން: ދަރިންނަށް ނަފްސާނީ ގެއްލުން !
އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުޖެހޭ ދެމަފިރިއަކު ތިބުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ. ދުވަސްވާ ބައެއް މީހުން ބުނާގޮތުން ކާމިޔާބު އާއިލާއަށް ބިނާވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މައްސަލަތަކެއް ޖެހި އަދި އެ މައްސަލައް ހައްލުކޮށްގެން
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-06 09:24:43
އެމްޑީއެން ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ފުރިހަމަ ތަހްޤީޤެއްކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފުލުހުން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ވާހަކަތަކެއް ލިޔުނު މައްސަލަ ބަލައި ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. އިސްލާމްދީނަށާއި
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-06 08:46:12
މާލެ ތެރޭގައި ހުރި ގިނަ ތެޔޮ ބައުޒަރުތައް ހުރީ ގަވައިދަކަށް ނޫން!
މާލެ ސިޓީގައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރަމުންދާ ގިނަ ތެޔޮ ބައުޒަރުތައް ހުރީ އެތަކެތި ގެންގުޅެންޖެހޭ ގަވައިދުގެ ތެރެއަށް ފެތިފައި ނޫންކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. މިކަން ހާމަވީ މާލެތެެރޭގައި ހުރި ތެޔޮ ބައުޒަރުތަކުގެ
ވީނިއުސް.އެމްވީ - 2019-10-06 08:46:04