×
ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު
ފަހު ވަގުތު ވެސް އިބޫގެ ވައުދު: ދީނަށް ނަސްރުދީ އޯގާތެރި ސަރުކާރަކަށް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ފަހު ވަގުތު ދެއްވި މެސެޖުގައި އިސްލާމް ދީނަށް ނަސްރުދީ އޯގާތެރި ސަރުކާރެއް ގާއިމު ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 17:59:25
"އަޅުގަނޑުމެންގެ މީހުން ވޯޓުލާ ނިމޭ ހިސާބުން މުހިއްމު ކަމެއް ސާފު ވެގެންދާނެ"
ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން 11 ޖެހުމުގެ ކުރިން ވޯޓުލުމަށާއި ހުރިހާ އެންމެން ވޯޓުލާ ނިމުމުން ބޮޑު ކަމެއް ޔަގީންވާނެ ކަމަށް ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މުބވީން ވިދާޅުވާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެއްޖެއެވެ.
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 17:50:11
ރިޒާއަށް ބިރު ދެއްކި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް މާފުށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
ކ. މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢުޘްމާން ރަޝީދު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ހިންމަފުށީގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ނެރުނު ކޯޓު އަމުރަކާއެކު ޢުޘްމާން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިއަދު 4:10 ހާއިރު ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުގެ ނައިބް
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 17:28:59
ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިސް ނާޒިމްގެ ތާއީދު ވެސް އިބޫއަށް
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން ހުންނެވި މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމް ވެސް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު(އިބޫ)އަށް ތާއީދު ކުރައްވާކަން ހާމަ
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 17:21:39
ބައެއް ފަރާތްތައް ޔާމީނާ ދުރަށް، އިބޫއާއި ދުރަށް ދިޔަ މީހަކު ނެތް
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވަގުތު ކުޑަތަންވީއެވެ. ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް މިރޭ ރަސްމީކޮށް ނިންމާލަން ޖެހޭނެއެވެ. އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކެމްޕޭންގެ ފަހު ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި ހިނގާލުމެއް
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 17:09:43
ފްލެޓް ދޭނެކަމަށް ބުނެ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ނުދެން: ހައުސިން މިނިސްޓްރީ
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ލިޔުން ދޫކުރާކަމަށް ފެތުރެމުން އަންނަ ހަބަރު ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދޮގުކޮށްފިއެވެ. އެމިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 16:39:52
އަރްޖުން ކަޕޫރު އާލިއާ އަށް ކިޔާ ނަން އެނގޭތަ؟
ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަރްޖުން ކަޕޫރު، އާލިއާ ބަޓަށް ކިޔާ ނަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ކަރީނާ ކަޕޫރަށް އިއްޔެ 38 އަހަރު ފުރިފައިވާއިރު އޭނާގެ އުފަންދުވަސް ވަނީ ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށްފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 16:37:11
އިސްލާމީ މަރުކަޒު ދުވަހަކުވެސް ނުވާވަރަށް ވީރާނާވެފައި
ދީނީ ރަމްޒެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ ޒަމާންވީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބިނާއަކީ މާލޭގައި ހުންނަ އިސްލާމީ މަރުކަޒެވެ. ބޮޑުތަކުރުފާނަށް ނިސްބަތްކޮށް ނަން ދީފައިވާ މިސްކިތާއިއެކު ބިނާކޮށްފައިވާ
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 16:37:11
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތަކަށް ފޯމު ދޫކުރުން މެދުކަނޑާލަނީ
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކަށް އެދި ފޯމު ދޫކުރުމާއި ބަލައިގަތުން މިއަދު މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީން
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 16:34:29
އިބޫގެ ކެމްޕޭން ހިންގަމުން ގެންދާ ޝައިންޓްރީ ބިލްޑިންއަށް ފުލުހުން ވަދެއްޖެ
އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު(އިބޫ)ގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުން ގެންދާ ޝައިންޓްރީ ބިލްޑިންއަށް ފުލުހުން ވަދެއްޖެއެވެ. ތަފުސީލު އަންނަނީ--- a.Tag:link {color:#333;}a.Tag:visited{color:#333;}a.Tag:active{color:
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 16:17:43
ޝެއިހް އިލްޔާސްއަށް ކިޔައިދޭން ޖެހޭ ސިއްރު ވާހަކަތަކެއް ނުހުންނާނެ: ޑރ. ޝަހީމް
އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަވައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑރ. ޝަހީމް އަލީ ސައީދާއި ގުޅުވައިގެން ޝެއިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން މިއަދު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ޝަހީމް ރައްދު
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 15:43:33
ދަރިޔަކު ލިބުމާއި އެކު މަންމައަށް 6 މަސް، ބައްޕައަށް އެއް މަހުގެ ޗުއްޓީ
ކޮންމެ ދެމަފިރިއަކަށްވެސް ދަރިއަކު ލިބުމާއި އެކު މުސާރައާއި އެކު މަންމައަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ އަދި ބައްޕައަށް އެއް މަސްދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފިއެވެ.
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 15:31:17
ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިންތަކެއް ކުއްލިއަކަށް ގޭ ބަންދަށް
މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ބޮޑެތި ހުކުމުތަކެއް އިއްވާފައިވާ ބަޔަކާއި ތޫނު އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަލާ ދިން މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބަޔަކު ކުއްލިއަކަށް ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 15:16:08
އިބޫގެ ވެރިކަމެއްގައި ކަންނެލި ޖަގަހައާއި ގޭދޮށު އައިސް ޕްލާންޓް
ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް، އިބޫގެ ވެރިކަމެއްގައި ކަންނެލި ޖަގަހައާއި ގޭދޮށު އައިސް ޕްލާންޓް ގާއިމް ކުރުމަށް ކޯލިޝަންގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފިއެވެ. މެނިފެސްޓޯގައި ބުނެފައިވާ
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 15:12:11
އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ސާވާ ލިންކް ކޮށްފައެއް ނުވާނެ: ޝަރީފު
އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ސާވާ އެއްވެސް ފަރާތަކާ ލިންކް ކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އެކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 14:44:17
ފަތިސް ނަމާދަށް ފަހު ވޯޓުލާން ކިއު ހެދުމަށް އިދިކޮޅުން އެދިއްޖެ
މާދަމާ ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ވޯޓުލާ މަރުކަޒު ދޮށުގައި ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު ކިއު ހެދުމަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓުގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުންނަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. ރިޔާސީ
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 14:35:28
ހަމަނުޖެހުން ނަގާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް މަޑުން ތިބުމަށް މާރިޔާ އެދިއްޖެ
މާދަމާ ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ ސަރަހައްދުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލާ ފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ތަރުޖަމާނު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން އެދެފިއެވެ.
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 14:25:16
ލައިވް އިވެންޓްތައް ހުއްޓާލަން އެންގޭނެ އުސޫލެއް ހަދައިފި
ލައިވް އިވެންޓްތައް ހުއްޓާލުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް އެންގުމާބެހޭ އުސޫލެއް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައި މިއަދުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 14:13:42
މާދަމާ އިންތިހާބް: ގުޅީފަޅުން އަތުލި ފްލެޓްތައްވެސް ހުޅުމާލެއިން ދެނީ
އިންތިހާބަށް އެއްދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ގުޅީފަޅުން ފްލެޓް ގަތުމަށް ފައިސާ ދައްކަން ފެށި ފަރާތްތަކަށް ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓް ދޭން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އިން ނިންމައި، އެކަން އަންގާ ސިޓީ ފޮނުވަން ފަށައިފިއެވެ.
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 14:13:33
ޖަޒީރާ ޓީޝާޓް ލައިގެން ބަޔަކު ނިކުމެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅޭ: ޝިފާޒު
މާދަމާ ވޯޓްލަމުންދާއިރު ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ޖަހާ ޕްރިންޓް ކޮށްފައިވާ ޓީޝާޓްތަކެއް ލައިގެން ބަޔަކު ނުކުމެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން އުޅެ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރެމުންދާ ކަމަށާއި އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އިދިކޮޅު ފަރާތަކުން
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 14:04:40
ޑރ. އިޔާޒްގެ އާދޭސް: އިލިޔާސްގެ ސަލާމަތައް އެދޭނަމަ އިބޫ އަށް ވޯޓް ދެއްވާ!
ޝެއިހް އިލިޔާސް ހުސައިންގެ ސަލާމަތަށް އެދޭ ހުރިހާ ބޭފުޅުން މާދަމާ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ކެންޑީޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަށް ވޯޓު ދެއްވުމަށް ޑރ. މުހައްމަދު އިޔާޒް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ޑރ. އިޔާޒް
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 13:51:36
އިންތިހާބުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ބެލުމަށް ދިރާގުން ހާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކެއް ތައާރަފްކޮށްފި
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް މޮބައިލުން ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަކޮށް ބެއްލެވުމަށް އިތުރު ޑޭޓާ ލިބޭ ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް، "އިންތިހާބު ޕެކް" ގެ ނަމުގައި ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 13:50:30
ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރުން ބްރިޖް ދަށުން ދަތުރު ނުކުރުމަށް އަންގައިފި
މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ސިނަމާލެ ބްރިޖް ދަށުން ކަނޑު އުޅަނދުފަހަރު އަދި ދަތުރުނުކުރުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފިއެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ބްރިޖްގެ
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 13:43:20
މިމީހާ ބަނޑުބޮޑު ފޮޓޯތައް ނެގީ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް
ބަނޑުބޮޑު ދުވަސް ވަރު ޕޮޓޯ ނެގުމަކީ ކޮންމެ އަންހެނަކު ވެސް ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން ރީތި ހެދުން އަޅައި، ރީތި މާއުލެއްގައި ފޮޓޯ ނެގުމަށް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވެއެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ އެމިލީ
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 13:04:44
ބައެއް ރަށްރަށުގައި މިހާރުވެސް ވޯޓުލާން ކިއު ހަދައިފި
ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވޯޓު ލުމަށްޓަކައި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ރައްޔިތުން ކިއު ހަދަން ފަށައިފިއެވެ. މާދަމާ ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަވަހަށް ވޯޓުލުމަށް މިހާތަނަށް ކިއު ހަދާފައި ވަނީ ހދ. މަކުނުދޫ އާއި ދ.
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 13:01:19
ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި ނަމަ ވޯޓުލާތަން ބަދަލުކުރެވޭނެ: އީސީ
މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި ނަމަ، އެމީހަކު ވޯޓުލާތަން ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. މިއަދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 12:54:30
އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނު ބައްދަލުކުރާ ކްރިކެޓް މެޗާއިއެކު ސާނިއާ ސޯޝަލް މީޑިއާއާ ދުރަށް
އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާން ކްރިކެޓް ކުޅޭ ކޮންމެ ފަހަރަކުމެ އިންޑިއާގެ ޓެނިސް ކުޅުުންތެރިޔާ ސާނިއާ މިރްޒާއަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ގިނަ ބަޔަކު ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުކުރެއެވެ. ފާޑުކިޔުންތެރިންގެ ފާޑުކިޔުމަށް އެއްވެސް
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 12:23:42
އައިޑީ ވިއްކިކަމަށްބުނެ ރަތަފަންދޫ ދެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް!
އައިޑީ ކާޑު ވިއްކާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ގދ.ރަތަފަންދޫ ދެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ އައިޑީކާޑު ވިއްކި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. ރަތަފަންދޫއިން
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 12:22:03
އީޝާ އަމްބާނީގެ އެންގޭޖުމަންޓް ހަފުލާގައި ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް ބައިވެރިވެއްޖެ
އިންޑިއާގެ އެންމެ މުއްސަނދި އަންހެނުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ނީތާ އަމްބާނީއާ މުކޭޝްގެ ދަރި އިޝާ އަމްބާނީގެ އެންގޭޖުމަންޓް ހަފުލާގައި މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް އެކުގައި
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 12:21:51
ދުވާލަކު 280،000 ހަމަލާ ސާވާ އަށް ލިބޭ: އީސީ
ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސް ތަކުގެ ތެރޭގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 280،000 ހަމަލާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ސާވާ އަށް ދީފައި ވާކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު
ވީއެފްޕީ.އެމްވީ - 2018-09-22 12:19:26